Дипломни работи и дипломиране




ИмеДипломни работи и дипломиране
страница2/4
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер252.49 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.tu-sofia.bg/sopko/normativna/akad-standart/universitetski/fakultetni/FKTT/pravila-za-
1   2   3   4

3.Изисквания към дипломната работа


Структурата на дипломната работа е указана в дипломното задание и не може да бъде променяна. Обемът на дипломната работа без приложенията за бакалаври трябва да е не по-малко от 45 страници, а за магистри – от 60 страници. Оригиналната част от дипломната работа – глави 2-7, трябва да е не по-малко от 70 % от общия обем на дипломната работа.

По-долу са дадени някои допълнителните и препоръчителните изисквания, както и съвети, които трябва да се имат пред вид при изготвянето на дипломната работа.

В увода се формулира ясно целта на дипломната работа и се дефинират задачите и актуалността й и се дават общи сведения за постигнатото в тази област по литературни данни. Могат да бъдат включени и исторически бележки. Накрая в увода могат да се изкажат и благодарности. Обемът му не трябва да надхвърля 2 страници.

В глава първа се излага необходимата теоретична и друга база за решаване на проблема въз основа на литературни данни. Цитират се схеми, формули, технически решения, алгоритми, стандарти, препоръки, нормативни документи, фирмена документация, патенти и т.п., които ще бъдат използвани по-нататък в оригиналната част на дипломната работа, представят се сравнителни анализи и общи съображения по проблема. Обемът на тази глава трябва да е в границите от 5 до 15 страници, но не повече от 20% от общия обем на дипломната работа.

С глава втора започва оригиналната част на дипломната работа. В нея е представено основното решение на поставената задача, като: съставят се блокови и/или електрически схеми, извеждат се формули, съставят се алгоритми, изготвят се и се обясняват компютърни програми или модели, проектират се възли, устройства, системи, мрежи, зони на покритие и други такива. Получените резултати се представят с текст, формули, схеми, фигури, чертежи, карти и т.н. и се дават подробни обяснения по тях. Дават се блокови схеми на алгоритми, програми и модели, както и разяснения по тях, а листинг от програмата се дава в приложение. Задължително се представят алтернативите и се прави коментар и обосновка на всеки избор и техническо решение. Обемът на тази глава трябва да е в границите от 10 до 25 страници.

Глава трета е задължителна за всяка дипломна работа и в нея дипломантът трябва да покаже, че владее апаратните средства на комуникационните и/или компютърните технологии, които е изучавал в десетки дисциплини. Например, дори в задачи за компютърно моделиране или чисто програмно решение трябва да се опишат конфигурацията и параметрите на блоковете от необходимата и/или използвана за решаване на задачата компютърна конфигурация. Когато в дипломната работа се решават задачи, отнасящи се до мрежови протоколи и процедури, телекомуникационни услуги и т.п., в тази глава се дава пример за апаратната част на мрежата. В тези случаи идеята е, дипломантът да не забравя, че програмните продукти и мрежовите процедури и услуги в крайна сметка функционират в някаква физическа среда с ограничени ресурси и възможности и той трябва да демонстрира, че има познания по нея и се съобразява с ограниченията. При разработка на микровълнов или антенно-фидерен модул, схема или друга апаратура в тази глава накратко се описват по-важните конструктивни особености, връзката с останалите възли, захранването и т.н. и съображенията за техния избор. При проведен експеримент в тази глава се описва опитната постановка, методиката за измерване и получените първични резултати, които ще бъдат обработени и представени в следващата глава. Резултатите се представят във вид на текст, таблици и/или графики. Обемът на тази глава трябва да е в границите от 2 до 10 страници.

В глава четвърта се описват и представят извършените изчисления, като се ползват зададените цифрови изходни данни и се получават цифрови резултати. Желателно е поне за част от изчисленията дипломантът сам да състави и използва компютърна програма. При задачи за компютърно моделиране или чисто програмно решение в тази глава задължително се решава числов пример с помощта на разработения в дипломната работа модел или програма. При наличие на експериментална част тук се представят и коментират обработените резултати. Обемът на тази глава трябва да е в границите от 2 до 10 страници.

В глава пета накратко и с общи аргументи дипломантът изказва съображения по икономическите аспекти на разработката, като: икономически оценки, съпоставки и препоръки по икономическите показатели и възможните вариантни решения, имайки пред вид възможните приложения на разработката, цените на различни възли и монтажните работи и т.п. Целта на тази глава е дипломантът да развие и демонстрира навици и познание, че в пазарното стопанство всяко инженерно решение е свързано с цена, качество и надеждност, и че това решение може да се окаже неприложимо и от там несполучливо, ако не е икономически адекватно. Обемът на тази глава трябва да е в границите от 1 до 3 страници.

В глава шеста дипломантът накратко излага виждането си за приложимостта на дипломната разработка в два аспекта - по отношение на определени комуникационни дейностите, технологии, услуги и т.п. и по отношение на потенциални конкретни потребители - фирми, институти, държавни органи и т.п. Обемът на тази глава трябва да е в границите от 1 до 3 страници.

В глава седма се правят изводи от получените в оригиналната част резултати, които могат да имат технически, математически, икономически, сравнителен или друг характер. В тази глава също така дипломантът задължително описва всички резултати, за които има претенция, че е получил самостоятелно - формули; графики, схеми на възли, устройства, системи и мрежи и техните параметри; числови стойности; компютърни програми и модели и т.н. с номера на формулите, таблиците и графиките и страници за останалите. Чрез тях той ще докаже самостоятелното решаване на поставената задача с оглед оценяването от дипломния ръководител, рецензента и комисията. В тази глава е добре дипломантът да изложи виждането си за по-нататъшна работа по темата. Обемът на тази глава трябва да е в границите от 2 до 3 страници.

В раздел 4.11 се цитира по стандартния начин само използваната в дипломната работа литература. Всеки литературен източник трябва да бъде поне веднъж цитиран в дипломната работа с неговия номер. Цитирането на непроучени източници води до риска на дипломанта да бъдат зададени въпроси относно материал, разглеждан в него и невъзможността за правилен отговор. Желателно е броят на проучените източници при бакалаврите да не бъде по-малък от 10, а от магистрите - от 15. Броят, обемът и представителността на източниците, както и познаването на тяхното съдържание трябва да се взема пред вид при оценката на дипломната работа. Литературните източници се подреждат по азбучен ред на авторите, първо на кирилица, след това на латиница по следната схема:

За книги:

1. Фамилно име и инициали на личното име на първия автор, инициали на личното име и фамилно име на втория автор и т.н., 2. Заглавие на източника, 3. Издателство, 4. Място на издаване, 5. Година на издаване.

Когато източникът няма посочен автор, се започва със заглавието.

За статии в списание:

1 Фамилно име и инициали на личното име на първия автор, инициали на личното име и фамилно име на втория автор и т.н., 2. Заглавие на статията, 3. Име на списанието, 4. Пореден брой, 5 Година на издаване, 6. Издателство, 7. Място на издаване, 8. Страници на началото и края на статията.

За статии от сборници:

1. Фамилно име и инициали на личното име на първия автор, инициали на личното име и фамилно име на втория автор и т.н., 2. Заглавие на статията, 3. Име на сборника, 4. Място на издаване, 5. Година на издаване, 6. Страници на началото и края на статията.

Списъкът на използваните означения трябва да подпомага рецензента и комисията при четенето на дипломната работа и да показва познаването на стандартите и термините от страна на дипломанта.

След библиографията се подвързват приложенията. Големи чертежи и други материали, които са неудобни за подвързване могат да бъдат подвързани в отделни томове или да се предадат в тубуси. Дискети и дискове се слагат в подвързани пликове или в отделни кутии.

Съдържанието на дипломната работа се прави по глави и техните раздели от първо ниво с указване на страниците.

На края на дипломната работа се подвързва плик за рецензията.

Получените резултати се представят и обясняват в степен, позволяваща на специалист със същата квалификация да може да ги разбере и да ги възпроизведе. Изложението трябва да е ясно и стегнато - "на мислите да е широко, а на думите тясно" и в единен стил (особено при използване на материал от литературни източници). Да се използва литературен български език и професионален (но не учебникарски) стил на изложение, като не се изключва използването на атрактивни и образни фрази. Особено внимание да се обърне на правописа! Да се избягват повторения, очевидни твърдения, чуждици и дълги изречения. Изложението да не бъде декларативно, а аргументирано. Всеки специфичен термин или съкращение се дефинира на първото място, където е използван.

Измерителните единици се означават според официално приетите стандарти в Р. България.

Дипломната работа се пише на компютър и се отпечатва на стандартни листи с формат А4 с 2000 знака на страница. Текстовата част е с шрифт Times New Roman или подобен с големина 12 пункта Regular, а междуредието - 1,5 lines. В подходящи случаи се ползва Bold, главни и/или наклонени букви, подчертаване, разредка, увеличена големина на знаците и т.н. Страниците, формулите, фигурите, таблиците и приложенията се номерират и се именуват.

Формулите, схемите, таблиците и графиките се пишат и чертаят чрез подходящ редактор на компютър, а не на ръка. Те, както и приложенията, трябва задължително да бъдат цитирани и обяснени в текста. Допуска се прилагането на ксерокопия на сложни схеми, таблици и графики. Номерата на формулите са разположени в левия край на листа в скоби. Когато е подходящо, след формулите се поставя дименсията в квадратни скоби. Номерата на схемите и фигурите са разположени под тях, като е желателно след номера с текст да се даде съдържанието на фигурата. Номерата на таблиците са разположени в дясно над тях. Схемите, другите чертежи и спецификациите са задължително по БДС и ЕСКД. Всички номера е добре да бъдат от две части, разделени с точка - номер на главата и индивидуален номер на формулата, схемата, таблицата или графиката в главата.

1   2   3   4

Свързани:

Дипломни работи и дипломиране iconРазпределени е на молбите за дипломни работи по преподаватели

Дипломни работи и дипломиране iconДати за писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

Дипломни работи и дипломиране iconСписък на номинираните ученици от туес към ту, които ще представят дипломни работи в ту на 22. 06. 2006

Дипломни работи и дипломиране iconЗа защита на магистърски тези и дипломни работи със студентите от специалности "Икономика на търговията"

Дипломни работи и дипломиране iconТеми за дипломни работи
Автоматизирано отчитане на електрическата енергия произвеждана от фотоволтаична електроцентрала
Дипломни работи и дипломиране iconВътрешни правила
За задаване, разработване, защита и оценяване на дипломни работи за специалностите от стопански факултет
Дипломни работи и дипломиране iconПримерни теми за дипломни работи
Проектиране на обратни канали в дистрибуцията екологични и икономически аспекти
Дипломни работи и дипломиране iconДипломни работи: 27. 06. 2012г от 08. 00ч в зала н-102
Съвременни тенденции в ресторантьорския франчайзинг във Великобритания и приложението им в България
Дипломни работи и дипломиране icon1. Професионална адаптация и психологични защити
Тематични области за ръководство на разработка на дипломни работи за студенти от специалностите окс „Магистър” от
Дипломни работи и дипломиране iconДипломни работи Първа комисия
Анализ на възможностите за подобряване на качеството на ресторантьорския продукт на хотел Иберостар Тиара бийч”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом