Указани я
ИмеУказани я
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер99.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://haskovo.mvr.bg/NR/rdonlyres/B3105A23-F25A-4FDA-81D4-3D2DEDA41AEA/0/sv_UKAZANIA.doc
У К А З А Н И Я


за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Текущ ремонт на сграда и на отоплителна инсталация на РУП Свиленград при ОД на МВР-Хасково”


Разделена на две обособени позиции:


Обособена позиция № 1 Ремонт на сграда на РУП Свиленград ОДМВР Хасково находящи се в Свиленград, ул. Крайречна № 2, включваща строително-монтажни работи, подробно описани в количествена сметка № 1, неразделна част от документацията,като предвид ограниченият размер на целевите средства с които възложителя разполага общата стойност на СМР за позицията не може да надхвърля 7 415лева без ДДС.

.


Обособена позиция № 2: Ремонт на отоплителна инсталация на РУП Свиленград ОДМВР Хасково находяща се в Свиленград, ул. Крайречна № 2 .включваща строително-монтажни работи, подробно описани в количествена сметка № 2, неразделна част от документацията,като предвид ограниченият размер на целевите средства с които възложителя разполага общата стойност на СМР за позицията не може да надхвърля 18 860 лева без ДДС.


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тези указания определят правилата за подготовка на офертата и изискванията към кандидатите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с посочения по-горе предмет.

ІІ. УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

2 До участие в откритата процедура се допускат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техни обединения.

2.1 Участникът има право да кандидатства сам, може да използва подизпълнител или да участва като обединение (консорциум или дружество по ЗЗД).

2.1.1. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

2.1.2. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

2.2 Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка кандидат, който:

2.2.1 е осъден с влязла в сила присъда за престъпление престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс, освен ако е реабилитиран;

2.2.2 е обявен в несъстоятелност;

2.2.3 намира се в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

2.2.4 е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

2.2.5 е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

2.2.6 има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

2.2.7 при който член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2.2.8 който е сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

2.3 Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията на т. 2.2.1 и т. 2.2.5, се прилагат, както следва:

2.3.1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2.3.2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

2.3.3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

2.3.4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

2.3.5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

2.3.6. при едноличен търговец - за физическото лице – търговец;

2.3.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

2.3.8. в случаите по т. 2.3.1 – 2.3.7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

2.4. За обстоятелствата по т. 2.2.2 – 2.2.4, т.2.2.6 и т. 2.2.8, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

2.5. Кандидатът трябва да заяви в офертата си дали при изпълнение на поръчката ще използва подизпълнители. Подизпълнителите също трябва да отговарят на изискванията на чл. 2.2 от настоящите указания.

2.6. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 2.2. Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица и документ за регистрация на юридическо лице. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението

2.7 Всички разходи за подготовка и участие в процедурата са за сметка на кандидата.


ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


3.1. Кандидатите трябва да представят предложение за целия обем на обществената поръчка, като един кандидат може да направи предложение за една или повече обособени позиции, но всяко предложение задължително трябва да обхваща пълния обем на съответната обособена позиция, за която кандидатства.

3.2. Не се предвиждат възможност за предоставяне на варианти в офертите.

3.3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение, възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа;

3.4.Предвидените строителни работи следва да бъдат извършени при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по ППО (Закон за здравословни и безопасни условия на труд).Задължение на изпълнителя е да направи застраховане по чл.171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, важащо за целия период на договора.

3.5.На обекта се въвежда “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министерството на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.

3.6.Изпълнението на строителните дейности трябва да се съобразят с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, като:

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004г.);

- Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр.77 от 1995г.), нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване;

- Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи (обн., ДВ, бр.16 от 1987г., изм. бр.65 от 1991г. и бр.102 от 1994г., 78 от 2005г.)

- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006г.)

- Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ, бр.46 от 2001г.) и др.


3.7. Място на изпълнение на поръчката: Ремонт на сграда и отоплителна инсталация на РУП Свиленград ОДМВР Хасково находящи се в Свиленград, ул. Крайречна № 2

а/ за обособена позиция № 1: Свиленград, ул. Крайречна № 2

б/ за обособена позиция № 2: Свиленград, ул. Крайречна № 2


3.8. Критерия за оценка на офертите по обособени позиции е НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА.

4. Срок на валидност на предложенията: не по-малко от 30 /календарни /дни , като срока започва да тече от датата определена за краен срок за получаване на офертите.

5.Оферти надвишаващи размера на целевите средства няма да бъдат допуснати до класиране.

ІV. ОФЕРТА

5. Общи положения

5.1 Всеки кандидат може да представи една оферта;

5.2 Лицето, което участва като подизпълнител на друг кандидат, не може да представя самостоятелна оферта;

5.3. Подаването на оферта означава, че кандидатът приема изцяло всички специални и общи правила, определени в настоящите указания. Всяка клауза за обратното ще доведе до отхвърляне на офертата;

5.4 До изтичане на срока за подаване на офертите всеки кандидат може да допълни или оттегли офертата си.

5.5 При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

5.6 При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.


6. Съдържание на офертата:

6.1 Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.

6.2 Заявление за участие (образец № 1)

6.3 Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите се представят в легализиран превод. Когато участника е обединение на физически и/или юридически лица тези документи се представят от всички членове в обединението, включително оригинал или нотариално заверено копие от договора за създаване на обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението;

6.4 Административни сведения (образец № 2);

6.5 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП (образец № 3);

    1. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (образец № 4);

    2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал. 5, т. 1 от ЗОП (образец № 5);

    3. .Декларация относно ползване на подизпълнител (образец № 9);

6.9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (образец № 10) - попълва се в случай, че участникът предвижда подизпълнител/и/, подписва се от управляващия подизпълнителя и се подпечатва;

6.10 Декларация за приемане на условията в проекта на договор (образец № 11);

6.11 Доказателства за икономическите и технически възможности за изпълнение на поръчката /документите, които трябва да бъдат представени са посочени в Приложение № 1 към документацията „Технически спецификации и изисквания към изпълнението на поръчката”

6.12 Декларация за техническите възможности (Образец № 6) - изготвена от кандидата за съответната обособена позиция, съдържаща линеен график и подробен анализ за начина на изпълнение на поръчката за обособената позиция, за която се кандидатста. Броят на техническите оферти съответства на броя на обособените позиции, за които кандидатства участникът. За изпълнението на една обособена позиция се поставя само една техническа оферта.

6.13 Ценово предложение (образец № 7) за изпълнение на съотетната обособена позиция- поставя се в отделен плик. Броят на ценоите предложения съответства на броя на обособените позиции, за които кандидатства участникът. За изпълнението на една обособена позиция се поставя само едно ценово предложение.

7. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.т. 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 и 6.9, се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

8. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.т. 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по т. 6.11 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

9. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 6.3 се представя в официален превод, а документите по т.т. 6.5-6.7 или други документи, които са на чужд език, се представят и в превод.

10. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа всички документи от офертата на участника с изключение на „Ценовото предложение“, което се постава в отделен по-малък непрозрачен плик, постаен в плика с документите.

11. При приемане на офертата върху големия плик се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.


V. ПОДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

12. Подготовка на офертите – офертите и цялата документация, свързана с тях, трябва да бъдат написани на български език.

13. Изисквания към документите: Всички документи да бъдат подписани и подпечатани от законния представител на кандидата. При представяне на копия от документи, същите да бъдат заверени с подпис и печат на законния представител на кандидата. Копия от документи, които не са заверени няма да се зачитат от комисията.

14. Подаване на офертите:

Срокът за подаване на оферти е до 17:00ч на 15.08.2012г. в Явното деловодство на ОД на МВР – Хасково, бул. България № 111.

15. Кандидатът поема всички рискове по подаването на офертата.

16. Получаването, разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия , назначена със заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Комисията разглежда, оценява и класира офертите и участниците, съобразно обявените от възложителя условия.


17. Комисията отваря последователно големите пликове с офертите на всички участници в процедурата по реда на получаването им. В случай, че документите на участника не отговарят на изискванията на ЗОП и поканата, участникът се отстранява от процедурата;

Ценово предложение, което не е изготвено по пълния предмет на поръчката не се оценява, като също участникът подлежи на отстраняване от процедурата.


За неуредените в настоящите указания въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

При противоречие между изискванията на Възложителя, описани в настоящите указания, и Закона за обществените поръчки се прилага законът.


Свързани:

Указани я iconУказани я
За участие в процедурата, подготовка и подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка
Указани я iconУказани я
Документацията за изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности съдържа
Указани я iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 2 от зпзп и решение в Протокол № от г., Управителният съвет на дф “Земеделие” утвърди условията за
Указани я iconРезюме
Настоящият документ се отнася за промишлените дейности, указани в точка 5 на Приложение I към Директива 96/61/EО, а именно
Указани я iconВеселин Благоев указани я за курсовата работа
Първо, извинете, че късно получих писмото ви, а не се сетих предварително да дам тези указания
Указани я iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1, б. „б” от Закона за подпомагане на земеделските производители и решение на Управителния...
Указани я iconУказани я относно
Относно: Въвеждане на Десетата ревизия на Международната класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом