Закон за здравето. Закон за здравното осигуряване. Закон за лечебните заведения. Закон за обществените поръчки
ИмеЗакон за здравето. Закон за здравното осигуряване. Закон за лечебните заведения. Закон за обществените поръчки
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер177.77 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://gik-pr.ru/files/ff/programs/konspdarjavni.doc
КОНСПЕКТИ

ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2010/2011 Г.


І. СОЦИАЛНА ФАРМАЦИЯ И ФАРМАЦЕВТИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО


 1. Лекарствена политика. Основни елементи на националната лекарствена политика и индикатори за нейната оценка.

 2. Правни основи на фармацевтичното обслужване. Фармацевтично законодателство в страните на ЕС. Преглед на здравното и фармацевтично законодателство в България.

 3. Закон за здравето. Закон за здравното осигуряване. Закон за лечебните заведения. Закон за обществените поръчки.

 4. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина. Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите. Закон за професионално-съсловната организация на магистър-фармацевтите.

 5. Търговско право. Определение за търговец. Видове търговци. Видове търговски дружества. Процедура по несъстоятелност.

 6. Фармацевтичен маркетинг. Определения за маркетинг. Основни понятия в маркетинга. Видове потребителско търсене.

 7. Основни видове маркетинг. Основни функции на маркетинга. Маркетингови концепции - същност и еволюция.

 8. Маркетинг Микс. Маркетингови стратегии - методи и техники. Специфични особености на фармацевтичния маркетинг.

 9. Финансиране на фармацевтичните фирми.

 10. Взаимоотношенията на фармацевтичните фирми с банките. Роля и функции на парите. Пари. Парична политика. Видове кредити.

 11. Банково дело. Система на организация на банковата система у нас. Основни функции на Централната банка и на ТБ.

 12. Взаимоотношенията на фармацевтичните фирми с бюджета. Данъчна система. Видове данъци. Елементи на данъка.

 13. Организация и управление на лекарство-снабдителния процес. Основни етапи.

 14. Подбор на лекарствата за основния списък. Критерии и препоръки на СЗО. Методи за определяне на количествата.

 15. Получаване на лекарствата. Начини и условия за закупуване. Предимства и недостатъци. Търсене и избор на доставчици. Сключване на договори. Клаузи на договорите.

 16. Разпределение на лекарствата. Лекарство-снабдителни бази. Механизация и автоматизация на складовите процеси. Разпределение на лекарствата. Аптечен склад. Изискания за регистрация на фирма за търговия на едро с лекарства.

 17. Стокови наличности. Същност, значение, видове. Контрол на стоковите наличности и методи за управлението им.

 18. Разпространение на лекарства и рационалната им употреба.

 19. Управление на аптеката от открит тип. Същност, задачи и устройство на аптеката. Ергономични изискания Форми на лекарственото обслужване.

 20. Ред и начини на писане на рецепти. Видове рецепти. Срокове на валидност. Изисквания за изпълнение на видовете рецепти.

 21. Организация на работата в материалното помещение на аптеката. Приемане и заприходяване на медицинските стоки. Подреждане и съхранение на медицинските стоки в материалните помещения.

 22. Фармакопроизводствена дейност в аптеката. Организация на работата в лабораторията на аптеката. Организация на работата при приготвяне на стерилни и асептични лекарствени форми в аптеката.

 23. Управление на болничната аптека. Болничната аптека и нейното място в структурата на болницата.

 24. Управление на доставките и сключване на договори. Информационни системи в болничните аптеки.

 25. Организация на лекарствената информация и рекламата. Същност, системи и форми на лекарствена информация.

 26. Фармакоепидемиология. Възникване и същност на фармакоепидемиологията. Постмаркетингов лекарствен контрол, фармацевтичната бдителност и лекарствена безопасност.

 27. Фармацевтична грижа. Същност на фармацевтичните грижи за някои специфични групи пациенти.

 28. Фармакоикономика. Същност. Основни фармакоикономически методи за оценка на алтернативни лекарствени терапии.
 1. Закон за счетоводството. Видове счетоводни отчетни системи. Отчетни документи - видове, срокове на пазене. Отчетни функции на едноличен търговец, събирателно и командитно дружество. Способи на счетоводството. Определяне на дохода и облагаемия доход.

 2. Инвентаризация. Видове. Организация и ред на провеждане.

 3. Приходни и разходни стопански операции в държавните, общинските и частни аптеки. Заприходяване на медицински стоки и лабораторна работа. Отчитане на дневните, касови и безкасови продажби, стопанско-оперативни разходи, работата на аптечните пунктове.

 4. Цени и ценообразуване на лекарствата.

 5. Контрол върху дейността на аптечните заведения. Органи на контрол. Контрол върху лекарствата - преди и след разрешаването им за употреба.


Изготвила: (п)

( проф. Зл. Димитрова, дфн )


ІІ. Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ


 1. Седативни и сънотворни лекарства, анксиолитици.

 2. Антиепилептици и антипаркинсонови лекарства.

 3. Антипсихотици и антидепресанти.

 4. Психостимуланти и ноотропни лекарства.

 5. Наркотични и ненаркотични аналгетици.

 6. Нестероидни противовъзпалителни лекарства.

 7. Лекарства, действащи на парасимпатиковия дял на ВНС.

 8. Лекарства, действащи на симпатиковия дял на ВНС.

 9. Периферни миорелаксанти и анестетици.

 10. Антихистамини и противоязвени лекарства.

 11. Бета-блокери, антиаритмични и антистенокардни лекарства.

 12. Калциеви блокери и АСЕ-инхибитори.

 13. Антихиперлипидимични, коагулантни и антикоагулантни лекарства.

 14. Диуретици.

 15. Антиинфекциозни сулфонамиди и противотуберколозни лекарства.

 16. Антиинфекциозни имидазоли, нитрофурани, хинолини, хинолони и нафтиридини.

 17. Антинеопластични лекарства.

 18. Бета-лактамни антибиотици.

 19. Тетрациклини, макролиди, линкомицини и аминогликозидни антибиотици.

 20. Противовирусни лекарства.

 21. Стероиди: противовъзпалителни, противоастматични и с приложение в дерматологията лекарства.

 22. Полови хормони и производни, анаболи, орални контрацептиви и антидиабетни лекарства.

 23. Лекарствен метаболизъм.

 24. Хроматографски методи за анализ.

 25. Спектрални методи за анализ.

Необходими познания: класификация и характеристика на групата, химични структури, химични и генерични наименования, свойства, синтез, връзка струкура/действие, фармацевтичен анализ.


Изготвили:(п)

Доц. Данка Обрешкова

Доц. Пламен Пейков

ІІІ. Технология на лекарствените форми и биофармацията

1.Прахообразни лекарствени форми.Свойства на прахообразните частици.Несъвместимост и нестабилност.Технологична и биофармацевтична оценка..Контролни показатели.


2.Гранули.Методи за приготвяне.Теоретични основи на гранулирането.Избор на помощни вещества.Свойства и контрол.


3.Таблетки.Методи за получаване на таблетките.Механизъм на таблетиране.Помощни вещества и биофармацевтична обосновка за избора им.


4.Таблетки.Видове таблетки.Таблетни машини.Влияние на фармацевтичните фактори върху биофармацевтичното поведение на таблетките.


5.Обвити таблетки- дражета.Обвити таблетки - филм-таблетки.Цели на обвиването. Приготвяне.Контролни показатели.


6.Капсули.Видове капсули.Приготвяне и биофармацевтична оценка.Контролни показатели.


7.Методи на контрол на твърди дозирани форми- таблетки,обвити таблетки,капсули.

Технологични и биофармацевтични контролни показатели.


8.Течни перорални лекарствени форми- разтвори.Методи за повишаване на разтворимостта.Възможни механизми.` Биофармацевтична характеристика


9.Течни лекарствени форми-емулсии.Състав,класификация,стабилност,избор на помощни вещества.Технологична и биофармацевтична оценка.


10.Течни лекарствени форми - суспензии.Технологични подходи за стабилизиране.Избор на помощни вещества. Коригиране на вкуса. Биофармацевтична оценка.


12.Мазилкови лекарствени форми-видове.Мазилкови основи.Перкутанна резорбция.


13.Мази - приготвяне на различни типове дисперсни системи.Технологична и биофармацевтична оценка.Стабилизиране.Контролни показатели.


14.Ректални лекарствени форми.Ректална резорбция.Супозиторни основи.Приготвяне на супозитории - технологични и биофармацевтични аспекти.Контрол.


15.Вагинални лекарствени форми.Вагинални глобули.Технологична и биофармацевтична оценка.Контрол.


16.Парентерални лекарствени форми.-видове.Пътища на въвеждане.Асептични условия за производство- изисквания.Методи за стерилизация.Разтворители.


17..Инжекционни лекарствени форми-разтвори,емулсии, суспензии,прахове.

Приготвяне.Стабилизиране.Технологични и биофармацевтични аспекти.Контролни показатели.


18.Инфузионни разтвори.Инфузионни разтвори за тотално парентерално хранене.Тоничност и осмоларитет.Технологични изисквания Контрол.


19..Опаковка на парентералните лекарствени форми.-изисквания към материалите..Потенциални взаимодействия.Контрол на парентералните форми- фармакопейни и допълнителни изисквания.

.

20..Лекарствени форми за очи.Характеристика.Корнеална резорбция.-биофармацевтични аспекти Подходи за повишаване на бионаличността.


21.Лекарствени форми за очи.Технологични подходи за осъществяване на изискванията.Стабилизиране.Контрол.


22.Фитопрепарати.Класификация.Стандартизация на растителните дроги.Методи на извличане.Характеристика на методите.


23.Тинктури и екстракти.Методи на приготвяне.Стандартизация и контрол.


24.Лекарствени форми с удължено действие.Предпоставки за създаването им- терапевтични и биофармацевтични.Технологични подходи за удължаване на действието.


25.Лекарствени форми с удължено действие- забавяне на принципа на забавяне на дифузията.Дифузионно контролирани системи.Мембранни и монолитни физични системи.


26.Микрокапсули и микросфери.Методи за приготвяне.Технологична и биофармацевтична характеристика.


27.Лекарствени форми с насочено действие- наночастици и липозоми.Терапевтични системи..Видове.Приготвяне.Биофармацевтична характеристика.


28.Стабилност. Класификацията на факторите,повлияващи процесите на нестабилност.Физична нестабилност.Химична нестабилност-подходи за стабилизиране.Микробиологична стабилност.


29.Стабилност,респ.нестабилност на лекарствени вещества и лек.форми.Срок на годност на лекарствените продукти.Методи за изследване на стабилността


30.Биофармацевтичен контрол.Ин витро фармакопейни постановки. Принцип на действие и конструкция.Фармацевтична наличност.


31.Биофармацевтичен контрол.Фармакопейни и нефармакопейни критерии за оценка на резултатите от теста за разтваряне.Фактор на подобие.Фармацевтично биологично и терапевтично еквивалентни продукти.


Изготвила: (п)

доц. М.Касърова


ІV. Фармакогнозия, фармакология и токсикология


В програмата за държавен изпит по фармакогнозия са включени основните групи биологично активни вещества от растителен произход, растителните дроги, от които се получават и лечебни продукти, регистрирани в България на на базата на растителни вещества и техни полусинтетични производни.

При развиване на отделните въпроси, включени в програмата за изпита, студентът трябва да покаже познания относно химичния строеж, класификацията, свойствата, методите за анализ и действието на всяка разглеждана група вещества.

Към всяка група вещества задължително се разглеждат по важните растителни дроги, в които те се съдържат. За всяка дрога трябва да се посочи ботанически произход, кратко описание на растението и дрогата, химичния състав, действието и терапевтичното приложение.

Включени са въпроси за начина и етапите за получаване на дроги и за предимствата и недостатъците при добиването им от естествени и култивирани лечени растения. Разглеждат се въпроси за стандартизиране на дрогите, методите за анализ и видовете стандартизационни документи за растителни дроги и фитопродукти.

Студентите трябва да познават основните фитопродукти, регистрирани и използвани в нашата страна от различните групи биологично активни вещества, и да правят коментар върху техния растителен произход, фитохимичен състав и терапевтично приложение.


 1. Получаване на дроги от диворастящи и култивирани лечебни растения - предимства и недостатъци. Мерки за опазване на диворастящите лечебни растения. Култивиране на лечебни растения при естествени и изкуствени условия.

 2. Цели и етапи при добиване на дроги. Основни правила и начини за бране, сушене, опаковане, маркировка и съхранение на дрогите.

 3. Съвременни изисквания за качеството, безопасността и ефективността на дрогите за лечебни цели. Стандартизиране на дроги и проблеми при тяхното стандартизиране. Стандартизационни документи – съдържание предимства и недостатъци.

 4. Фармакогностичен анализ – цел и методи за провеждането му. Физични, химични, спектрални, хроматографски и биологични методи за качествен и количествен анализ на растителни дроги и природни вещества. Примери.

 5. Видове лекарствени фитопродукти и етапи при създаването им. Чисти природни вещества и полусинтетични производни от природни вещества.Състав и проблеми при тяхното стандартизиране.

 6. Въглехидрати. Монозахариди, захарни алкохоли и дизахариди. Полизахариди – класификация и обща характеристика. Хомополизахариди. Дроги и продукти, съдържащи монозахариди и хомополизахариди. Фармакопейни субстанции, полусинтетични производни и лечебни продукти от въглехидрати и хомополизахариди.

 7. Видове хетерополизахариди, слузни вещества и дроги, които ги съдържат. Фармакопейни субстанции, полусинтетични производни и лечебни продукти от хетерополизахариди.

 8. Мазнини (липиди) – класификация и обща характеристика. Видове мазнини и течни масла. Класификация, представители, състав и източници за получаване. Фармакопейни субстанции и полусинтетични производни от мастни киселини и липиди.

 9. Масла със специфично действие. Рицинови и рибени масла, омега-3, омега-6 мастни киселини, ейкозаноиди и простагландини. Восъци (липоиди) – обща характеристика и представители. Фармакопейни субстанции, полусинтетични производни и лечебни продукти.

 10. Фенолни съединения от растителен произход – класификация и обща характеристика. Прости феноли (С6-ОН), хидроксибензоени производни (С61), хидроксифенилпропани, хидроксиканелени производни (С63) и представители. Дроги, които ги съдържат. Фармакопейни субстанции, полусинтетични производни и лечебни продукти.

 11. Лигнани (С6336) и кумарини (С63) - класификация, обща характеристика, представители и дроги, които ги съдържат. Полусинтетични производни и лечебни продукти.

 12. Хинони (С64) и антрахинони (С626) – класификация, обща характеристика, представители и дроги, в които се съдържат. Лечебни продукти. Витамини от групата К и полусинтетични производни.

 13. Флавоноиди (С636)– класификация, обща характеристика и значение за фармацията и медицината. Флавони, флавоноли и техни гликозиди. Представители и дроги, които ги съдържат. Фармакопейни субстанции, полусинтетични производни и лечебни продукти.

 14. Флаванони, флаваноноли, изофлавоноиди, проантоцианидини, антоцианидини и антоциани. Представители и дроги, които ги съдържат. Фармакопейни субстанции и лечебни продукти. Прополис.

 15. Дъбилни вещества (танини). Хидролизиращи се (С61)n и кондензирани (С636)n танини – класификация, обща характеристика и представители. Дроги в които се съдържат. Фармакопейни субстанции, полусинтетични производни и лечебни продукти.

 16. Терпени - класификация, биогенеза, обща характеристика и примери за моно- и сесквитерпени. Ди-, три- и тетратерпени - класификация, представители и дроги, които ги съдържат. Фармакопейни субстанции и лечебни продукти.

 17. Етерични масла - класификация, обща характеристика и значение за фармацията и медицината. Ациклични и еднопръстенни монотерпени и представители (С10). Дроги и масла, съдържащи главно ациклични и еднопръстенни монотерпени. Фармакопейни субстанции, полусинтетични производни и лечебни продукти.

 18. Етеричномаслени дроги и масла, съдържащи главно двупръстенни монотерпени (С10), сесквитерпени (С15) и представители. Фармакопейни субстанции, полусинтетични производни и лечебни продукти.

 19. Етеричномаслени дроги и масла, съдържащи главно ароматни монотерпени (С10), производни на фенилпропана (С63) и представители. Смоли и балсами. Фармакопейни субстанции и лечебни продукти.

 20. Монотерпеноиди – иридоиди. Класификация, обща характеристика, представители и действие. Карбоциклени иридоиди, секоиридоиди и валепотриати и дроги, които ги съдържат. Лекарствени продукти.

 21. Сесквитерпеноиди – сесквитерпенови лактони. Обща характеристика, класификация, представители и действие. Дроги, съдържащи сесквитерпенови лактони.

 22. Тритерпеноиди – стероиди. Обща характеристика и класификация. Стероли, класификация, характеристика и дроги, които ги съдържат. Фармакопейни субстанции и лечебни продукти.

 23. Сърдечни гликозиди. Класификация, обща характеристика и значение за фармацията и медицината. Връзка строеж–действие. Дроги, съдържащи карденолиди от дигиталисов и строфантов тип. тип. Фармакопейни субстанции, полусинтетични производни и лечебни продукти.

 24. Сапонини-обща характеристика и класификация. Стероидни и тритерпенови сапонини - класификация и дроги, които ги съдържат. Лечебни продукти от сапонини. Стероли, стероидни агликони и стероидни алкалоиди като източник за полусинтез на стероидни хормони и стероидни противовъзпалителни средства.

 25. Алкалоиди. Класификация, обща характеристика и значение за фармацията и медицината. Алкалоиди с азот в страничната верига, пиролидинови, пиперидинови и пиридинови алкалоиди и дроги, които ги съдържат. Фармакопейни субстанции, полусинтетични производни и лечебни продукти.

 26. Тропанови, хинолинови и хинолизидинови алкалоиди и дроги, които ги съдържат. Фармакопейни субстанции, полусинтетични производни и лечебни продукти. Кокаинът като модел за синтез на локални анестетици.

 27. Изохинолинови алкалоиди – биогенеза и класификация. Бензилизохинолинови, морфинанови (опиум) алкалоиди и алкалоиди от апорфиновата група и дроги в които ги съдържат. Фармакопейни субстанции, полусинтетични производни и лечебни продукти.

 28. Изохинолинови алкалоиди от протобербериновата, протопиновата и бисбензилизохинолиновата, бензофенантридиновата, фенантридиновата и еметиновата група и дроги, които ги съдържат. Фармакопейни субстанции, полусинтетични производни и лечебни продукти.

 29. Индолни алкалоиди – биогенеза и класификация. Физостигминови, харманови, стрихнос и рауволфия алкалоиди. Дроги, които ги съдържат. Фармакопейни субстанции, полусинтетични производни и лечебни продукти.

 30. Индолни алкалоиди от винка, катарантус и ергоалкалоиди от ръжено рогче. Дроги, които ги съдържат. Фармакопейни субстанции, полусинтетични производни и лечебни продукти.

 31. Имидазолови, пуринови и стероидни (глико-) алкалоиди и дроги, които ги съдържат. Фармакопейни субстанции, полусинтетични производни и лечебни продукти.

 32. Дроги и растителни продукти, прилагани при заболяване на дихателните пътища, на стомашно чревния тракт, на черния дроб и жлъчните пътища, на отделителната система.

 33. Дроги и растителни продукти, прилагани при сърдечно съдови заболявания и заболявания на кръвта, повлияващи нервната система, с противотуморно действие и за външно приложение.

 34. Фармакодинамика - видове рецептори, агонисти и антагонисти на рецепторите. Физиологични мишени за действие на лекарствата - рецептори, йонни канали, ензими, транспортни молекули.

 35. Фармакокинетика: пътища на въвеждане, трансмемрбанен траспорт и резорбция, разпределение и елиминиране на лекарствата.

 36. Лекарствен метаболизъм – същност на биотрасформацията и метаболизиращи ензими. Фактори, повлияващи метаболитните процеси – ниво и генетичен полиморфизъм на ензимите, ензимни индуктори и инхибитори.

 37. Фармакокинетични показатели за бионаличност и биоеквивалентност. Фактори, повлияващи действието и кинетиката на лекарствата.

 38. Рискови групи: особенности при прилагане на лекарствата в детска възраст, при възрастни и в напреднала възраст, по време на бременност и лактация.

 39. Клинично изпитване на нови лекарства: дизайн и принципи на клинично-фармакологичното проучване. Биомаркери и клинично-лабораторни показатели за преценка на лекарствения ефект.

 40. Химични медиатори на ЦНС. Анксиолитици и антипсихотични лекарства - фармакологична и фармакотерапевтична характеристика, нежелани лекарствени реакции.

 41. Антидепресанти, психостимулиращи и ноотропни лекарства фармакологична и фармакотерапевтична характеристика, нежелани лекарствени реакции.

 42. Антиепилептични и антипаркинсонови лекарства, класификация, фармакологична и фармакотерапевтична характеристика, нежелани лекарствени реакции..

 43. Противоязвени и други лекарства, повлияващи храносмилателната система. Медикаментозни увреждания на стомашно-чревния тракт и протектори.

 44. Фармакология на хистамина. Антагонисти на Н1-хистаминовите рецептори – фармакологична характеристика, нежелани ефекти и терапевтично приложение..

 45. Фармакология на възпалението: химични медиатори и повлияване от нестероидни противовъзпалителни лекарства и кортикостероиди.

 46. Фармакология на болката: химични медиатори и повлияване от опиоидни аналгетици.

 47. Антиастматични и други лекарства, повлияващи дихателната система - фармакологична и фармакотерапевтична характеристика, нежелани лекарствени реакции.

 48. Фармакологично повлияване на процесите на кръвосъсирване и тромбоза: коагуланти, антикоагуланти, фибринолитици и тромбоцитни антиагреганти.

 49. Фармакология на сърдечносъдовата система: положителни инотропни лекарства - сърдечни гликозиди, адреномиметици и фосфодиестеразни инхибитори; вазодилататори.

 50. Антихипертензивни лекарства и диуретици: фармакологична и фармакотерапевтична характеристика, нежелани лекарствени ефекти.

 51. Антиаритмични и антисренокардни лекарства: класификация, фармакологична характеристика, нежелани лекарствени реакции и терапевтично приложение.

 52. Антидислипидемични лекарства: класификация, фармакологични характеристика, нежелани лекарствени реакции и терапевтично приложение.

 53. Хемопоетична система и лекарства, повлияващи еритропоезата - фармакологична и фармакотерапевтична характеристика, нежелани лекарствени реакции.

 54. Ендокринен панкреас и лекарства, повлияващи въглехидратния метаболизъм: инсулин и орални антидиабетни лекарства - видове, фармакологични и нежелани ефекти, терапевтично приложение.

 55. Репродуктивна система: полови хормони и лекарства, повлияващи функцията на половите жлези - андрогени и антиандрогени, естрогени и антиестрогени, хормонални контрацептивни.

 56. Бета лактамни и гликопептидни антибиотици: класификация, антибактериален спектър, фармакокинетични особености, нежелани лекарствени реакции и терапевтично приложение.

 57. Антибактериални лекарства, повлияващи протеиновата синтеза : аминогликозиди, тетрациклини, макролиди и линкозаноиди – антибактериален спектър, фармакоконетични особености, нежелани лекарствени реакции и терапевтично приложение.

 58. Антибактериални лекарства, инхибиращи бактериалната ДНК-гирази: хинолони - класификация, антибактериален спектър, механизъм на действие и особености на фармакокинетиката; клинично значими нежелани ефекти и взаимодействия; терапевтично приложение.

 59. Противовирусни лекарства и имуномодулатори – класификация, фармакодинамични ефекти и индикации за тяхната употреба

 60. Противотуморни цитостатични лекарства: класификация, механизъм на действие, нежелани лекарствени реакции и възможности за химиопротекция и стимулиране на левкопоезата.

 61. Очни патологични процеси и възпалителни заболявания – видове и особенности на очните лекарства.

 62. Кожни нарушения и болести – видове и особенности на дерматологичните лекарства.

 63. Нежелании лекарствени реакции и клинично значими лекарствени взаимодействия – видове, механизми на тяхното възникване и контрол върху лекарствената безопасност в пред и постмаркетинговия период.

 64. Отсрочена токсичност и нежелании лекарствени реакции тип D – репродуктивна токсичност, тератогенен, мутагенен и канцерогенен ефекти.

 65. Свободно-радикалови процеси и възможности за фармакологично повлияване с антиоксиданти и мембраноактивни лекарства.

 66. Злоупотреба с психоактивни вещества и адикция.

 67. Остри медикаментозни интоксикации – принципи на терапевтично поведение и лекарства – антидоти.

 68. Антропогенни фактории – токсични газове и органични разтворители, диоксини и биоциди за растителна защита.

 69. Метални токсични вещества – особенности в токсикокинетиката и токсикодинамиката, критични мишени и видове увреждане.

 70. Медикаментозно увреждане на органи и системи – видове увреждане и нарушения. Преванитвни и терапевтични стратегии.


Основин литературни източници:

 • Фармакология (ред. М.Караиванова), София, изд. АСИ, 2001, 2003

 • Фармакология (ред. ПУзунов, А. Балчева), София, 1996

 • Фармакотерапевтичен справочник (ред. Ив.Крушков), София, 2001

 • Фармакотерапия (ред. М.Караиванова), изд. Софттрейд, София, 2005

 • Ксенобиотици – токсичност, превантивни и терапевтични стратегии (ред. М.Караиванова), изд. Софттрейд, София, 2008

 • Лекарствен метаболизъм и лекарствена токсичност, Ц. Стойчев. Изд. Крамекс, София, 1997

 • Лекарства, бременност и кърмене, Н.Бояджиева, И.Ламбрев и др. Изд. Арсо, София, 2006

 • Наркотици. Медико-биологични и социални аспекти. Н.Данчев, М.Мичева, Р.Овчаров (ред.) изд. ТЕМПТО, София, 2006


Изготвили конспекта: (п)

Проф. Д-р М.Караиванова, дмн

Доц. д-р Г. Китанов

Доц. д-р Л.Пейчев

Свързани:

Закон за здравето. Закон за здравното осигуряване. Закон за лечебните заведения. Закон за обществените поръчки iconНормативни документи в областта на застраховането. Документи и счетоводни записвания при отчитане на капитала
Ето. Кодекс за социално осигуряване, Закон за застраховането,Закон за здравното осигуряване, Закон за допълнително доброволно пенсионно...
Закон за здравето. Закон за здравното осигуряване. Закон за лечебните заведения. Закон за обществените поръчки iconЗакон за лечебните заведения
Чл. Този закон урежда устройството и дейността на лечебните заведения в Република България
Закон за здравето. Закон за здравното осигуряване. Закон за лечебните заведения. Закон за обществените поръчки iconЗакон за здравното осигуряване
Чл. Този закон урежда здравното осигуряване в Република България и свързаните с него обществени отношения
Закон за здравето. Закон за здравното осигуряване. Закон за лечебните заведения. Закон за обществените поръчки iconЗакон за здравното осигуряване
Чл. Този закон урежда здравното осигуряване в Република България и свързаните с него обществени отношения
Закон за здравето. Закон за здравното осигуряване. Закон за лечебните заведения. Закон за обществените поръчки iconЗакон за здравното осигуряване
Чл. Този закон урежда здравното осигуряване в Република България и свързаните с него обществени отношения
Закон за здравето. Закон за здравното осигуряване. Закон за лечебните заведения. Закон за обществените поръчки iconЗакон за здравното осигуряване
Чл. Този закон урежда здравното осигуряване в Република България и свързаните с него обществени отношения
Закон за здравето. Закон за здравното осигуряване. Закон за лечебните заведения. Закон за обществените поръчки iconЗакон за здравното осигуряване
Чл. Този закон урежда здравното осигуряване в Република България и свързаните с него обществени отношения
Закон за здравето. Закон за здравното осигуряване. Закон за лечебните заведения. Закон за обществените поръчки iconРешение №227
Търговския закон, чл. 63, ал. 3 и чл. 64, ал. 2, т. 2 от Закона за лечебните заведения и чл. 3, ал. 1 от Наредба №9 от 26. 06. 2000...
Закон за здравето. Закон за здравното осигуряване. Закон за лечебните заведения. Закон за обществените поръчки iconЗакон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване
Доброволното здравно осигуряване е дейност за предоставяне на допълнителен (извън задължителния) пакет от здравни услуги и стоки,...
Закон за здравето. Закон за здравното осигуряване. Закон за лечебните заведения. Закон за обществените поръчки iconЗакон за обществените поръчки
Чл. Този закон определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом