Основни понятия в маркетинга ключови думи
ИмеОсновни понятия в маркетинга ключови думи
страница4/7
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.68 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.novini.narod.ru/pomagaloM.doc
1   2   3   4   5   6   7

2.6. Експериментът е метод за набиране на първична информация, при който се изследва мнението на определена аудитория от потребители за два или няколко предмета, продукта или рекламни обекта.
Разновидности на експеримента:
-лабораторни експерименти;

-полеви експерименти.

III.Генералната съвкупност представлява сумата от всички потенциални единици съставляващи обекта на изследването. При проучване на пазара на минерална вода в София, за генерална съвкупност може да се вземе числото от 2 милиона души.
3.1.Извадка от генералната съвкупност.
Тя определя, какъв ще е броят на анкетираните или интервюираните в изследването.
3.2.Принципи при съставянето на извадката:

- тя трябва да е достатъчно голяма за да гарантира достатъчна представителност на изследването;
- подборът на анкетираните единици е важно да бъде случаен;
- да се отчитат наличните подгрупи от генералната съвкупност в извадката;
- да се отчита действието на стохастичната грешка.

IV.Видове въпроси задавани в маркетинговите изследвания:
4.1.Дихотомичен въпрос- въпрос с два възможни отговора.
Пример: Използавате ли автосервиз за смяна на гумите? (Да, Не)
4.2.Въпрос с множество отговори.
Пример: От къде най- често купувате гумите за автомобила си?
-от представителството на вносителя;
-от автосервиз;
-от магазина за авточасти;
-от най близкия хипермаркет;
-от автоморгите.
4.3.Въпрос от типа Скала на Ликерт- чрез него се определя степентта на съгласие;
Пример: Малките автосервизи обикновенно обслужват при смяната на гуми по-добре от големите такива?
-решително не съм съгласен;
-не съм съгласен;
-затруднявам се да отговоря;
-съгласен съм;
-в почти всички случаи.
4.4.Семантичен диференциал- скала свързана с биполярни понятия.
Пример: 1.Гумите от търговската марка Мишлен са по-качествени от Ласса?
Отговор : по скоро вярно- по скоро невярно
2.Жените са: по опитни шофьори - по лоши шофьори.
4.5.Скала на значимост- скала свързана с подреждане на определено понятие по степен на важност в съзнанието на потребителя.
Пример: Смяната на летните гуми със зимни в автосервиз е:
-изключително важно за сигурността;
-много важно;
-достатъчно важно;
-не много важно;
-мало важно.
4.6.Рейтингова скала, изследва степентта на одобрение в съзнанието на потребителя.
Пример: Гумите Мишлен са:
-с отлично качество;
-много добро качество;
-добро;
-стават;
-неудовлетворително.
4.7.Скала за изследване на намерението за купуване.
Въпрос: При продажбата в сервиза на автомобилни гуми Ласса, ако поставянето им е безплатно: -положително ще се възползвам от това и ще ги закупя;
-вероятно ще се възползвам от покупката; не съм сигурен че ще ги купя; вероятно няма да ги закупя въпреки това; категорично ще се откажа от покупка.

5.ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА:
1.Кои са основните принципи при формирането на извадката?
2.Дайте пример за въпрос от типа скала на Ликерт?
3.Каква е разликата между наблюдението и експеримента?
6.КАЗУС
Целта на казуса
е да се даде пример за изследване на пазара с използването на анкетния метод.
Условие на казуса: Посредством интерпретация на данните от анкетното проучване да се обясни въздействието на следните фактори: привързаност към марката; привързаност към даден магазин; и рационалността в потребителското поведение.
а.привързаност към марката;
(напишете трите най-популярни търговски марки според вас)
б.привързаност към даден магазин;
(напишете от коя хранителна верига супермаркети пазарува вашето семейство най-често)
в.изследване на потребителското поведение: рационално- спонтанно;
(колко често влизайки в хранителен магазин извършвате незапланувана покупка на нова стока: всеки път; веднъж седмично; веднъж месечно; много рядко; никога).


ТEСТ №6 Име: Група: Дата:

1.Подчертайте основните методи използвани в маркетинговите изследвания: (анкета, интервю, пазарно проучване, продуктово изследване, експеримент, рекламно изследване, социологическо изследване, наблюдение).
2.Пазарът от маркетингова гледна точка:
а.са всички потенциални потребители;
б.е само мястото, където се среща търсенето и предлагането;
в.всички продавачи, които предлагат стоката;
г.посредниците които динамизират размяна;
д.е детерминиран по географски признак;
е.всичко изброено.
3.Услугата:
а.е материална;
б.е нематериална;
в.не може да се складира;
г.може да се складира;
д.се предлага за размяна на пазара.
4.Избройте кои са основните социални фактори на макрообкръжението наблюдавани и изследвани от маркетолозите във фирмите:

5.Напишете поне два от основните белези на продуктовата маркетингова концепция:

6.Кои от факторите на обкръжението сe поддават на управление от страна фирмата:
а.показателите от макрообкръжението;
б.факторите и показателите от микрообкръжението;
в.конкуренцията;
7.По какво според вас се различава анкетирането от интервюто:


8.Дайте пример за дихотомен, дихотомичен въпрос:


Модул седми: ПРОДУКТЪТ КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ МАРКЕТИНГ МИКСА

Ключови думи: потребителна стойност, продуктова политика, продуктова стратегия, дълбочина и ширина на продуктовите линии.


1.Нива на потребителна стойност на продукта.


А.Първо равнище- „ядро” на продукта характеризира предназначението на продукта.
Пример: Градски транспорт- ядро на продукта – превозване на пътници.

Услугата на мобилните оператори- ядро на продукта – осъществяване на мобилна телефонна връзка между два и повече потребителя.

Б.Второ равнище- очакван продукт- описва физическите характеристики на продукта, неговите качества, дизайн и др.

Пример: Градски транспорт- очакван продукт – превозването на пътниците да става с нови автобуси, които да идват на време, автобусите да се движат по разписание и да са почистени и др.

Услугата на мобилните оператори- ниски цени на разговорите, връзката да не прекъсва.
В.Трето равнище- допълнителен продукт- това са всички допълнителни условия, които разширяват ползите от продукта.

Градски транспорт- допълнителен продукт – възможност за абонаментна карта, с една карта за подземен и надземен транспорт, удобен превоз и достъп на инвалиди до превозните средства.

Услугата на мобилните оператори- допълнителен продукт- продажба на апарати по ниски цени, гаранционен сервиз на апаратите, удобно и клиентоориентирано обслужване.
Г.Четвърто равнище- потенциален продукт- представлява имиджа, репутацията на продукта, новите перспективи, признанието на хората.

Градски транспорт- потенциален продукт – всичко това, коети си мисли потребителя при споменаването на фирменото име, ТМ или Лого.

Услугата на мобилните оператори- потенциален продукт- имидж на ТМ Globul, MTEL, Vivacom.

2.Пазарно ориентирани продуктови стратегии.

А.Глобална стратегия или стратегия за масово покриване на пазара- политика насочена към обхващане на целия пазар, фирмата не сегментира пазара, за нея целевата група са всички възръстови групи потребители;

Б.Стратегия за обхващане на макросегментите- фирмата заема един от възможните макросегменти на пазара;

В.Когато пазарът е силно сегментиран- фирмата се настанява на пазара като заема един или няколко микросегмента;

Г.Специфичен продукт за всеки клиент- за всеки свой потребител фирмата предлага уникален продукт съобразен с неговите желания и възможности.


3.Класификация на продуктите според начина и формата им на употреба:

- стоки и услуги за краткотрайна употреба (бързооборотни стоки) сол, хляб, фризьорски услуги;

- стоки за дълготрайна употреба (хладилници, перални, телевизори, компютри, счетоводни услуги);

- инвестиционни стоки (стоки имащи спестовен или спекулативен характер с възможност за бъдеща продажба- злато, акции, недвижими имоти );

- луксозни стоки (стоки с уникални характеристики, картини, произведения на изкуството, антикварни стоки и др).


4.Матрица на Ансоф за продуктовите стратегии по отношение на пазарите
Предлагани стоки

Нови стоки

Съществуващи пазари

1.Стратегия за увеличаване на пазарния дял

3.Стратегия за развитие на продукта

Нови пазари

2.Разработване на нови пазари;

4.Диверсификация.

5.Търговска марка наричаме всяка комбинация от букви, знаци, думи или символи, която служи за разграничаване на стоката или услугата от другите такива на пазара и е регистрирана по установения със закон ред.

Основни принципи, на които трябва да отговаря търговската марка:
- да е регистрирана по законов път;
- да е кратка;
- да е лесна за произнасяне;
- да е лесна за запомняне;
- да няма обидни или неприятни значения;
- по възможност да информира потребителя;
- да е използваема за различни медии.
6.Дължина и широчина на продуктовите линии.
Широчина на продуктовата линия (асортимент) показва колко продуктови серии притежава компанията.
Дължината на продуктовата линия се характеризира с общия брой единици (TM) в дадена продуктова серия.


Широчина и дължина на продуктовите линии на Кока-Кола България


Широчина

на линията

Газирани

напитки

Мин.

води

Енергийни

напитки

Чайове


Натурални

сокове

Дължина на продуктовата линия

Coca- cola

Coca-cola Light

Fanta

Sprite

Schweppes

Kinley


Банкя

Coca- cola Burn

Coca- cola Blak

Nestea

Cappy

Cappy Tempo
7.Ценова еластичност на търсенето на стоките и услугите.

Еластично търсене на стоките и услугите от цената и съответно еластични стоки имаме, когато се наблюдава нарастване на търсенето им в резултат на намалението на цените и води до значително увеличаване на приходите, а от там и на печалбата за фирмата.

Неластично търсене на стоките и услугите от цената и съответно неластични стоки имаме, когато се наблюдава незначително нарастване на търсенето им в резултат на намалението на цените, което не води значителни приходи, а по-скоро до загуби за фирмата.

Стоки субститути, заместители- когато нарастването на цената на стока А води до нарастване на търсенето на стока Б, говорим, че стоките А и Б са субститути или заместители.

Взаимодопълващи се стоки- когато увеличението или намалението на търсенето на стока А е съпроводено с увеличение или намаление на търсенето на стока Б, говорим за взаимодопълващисе стоки.

8.Продуктови стратегии по стокови групи от матрицата на БКГ.


Стокови групи

въпроси

звезди

крави

кучета

Продуктова стратегия

Разширяване на продуктовата гама;

Изграждане, разширяване на пазарния дял

Разширяване на продуктовата гама;

Изграждане

Спри по малко успешните продукти;

Модифицирай по сегменти;

Задържане;

Жътва

Извеждай от пазараТест №7 Име: Група: Дата:
1.При позиционирането на продукта използваме стратегията за масов (глобален) маркетинг, когато:

а. атакуваме сегмент по сегмент;

б.атакуваме целия пазар;

в.разполагаме продукта си само в един определен сегмент.

2.С каква цел определяме целевата група:


3.Свържете с непрекъсната линия всяка стокова група с необходимата според вас стратегия.

крава изграждане

въпрос задържане

куче жътва

звезда изоставяне, извеждане от пазара

4. Дефинирайте четирите равнища на потребителна стойност на продукта?


5. Дефинирайте понятието търговска марка:


6.Използваме стратегията за диферсификация когато:

а.разполагаме нова стока на стар пазар;

б.разполагаме нова стока на нов пазар;

в.разполагаме стара стока на стар пазар;

г.разполагаме стара стока на нов пазар.

д.разполагаме нова услуга на нов пазар.

7.Каква класификация на стоките и услугите можете да направите в зависимост от тяхната употреба:


8.Каква класификация на стоките и услугите можете да направите в зависимост от търсенето им от потребителите (във връзка с тяхната цената):


9.Еластично търсене на дадена стока имаме:

а.когато неговото нарастване в резултат на намалението на цените не води до увеличаването на приходите;

б. когато неговото нарастване в резултат на намалението на цените води до увеличаване на приходите;

в.когато нарастването на цената на дадена стока води до увеличението на търсенето на нейните субститути;

в.няма верен отговор.


Модул осми: ЦЕНАТА КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ МАРКЕТИНГ МИКСА
Ключови думи: цена, ценообразуващи фактори, ценови стратегии, методи за ценообразуване, ценообразуване при различните пазарни форми.1.Цена, определения.

1.1.Цената от гледна точка на фирмата може да представлява сумата от: производствените разходи, разходите за маркетинг (реклама и пласмент), включените данъци (ДДС) в цената и процент от заложената печалба.

1.2.Цената от гледна точка на потребителя представлява сумата от всички жертви (материални-средства и нематериални- време), които е готов да проеме потребителят за да придобие търсената или желана стока.

2.Функции на цената:

-разпределителна, тя се определя с това, че създаденият с помоща на цените брутен вътрешен продукт и доход на производствените субекти се преразпределя между предприятията и отраслите на националната икономика.

-стимулираща функция, като правило цените икономически подкрепят производстото и потреблението на едни стоки и сдържат потреблението и производството на други такива, също така те стимулират използването на нови суровини и материали и повишават качеството на продукта.

-и комуникационна функция- цената снабдява потребителя на изделието с необходимата информация за параметрите на качеството и неговата функционалност.
1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Основни понятия в маркетинга ключови думи iconМаркетинг и идеи за прилагането му. Основни маркетингови концепции. Основни понятия в маркетинга. Нужди, желания, потребности, полезност, търсене, продукт, размяна. Маркетингов микс
Маркетинг същност и значение. Традиционно и съвременно разбиране на маркетинга. Принципи и функции на маркетинга. Основни маркетингови...
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconПолитическият език като научна дисциплина. Функции на политическия език. Основни понятия в социолигвистиката. Интердисциплинарните изследвания на политическия език. Второ
Методи на оценяване: писмена разработка (курсова работа). От определен списък студентът ще избере ключови думи, ще следи тяхната...
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconГодина: І
Цели на курса: Да запознае студентите с основни черти на херменевтичния метод и историята на понятията, да ги обучи в основни методи...
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconDemande de recherche documentaire
Ключовите думи позволяват да се ограничи търсенето. Различни ключови думи със запетая
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconЕкипиране на маршрути за спортно катерене – основни принципи
Ключови думи: екипиране и преекипиране, катерене, прокатерване, хватки, стъпки, боулдър, анкери, маршрут, тур
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconЗаглавие на доклада (на български) (14 pt times new roman, style titlea) Първи автор, Втори автор (12 pt Times New Roman, Style AuthorA)
Ключови думи на български и английски език. Моля, напишете най-важните ключови думи (3 до 5), подредени по азбучен ред и отделени...
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconКлючови думи за домашна работа 3 „Конспектиране на сс2-Отчитане на стоково материалните запаси Срок за представяне: в часовете за семинарно упражнение през седмицата, приключваща на 13. 11. 2011 г
Ключови думи за домашна работа 3 „Конспектиране на сс2-Отчитане на стоково материалните запаси”
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconОсновни характеристики на заетостта в България през годините на прехода
Ключови думи: заетост, ефективност на заетостта, заетост на пълно работно време, самостоятелно заети лица, наети лица, наети лица...
Основни понятия в маркетинга ключови думи icon1. Основни понятия и аксиоми на статиката основни понятия. Материална точка се нарича тяло резмерите на което могат да се пренебрегнат при условията на дадена
Абсолютно твърдо тяло наричаме всяка ограничена и непрекъсната съвкупност от материални точки разстоянията м/у които остават неизменни...
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconКлючови думи
Анотация
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом