Основни понятия в маркетинга ключови думи
ИмеОсновни понятия в маркетинга ключови думи
страница3/7
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.68 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.novini.narod.ru/pomagaloM.doc
1   2   3   4   5   6   7

Пазарният прозорец: е незадоволеното потенциално потребителско търсене на пазара. Тенденцията е пазарният прозорец да се превърне впоследствие в пазарна ниша.


ТEСТ №4 Име: Група: Дата:
1.Дайте определение за маркетингова информационна система:2.Каква информация може да се съдържа в маркетинговата информационна система?
а.политически решения, касаещи нормативната база на икономическите субекти;
б.промените в културните фактори въздействащи върху потребителското поведение;
в.пазарните дялове на конкурентите;
г.сегментирането на доставчиците;
д.информация за рекламните кампании на конкурентите;
е.всичко изброено до тук.
3.Фактурите от сключените сделки са източник за набиране на маркетингова информация за клиетите?
а.вярно твърдение;
б.невярно твърдение.
4.Кои са основните видове маркетингови изследвания:


5.Избройте, кои са най-важните икономически показатели и условия определящи състоянието на дадена пазарна икономика включени в МИС:


6.Какви видове източници за вътрешна информация могат да бъдат използвани от дадена производствена фирма:


7.Избройте недостатъците и предимствата на анкетирането в интернет:


8.Дефинирайте разликата между първична и вторична информация:


9.Кои от посочените фактори са важни за успеха на маркетинговото изследване?
а.предимствата, които предлага продуктът;
б.изборът на подход, цели, методи и средства за неговото провеждане;
в.въвеждането на нови услуги при неговото провеждане.
10.Каква е разликата между пазарна ниша и пазарен прозорец?


Модул пети: СЕГМЕНТИРАНЕ НА ПАЗАРА
Ключови думи: сегментация на пазара, правила за сегментиране, показатели и критерии за сегментиране, стратегическа стокова група, въпрос, куче, звезда, крава.1.Сегментация, сегментационен анализ.
1.1.Определение. Сегментацията
е процес на разделяне на потребителите на все по-малки еднородни групи по някакъв критерий.
1.2.Основни правила за сегментиране:
-сегментите трябва да са вътрешно хомогенни, или потребителите, които попадат в съответния пазарен сегмент трябва да са еднородни по показателя, по който ги сегментираме;
-отделните сегменти тлябва да са ясно разграничени помежду си;
-интересуващите ни сегменти трябва да са достатъчно големи;
-характеристиките, показателите, по които сегментираме трябва да позволяват набирането на достатъчна информация за потребителите на пазара;
-потребителите от съответните пазарни сегменти трябва да могат да бъдат достигнати с обичайните маркетингови инструменти или средства.
1.3.Процедура по сегментирането.
Първа стъпка: да се определи общо пазара.
Втора стъпка: да се определи наличие на ограничения.
Трета стъпка: избор на критерии за сегментиране.
Четвърта стъпка: намиране на данни и тестване на сегментите.
Пета стъпка: сегментирай по два, три критерия.
Шеста стъпка: открояване на сегментите, които отговарят на критериите.
Седма стъпка: избор на подходящ(и) сегменти и от там на целева група за продукта, който ще предлагаме на пазара.
1.4.Показатели, критерии за сегментиране.
-географски (географски район, размер на населеното място, климат);
-демографски (възраст, пол, брой членове в домакинството);
-икономически (обем на производството, на продадената продукция на годишна основа, обхват на пазара);
-социални (религиозна принадлежност, образование);
-поведенчески (вид покупка; тип потребител: редовен, нередовен, случаен и др).
Казус: Ние сме маркетингови специалисти в машиностроителна фирма, която желае да пусне на българския пазар два нови продукта: любителска бормашина ЛБМ№1 с кабел на цена 99лв. и любителска бормашина ЛБМ№2 без кабел на цена 199лв.

Задачите на казуса са: първо да се сегментира пазара по дадените в теоретичната част правила по признаците: пол, възраст и доходи на потребителите и второ да се определи целевата група за ЛБМ1 и за ЛБМ2, като е известно разпределението на възрастовите групи мъже по доходи.

Разпределение на доходите на мъжете по възраст

доходи до 10000лв/г.

3%

6%

6%

6%

5%

7%

10000-15000

3%

5%

5%

5%

5%

4%

15000-20000

2%

3%

4%

4%

3%

3%

20000-25000

1%

2%

3%

2%

2%

2%

Над 25000 лв.

1%

1%

2%

2%

2%

1%

възраст

Под 24г.

25-34г.

35-44г.

45-54г.

55-64г.

Над 65г.


2.Анализ по метода на Бостънската консултанскта група.

В зависимост от действието на двата показателя "процентно годишно нарастване на пазара" и "пазарен дял спрямо най-големия конкурент" Бостънската консултанска група разграничава конкуриращите се стоки на пазара на четири основни групи: звезди, крави, въпроси и кучета.2.1.Кратка характеристика, белези на стоковата група "въпроси". Това са стоките на фирмата, които имат повишаващо се търсене на пазара, но пазарният дял на фирмата спрямо най-големия конкурент е сравнително малък. По правило това са нови стоки, които тепърва се появяват на пазара.
2.2.Кратка характеристика, белези на стоковата група "звезди". Те се характеризират с повишено търсене на пазара и с висок пазарен дял спрямо конкурентите. Тези стокови групи генерират най-голямата печалба на фирмата.

2.3.Кратка характеристика, белези на стоковата група "крави". Това са стоки, които имат лидиращо място на пазара, но самият пазар се характеризира с малък годишен ръст.

2.4.Кратка характеристика, белези на стоковата група "кучета". Това са стоки, които се характеризират с намаляващи продажби в пазар с намаляващ годишен ръст. Както е видно те генерират загуби за фирмата и тя се старае да ги извади по-бързо от пазара.


Тест №5 Име: Група: Дата:


1.Подретете групите от най-перспективната към най-малко перспективната в "Матрицата на растежа и пазарния дял" изготвена от Бостънската консултантска група:


2.Дайте определение за сегментиране на пазара:


3.Кои са основните правила, по които се извършва маркетинговото сегментиране?


4.Производителят реализира на българския пазар четири групи стоки под търговската марка „Маджаров”: сирене, кашкавал, шунка и суровопушено свинско филе, които се произвеждат в обособени производства. Някои от данните за продажбите и конкурентите са посочени в таблицата. Използвайте метода на Бостънската матрица за да дефинирате към кои групи спадат посочените продукти (звезди, въпроси, крави и кучета)

производства

собствени продажби в хил.лв

брой конкуренти

продажби на основните конкуренти в хил.лв.

годишно нарастване на обема на пазара в %

групи

сирене-краве

290

12

380; 260;170

5
кашкавал-балкански

160

14

125; 90; 85

15
шунка-свинска

38

24

210; 180; 145

6
свинско филе

24

11

80; 33; 27

12
5.Напишете основните белези на маркетинговата концепция:


6.Кои от източниците спадат към първичната маркетингова информация:

а.фактурите от сключените сделки;

б.статистически годишници;

в.данните от гаранционните карти;

г.данните от анкетните карти от проведено от фирмата маркетингово изследване;

д.обзори на министерството на финансите.

е.резултати от интервю проведено с потребители от маркетингова агенция Алфа Рисърч публикувано във в.Дневник;

ж.отраслеви разпределения на пазарните дялове публикувани във Financial Times.

Модул шести: СЪЩНОСТ И ЕЛЕМЕНТИ НА МАРКЕТИНГОВОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

Ключови думи: анкета, наблюдение, интервю, експеримент, генерална съвкупност, извадка.

I.Източници на информация за провеждане на маркетингови изследвания.

Първични данни: това е информация получена непосредствено от обекта на изследването посредством провеждането на допитване или експеримент. (анкети, интервюта или тестове)

първичните данни представляват:

-факти специфични качества на изследвания обект, процес, яв­ление или събитие;

-мнения – становища (оценки, предпочитания, възражения и др.) на лица, имащи отношение към изследвания обект, процес, явле­ние или събитие;

-мотиви – подбуди и съображения на даден субект за предприема­не на определено действие.

Източниците на първични данни се използват за провеждане на маркетингови изследвания “на място” (полеви или теренни изследва­ния).


Вторични данни: това са леснодостъпни материални носители на информация (статистически издания, книги, списания, вестници, обзори, анализи, доклади и т.н.) Това са данни от отминал период и които по отношение на фирмата могат да се разделят на вътрешни и външни.


II.Методи за набиране на първична маркетингова информация

2.1.Количествени методи за набиране на маркетингова информация:

-наблюдения;

-допитвания;

-и експерименти.

2.2.Качествени методи за набиране на маркетингова информация:

Качествените методи се характеризират с ниска степен на струк­турираност и голяма интензивност на процеса на събиране на първични данни [10]. Необходимата информация се получава от интересуващите ни лица - потребители, дистрибутори, търговци, експерти и др., чрез сво­бодно и сравнително продължително събеседване с тях, без да се из­ползва твърда схема за неговото протичане.

2.3.Наблюдение. Това е методът с най-ниски разходзи за неговото провеждане. Характеризира се с това, че наблюдаваният обект най-често не разбира, че е наблюдаван.


Разновидности на наблюдението като метод:
-
неструкторирано наблюдение.

-структорирано наблюдение;

-включено наблюдение;

-симулационен метод;

-наблюдения по записи, документално наблюдение, ревизия, одит: При този метод се следи за състоянието на конкурентната фирма за нейните: обем на продажби, складови наличности, нарастване или снижение на продажбите.
-техническо наблюдение: наблюдение с използване на технически средства за преброяване на човекопоток по: търговска улица; летища; метро; движението на автомобилите по пътищата; изследване и отчитане на зрителската аудитория.

Наблюдателят трябва да бъде осведомен за възникването на релевантни събития, да определя техния контекст, свързан с евентуални бъдещи промени, да ги свързва с бъдещи събития в момента, в който те възникнат и да определя тяхното комбинирано влияние върху бъдещето.

2.4.Анкетиране- писмено допитване. (Метод за набиране на първична маркетингова информация от потребители с високо ниво на грамотност. При него събирането на информацията се извършва с помоща на анкетна карта, като анкетирания сам я попълва.
Разновидности на анкетирането:

- анкета в жилището или на работното място

- пощенска анкета;

- анкета на обществени места

2.4.1. Предимства на анкетирането:
-могат да се зададат много въпроси;
-използват се различни техники за задаване на въпросите;
-отговорите в анкетата могат да се кодират и по лесно да се обработят математически;
-попълването на анкетата изисква повече съзнателни усиля от анкетираните;
-анкетната карта може да съдържа контролни въпроси, за проверка на истиността на подаваната информация от анкетирания.
2.4.2. Недостатъци на анкетирането:
-бавен и скъп метод;
-не може да се използва при неграмотни и при слабо грамотни;
-не е ефикасен при разнородни културни навици на анкетираните.
2.5. Интервю- устно допитване. Метод, при който интервюиращият си записва въпросите на интервюираните. Събирането на първична информация може да се провежда лично или с помоща на технически средства.
Разновидности на интервюто:
-неструкторирано дълбочинно интервю.


-фокус-групи.Терминът «фокус-група» се използва за изследването на мнение от еднородна група от хора. В този случай изследователят го интересува не толкова възможността за генериране на нови идеи или изработването на съгласувано мнение, колкото търсенето на мотива за дадено (социално, политическо, или потребителско и т.н. поведение) или отношението на конкретни социални групи към един или друг процес или явление.

-проективни методи.

-изследвания на отделни случаи.

2.5.1. Предимства на интервюирането:
-бърз метод за събиране на информация;
-могат да се следят реакциите на интервюираните;
-интервюиращия може да дообясни въпроса;
2.5.2. Недостатъци:
-методът изисква опитни висококвалифицирани кадри;
-ограничен брой на въпросите, по малко от анкетата като метод;
-методът покрива по малка територия от анкетата.
1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Основни понятия в маркетинга ключови думи iconМаркетинг и идеи за прилагането му. Основни маркетингови концепции. Основни понятия в маркетинга. Нужди, желания, потребности, полезност, търсене, продукт, размяна. Маркетингов микс
Маркетинг същност и значение. Традиционно и съвременно разбиране на маркетинга. Принципи и функции на маркетинга. Основни маркетингови...
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconПолитическият език като научна дисциплина. Функции на политическия език. Основни понятия в социолигвистиката. Интердисциплинарните изследвания на политическия език. Второ
Методи на оценяване: писмена разработка (курсова работа). От определен списък студентът ще избере ключови думи, ще следи тяхната...
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconГодина: І
Цели на курса: Да запознае студентите с основни черти на херменевтичния метод и историята на понятията, да ги обучи в основни методи...
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconDemande de recherche documentaire
Ключовите думи позволяват да се ограничи търсенето. Различни ключови думи със запетая
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconЕкипиране на маршрути за спортно катерене – основни принципи
Ключови думи: екипиране и преекипиране, катерене, прокатерване, хватки, стъпки, боулдър, анкери, маршрут, тур
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconЗаглавие на доклада (на български) (14 pt times new roman, style titlea) Първи автор, Втори автор (12 pt Times New Roman, Style AuthorA)
Ключови думи на български и английски език. Моля, напишете най-важните ключови думи (3 до 5), подредени по азбучен ред и отделени...
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconКлючови думи за домашна работа 3 „Конспектиране на сс2-Отчитане на стоково материалните запаси Срок за представяне: в часовете за семинарно упражнение през седмицата, приключваща на 13. 11. 2011 г
Ключови думи за домашна работа 3 „Конспектиране на сс2-Отчитане на стоково материалните запаси”
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconОсновни характеристики на заетостта в България през годините на прехода
Ключови думи: заетост, ефективност на заетостта, заетост на пълно работно време, самостоятелно заети лица, наети лица, наети лица...
Основни понятия в маркетинга ключови думи icon1. Основни понятия и аксиоми на статиката основни понятия. Материална точка се нарича тяло резмерите на което могат да се пренебрегнат при условията на дадена
Абсолютно твърдо тяло наричаме всяка ограничена и непрекъсната съвкупност от материални точки разстоянията м/у които остават неизменни...
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconКлючови думи
Анотация
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом