Основни понятия в маркетинга ключови думи
ИмеОсновни понятия в маркетинга ключови думи
страница6/7
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.68 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.novini.narod.ru/pomagaloM.doc
1   2   3   4   5   6   7

5.Кои от ценовите стратегии не са ориентирани към максимизиране на печалбата:

а.стратегия свързана с възвращаемост на инвестицията;

б.стратегия свързана с максимизиране на приходите;

в.цената покрива себестойността;

г.използване на дъмпингови цени.

6.При коя пазарна форма производителят използва метода себестойност плюс печалба:

а.при съвършенна (пълна, свободна) конкуренция;

б.олигополен пазар;

в.монополна конкуренция;

г.монополен пазар.

7.Каква отстъпка бихте ползвали ако продавате зимни обувки през лятото на дребно:

а.сезонна отстъпка;

б.за постоянен клиент;

в.при покупка на голямо количество от търговец на едро;

г.форсмажорна отстъпка.

8.Каква ценова стратегия бихте използвали, ако вашия продукт е в зоната на кравите в матрицата на БКГ и използвате стратегия –жътва, обиране на каймака:

а.викоко, монополно ниво на цените;

б.намалявай цените;

в.поддържане на цените на същото равнище с конкурентите в групата;

г.специфични отстъпки за всеки отделен клиент;

д.цени осигуряващи плавно навлизане на пазара.

9. Ценообразуването по метода на възвръщаемост на ивестицията отчита:

а.условно-постоянните разходи;

б.променливите разходи;

в.отчита само променливите разходи плюс маржа;

г.себестойността плюс печалбата;

д.пълните (общите) разходи за производство;

е.процента на годишната възвръщаемост на ивестицията;

ж.количеството продукцията предложена за продажба (бройката на изделията).

10. Избройте етапите на сегментационния процес:


Модул девети: ПЛАСМЕНТЪТ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МАРКЕТИНГ МИКСА

Ключови думи: пласмент, пласментна политика, канал за разпределение, лидер на пласментен канал, видове посредници, агент, брокер, методи за ценообразуване, ценообразуване при различните пазарни форми.


1.Маркетингова пласментна политика, представлява изборът на оптималните възможни пътища за доставяне на стоката от производителя до крайния клиент при най-добро удовлетворяване на неговите потребителски предпочитания, паралелно с достигането на заложените фирмени цели.


2.Каналът за разпределение включва подредената съвкупност от фирмите осъществяващи функциите по доработката, групирането, транспортирането, складирането и продажбата на стоките от производителя до крайния купувач.


Производител- ТЕ- ТД- Агент- Брокер- траспортна фирма- склад – Потребител

Каналът за разпределението представлява подредената структура от посредницците, а пласментната политика определя оптималния вариант и целите на това подреждане.

3.Дължината на пласментния канал се характеризира с броя на фирмите придаващи различни функционални потребителски стойности на изделието, разположени между производителя и потребителя.

4.Широчината на пласментния канал се характеризира с броя на фирмите разположени на едно ниво в пласментния канал.

ТД

ТЕ ТД АГЕНТ

ТД

Производител ТЕ ТД АГЕНТ Потребител

ТД БРОКЕР

5. Характеристика на прекия пласментен канал.

5.1.Фирмата произвежда продукти, които са в единични или малки серии, но големи като обща стойност и се продават, ограничен брой известни на продавача потребители.

5.2.Няма подходящи посредници, които да обслужват потребителите- високотехнологични продукти, които изискват висока квалификация при продажбата им.

5.3.Фирмата предлага такива уникални услуги, които не могат да бъдат поети от посредниците.

6.Характеристика на непрекия канал за разпределение.

6.1.Масово производство, огромни серии и обеми на производството.

6.2.Клиентът предпочита да пазарува от магазините, а не от завода на производителя.

6.3.Изделието се нуждае от последваща доработка преди да достигне до потребителя (препакетиране, етикетиране, сортиране, разфасоване и др.)

6.4.Фирмата производител е стартираща или не е утвърдена на пазара и се нуждае от съдействие от посредници които имат разработени канали и системи.

7.Вертикални маркетингови системи. Това са системи при които целият пласментен канал за разпределение е фокусиран върху целевия пазар.

8.Разновидности на вертикалните маркетингови системи.

-целият канал за разпределение е собственост на фирмата;

-договорна система- фирмите по канала не са обвързани чрез собственост.

-координиран канал за разпределение- фирмите не сключват договори но спазват устни договорки.

9.Участници в пласментния канал.

9.1.Търговци на едро (ТЕ)- това са такива участници в пласментния канал, които извършват комплекс от дености: по закупуване, междинната обработка и препродаването на стоката.

9.2.Разновидности на ТЕ:

-ТЕ с пълни функции (дори и финансират потребителя, опускат кредити);

-специализирани ТЕ;

-не специализирани ТЕ- хипермаркети – МЕТРО;

-ТЕ с ограничени функции: консигнанти; нефинансиращи клиентите; прекупвачи на едро; разносвачи на едро; кооператинви търговци; ТЕ по каталог.

9.3.Търговец на дребно (ТД) е фирма, която доставя на крайния потребител една от следните удобства: стоката; избор на стоката на едно и също място; гаранция за качество; помощ и съвети; продажби на кредит; право на връщане; допълнителни услуги.

9.4.Видове ТД:

-сезонни или периодично провеждащи се изложения или панаири;

-постоянни базари- пасажа, женски пазар;

-специализирани търговци на дребни- бутици, рибни магазини, книжарници;

-универсални магазини- хипермаркети;

-търговски комплекси- МОЛОВЕ;

-виртуални, електронни магазини;

-търговци на дребно по каталог.

9.5.Брокерите имат краткосрочни договори с една от двете страни. Заплащането им е процент или сума от продажната цена. (Пример: Брокер на недвижими имоти).

9.6.Агентите, функционират също за да намерят купувач или продавач на изделието но с дългосрочен договор. (Пример: Застрахователен агент).


Тест №9 Име: Група: Дата:


1.Дефинирайте разликата между пласментна политика и канал за разпределение.


2.Лидер на пласментен канал е:

а.винаги производителят на стоката;

б.притежателят на търговската марка;

в.фирмата, която реализира най-голям оборот от продажбата на стоката на даден пазар.

3.Дължината на пласментния канал се характеризира:

а.с броя на фирмите придаващи различни нива от потребителни стойности на продукта, разположени между производителя и потребителя;

б.с броя на фирмите разположени на едно и също ниво в канала за разпределение;

в.с наличието на посредници в канала за разпределение;

г.няма верен отговор.

4.Широчината на пласментния канал се характеризира:

а.с броя на фирмите придаващи различни нива от потребителни стойности на продукта, разположени между производителя и потребителя;

б.с броя на фирмите разположени на едно и също ниво в канала за разпределение;

в.с наличието на посредници в канала за разпределение;

г.няма верен отговор.

5.Към търговците на едро спадат:

а.хипермаркетите;

б.търговските комплекси- молове

в.сезонни базари и търговски обекти;

г.виртуалните магазини;

д.търговски обекти финансиращи и отдаващи стоките на лизинг на потребителите;

6.Пунктовете за изкупуване на вторични суровини- картон и хартия са пример за:

а.организация за изучаване на потребителското поведение;

б.стандартен канал за разпределение;

в.обратен канал за разпределение;

г.никое от изброените.

7.Пряк канал за пласмент се използва:

а.при малък обем на производство;

б.при огромен обем на производство;

в.когато стоката се нуждае от доработка;

г.при неутвърдена или стартираща фирма.

8.Непряк канал за пласмент се използва:

а.при малък обем на производство;

б.при огромен обем на производство;

в.когато стоката се нуждае от доработка;

г.при неутвърдена или стартираща фирма.

9.Дефинирайте разликата между агент и брокер.


Модул десети: ФИРМЕНИ КОМУНИКАЦИИ

Ключови думи: комуникация, цели на маркетинговите комуникации, комуникационна политика, стимулиране на продажбите, лични продажби, директен маркетинг, връзки с обществеността, реклама, комуникационно послание.


1.Маркетинговите комуникации са всяка дейност, която е свързана със запознаване на потенциалните потребители и общественността с фирмата, ТМ, стоките и услугите предлагани от нея на пазара.


2.Възможните целите преследвани чрез маркетинговите комуникации:

-постигане на известност, популяризиране на фирмата или ТМ;

-повишаване на имиджа на фирмата или ТМ;

-представяне на нов модел, дизайн, модификация на стоката, ТМ;

-поддържане на известност на продаваните модели;

-позициониране на стоката;

-препозициониране на стоката;

-стимулиране на продажбите;

-стимулиране на купуването от посредниците в пластментния канал;

-изглаждане и поддържане на лоялност към ТМ;

-даване на техническа и друга информация за фирмата, ТМ, стока или услуга;

-обявяване началота на маркетингова канпания.


3.Комуникационна верига.


_s2262

↑ ↓

←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←← обратна връзка

4.Грешки в съобщението. След като фирмата е пуснала някакво съобщение по медиите е възможно да се получат следните три вида грешки в съобщението:

*Съобщението не поражда емоции водещи до купуване;

*Съобщението поражда отрицателни емоции, враждебност към обекта;

*Съобщението поражда емоции, но те не водят до купуване.

5.Грешки в комуникационният канал:

Изкривяване на информацията

Грешен брой излъчвания

Неправилно подбиране на времето за комуникация


6.Функции на комуникацията:

Информираща функция;

Стимулиране на потребителското поведение;

Изграждаща имидж функция;

Напомняща функция;

Съпоставящя функция.

7.Основните методи за формиране на комуникационния бюджет:

Колкото можем да си позволим;

Процент от продажбите;

Следване на лидера –подражание на основните конкуренти;

Формиране на бюджета в зависимост от целите и задачите.

8.Комуникационният микс на фирмата:

_s2262
8.1.Рекламата е платена форма на нелична комуникация представяща идеи, стоки и услуги и която се предава чрез определен носител.

8.2.Търговски промоции (стимулиране на продажбите). Това е всяка дейност на фирмата извън личните продажби, медийната реклама, и връзките с обществеността, които динамизират продажбите- изложби, панаири, демонстрации, деустации и др.

8.3.Връзки с обществеността (PR). Връзките с обществеността представляват система от комуникационни дейности, целящи: създаване или поддържане на благоприятен образ на организацията в лицето на нейните клиенти, служители, акционери, конкуренти, правителствени органи и обществото като цяло и когато се налага корекция на отрицателни нагласи. (нямаме прякоа насочена дейност към продажби

8.4.Лични продажби. Всеки директен контакт на представител на фирмата, лице в лице с купувача, целящ консултация и последваща продажба.

8.5.Директен маркетинг са всички продажби осъществявани индиректно посредством технически средства, интернет, телефон, електронни медии (телевизия, радио), факс или посредством поща и каталог.


Състояния обуславящи PR акциите:


1

Непознаване на обекта

→ PR

Познаване, разпознаване

2

Апатия

→ PR

Интерес

3

Предубеждение

→ PR

Приемане

4

Враждебност

→ PR

Симпатия

Маркетингови комуникационни форми и носители

форми→Реклама,

рекламиране

Стимулиране на продажбите

(търговски промоции)

Връзки с обществеността- PR

Лични продажби,

(директни продажби)

Директен маркетингкомуни-

кационни

носителиВ печатни,

електронни медии,

Опаковки

Рекламни филми

Брошури,

листовки,

диплянки

Справочници,

Билбордове,


Търговски знаци


Изложби в точките на пазаруване


Аудио-визуален

материал


Символи, лого


Интернет страници, банери, реклама в реално време.

Състезания, игри,

Конкурси


Премии, подаръци


Дегустации


Мострени панаири


Демонстрации


Купони за намаление


Отстъпки от цената


Ниско лихвени кредити


Отстъпки при обратно изкупуване при стари модели.

Пресконференции


Предоставяне на видео и аудионовини за медиите


Семинари

Годишнини

Доклади


Благотворителни дарения


Спонсорство


Публикации


Лобиране


Медийно индентифициране


Специални събития.


Продажби в обектите за търговия на дребно,


Продажбени сбирки,


Панаири и изложби с цел търговия на дребно.

Търговия по каталог,


Търговия по пощата,


Търговия по факс,


Електронна търговия,


Телешопинг,


Търговия по телефона.


1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Основни понятия в маркетинга ключови думи iconМаркетинг и идеи за прилагането му. Основни маркетингови концепции. Основни понятия в маркетинга. Нужди, желания, потребности, полезност, търсене, продукт, размяна. Маркетингов микс
Маркетинг същност и значение. Традиционно и съвременно разбиране на маркетинга. Принципи и функции на маркетинга. Основни маркетингови...
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconПолитическият език като научна дисциплина. Функции на политическия език. Основни понятия в социолигвистиката. Интердисциплинарните изследвания на политическия език. Второ
Методи на оценяване: писмена разработка (курсова работа). От определен списък студентът ще избере ключови думи, ще следи тяхната...
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconГодина: І
Цели на курса: Да запознае студентите с основни черти на херменевтичния метод и историята на понятията, да ги обучи в основни методи...
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconDemande de recherche documentaire
Ключовите думи позволяват да се ограничи търсенето. Различни ключови думи със запетая
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconЕкипиране на маршрути за спортно катерене – основни принципи
Ключови думи: екипиране и преекипиране, катерене, прокатерване, хватки, стъпки, боулдър, анкери, маршрут, тур
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconЗаглавие на доклада (на български) (14 pt times new roman, style titlea) Първи автор, Втори автор (12 pt Times New Roman, Style AuthorA)
Ключови думи на български и английски език. Моля, напишете най-важните ключови думи (3 до 5), подредени по азбучен ред и отделени...
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconКлючови думи за домашна работа 3 „Конспектиране на сс2-Отчитане на стоково материалните запаси Срок за представяне: в часовете за семинарно упражнение през седмицата, приключваща на 13. 11. 2011 г
Ключови думи за домашна работа 3 „Конспектиране на сс2-Отчитане на стоково материалните запаси”
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconОсновни характеристики на заетостта в България през годините на прехода
Ключови думи: заетост, ефективност на заетостта, заетост на пълно работно време, самостоятелно заети лица, наети лица, наети лица...
Основни понятия в маркетинга ключови думи icon1. Основни понятия и аксиоми на статиката основни понятия. Материална точка се нарича тяло резмерите на което могат да се пренебрегнат при условията на дадена
Абсолютно твърдо тяло наричаме всяка ограничена и непрекъсната съвкупност от материални точки разстоянията м/у които остават неизменни...
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconКлючови думи
Анотация
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом