Предприятието и неговата обществена среда
ИмеПредприятието и неговата обществена среда
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер21.06 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.koronal.com/doc/bo2bo/predpriqtieto i negovata sreda.doc
Предприятието и неговата обществена среда


І.Външна среда

1.Определение – включва елементи, фактори, тенденции и събития, които са извън управлението и контрола на предприятието.

2.Външни фактори влияещи върху предприятието

а)според териториалното обособяване:

-световни – включва екологичната криза, войните, размириците, петролната криза и други;

-регионални - проблемите и тенденциите в развитието на Европа и присъединяването на нови страни членки в Европейския съюз;

-национални – отнася се до икономическото развитие на страната нейните отрасли и подотрасли, законовата уредба към националните фактори и други.

б)в зависимост от своя характер:

-политически и юридически – политическата обстановка в страната, законовата уредба, нормативната база и други;

-икономически фактори – условия за инвестиции, за получаване на кредити, промяна в цените, таксите и митата, инфлацията и други;

-технически и технологични – възможности за развитие и внедряване на постиженията на научно-технологичния прогрес;

-осигуреност на предприятието с необходимите по количество и качество природни и енергийни ресурси;

-социални, културни, демограхски и други фактори.

в)преки фактори:

-клиенти, потребители и пазари;

-доставчици – предприятия и фирми, които осигуряват необходимите ресурсите на предприятието;

-конкуренти – фирми, които предлагат еднакви или близки по своя характер и предназначение стоки, услуги или ресурси.

ІІ.Вътрешна среда:

1.Определение - включва елементи, фактори, тенденции и събития, които са вътре в управлението и контрола на предприятието.

2.Вътрешни фактори влияещи върху предприятието – при изучаването на вътрешната среда трябва да се обърне внимание на материалните, техническите, технологичните фактори, човешките и финансовите ресурси на предприятието.

ІІІ.Компромис между индивидуални и общоикономически цели – динамиката на потребностите, факторите на външната и вътрешната среда на поликиката и стратегията на предприятието налагат постигането на този компромис.

Факторите на външната и вътрешната среда на предприятието имат разнопосочно действие и влияние върху неговата дейност. Същевременно, то често пъти има различни цели и интереси от другите фирми и организации, от икономиката и обществото като цяло. Това води до конфликт между интересите и целите на предприятието за нарастване на доходите, печалбата и рентабилността и икономиката като цяло, социалната и екологична политика и други. Всички тези обстоятелства налагат предприятието да постигне компромис между неговите индивидуални цели и глобални цели на икономиката и обществото, като винаги неговата крайна цел е ефективно производство, от което ще се получава печалба и в същото време задоволяване на потребностите. Реализацията на тези цели дава възможност за ускоряване на темповете на развитие на предприятието в дългосрочна перспектива.

Свързани:

Предприятието и неговата обществена среда iconПравилник за устройството и дейността на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
Чл. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Предприятието за управление...
Предприятието и неговата обществена среда iconБизнес среда на предприятието
Съчетаване на външните възможности и заплахи със силните и слаби страни на предприятието
Предприятието и неговата обществена среда iconИкономика и управление на предприятието
Характеристика на външната среда на предприятието – преки фактори. Модел на Портър за петте конкурентни сили
Предприятието и неговата обществена среда iconДа изчистим българия за един ден
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /пудоос/ и Изпълнителната агенция по околна среда /иаос/....
Предприятието и неговата обществена среда iconТема: Организация, методология и методика на отчитане дейността на предприятието на ет при прилагане на едностранно счетоводно отчитане
Важно значение има познаването на неговата организация и методиката на отчитане дейността на предприятието
Предприятието и неговата обществена среда iconКритерии и изисквания за финансиране изграждането на малки вец със средства от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната Среда
Реализирането на проекти с цел изграждане на малки вец със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната...
Предприятието и неговата обществена среда iconИкономика на предприятието. Капитал на предприятието. Дълготрайни материални активи на предприятието. Икономическа оценка и ефективност на тяхното използване
Ктиката това понятие се определя, като паричен израз на стойността на вложените в предприятието активи. Следователно капиталът е...
Предприятието и неговата обществена среда iconЗакони. Предприятието
Дефиниране на икономика на предприятието. Работно определение на предприятие. Подходи за изследване на предприятието
Предприятието и неговата обществена среда iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2011г
Предприятието и неговата обществена среда iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2009г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом