Румънската образователна система
ИмеРумънската образователна система
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер35.35 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://sindg.files.wordpress.com/2010/10/d180d183d0bcd18ad0bdd181d0bad0b0d182d0b0-d0bed0b1d180d0
Румънската образователна система
                                                  Аурел Попеску-Румъния

Съгласно Закона за образованието приет през 1995 г., румънските образователна система се регулира от Министерството на образованието и науката (румънски: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, MEC). Всяко ниво има своя собствена форма на организация и е обект на различни нормативни актове. Детска градина не е задължителнa и е между 3 и 6 години. Записване в училище започва от 7 години (понякога 6), и е задължително до 10 клас (което обикновено продължава до 17 или 16год.). Основното и средното образование са разделени в 12 или 13 клас. Висшето образование е съобразено с европейското висше образование.
След румънската революция от 1989 г., румънската образователна система е в непрекъснат процес на преобразуване, който е бил едновременно хвален и критикуван.
         През 2004 г. около 4,4 милиона от населението е било записано в училище. От тях 650 000 в детската градина, 3110000 (14% от населението) в основното и средното образование, и 650 000 (3% от населението) в третата образователна степен (университети).

Румънската образователна система е разделена на две основни нива:

А. Предварително университетско ниво (Învăţământul Preuniversitar), структурирано в 4 цикъла:
1. Детска градина (Grădiniţa или Învăţământul Preşcolar) - по избор, състоящ се от три или четири степени (Grupa слюда, Grupa Mijlocie, Grupa Маре и Pregătirea Pentru Şcoală)
2. Основно училище се състои от две степени:
a. Начално училище (Şcoala Primară) - клас I до IV
b. Гимназия (Gimnaziu) - V клас на VIII
3. Лицей (Liceu) - четири или пет степени (клас IX до / XIII XII)
4. Професионално образование (Învăţământ професионални tehnic şi), което може да продължи или замени гимназията и подготвя учениците за кариера, базирана на практически дейности.
Б. Висше образование (Study Superioare) е организирано (или в процес на организация) в съответствие с принципите на Болонския процес, чиято цел е изграждането на европейското висше образование. Тя има следните четири компонента:
1. Бакалавър (Licenţă) 3 години в повечето дисциплини
2. Магистър (Masterat) 2 години в повечето дисциплини
3. Докторат (Doctorat) най-малко три години
4. Учене през целия живот (cursuri postuniversitare, Formare continuă), който включва след дипломно образование, настъпили извън магистърска рамка -докторат.
Има училища, които не се вписват в тази рамка, например езиковите училища, компютърните училища,счетоводни училищата и т.н., които дават акредитирани дипломи,признати на всички нива.

Основното училище е задължително за всички и е осем години, от първи до четвърти клас- "начално образование", от пети до осми клас "гимназиално образование". Повечето основни училища са публични. Частното основно образование е 0,5% пазарен дял, според MEC.
Образованието в Румъния е задължително до 16-годишна възраст. На практика,имайки предвид факта, че повечето румънци тръгват на училище на 6-годишна възраст, първите десет години са направени задължителни от министерството от 2002 година.
Видове учебни заведения: Grădiniţa, Şcoala Primară, Liceu, Grup Şcolar, Şcoală postliceală, Universitate, Universitate Политехника, Şcoală postliceală ....
Районите, където има езиково различни етнически малцинства, надвишават 10% от цялото население.В обучението ,в тези райони е предвидено обучение на матерния език,но обучението в училище остава задължително на румънски език.

Има класове за различните езикови малцинства: унгарски, немски, ромски, полски, украински, сръбски, гръцки, български, чешки, турски, иврит, словашки, украински и руски език.
Учебната година започва в средата на септември и завършва в средата на юни следващата година. Тя е разделена на два семестъра (от септември до януари и февруари до юни). Има четири ваканции Коледа ( две седмици през декември); между учебните срокове, шестмесечни(1 седмица през февруари), Великден (за православни или католици през април или май - 1 седмица), а лятна ваканция, с допълнителна пета почивка през ноември за ученици в първите 4 класа.
За първите четири години система, подобна на ESNU е позната като calificative. Това са Foarte bine (FB) - Отлично, bine филиз (Б) - Добре, Satisfăcător (S) - Задоволително, Nesatisfăcător (N) – провалил се. Студентите, които получават N трябва да положат изпит през лятото със специално преподаване на учители и ако ситуацията не се подобри студентът повторя цялата година.
От 5 до 12 клас, се изпозлвасистема за класифициране 1-10, като 10 е най-доброто и като 1 е най-лошото; 5 е минимална,за да пренинеш в следващ клас. Системата за текущи оценки се използва за всеки тест, устен изпит, проект, домашни или класни работи.Оценките се вписват в дневника.Всеки ученик трябва да има толкова оценки по даден преднмет, колкото е броят на седмичните часове за него плюс един.По някои предмети се изисква частичната проверка в края на семестъра (Тези).
В края на 8-ми клас (на възраст 14 или 15) във всички училища на национално равнище се полага тест от всички ученици.

От 2004 г., тази проверка се нарича Testarea Naţională (Национален тест) и може да бъде взет само веднъж, през юни. Темите са: румънски език и литература и математика,география или история, в зависимост от избора на кандидата (и допълнително матерен език за етническите малцинствени училища или класове и за деца билингви). За преминаване към следваща степен е необходима оценка 5 за всички или три от четири изпита.
Гимназиалното образование е с продължителност четири години; две задължително (9 и 10 клас), две незадължителни (11 и 12 години). В края на 12-ти клас (на възраст 18 или 19год.),се постъпва в университет от всички ученици е диплома за средно образование чрез изпит. В Bacalaureat се състои от 2 или 3 устни изпити и 4 или 5 писмени изпити. Всеки изпит (клинични материали) се отбелязва 1-10, като 10 е най-добрият
Има пет вида общообразователни училища в Румъния - Стандарт Гимназия (Liceu), Национален колеж (Colegiu Naţional), военен колеж (Colegiu Militar), Икономическия колеж или Технически колеж (Colegiu Economic или Colegiu Tehnic), Grup Şcolar – в група те обикновено предлагат академични програми в областта на техническите услуги и образованието,като предоставят достъп до университета.След завършването им се получава диплома за средно образование достъп до изпитBacalaureat (матура) и следователно достъп до университетско образование.Свързани:

Румънската образователна система iconКонспект за изпит по педагогика
Атанасова, В. Българската образователна система – история и актуално състояние. Шумен, 2003
Румънската образователна система iconМеждународно сътрудничество
Висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи” е активен участник в процеса на създаване на Европейска образователна система, провъзгласен...
Румънската образователна система iconРегионален инспекторат по образованието
Мярка: Създаване на условия за включване на българската образователна система в сравнителни анализи за качеството на образователния...
Румънската образователна система iconТеми за дипломни работи за придобиване на образователна-квалификационна степен магистър уч. 2012/2013г
Изграждане на информационна система за дистанционно обучение чрез "Cloud computiong"
Румънската образователна система iconTурската национална образователна система
В турция образованието е една от основните функции на правителството, също като правосъдието, безопасността, здравеопазването. Образованието...
Румънската образователна система iconДипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката
Промените във во в България. Стил на образователна работа в су “Св. Климент Охридски” преди влизането на кс / 13
Румънската образователна система iconПриложение 1
Структура на общинската образователна система през учебната 2005-2006 година. Данни за мрежата от общинските детски заведения, общинските...
Румънската образователна система iconСтратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства въведение
Настоящата Стратегия е интегрална част от националния проект за реформиране на образователната система и за осигуряване на качествено...
Румънската образователна система iconЕвропейски парламент 2004 2009
Относно: Петиция 0121/2007, внесена от Genadijs Samusenko, с руско гражданство, относно твърдения за дискриминация срещу рускоговорящото...
Румънската образователна система iconПрограма за предучилищно възпитание и подготовка на децата от три до шест години
Така, може би, щеше да се постигне еволюционно нормализиране на прекалено централизираната и унифицирана образователна система у...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом