Дипломни работи и дипломиране
ИмеДипломни работи и дипломиране
страница1/4
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер252.49 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.tu-sofia.bg/sopko/normativna/akad-standart/universitetski/fakultetni/FKTT/pravila-za-
  1   2   3   4


ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ДИПЛОМИРАНЕ

1.Общи положения

    1.1. Цел на дипломната работа


Целта на дипломната работа е да разшири знанията на студентите в определена област и да създаде в тях необходимите умения за самостоятелно решаване на конкретни задачи с комплексен характер, каквито ще трябва да решават в бъдещата си работа като инженери по комуникационна техника и технологии. Чрез дипломната работа и нейната защита се оценяват придобитите по времето на следването знания и умения, вкл. фундаментални знания и терминология в областта на комуникациите, умение да се прилагат тези знания в практиката и да се вземат инженерни решения.

    1.2. Семестриално завършване и преминаване към дипломиране


Студентите получават от студентската канцелария на ФКТТ (стая 1439A) настоящите указания и в началото на летния семестър, когато започват неофициално работата си по дипломирането, се запознават с предлаганите теми, придружени с кратка анотация за всяка от тях (характер на темата – изследователска, проектантска, проучвателна, конструкторска и т.н., какво конкретно се очаква от дипломанта). Това се налага поради малкия срок, с който разполагат за изготвяне на дипломната си работа в края на четвъртата година от следването си.

В срок от една седмица след успешно полагане на последния си изпит от следването студентът е длъжен да се регистрира в студентската канцелария на ФКТТ (стая 1439A), с което той получава официален статут на дипломант.

Дипломантът не трябва да забравя, че половината от общата оценка в дипломата му се формира от дипломирането и трябва да се отнесе особено сериозно към него. За да се справи добре той трябва да се запознае подробно с настоящия материал, а наистина сериозното отношение изисква да се прочете и книгата "Как да напиша и защитя дипломната си работа" от проф. Хр. Христов, изд."Нови знания", София.

2.Получаване на задание и определяне на ръководител на дипломната работа

    2.1. Процедура за намиране на ръководител и уточняване на дипломната тема и дипломното задание


В периода, предвиден в учебния план за оформяне на дипломното задание, студентът трябва да си избере ръководител на дипломната работа, да се свърже с него, да уточни и оформи дипломното си задание и да го предаде в три екземпляра за заверка в съответната катедра. Оригиналното дипломно задание се подписва от дипломанта, дипломния ръководител, консултанта (ако има такъв), ръководителя на катедрата. Единият екземпляр се предава на дипломанта, за да го подвърже в дипломната си работа, вторият остава в студентската канцелария на ФКТТ, а третият - в катедрата. Ксерокопие от дипломното задание се предава от канцеларията на ръководителя на дипломната работа. Студентът си копира дипломното задание, за да го ползва след като дипломната работа бъде предадена.

Официалната заверка на дипломното задание от декана и подпечатването му за се извършва след успешното полагане на последния изпит.

В началото на всяка учебна година ръководителите на катедри организират събирането от преподавателите и докторантите на области и теми за дипломни работи с кратки анотации (желателно е и по инженерни проблеми на евентуални работодатели и бизнеса в комуникациите) и в срок от един месец ги предават в деканата, където се обобщават и обявяват.

Един преподавател не може да ръководи повече от 12 дипломанти общо за всички форми на обучение през една учебна година, а един редовен докторант - повече от 6. Преподавател или редовен докторант, който е оформил и предал по-малко от общо 4 дипломни задания, няма право да отказва ръководство на дипломанти и не може да поставя условия за предварително владеене на знания и умения, неизучавани по учебен план. Не е задължително ръководителите на дипломни работи да бъдат от обучаващата катедра. Когато те са външни за факултета специалисти се изисква задължително консултант от факултета.

Допустимо е задаването на група теми, решаващи широкообхватна задача от няколко дипломанта и изискваща работа в екип до определено ниво. И в този случай се запазват всички изисквания към заданието и дипломната работа, вкл. за самостоятелно изработена част.

Изборът на темата се извършва съвместно от дипломанта и потенциалния ръководител. Дипломантът може сам да посочи тема и извън обявените, но трябва да намери научен ръководител, който да приеме ръководството й. След обсъждане с преподавателя тя може да бъде приета или модифицирана по взаимно съгласие. С подписите на дипломанта и ръководителя в дипломното задание се удостоверява тяхното съгласие с темата и другите изисквания.

Дипломантът може да се обръща към различни преподаватели за търсене на ръководител. При затруднения за намиране на ръководител и подходяща тема дипломантът може да се обърне за помощ към ръководителя на катедра, а ако и той не реши случая - към зам. декана по учебната работа.

    2.2. Изисквания към темата и дипломното задание


Темата на дипломната работа трябва да осигурява постигането на целите на дипломирането (вж. раздел 1). Във връзка с това темата на дипломната работа трябва да се отнася до задача, имаща комплексен характер, включваща етапите от реалното изпълнение на определена задача във фирма или научна организация, в която би работил дипломанта. По тази причина тя трябва да предполага задълбочено проучване на литературните източници, овладяване на съответните теоретични постановки и инженерни методи, проектиране и изчисляване на определени конкретни устройства или системи, познаване на апаратна част и програмиране, оценка на приложимостта и икономическите показатели и т.н.

Дипломната тема трябва да предполага вземането от дипломанта на конкретни самостоятелни инженерни решения! Във връзка с това дипломната тема не може да се отнася само до проучване или сравнителен анализ на определени технологии, апаратури, стандарти и т.н. Те често се намират готови в литературните източници и после се оценяват като постижение на дипломанта. Такова общо проучване или анализ могат да се съдържат само в неоригиналната част на дипломната работа - глава първа.

При избора на темата трябва да се отчетат и нейната близост до други, вече защитени или зададени дипломни работи, интересите и научната област на преподавателя, предполагаемия обем и трудност, приложимостта й, необходимите ресурси, достъпността на литературните източници, както и интересите и нивото на знанията и уменията на дипломанта.

Дипломното задание се изготвя по формуляр, в който задължително се попълват всички точки съгласно настоящите изисквания.

В т.1 от дипломното задание ясно се формулира конкретната инженерна задача, която трябва да бъде решена в дипломната работа, и се дава вида на крайните резултати в оригиналната й част - изготвянето, проектирането, изчисляването и обосновката на възли, устройства, системи, мрежи, протоколи, телекомуникационни услуги, алгоритми, компютърни програми и модели и т.п., проектиране на радиопокритие и радиолинии, теоретично изследване с извод на формули и т.н.

В т.2 от дипломното задание с числа се дават изходните данни за изчислителната част, която е задължителна за дипломната работа или параметри (характеристика на software, реализиращ проекта).

В т.3 от дипломното задание се дават поименно няколко конкретни литературни и други източника, които трябва да служат за първоначално запознаване с проблема и да насочат дипломанта за търсене на останалите необходими източници.


    2.3. Изисквания към ръководителя на дипломната работа


Ръководителят на дипломната работа трябва:

 • От предложените от него теми да адаптира тема, отговаряща на интересите и възможностите на дипломанта, и същевременно на поставените в този документ изисквания.

 • Да изясни на дипломанта целите на дипломната работа и процедурите, свързани с дипломирането. Да се постарае да мотивира дипломанта.

 • Да организира ритмичното изпълнение на дипломната работа и системно да консултира и контролира дипломанта. За целта всеки преподавател получава от деканата специална папка, в която подвързва всички дипломни задания. На гърба им той задължително води писмен отчет за явяванията на дипломанта по дати. В края задължително записва мнението си за работата на дипломанта. Папката се представя на дипломната комисия и мнението му се прочита при уточняване на оценката. Тези задания се съхраняват от ръководителя най-малко 3 години.

 • Да се запознае с дипломната работа при завършването й и да изиска от дипломанта необходимите корекции. Ръководителят на дипломната работа не бива да допуска наличието за груби фактологически грешки в дипломната работа и представяне за защита на работа с неспазено дипломно задание и нестандартни означения.

 • Да запознае дипломанта с изискванията към изложението при защитата и накрая да провери дали илюстрационният материал отговаря на изискванията. Да обясни на дипломанта характера на задаваните въпроси по време на защити и изискванията към начина на отговаряне. Особено внимание да обърне на излагане на оригиналната част от дипломната работа.
  1   2   3   4

Свързани:

Дипломни работи и дипломиране iconРазпределени е на молбите за дипломни работи по преподаватели

Дипломни работи и дипломиране iconДати за писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

Дипломни работи и дипломиране iconСписък на номинираните ученици от туес към ту, които ще представят дипломни работи в ту на 22. 06. 2006

Дипломни работи и дипломиране iconЗа защита на магистърски тези и дипломни работи със студентите от специалности "Икономика на търговията"

Дипломни работи и дипломиране iconТеми за дипломни работи
Автоматизирано отчитане на електрическата енергия произвеждана от фотоволтаична електроцентрала
Дипломни работи и дипломиране iconВътрешни правила
За задаване, разработване, защита и оценяване на дипломни работи за специалностите от стопански факултет
Дипломни работи и дипломиране iconПримерни теми за дипломни работи
Проектиране на обратни канали в дистрибуцията екологични и икономически аспекти
Дипломни работи и дипломиране iconДипломни работи: 27. 06. 2012г от 08. 00ч в зала н-102
Съвременни тенденции в ресторантьорския франчайзинг във Великобритания и приложението им в България
Дипломни работи и дипломиране icon1. Професионална адаптация и психологични защити
Тематични области за ръководство на разработка на дипломни работи за студенти от специалностите окс „Магистър” от
Дипломни работи и дипломиране iconДипломни работи Първа комисия
Анализ на възможностите за подобряване на качеството на ресторантьорския продукт на хотел Иберостар Тиара бийч”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом