Дипломни работи и дипломиране
ИмеДипломни работи и дипломиране
страница3/4
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер252.49 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.tu-sofia.bg/sopko/normativna/akad-standart/universitetski/fakultetni/FKTT/pravila-za-
1   2   3   4

4.Рецензиране на дипломната работа


Рецензирането на дипломните работи има за цел да установи дали са изпълнени поставените в дипломното задание задачи и общите изисквания към дипломните работи, с оглед допускането на дипломанта до защита на дипломната работа и изготвяне на предложение за оценката й. За постигане на тази цел е необходимо рецензентът да е компетентен по разглеждания в дипломната работа въпрос. Той се предлага от председателя на дипломната комисия и се утвърждава от ръководителя на катедрата. Един специалист не може да рецензира повече от 15 дипломни работи в една учебна година. Рецензентът подробно се запознава със съдържанието на дипломната работа и изготвя рецензия, в която отговаря ясно, кратко и еднозначно на конкретни въпроси. Бланката на рецензията е дадена в Приложение 3.

В т. 2 на рецензията се дава типа на дипломната работа: разработка или проектиране на възел, устройство, система, мрежа, алгоритъм, програма, модел; изследване на конкретен инженерен проблем; предложение за решаване на конкретен проблем въз основа сравнителен анализ и количествени оценки и теоретично или приложно изследване с помощта на математически и/или експериментални методи.

В т. 5 и т. 21 оценяването се извършва с цифри, а в останалите точки - текстово. При формиране на оценката рецензентът трябва да се съобразява с критериите и относителните им тегла, дадени в раздел 6.2.

При изготвянето на рецензията рецензентът може да поиска разяснения от дипломанта по конкретни въпроси, но в рецензията не могат да се задават въпроси. По време на дипломната защита рецензентът и ръководителят на дипломната работа не е желателно да задават въпроси, тъй като се предполага, че би трябвало да знаят доколко дипломантът е в състояние да даде правилен отговор на тях. В случай, че задава въпроси, ръководителят нямат право да вписва оценки в протоколната книга.

Рецензията се изготвя в едноседмичен срок и се утвърждава от председателя на дипломната комисия, който проверява дали тя отговаря на изискванията. Един екземпляр от нея се дава на дипломанта, един - на рецензента и един се поставя в дипломната работа. Дипломната работа се съхранява до защита в секретаря на комисията, а след нея - от ръководителя на дипломната работа или в архива на катедрата за срок, не по-малък от три години. Макетите и илюстрационните материали остават при дипломния ръководител.

В случай, че рецензентът предлага дипломантът да не се допуска до дипломна защита поради съществени недостатъци на дипломната работа, председателят, ръководителят на катедрата, ръководителят на дипломната работа и рецензентът в присъствието на дипломанта обсъждат въпроса, след което ръководителят на катедрата взема окончателното решение.

5.Подготовка за защита на дипломната работа

        5.1. Задължения на дипломанта


За дипломната защита дипломантът подготвя изложението си и илюстрационни материали. Изложението е устно и не се допуска да се чете или да се ползват записки от какъвто и да било вид. Ползват се само илюстрационните материали и макети. Поради това дипломатът трябва да ги подготви добре предварително. Изложението започва с фразата "Уважаеми господин председател на Държавната изпитна комисия, уважаеми членове на държавната изпитна комисия, драги колеги и гости,". Той трябва представи поставената задача (до 1 минута), състояние на проблема по литературни данни и неговата актуалност (до 2 минути), начина, по който е решена поставената инженерна задача и обосновката на правилността на решението (до 5 минути), резюме на постигнатите нови резултати при разработката на темата (до 2 минути) и заключение (до 1 минута). Допуска се и изказване на благодарности. Изложението не е лекция, а трябва да покаже доколко дипломантът познава проблема, намерил ли е правилното решение, да демонстрира какво е постигнал. Особено важно е да се почувства личният принос и самостоятелността при вземане на инженерните решения. Цялото изложение трябва да е в границите от 6 до 9 минути за бакалаври и от 8 до 10 минути за магистри. Оценява се и способността за кратко и ясно представяне, а не само знанията и резултатите от дипломната разработка.

Защитата е публична и тя трябва да е достъпна за всички присъстващи. Илюстрационните материали трябва да отразяват постигнатото в дипломната работа и да помагат за бързото и ясно представяне на решенията. Основната част от тях е желателно да са на големи табла, за да са достъпни за всички през цялото време и най-вече за дипломанта, което би го улеснило много при отговора на въпросите. Табла вече лесно и евтино се изготвят от компютърни оригинали във всеки копирен център. Оптималният брой табла е между 2 и 5.

Могат да се ползват и материали с прожекционни технологии, като в този случай задължително се раздават свитъци с прожектираните илюстрации на всеки член на комисията, като се отчита и публичността на защитата. Много добро впечатление би направила спомагателна демонстрация с компютърна анимация, както и демонстрация с действащ макет. Всички материали трябва да бъдат с висока контрастност и с едри букви и цифри, които да се виждат добре от всички присъстващи. Размерът на най-малкия знак (например индекс) не може да бъде по-малък от 1 см, а линиите трябва да бъдат с достатъчна дебелина. Таблата трябва да са приспособени за удобно окачване. Материали, които не отговарят на това изискване не се приемат и защита му се отлага за друго заседание на комисията. Илюстрационните материали трябва да са съобразени с наличната в катедрата материална база или дипломантът сам да си осигури необходимата техника. Не трябва да се забравя, че най-често въпроси се задават по илюстрационните материали.

Преди защитата дипломантът трябва добре да си припомни съдържанието на цялата дипломна работа и особено частта, свързана с илюстрационните материали и новите резултати в дипломната работа. Оценката силно се снижава ако не се знаят факти, изложени в дипломната работа. Дипломантът се подготвя за отговор на критичните бележки в рецензията. За да се справи добре с въпросите на дипломната защита, той трябва да си припомни изучения материал от разглежданата област и от цитираните в дипломната работа литературни източници.

След предаване на дипломната си работа дипломантът следи за обявяване на заповедта за дипломна защита. Той своевременно информира рецензента и ръководителя на дипломната си работа за датата, часа и мястото на дипломната защита. Дипломантът е длъжен да се яви в залата най-малко 15 минути преди обявения час и да представи таблата си и останалия илюстрационен материал за проверка на секретаря на дипломната комисия.

Дипломната защита е ключов момент от живота на човека и тя трябва да протече при съответната тържественост. Във връзка с това дипломантът е добре да бъде в подходящ външен вид и да се представи с подобаваща сериозност и маниери на интелигентен човек.

        5.2. Задължения на секретаря на дипломната комисия


За секретар на държавната изпитна комисия се назначава член на комисията или лице от асистентския състав (по изключение докторант). Във втория случай той може и да не е член комисията.

След постъпването на достатъчен брой дипломни работи секретарят на комисията, по указания на председателя, подготвя заповед за дипломна защита, която се заверява от декана. В заповедта се указва мястото и часа на защитата и имената на дипломантите. Заповедта се обявява публично най-малко 2 работни дни преди съответната дата във витрината на съответната катедра.

В една заповед за дипломни задщити могат да фигурират само бакалаври или само магистри. Не може да се издават две заповеди за комисия в един и същи състав за защити на бакалаври и магистри в един и същи час. Съставът им трябва да е различен, или ако това е невъзможно, комисията за магистри се разширява с нов(и) член(ове).

Преди защитата секретарят на комисията осигурява осигурява бланки на обходни листове за дипломантите и протоколната книга като проверява дали в нея има достатъчно празни страници. Подготвя бланки за оценка и екземпляр от настоящите указания за членовете на комисията. На бланките са написани имената на дипломантите и средния им успех от всички изпити, получен от студентската канцелария, която е длъжна да направи справка и я предаде на секретаря.

В деня на защитата секретарят проверява дали залата е свободна и добре подредена, проветрена и отоплена, има ли черна дъска и я почиства, осигурява шрайбпроектор и друга прожекционна техника, закачалки за таблата, и задължително покривка за масата на дипломната комисия.

Преди началото на заседанието секретарят проверява таблата и останалия илюстрационен материал на всички дипломанти и, ако отговарят на изискванията, ги допуска до защита. Той раздава на членовете на комисията бланките за оценка. В края на заседанието попълва и предава на дипломантите уверенията за завършена образователна степен, които се подпечатват в студентската канцелария на факултета.

Секретарят на комисията се подпомага от помощния персонал на катедрата.
1   2   3   4

Свързани:

Дипломни работи и дипломиране iconРазпределени е на молбите за дипломни работи по преподаватели

Дипломни работи и дипломиране iconДати за писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

Дипломни работи и дипломиране iconСписък на номинираните ученици от туес към ту, които ще представят дипломни работи в ту на 22. 06. 2006

Дипломни работи и дипломиране iconЗа защита на магистърски тези и дипломни работи със студентите от специалности "Икономика на търговията"

Дипломни работи и дипломиране iconТеми за дипломни работи
Автоматизирано отчитане на електрическата енергия произвеждана от фотоволтаична електроцентрала
Дипломни работи и дипломиране iconВътрешни правила
За задаване, разработване, защита и оценяване на дипломни работи за специалностите от стопански факултет
Дипломни работи и дипломиране iconПримерни теми за дипломни работи
Проектиране на обратни канали в дистрибуцията екологични и икономически аспекти
Дипломни работи и дипломиране iconДипломни работи: 27. 06. 2012г от 08. 00ч в зала н-102
Съвременни тенденции в ресторантьорския франчайзинг във Великобритания и приложението им в България
Дипломни работи и дипломиране icon1. Професионална адаптация и психологични защити
Тематични области за ръководство на разработка на дипломни работи за студенти от специалностите окс „Магистър” от
Дипломни работи и дипломиране iconДипломни работи Първа комисия
Анализ на възможностите за подобряване на качеството на ресторантьорския продукт на хотел Иберостар Тиара бийч”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом