Ана Христева Стоева мениджмънт на строителна фирма
ИмеАна Христева Стоева мениджмънт на строителна фирма
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер73.42 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uacg.bg/filebank/acadstaff/userfiles/study_bg_406_Management.doc
доц. д-р инж. Цветанка Савова Лалова,

доц. д-р инж. Ана Христева Стоева


МЕНИДЖМЪНТ


НА


СТРОИТЕЛНА ФИРМА


Управлението е изключително сложно изкуство.

Понякога е математика, понякога поезия, а

понякога само здрав разум.

За да се разпознае какъв е обликът му в даден момент, са необходими опит и проницателност.
София, 2002 год.


Книгата е предназначена за студентите от Университета по архитек­тура, строителство и геодезия /УАСГ/, които изучават дисциплините “Мениджмънт на строителна фирма” и “Мениджмънт и маркетинг”.

Разглежда предимно дейността на президента, който в една малка или средна строителна фирма изпълнява основните дейности по стратегическото управление /стратегическо планиране и фирмена култура/ и маркетинга. Останалите функционални области - финанси и производство - в УАСГ се изучават в други учебни дисциплини.

Направен е опит всеки управленски проблем да бъде пречупен от гледна точка на строителната фирма, защото колкото и да са универсални управлен­ските дейности, те са и различни за строителната фирма поради характера на нейния продукт. Освен това, още във Въведението е “създадена” строител­на фирма ОФИС-СД, чието стратегическо управление и маркетинг се просле­дя­ват в края на всяка тема чрез конкретна реализация, представена като Пример.

Книгата ще представлява интерес и за действащи и бъдещи президенти на строителни фирми за обогатяване на техните управленски знания.


Автори: доц. д-р инж. Цветанка Савова Лалова

доц. д-р инж. Ана Христева Стоева

Технически редактор: Таня Господинова

Предпечатна подготовка: инж. Светослав Христов


ISBN


Формат 60/90/16


Печатница: СД “Зинченко, Арабаджиева


П р е д г о в о р


За управлението са написани много книги от чужди и наши автори.

Тази не е поредната. Мисията й е да представи в общодостъпна форма страте­гическото управление на малка /средна строителна фирма от гледна точка на управленските функции на нейния президент.

Да разтълкуваме отделните части на това изречение:

Защо именно строителна фирма? - Защото книгата е предназначена за сту­дентите от Университета по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/.

Защо малка или средна фирма? - Нормално е един млад човек да започне управленския си стаж в малка организационна форма, а и по-лесно се усвоява, когато се върви от простото към сложното.

Защо в общодостъпна форма /бихме го казали и по друг начин - на попу­лярен, разбираем език/? - Не желаем да изплашим бъдещия упра­вленец с тежки, трудно смилаеми теории, дефиниции и задължителни посту­лати. Напротив, искаме да внушим позитивна нагласа и положителни емо­ции, а не песимизъм и страх, че “управлението е неуправляемо”. А и защо­то….. “упра­влението понякога е поезия”. Затова в книгата са преразказани много действителни факти и истории на успели фирми и мениджъри.

Защо само стратегическото управление? - Това е най-съвремен­ният начин за ръководене на фирми, съществуващи и действащи в условията на пазарна икономика - правно-икономическата рамка, която и нашата страна с променлив успех се опитва да прилага през последните години.

Защо само управленските функции на президента, а останалите функ­цио­нални области - производство и финанси? - Можем да се оправдаем с хора­ри­ума на дисциплината, но има и друго:

-чрез изучаваната в УАСГ дисциплина “Организация и управление на строителството” бъдещият инженер получава начална подготовка за управле­ние на строителното производство, която би му позволила поне в началото добре да се справи със задълженията. Ако знанията му са недостатъчни, той е научил от къде и как да ги допълни.

-убедени сме, че финансовата област в една строителна фирма трябва да бъде управлявана от човек с икономическо образование - не само защото изучаваната в УАСГ дисциплина “Икономика на строител­ството” много слабо засяга финансовите въпроси на една фирма, а и защото тази област е твърде специфична. Дори препоръчваме едноличният търговец първо­начално да търси помощ и съдействие “отвън”, т.е. от специалисти на хонорар, вместо сам да решава финансовите си проблеми.

В книгата дори не се коментира финансовата дейност на фирмата. Това естествено е пропуск - икономическите въпроси са водещи както в началото, така и в оценката на резултата от всяка дейност и присъстват с най-голяма тежест в стратегическото управление и маркетинга на строител­ната фирма. Но ако се включи, резултатът със сигурност ще бъде по-лош - тъй като няма възможност да се разгледа с подобаваща задълбоченост, повърхностното му засягане е излишно.

И така, въпреки подчертаната неразделната връзка между трите управленски дейности в една малка/средна строителна фирма, тук се абстра­хираме от две и остава третата, в която най-голяма участие и отговорност има нейният президент - стратегическото управление, включващо и марке­тин­га на фирмата. Бихме добавили, че тази област напълно подхожда за един строителен инженер.


Какъв е девизът на книгата? - Цитат, взет от [19], изписан и като мото на заглавната страница: Управлението е изключително сложно изкуство.Понякога е математика, понякога поезия, а понякога само здрав разум. За да се разпознае какъв е обликът му в даден момент, са необходими опит и проницателност.


Каква е целта на книгата? - Да даде първоначални знания по страте­гическото управление на една малка/средна строителна фирма.

Тази цел се подразделя на следните подцели:

-представяне на стратегическото управление като сплав между стратеги­ческо планиране и фирмена култура;

-изясняване същността на стратегическото планиране чрез подробно разглеждане на отделните му елементи и стъпките за неговата реализация;

-представяне на съвременните виждания за фирмената политика като основа за изграждане на стабилна фир­мена култура;

-подчертаване значителната роля на президента на фирмата при формиране на фирмената култура и необходимите качества за постигане на съвършенство във фирменото управление;

-разглеждане същността на маркетинга на строителната фирма и него­вите отличителни особености.

При реализация на целта се ръководим от убеждението, “че управле­нието не е точна наука и в нея няма универсални закони, валидни за всяко стопанско ръководство, какъвто е законът за гравитацията, но бизне­сът е “игра” със строги правила, които важат по всяко време и неотклонно трябва да се следват”.


Какво показва анализът на факторите на външната среда? - Външната среда предоставя благоприятни възможности, защото

-липсва конку­ренция - специализирана управленска литература за строителството почти ня­ма, а специфичният характер на строителния продукт налага своя отпеча­тък и прави управлението на фирмата, особено маркетинга й, много различно;

-предназначена е за студенти - хора, които нямат управленски опит и не са обременени от изградени собствени представи за управлението на една фирма. И друго - ако им се наложи да ръководят собствена фирма, това ще бъде не сега, не веднага, а в бъдеще - значи имат възможност и време да положат допълнителни усилия и се подготвят предварително за тази дейност /особено, да придобият или доразвият качествата, необходи­ми на съвременния ръководител за успешно ръководене на собствен бизнес/;

-в страната има регистрирани много строителни фирми, чиито управляващи имат нужда от специализирана литература за повишаване на управленската им подготовка.


А анализът на вътрешната среда? Студентите в УАСГ изучават само в един семестър една единствена дисциплина по управление на фирмата /в строителния факултет се нарича “Мениджмънт на строителната фирма”, а в геодезическия - “Мениджмънт и маркетинг”/ и то с минимален хорариум. За съжаление. Това принуждава да се дадат само първоначални знания /които в никакъв случай не са достатъчни за ефективно управление на една строителна фирма/ и то по начин, че да заинтригува /а не да изплаши/ и предизвика желание за последващо задълбочено изучаване на предложените проблеми.


Каква е стратегията? Въпреки че липсва конкуренция, приложена е конкурентна стратегия на фокуса. Тясната специализация се изразява в про­из­­вод­ството на “детайл”, т.е. малка начална частичка от мащабната наука за управление и в предназначението й за определен кръг потреби­тели. Отчи­тайки специфичните им особености, е избран оригинален начин за предста­вяне на изложението:

-всяка разглеждана тема е богато илюстрирана с действи­телни примери, взети не само от научната, но и от художествената литература. Тези цитати или адаптации са откроени чрез по-дребен шрифт.

-още във Въведението е “създадена” строителна фирма - ОФИС-СД, за която след всяка отделна тема чрез Пример е предложена практическа реализа­ция на разглеждания проблем. В тези примери е важно не толкова решението, колкото насоката на разсъжденията.

-избегнати са тежките дефиниции, формули, полемичните въпроси и терми­ни.

Дължим следното уточнение: Признаваме разликите, която същест­ву­ват при точното научно тълкуване на думите управление, ръковод­ство, както и българския превод на англий­ската дума мениджмънт, но в книгата ги приемаме за синоними. Същото се отнася и за следните четири понятия: фир­ма, организация, предприятие, компания, както и за следните четири - мениджър, управленец, управляващ и ръководител. Правим го с ясното съзнание, че не е коректно, но е допустимо при една, и то единствена книга с практическа насоченост по въпросите на фирменото управление. И в същото време сме по-прецизни при ползване на понятията, които имат съществено значение в стратегическото управление и не бива да се смесват - например, фирмена стратегия и бизнес-стратегия, мениджър и топ-мениджър.


В своята книга “Откровено казано” Ли Йоакока пише следното: “За упра­влението са написани почти толкова книги, колкото и за диетите: бих могъл да добавя - с почти същия успех. Каква е ползата от всички тези книги за диетите? От нито една от тях няма да има резултат, ако не запомните основното: да не ядете толкова много. Това си остава единственият начин за отслабване. А в края на краищата, ако не можете да спазвате няколко прости правила, каква полза от четенето на книги?”

Надяваме се тази книга да не бъде само една от поредните, а да изпълни предназначението си. И от нея да се запомни основното:

-бизнесът може и трябва да се ръководи честно;

-бизнесът е изкуство - изисква талант, вдъхновение и интуиция;

-който се е устремил към него, трябва да бъде подготвен за това.


Темите са написани както следва:

-доц. д-р инж. Цветанка Савова Лалова - въведение и от първа до единадесета тема включително;

-доц. д-р инж. Ана Христева Стоева - от дванадесета до седемнадесета вкл.

Авторите изразяват голямата си благодарност на Главболгарстрой АД, ЕТ “Цвета” и ЕТ “А + С ” , допринесли за издаването на тази книга.

Свързани:

Ана Христева Стоева мениджмънт на строителна фирма iconАнни Кирилова Делиева Ана Христева Стоева управление на недвижими имоти софия
В нашата страна има много българска и преводна литература по отделни проблеми на управлението. Липсва цялостно изследване на управлението...
Ана Христева Стоева мениджмънт на строителна фирма iconОповестяване на счетоводната политика в приложението към годишния финансов отчет
Рос и е вписано в регистъра на търговските дружества под №796, том 10, стр. 180, по ф д. №1249/1995г. Правоприемник е на “Русенска...
Ана Христева Стоева мениджмънт на строителна фирма iconТема: строителство, строителен контрол
Строителна фирма е ремонтирала безплатно, но и незаконно голяма част от новото крило на детска ясла „Послушко" в район „Източен"...
Ана Христева Стоева мениджмънт на строителна фирма iconОкс "Бакалавър"
Специалности: “Транспортна техника и технологии”, “Инженерна логистика и строителна техника”, “Технология и управление на транспорта”,...
Ана Христева Стоева мениджмънт на строителна фирма iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра „машинни елементи, материалознание и химия" конспек т по учебната
Специалности “технология и управление на транспорта”, “индустриален мениджмънт”, “железопътна техника”, “автомобилна техника”, “инженерна...
Ана Христева Стоева мениджмънт на строителна фирма iconСтроителна пустиня
И това върху 5 дка пълно безумие!" Така Росен Плевнелиев, управител на "Линднер Имобилиен Мениджмънт", коментира проекта за бизнес...
Ана Христева Стоева мениджмънт на строителна фирма iconСпециалност "Инженерна логистика и строителна техника" Наименование на
Наименование на дисциплината: “Техническа безопасност на подемно-транспортна и строителна техника”
Ана Христева Стоева мениджмънт на строителна фирма iconМнение на учасващите в форума Людмил Христов – собственик на строителна фирма „Ангро
В момента си общуваме чрез електронната поща, но това не е достатъчно, ако се състои нова среща, ще имаме възможност да се видим...
Ана Христева Стоева мениджмънт на строителна фирма iconПрограма „Енергиен мениджмънт" Най-ефективното от икономическа гледна точка решение за добив на шистов газ е технологията "
Институт по енергиен мениджмънт, основател на магистърската програма „Енергиен мениджмънт”
Ана Христева Стоева мениджмънт на строителна фирма iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
С тази наредба се определят условията и редът за съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом