Основни понятия в маркетинга ключови думи
ИмеОсновни понятия в маркетинга ключови думи
страница7/7
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.68 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.novini.narod.ru/pomagaloM.doc
1   2   3   4   5   6   7

Тест №10 Име: Група: Дата:

1.Имаме обратна връзка в комуникационната верига, когато:
а.потребителят закупи рекламираната стока;
б.потребителят извърши повторна покупка;
в.потребителят се свърже с фирмата и благодари, наругае или отправи питане относто рекламираната стока.
2.Кое не е разновидност на дадена PR- акция:
а.запознаването обществеността с нова фирма, лице, марка или стока;
б.създаването на интерес към даден рекламиран обект;
в.създаването на благоприятен образ в съзнанието на потребителите за дадена страна –туристическа дестинация;
г.семинарът по иновативен маркетинг;
д.участието на фирмата в пловдивския панаир;
3.Цел на комуникационната политика във фазата на въвеждане на стоката може да бъде:
а.да информира потребителите за стоката;
б.да поддържа продажбите на стоката;
в.да формира привързаност към стоката;
г.няма верен отговор.
4.Каква е разликата между личните продажби и възките с обществеността:
5.Кои мероприятия не спадат към директния маркетинг:
а.продажбите осъществени с помоща на телевизионен клип- телемаркетинг;
б.дегустациите в търговските обекти;
в.сезонни базари и панаири;
г.лобирането;
д.продажбите с помоща на електронна поща.
6.Покупката на софтуер по време на събиране свързано с представяне на високотехнологичени продукти е разновидност на:
а.директен маркетинг;
б.РR- акция на търговци;
в.лични продажби;
7.Поканата да направите едно кръгче с тестов автомобил на вносителя е:
а.проява на лош вкус;
б.форма на търговска промоция;
в.директен маркетинг.

8.Казус

Вие сте

промотирате

съставете рекламен девиз:

(мъжете знаят защо)

изберте комун. форма

носител- дейност

производител

на бира


хотелиер

нощувки


началник на предизборен щаб

кмет


художник

сувенири

картини

картички
Модул единадесети: БЕЛЕЗИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ
"Най-добрият начин да задържите лоялни клиентите си, е постоянно да измисляте как да им давате повече ползи срещу по-малко усилия (средства). Изключителните компании създават възхитени клиенти, те създават фенове". Филип Котлър
Ключови думи: потребителско поведение, решение за покупка, потребителски избор, удовлетворение, потребност, мотив, памет и отношение.

1.Определения. Клиентите могат да бъдат разделени на такива, на които се радваме, такива, които понасяме и такива, които са нерентабилни. (Рентабилният клиент е лице, домакинство или фирма, които носят приходи за определен период от време, като приносът им надвишава разходите на фирмата по привличането, убеждаването за покупка и обслужването им). Уволнете веднага нерентабилните клиенти, те ще смучат кръвта на вашите конкуренти.
А.Потребителското поведение е процес, модел, начин на действие, при който потребитерят събира информация за определен продукт, избира търговския обект откъдето да закупи стоката, извършва покупката и накрая посещава сервиза на производителя ако се налага.
Б.Потребителското поведение е дейност насочена към непосредствено получаване, потребление или разпореждане със стоките и услугите, включваща в себе си процеса на вземане на решение за покупа.
2.Етапи от процеса на потребителското поведение.
А-осъзнаване на потребността; Б-търсене на информация; В-оценка на алтернативите, Г-решение за покупка- потребителски избор; Д- поведение след покупката.
2.Основни психологически категории изучавани в маркетинга в частта "потребителско поведение".
Удовлетворението е степент на задоволство, която е изпитал индивида след като е потребил даден продукт в сравнение с очакванията, които е имал предварително.
Потребността е способността на организма да поддържа в равновесие вътрешните системи, независимо от промените настъпващи в заобикалящата среда.
Йерархия на потреностите по Абрахам Маслоу.
5.Потребности от самореализация, самоактуализация, самоусъвършенстване (потребност от творчество, изкуството да забавляваме докато работим или живеем, потребност от реализация на личността, за тези, които я притежават)
4.Потребност от признание (потребност да се учим, потребност от квалификация, потребност да бъдем различни от другите по постигнатото);
3.Социални потребности (потребност да се общува, да се създаде семейство, да се отиде на кино, театър, опера);
2.Потребности от сигурност (потребност от постоянни доходи, от възможности за лечение, потребност да се спортува);
1.Физиологични потребности (жажда, глад, потребност от сън).Фиг.13

Мотивът се свързва най-често с подбудата и развитието на някакво действие порродено от определена потребност. Мотивът е подбудата за действие, като мобилизиране и насочване на енергия за постигане на определена цел. Психолозите често казват потребността стартира, а мотивъд движи поведението.
Паметта, запомнянето на информацията е последваща фаза, след като потребителят е попаднал в съответната информационна среда и е регистрирал дразненето (стимула), а после и посланието в съответната реклама. S - R
Отношение наричаме формираното предразположение към конкретен продукт или стокова група, което е постоянно благоприятно или неблагоприятно и предопределя поведението при купуване.
Роли на купувача:
1.Инициатор: този който дава идеята за покупката;
2.Влияещ на покупката; този, чиято позиция или съвет са решаващи;
3.Решаващ: е този който преценява всеки детайл по покупката;
4.Купувач: физическия изпълнител на покупката;
5.Потребител: този който ще консумира или използва продукта.

Тест №11 Име: Група: Дата:

1.Дефинирайте понятието потребителско поведение от гледна точка на маркетинга:2.Потребителското поведение:
а.се влияе от въздействието на рекламата;
б.включва в себе си процеса на вземане на решение за покупка;
в.включва в себе си и следпродажбеното обслужване;
г.включва в себе си потребителският избор;
д.свършва с акта на покупката;
е.всичко без точка д.
3.Дефинирайте етапите, през които преминава процесът на вземане на решение за покупка:

4.Напишете поне четири основни поведенчески категории, които се изследват и изучават от маркетинга в часта- потребителско поведение:

5.Кога говорим за удовлетворение на потребителя, дадейте неговата дефиниция:

6.Кои твърдения характеризират продукта от гледна точка на меркетинга:
а.той е материален;
б.той е нематериален;
в.може да се складира;
г.някои от продуктите не могат да се складират;
д.предмет на дейността на всички фирми на пазара;
е.всичко изброено.
7.Напишете белезите на стоковата група КРАВИ от матрицата на БКГрупа:


8. Кои от източниците спадат към вторичната маркетингова информация:
а.отраслевите разпределения на пазарните дялове публикувани във Financial Times;
б.фактурите от сключените сделки;
в.данните от гаранционните карти;
г.статистически годишници;
д.данните от анкетните карти от проведено от фирмата маркетингово изследване;
е.обзори на министерството на финансите.
ж.резултати от интервю проведено с потребители от маркетингова агенция Алфа Рисърч публикувано във в.Дневник.
9.С каква цел се извършва сегментирането на пазара?

1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Основни понятия в маркетинга ключови думи iconМаркетинг и идеи за прилагането му. Основни маркетингови концепции. Основни понятия в маркетинга. Нужди, желания, потребности, полезност, търсене, продукт, размяна. Маркетингов микс
Маркетинг същност и значение. Традиционно и съвременно разбиране на маркетинга. Принципи и функции на маркетинга. Основни маркетингови...
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconПолитическият език като научна дисциплина. Функции на политическия език. Основни понятия в социолигвистиката. Интердисциплинарните изследвания на политическия език. Второ
Методи на оценяване: писмена разработка (курсова работа). От определен списък студентът ще избере ключови думи, ще следи тяхната...
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconГодина: І
Цели на курса: Да запознае студентите с основни черти на херменевтичния метод и историята на понятията, да ги обучи в основни методи...
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconDemande de recherche documentaire
Ключовите думи позволяват да се ограничи търсенето. Различни ключови думи със запетая
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconЕкипиране на маршрути за спортно катерене – основни принципи
Ключови думи: екипиране и преекипиране, катерене, прокатерване, хватки, стъпки, боулдър, анкери, маршрут, тур
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconЗаглавие на доклада (на български) (14 pt times new roman, style titlea) Първи автор, Втори автор (12 pt Times New Roman, Style AuthorA)
Ключови думи на български и английски език. Моля, напишете най-важните ключови думи (3 до 5), подредени по азбучен ред и отделени...
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconКлючови думи за домашна работа 3 „Конспектиране на сс2-Отчитане на стоково материалните запаси Срок за представяне: в часовете за семинарно упражнение през седмицата, приключваща на 13. 11. 2011 г
Ключови думи за домашна работа 3 „Конспектиране на сс2-Отчитане на стоково материалните запаси”
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconОсновни характеристики на заетостта в България през годините на прехода
Ключови думи: заетост, ефективност на заетостта, заетост на пълно работно време, самостоятелно заети лица, наети лица, наети лица...
Основни понятия в маркетинга ключови думи icon1. Основни понятия и аксиоми на статиката основни понятия. Материална точка се нарича тяло резмерите на което могат да се пренебрегнат при условията на дадена
Абсолютно твърдо тяло наричаме всяка ограничена и непрекъсната съвкупност от материални точки разстоянията м/у които остават неизменни...
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconКлючови думи
Анотация
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом