Приложение №1 бдж пътнически превози еоод
ИмеПриложение №1 бдж пътнически превози еоод
Дата на преобразуване22.01.2013
Размер35.64 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bdz.bg/files/2012/publicorder/TDMarketing_Publi4na pokana/Prilojenie No 1 -Tehniceski_Izi
Приложение № 1

БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД

Адрес: гр.София, 1080, ул.”Иван Вазов” № 3ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


Към участниците в поръчка с предмет: „Национално маркетингово проучване

на пътнически железопътни превози” 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Провеждане на Национално маркетингово проучване на пътнически железопътни превози за „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД.

 1. ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО:

 • Провеждане на емпирично проучване с количествени и качествени методи.

 • Анализ на събраната от емпиричното проучване информация с препоръки.

 • SWOT анализ на железопътен и автобусен междуградски транспорт.

 • Анализ на съществуващи данни и документи, представени от Възложителя.

 1. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОУЧВАНЕТО

 • Изследване на потенциалния пазар на пътническия железопътен пазар;

 • Изследване динамиката на търсенето при други скорости, съобразени с промените в железопътната инфраструктура и при други ценови условия;

 • Оценка на съществуващите тарифни условия и получаване на информация за потребностите на клиентите, с цел създаване на гъвкава търговска политика;

 • Изследване на изискванията към подвижния състав и качеството на услугата

 • Оценка на обема на пазара като цяло и по основни сегменти клиенти;

 • Предпочитани допълнителни услуги – пътуване в спален вагон, наличие на ресторант или бюфет вагон във влака, интернет, възможност за пътуване на хора с ограничена мобилност, възможност за превоз на велосипед или автомобил с влака;

 • Цел, честота и маршрути на извънградските пътувания;

 • Предпочитан транспорт за пътуванията по цели и дестинации, причини за предпочитанията; предимства / недостатъци на железопътния и автобусния транспорт;

 • Фактори, от които зависи изборът на извънградски обществен транспорт;

 • Предпочитани времеви зони за заминаване и пристигане при най- често използваните дестинации по цели на пътуване;

 • Сезонност на пътуванията по цели и видове клиенти;

 • Разходи за извънградски обществен транспорт, видове използвани тарифи; ценова чувствителност по отношение на железопътен и автобусен транспорт;

 • Практикувани и предпочитани форми за закупуване на превозни документи. 1. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕМПИРИЧНОТО ПРОУЧВАНЕ

Изпълнителят следва да предложи методология, която в най-голяма степен да отговаря на формулираните по-гори цели и задачи, но като минимум да включва провеждането на качествено и количествено емпирично проучване.

1. Качествено проучване по метода на груповата дискусия с настоящи и потенциални потребители на услугата, чрез което да бъде извлечена дълбочинна информация по темата и да бъдат формулирани изследователски хипотези, които да бъдат верифицирани в количествено проучване. Броят и дизайнът на групите следва да бъде предложен от Изпълнителя.

2. Количествено проучване по метода пряко-лично интервю с минимален обем на извадката от 2000 до 4000 интервюта. Изпълнителят следва да предложи подходяща методика на извадката, за да гарантира максимална представителност на получените резултати.

Количественото проучване следва да даде информация както за цялата страна, така и за всеки от 5-те основни областни центъра - София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.

Петте извадки по областни центрове следва да дадат информация относно:

- Набиране на детайлна информация за основни маршрути, времеви зони, честота на пътуване и бюджет /разходи, които потребителите отделят за пътуване.

- Необходим е анализ на обема разходи за пътувания и разпределението им между железопътен и автобусен траспорт, както и причините за избор на единия или другия вид.


Анализ на получените данни:

1). Да се определи търсенето на услугата като цяло и в отделните и сегменти.

2) Мнението на клиентите за качеството на предлаганата услуга (време на пътуване, удобство, честота, санитарно-хигиенни условия).

3) Да се определят потребностите на клиентите.

4) Да се даде оценка тарифната и търговска политика на дружеството.

5) На база данните от проучването да се направи оценка на дистрибуционната мрежа, на предлагането и търсенето, на разписанието на влаковете, тяхната населеност и рентабилност. Да се посочат мерки и предложения за подобряването им.

6) Събраната информация да е графично изобразена (таблици и графики).


Свързани:

Приложение №1 бдж пътнически превози еоод iconЧаса по покана на Изпълнителния директор на „бдж" еад, се проведе среща между ръководствата на "бдж" еад, "бдж товарни превози" еоод, "бдж пътнически
Бдж" еад, "бдж товарни превози" еоод, "бдж пътнически превози" еоод, "бдж тпс /Локомотиви/" еоод и ръководствата на синдикалните...
Приложение №1 бдж пътнически превози еоод iconОт 10. 30 часа, на основание § 5 от Преходни и заключителни разпоредби н ктд 2009 г и във връзка с писмо с изх. №62/16. 07*2010 г вх. №34-00-445/16. 07. 2010
Бдж" еад, "бдж товари превози" еоод, "бдж пътнически превози" еоод, "бдж тпс /Локомотиви/" еоод ръководствата на синдикалните организации...
Приложение №1 бдж пътнически превози еоод iconПриложение №4
Вас обществена поръчка по реда и условията на глава осем „а” от зоп с предмет : „Изграждане на локални компютърни мрежи и системна...
Приложение №1 бдж пътнически превози еоод iconБдж-пътнически превози" еоод ул. „Иван Вазов" №3 гр. София оферт а
Представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда и условията на глава осем „а” от зоп с предмет...
Приложение №1 бдж пътнически превози еоод iconСтачно споразумение
Холдинг бдж" еад, "бдж товарни превози" еоод, “бдж пътнически превози" еоод, във връзка с възникнал колективен трудов спор по предявени...
Приложение №1 бдж пътнически превози еоод iconПроцедура за атестация и бонусиране на работници и служители на „бдж-пътнически превози" еоод и „бдж-товарни превози еоод", имащи право на допълнителни възнаграждения с непостоянен характер
Настоящата процедура регламентира процеса на атестация и определяне правото за получавне на бонус от служители и работници на двете...
Приложение №1 бдж пътнически превози еоод iconПриложение № VІ техническа спецификация за доставка на нискозамръзваща охлаждаща течност (антифриз)
Нискозамръзващата охлаждаща течност (антифриз) е предназначена за охлаждане на двигателите с вътрешно горене и отоплителните инсталации...
Приложение №1 бдж пътнически превози еоод iconКолективен трудов договор
Бдж – Пътнически превози” еоод наричано по-нататък “Дружеството” и “Работодател”, представлявано от инж. Стефчо Събчев – Управител,...
Приложение №1 бдж пътнически превози еоод iconТехническо задание
Тъй като поддръжката на сървърна инфраструктура не е присъща дейност на "бдж-пътнически превози" еоод то се изнася към външна специализирана...
Приложение №1 бдж пътнически превози еоод iconТехническо задание
Тъй като инсталация по гарите на персонални работни места за билетоиздаване не е присъща дейност на "бдж-пътнически превози" еоод...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом