Основни понятия в маркетинга ключови думи
ИмеОсновни понятия в маркетинга ключови думи
страница2/7
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.68 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.novini.narod.ru/pomagaloM.doc
1   2   3   4   5   6   7

ТEСТ №2. Име: Група: Дата: 1.Опитайте се да съставите собствено определение на понятието маркетинг?


2.Дефинирайте разликата между стока и услуга?


3.Какви са най-важните условията за да бъде осъществена размяната?


4.Що е пазар, дайте определение и пример?


5.Какви видове маркетинг познавате в зависимост от вида на продукта?6.Елементи на макрообкръжението са:

а.ръководството и другите звена от фирмата;
б.доставчиците;
в.междинните звена по канала на разпределение;
г.брутния вътрешен продукт, фазата от икономическия цикъл и валутния курс;
д.никое от посочените.
7.Факторите от макрообкръжението поддават ли се на управление от страна на фирмата?
а.управляеми са;
б.не се поддават на управление;
в.колкото е по голяма и силна фирмата на пазара, толкова въздействието й върху макрофакторите е по-осезаемо.


Модул трети: ФИРМЕНИ КОНЦЕПЦИИ В МАРКЕТИНГА

Ключови думи: концепция, производствена, продуктова, маркетингова, търговска, маркетинг на взаимоотношенията, социален, социално- отговорен маркетинг.


Маркетингът разглежда концепцията като подход, възглед или насока на стратегическо поведение на дадена фирма или обществена организация към собственото производство, предлагания продукт, начина на продажбите, потенциалните потребители и в най- ново време отношението на фирмата към обществото и околната среда.


1.Кратка характеристика на производствената концепция. Чрез нея потребителят одобрява широко достъпни продукти, предлагани на ниска цена. Ръководството на компанията се придържа към тази концепция и насочва усилията си към голяма серийност и масово производство на съответните стоки. Производствената концепция изразява диктатурата на производството. Производството е в центъра, а всички останали звена се нагаждат към него. (Виж фиг.6) За специалистите по маркетинг изповядващи тази концепция не е толкова важно какви продукти ще се произвеждат, а това, че трябва да се осигури пълно натоварване на производствените мощности. Високата производителност понижава разходите, което е условие за намаляването на цените.

Белези на производствената концепция.

Основните предпоставки за използването на производствената концепция са следните:
• фирмите производителки са с широк и стабилен вътрешен пазар;

• търсенето на даден продукт превишава предлагането;

• липсва даден продукт на пазара, а клиентът е готов да закупи друг подобен;

• ниска платежоспособност на клиентите;

•благодарение на намалените разходи и цени е възможно да се разширят силно пазарите на фирмата;

• тенденция за постепенно понижение на производствените разходи.Приложение на производствената концепция: автомобилна промишленост; производство на масови инструменти и земеделска техника. Основни фирми изповядващи тази концепция: Ford, Texas Instruments и др.

2.Кратка характеристика на продуктовата концепция. Според тази концепция, клиентите предпочитат качествените стоки и услуги и са готови да заплатят цената им. Ръководството на фирмата насочва усилията си за производство на качествени продукти и непрекъснатото им усъвършенстване. Продуктовата концепция изразява диктатурата на продукта.

Белези на продуктовата концепция.
Основните предпоставки за използването на продуктовата концепция са следните:

• потребителите са заинтересувани от качеството на предлагания продукт, а не от цената;

• продуктът трябва да бъде връх в техническо, качествено и експлоатационно отношение;
• клиентът сравнява продукта със сходни такива по критерия качество/цена.Приложение на продуктовата концепция: производство на телефони, мобилни апарати, компютри, високотехнологични продукти.

Основни фирми изповядващи тази концепция: Nokia, Samsung, Ariston и др.


3.Кратка характеристика на търговската (продажбена) концепция:

Утвърждава се тезата, че ще се закупят достатъчно количество от продукцията на фирмата само чрез агересивна продажбена политика. Основава се на убеждението, че клиентът няма да закупи продукта, ако не му се въздейства.

Белези на търговската концепция.

Основните предпоставки за използването на търговската концепция са следните:
• основната цел на фирмата е да достигне определен обем продажби;

•тази цел е възможно да се достигне само чрез въздействие върху потребителите, активен маркетинг;

•има достатъчно количество потенциални потребители, които трябва да бъдат бомбандирани с търговски техники и реклама и тогава продажбите са сигурни;

•всички отдели се подчиняват на търговския директор.Приложение на търговската концепция: фирми в сферата на услугите: застраховки; хазартни игри. Основни фирми изповядващи тази концепция: всички застрахователни компании.


4.Кратка характеристика на маркетинговата концепция.

Според нея фирмите задоволяват по-добре нуждите на потребителите от колкото конкуренцията. Тя обслужва дългосрочните, а не краткосрочните цели на фирмата. Използва всички инструменти на маркетинговия микс.


Белези на маркетингова концепция.

За да се приложи тази концепция са необходими следните условия:

•фирмата постига целите си когато удовлетворява потребностите на потребителите по добре от конкурентите си;

•фирмата провежда маркетингови действия за постигане на потребителска удовлетвореност. Определя потребностите на пазарите, след това предприема действия за задоволяване на клиентите по ефективно от конкуренцията.Сфери на приложение на маркетинговата концепция: олигополни пазари от хранително вкусовия отрасъл.

Основни фирми изповядващи тази концепция: Кока кола, Пепси кола.


5.Кратка характеристика на концепцията за социалния (социално-отговорния) маркетинг. Задоволява потребностите на хората, като ги комбинира с интересите на обществото в дългосрочна перспектива. Центърът на вниманието тук са потребности на обществото през призмата на индивида. Една от разновидностите на тази концепция е зеленият маркетинг, целящ запазване на околната среда.


Белези на концепцията за социалния, социално-отговорния маркетинг.

Условията за използването на тази концепция са:

•задоволяване на потребностите на потребителите в съответствие с интересите на обществото;

• фирмата е в състояние да се откаже от прозводството на опасни стоки за потребителите;
• фирмата отдава голямо значение на иновационната дейност.Сфери на приложение на социалния (социално-отговорния) маркетинг:

- услуги предоставяни от публичната администрация;

- образователни услуги;

- здравни и спортни услуги.

Основни фирми изповядващи тази концепция: Технически университет, здравни заведения, почивни станции, хотели.


6.Кратка характеристика на маркетинга на взаимоотношенията.

Фирмите познават много добре своите клиенти, те нагаждат своята политика спрямо възможностите им. Фирмите са озъснали, че стойността на привличането на нов клиент е многократно по висока от тази по задържането му с реални действия, маркетинг и агитация.

Белези на концепцията на маркетинга на взаимоотношенията.

За да се приложи тази концепция са необходими следните условия:
• фирмата създава все по тесни връзки с потребителите си, като се старае да ги задържи лоялни за по продължително време;

•фирмата познава финансовите възможностите на своите клиенти;

•положителния вътрешен климат е предпоставка за добро обслужване на клиентите;
• маркетинговите специалисти на фирмата разработват уникални продукти на основата на базата от данни с която разполагат на потребителите си.Фиг.11

Приложение на концепцията - маркетинг на взаимоотношенията: фирми в сферата на услугите. (банки; мобилни оператори; нотариуси; адвокати; лични лекари, зъболекари и др.)

Тест №3 Име: Група: Дата:

1.Производствената концепция е приложима, когато:
а.имаме широк пазар с ниски доходи на потребителите;
б.търсенето преобладава над предлагането;
в.предлагането преобладава над търсенето;
г.производствените разходи се увеличават;
д.производствените разходи спадат.
2.Основният възглед на продуктовата концепция е:

а.основа на всичко е производството;
б.продуктът трябва да бъде връх в техническо, качествено и експлоатационно отношение;
в.важен е потребителят с неговите потребности и покупателни възможности;
г.нито един от посочените.
3.Търговската концепция има следните белези:
а.центърът на вниманието на фирмата са активните маркетингови мероприятия;
б.потребителят следва да бъде бомбандиран с търговски техники и реклама и тогава продажбите са сигурни;
в.всички отдели са подчинени на търговският директор;
г.нито един от посочените.
4.Маркетинговата концепция гласи:
а.произвеждай това, което можеш да продадеш;
б.произвеждай това, което можеш най-добре да произведеш;
в.произвеждай това, което другите не могат да произведат;
г.фирмата постига целите си когато удовлетворява потребителите по-добре от конкурентите си.
5.Кои принципи не касаят маркетинга на отношенията?
а.създаване на все по-тесни връзки и отношения с потребителите;
б.осъзнаване на икономическия смисъл на запазването на всеки един клиент;
в.положителният вътрешен климат във фирмата е предпоставка за по-добри отношения с клиентите;
г.агресивната реклама като отношение към клиентите е предпоставка за по-високи продажби.
6.Фирмата изповядваща социално-отговорен маркетинг:
а.се стреми да обслужи потребителя по-добре от конкурентите;
б.поставя потребителя в центъра на обществените интереси, а самата нагажда стратегиите и целите си към тях;
в.стреми се да продаде максимално количество стоки, максимизирайки печалбата си.


7.Дефинирайте размяната от гледна точка на маркетинга.


Модул четвърти: МАРКЕТИНГОВИЯТ ПРОЦЕС

"Ако маркетингът на вашата фирма не е уникален и може да се копира от конкурентите ви, значи нямате жизнеспособна маркетингова стратегия и рано или късно ще се наложи да си обирате крушите от пазара."

Ключови думи: маркетингов процес, изследване, маркетингови средства, МИС, жизнен цикъл на стоката, жизнен цикъл на стоката, пазарна ниша и прозорец.

1.Същност на маркетинговия процес, определение.

Маркетинговият процес представлява логическа последователност, през която преминават етапите на пазарните дейности във фирмата от изследването на потребностите до реализацията на стоката, той включва в себе си (действията от анализирането на маркетинговите възможности, проучването и избора на целеви пазари, формулиране на маркетингови стратегии, планиране на маркетингови програми и инструменти и изпълнение и контрол на маркетинговите дейности).Фиг.12 Маркетингов процес и планиране

2.Eтапи на маркетинговия процес
Маркетинговата дейност във всяка една фирма преминава през следните стъпки:
Първи етап: изследване, проучване и анализ на маркетинговата информация постъпваща от пазара;
Втори етап: формиране на маркетингова стратегия;
Трети етап: изграждане на маркетингови програми посредством пазарните инструменти от маркетинг микса (цена, продукт, пласмент и комуникация- 4P- price; produkt; place; promotion)
Четвърти етап: организация, управление и контрол на маркетинговата дейност.

От своя страна първият етап от маркетинговия процес се подразделя на три подетапа:
1.Изследване и проучване на маркетинговата информация;
2.Съхранение на тази информация в МИС-маркетинговата информационна система; и
3.Последващ анализ и обработка на тази информация.

Първият етап: изследване, проучване и анализ на маркетинговата информация се характеризира с първоначално натрупване на данни за състоянието, нагласите и тенденциите на пазара.
Основните видове маркетингови изследвания използвани през този етап могат да се класифицират на:
-конюктурни (краткосрочни, средносрочни и дългосрочни);
-пазарни;
-продуктови;
-комуникационни (рекламни);
-социологически (проучвания изучаващи политическите условия, закони и нагласи на потребителите. Това е информация оказваща въздействие върху търсенето на продукцията на обекта).
От своя страна основните маркетингови методи използвани в изследванията могат да се класифицират в зависимост от начина на участието на потребителите в тях на:
-анкета;
-интервю;
-наблюдение;
-експеримент.

3.Маркетингова информационна система- МИС, определение.
Маркетинговата информационна система представлява- система от процедури и средства за набиране и съхранение на цялостна и обобщена информация за всички правила и участници на пазара касаещи фирмата.
МИС може да съдържа следния вид информация:
-политически решения касаещи нормативната база на икономическите субекти;
-промените в културните фактори въздействащи върху потребителското поведение;
-пазарните дялове на конкурентите;
-сегментирането на доставчиците;
-информация за рекламните кампании на конкурентите;
-информация за промените в показателите и факторите на макрообкръжението;
-информация за промените в показателите и факторите на микрообкръжението.

4.Класификация на информацията съдържаща се в МИС- първична; вторична; вътрешна и външна.

Първична информация: е тази информация, която фирмата непосредствено набира от пазара, от своите клиенти, доставчици, или партньори последством провеждането на маркетингови изследвания.
Вторична информация: са всички данни, които вече са набрани и обработени от някого, с някакава цел и съществуват под някакъв вид (книги, списания, обзори, статистически издания и др.)
Вътрешна: (налична) това е информацията, която фирмата е събрала през времето на своето съществуване на параза, тя може да съдържа:
-попълнени гаранционни карти;
-слючените договори за продажба;
-данни от лични, кредитни или дебитни карти на клиентите ни;
-отправените запитвания към фирмата;
-попълнените анкетни карти;
-различни видове регистри- авиационни билети, хотелски нощувки и др.;
-списък на абонаментите;
Външна: по отношение на фирмата е онази представителна информация, която тя си набавя от пазара, това са: различините видове печатни, статистически издания, правителствени бюлетини, анализи, обзори и прогнози, браншови печатни издания и др.

Пазарната ниша е мястото, пазарният сегмент, който фирмата заема на отрасловия пазар.
1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Основни понятия в маркетинга ключови думи iconМаркетинг и идеи за прилагането му. Основни маркетингови концепции. Основни понятия в маркетинга. Нужди, желания, потребности, полезност, търсене, продукт, размяна. Маркетингов микс
Маркетинг същност и значение. Традиционно и съвременно разбиране на маркетинга. Принципи и функции на маркетинга. Основни маркетингови...
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconПолитическият език като научна дисциплина. Функции на политическия език. Основни понятия в социолигвистиката. Интердисциплинарните изследвания на политическия език. Второ
Методи на оценяване: писмена разработка (курсова работа). От определен списък студентът ще избере ключови думи, ще следи тяхната...
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconГодина: І
Цели на курса: Да запознае студентите с основни черти на херменевтичния метод и историята на понятията, да ги обучи в основни методи...
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconDemande de recherche documentaire
Ключовите думи позволяват да се ограничи търсенето. Различни ключови думи със запетая
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconЕкипиране на маршрути за спортно катерене – основни принципи
Ключови думи: екипиране и преекипиране, катерене, прокатерване, хватки, стъпки, боулдър, анкери, маршрут, тур
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconЗаглавие на доклада (на български) (14 pt times new roman, style titlea) Първи автор, Втори автор (12 pt Times New Roman, Style AuthorA)
Ключови думи на български и английски език. Моля, напишете най-важните ключови думи (3 до 5), подредени по азбучен ред и отделени...
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconКлючови думи за домашна работа 3 „Конспектиране на сс2-Отчитане на стоково материалните запаси Срок за представяне: в часовете за семинарно упражнение през седмицата, приключваща на 13. 11. 2011 г
Ключови думи за домашна работа 3 „Конспектиране на сс2-Отчитане на стоково материалните запаси”
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconОсновни характеристики на заетостта в България през годините на прехода
Ключови думи: заетост, ефективност на заетостта, заетост на пълно работно време, самостоятелно заети лица, наети лица, наети лица...
Основни понятия в маркетинга ключови думи icon1. Основни понятия и аксиоми на статиката основни понятия. Материална точка се нарича тяло резмерите на което могат да се пренебрегнат при условията на дадена
Абсолютно твърдо тяло наричаме всяка ограничена и непрекъсната съвкупност от материални точки разстоянията м/у които остават неизменни...
Основни понятия в маркетинга ключови думи iconКлючови думи
Анотация
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом