План-конспект по „Банкови сделки
ИмеПлан-конспект по „Банкови сделки
Дата на преобразуване22.01.2013
Размер31.59 Kb.
ТипПлан-конспект
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/materials/konspekt_165.doc
Тематичен план-конспект по „Банкови сделки”


Въведение в банковите сделки

Правна и нормативна регламентация на банковите сделки. Възможности за систематизиране на банковите сделки.


Бизнес-полето „Дребно банкиране”

Клиентски сегмент и продуктов асортимент на дребното банкиране. Дистрибуционна платформа на дребното банкиране.


Депозитни, спестовни и картови продукти

Продуктово и клиентско диференциране на депозитните услуги. Традиционни и иновативни спестовни продукти. Кредитни и дебитни карти.


Ценообразуване на депозитните услуги

Цена на финансиране, среднопретеглена и маржинална цена на депозитния ресурс. Аналитични измерения и инструментариум на депозитното ценообразуване. Матрица на депозитното ценообразуване.


Потребителско и жилищно-ипотечно кредитиране

Потребителски заеми – продуктова специфика, оценка на кредитоспособността и ценообразуване. Жилищно-ипотечни заеми – характеристики и основни видове.


Частно банкиране

Клиентски сегменти, пазарен потенциал и основни участници. Продуктови модели и обслужваща платформа.


Измерения на финансовото планиране

Цели и приоритетни сфери на финансовото планиране. Доверително управление, фондации и дарения. Данъчно планиране. Планиране на процесите по наследяване на капитала.


Специални услуги за богати фамилии и клиенти

Фамилно консултантско обслужване – бизнеспрофил и предимства. Банкиране в изкуството и други услуги за богати клиенти.


Технология на кредитирането

Кредитна политика, кредитни стандарти и инструкции. Информационни аспекти и интерпретация на финансовите показатели – гледната точка на кредитора. Кратък обзор на показателите за анализ и оценка на кредитоспособността.


Бизнескредитиране – систематизиране и ценообразуване

Банкови заеми за бизнеса – видове и специфика. Формиране на цената на корпоративните заеми. Модели за ценообразуване на корпоративните заеми.


Кеш-мениджмънт

Комплексен характер и информационна наситеност. Кеш-мениджмънт за международни корпоративни клиенти и за финансови институции.


Въведение в структурираното финансиране

Генезис на структурираното финансиране. Многообразието на структурираните продукти: конвертиреуми, опционни, „мостови”и мецанин заеми, проектно финансиране.


Структурирани продукти за частни клиенти и институции

Основни продуктови групи. Продукти с капиталова защита и с опция за оптимизиране на дохода. Performance- и Leverage-продукти. Оценка на структурираните продукти.


Синдикирано и външнотърговско финансиране

Синдикирани заеми: еволюция, йерархията в банковия синдикат, видове мандатни контракти и ценообразуване. Форми за финансиране на външнотърговските сделки: акредитив, банков акцепт, документарно инкасо, банкова гаранция.


Сделки на паричния пазар и суапови сделки

Банките на паричните пазари – възможности, стратегии и рискове. Банките като посредници и търговци в суаповите сделки. Суап с цел хеджиране. Европаричен пазар.


Сделки с ценни метали

Специфика на покупко-продажбите и депозитите в ценни метали. Физически пазар за търговия с ценни метали. Пазарът на фючърси. Банките – основни „играчи” в сделките с ценни метали.


Глобално попечителство (Global Custody)

Дефиниране и бизнесархитектура на глобалното попечителство. Клиентска база и продуктов асортимент. Предимства на глобалното попечителство. Изборът на глобален попечител.


Литература:

 1. Вачков, С., Петров, Д., А. Камеларов. Банкови сделки, Варна, Наука и икономика, 2011.

 2. Вачков, Ст. и др. В света на модерното банкиране, Варна, Стено, 2007.

 3. Джонсън, Ф., Р. Джонсън. Банков мениджмънт. Princeps, Варна, 1996.

 4. Завадска, З. и др. Банково дело. “Стопанство”, София, 2004.

 5. Младенов, М. Пари, банки, кредит. Princeps, Варна, 2005.

 6. Морсман, Е. Кредитный департамент банка, М. , Альпина, 2003.

 7. Петров, Д. Лекционен материал по дисциплината “Банкови сделки”, 2011.

 8. Петров, Д. Банковата кредитна политика: формиране и развитие, сп. „Финанси”, 2007.

 9. Петров, Д. Кредитирането на инвестиционната дейност в България – мисията възможна, сп. “Бизнес посоки”, кн.2, 2005.

 10. Прайс Уотърхаус, Въведение в управлението на кредитния риск, 1996.

 11. Brost, H. (Hrsg.), M. Faust (Hrsg.). Private Banking und Wealth Management, 1. Aufl., Bankakademie-Verlag, Frankfurt, 2006.

 12. Gup, B., K. James, Commercial Banking. The Management of Risk, 3 ed., Wiley, 2005.

 13. Heffernan, S. Modern Banking, John Wiley and Sons Ltd. , U.K., 2005.

 14. Jaffee, D. Money, Banking and Credit. Worth Publ., 1989.

 15. Koye, B. Private Banking im Informationszeitalter, Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 2005.

 16. Mishkin, F. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 8-th ed., Addison Wesley Publ., 2006.

Свързани:

План-конспект по „Банкови сделки iconКонспект по отчитане на външнотърговски сделки (теория)

План-конспект по „Банкови сделки iconКонспект по отчитане на външнотърговски сделки (учебна практика)

План-конспект по „Банкови сделки iconКонспект урока по обж
План-конспект урока по основам безопасности жизнедеятельности. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова
План-конспект по „Банкови сделки iconПрисъди
Бнб е извършвал по занятие банкови сделки – отпускал парични заеми в български левове и валута /щатски долари и евро/ на различни...
План-конспект по „Банкови сделки iconПлан конспект интегрированного урока чтение краеведение. 2 класс (1-4) 2, 3 четверть. Тема: В. Осеева. По ягоды
План конспект интегрированного урока чтение – краеведение. 2 класс (1-4) 2, 3 четверть
План-конспект по „Банкови сделки icon2. Учебна дисциплина-изучава всички облигационни отношения, освен тези които се изучават в останалите гражданско правни дисциплини. Така например вп изучава по м\у собственика и владелеца по повод плодове и подобрения; тп-търговски сделки, банкови, застрахователни, транспортни, спедиционни
Облигационното право (ОП) е необходим съставен елемент на гп. То е правна форма на стоково-паричните отношения, на възмездната размяна...
План-конспект по „Банкови сделки iconОсигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки
Наредба №34 от 10. 2006 г за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за...
План-конспект по „Банкови сделки iconКонспект по фирмено право учебна 2011/2012 година сфо
...
План-конспект по „Банкови сделки iconПлан-конспект урока с использованием цор
Цель урока: изучить общий план строения кожи и ее производных, изучить функции кожи и необходимости гигиенических процедур
План-конспект по „Банкови сделки iconЗаконен представител на
Забележка: Декларацията се представя при: сключване на търговски сделки, сделки при износ и влагане на зърното в лицензирани и регистрирани...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом