Доклад на "топлофикация бургас" еад
ИмеДоклад на "топлофикация бургас" еад
страница14/41
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер3.04 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://eea.government.bg/bg/about/rr/r-kpkz/dokladi-09/topb.DOC
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   41


ПЕРИОД: МАЙ - ДЕКЕМВРИ 2009 г. – ИЗГАРЯНЕ САМО НА ПРИРОДЕН ГАЗ

За периода май – декември 2009 год. генерираните в атмосферата емисии не надвишават определените в КР № 33/2007 год. НДЕ при изгаряне на гориво природен газ.

Показател

НДЕ за серен диоксид

НДЕ за азотни оксиди

НДЕ за емисии за прах

НДЕ за СО

Отчетена от СНИ стойност на емисия (mg/Nm3)

0,00

155,348

0

8,938

Емисионни норми (mg/Nm3) при използване на природен газ след 1.01.2008 г.

35

300

5

100

Резултат

Не превишава

Не превишава

Не превишава

Не превишава

НДЕ и отчетените данни се отнасят за 3% съдържание на кислород в отпадъчните газове.

Обобщената информация за концентрациите на вредните вещества в отпадъчните газове, получени в резултат от извършените СНИ през 2009 год. е представена в Таблица 4.2.1.

След анализиране на представените резултати от проведения през 2009 год. СНИ могат да се направят следните изводи:

 1. Дебитът на изходящите газове от точков източник К № 1 не превишава определената в Условие 9.1. от КР № 33/2007 г. стойност на параметъра за изпускащото устройство – 492 336 Nm3/h. Съгласно отчетените данни от извършените през 2009 год. СНИ на К № 1 средният дебит на изходящи газове при нормални условия е 68 149 Nm3/h, което съответства на 19 648 Nm3/h, приведени към 3% съдържание на кислород в отпадните газове.

 2. От 17.04.2009 год. до 30.10.2009 год. ГИ, включена към неподвижен източник К № 1, не е в експлоатация. Производството на топлинна енергия през посочения период за осигуряване на БГВ на консуматорите се реализира от ИКПТЕЕ.

 3. В периода на изгаряне само на природен газ през 2009 год. генерираните в атмосферата емисии не надвишават определените в КР № 33/2007 год. НДЕ при изгаряне на гориво природен газ.

 4. За цялата 2009 год. генерираните в атмосферата емисии, включително и през периода на смесено изгаряне на природен газ и мазут, са следните:

Параметър

Емисионни норми (mg/Nm3)

при използване на природен газ

Отчетени данни за проведени СНИ през 2009 год. (mg/Nm3)

NOx

300

230,554

CO

100

22,184

Прах

5

4,285

SO2

35

394,44

НДЕ и отчетените данни се отнасят за 3% съдържание на кислород в отпадъчните газове

 1. От представените данни е видно, че даже при съвместно изгаряне на мазут и природен газ отклонение от емисионните норми, определени само за природен газ, бележи единственно показателят за серни окиси, което се дължи на лошите качествени показатели на изгаряния в началото на годината мазут с сярно съдържание над 3%. Останалите показатели на генерираните през 2009 год. емисии са по-ниски от изискваните в КР № 33/2007 год. стойности.

 2. Отчетите за извършените в периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. СНИ на емисии в атмосферния въздух от неподвижен източник на “Топлофикация – Бургас” ЕАД са представяни ежемесечно в РИОСВ гр. Бургас в съответствие с изискванията на чл. 40 и чл. 50 от Наредба № 6 на МОСВ на хартиен и магнитен носители.

 3. Поради инцидентния характер на използването на резервно гориво оценката на резултатите от проведените през 2009 г. СНИ е извършена въз основа на данните за периода, когато инсталацията работи само на природен газ.

Замърсител

Серен диоксид

Азотни оксиди

Прах

СО

НДЕ, mg/Nm3

35

300

5

100

под 110 % НДЕ

100%

100%

100%

100%

над 110 % НДЕ

(за СО под 100)

0%

0%

0%

0%
Средно SO2 за 48

часови период

Средно NOx за 48

часови период

Средно прах за 48

часови период

Средно CO за 48

часови период

От данните за 2009 год. и от представяните досега ежегодни доклади за оценка на резултатите от СНИ при използвано основно гориво природен газ може да се направи извод, че е налице положителна оценка на СНИ, т. е. стойностите на всеки от анализираните показатели отговарят на изискванията в чл. 35 от “Инструкцията за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници” и на чл. 54 от Наредба № 6 на МОСВ.

 1. В предприятието се извършва мониторинг на анормални режими. Емисиите на вредни вещества и технологичните параметри на изходящите газове при всички режими на работа на горивната инсталация се регистрират от “Автоматичната система за непрекъснато измерване на технологични параметри и вредни емисии, изхвърляни в атмосферата от точков източник”, монтирана на Комин № 1 с височина 100 m. Съгласно извършената оценка, въз основа на съхраняваната на магнитен носител информация, в преходните режими на инсталациите отклоненията на емисионните показатели на емитираните в околната среда замърсители от тези при нормален режим на инсталацията са незначителни. През 2009 год. са спазени изискванията за собствен непрекъснат мониторинг на емисиите на вредни вещества, изпускани от неподвижен източник. Тъй като при изчисляването на параметрите се отчитат продължителността на процесите на пускане и спиране на инсталацията, т.е. методът на регистрирането на средноденонощните, средномесечните и средногодишните стойности отговаря на изискванията към необходимия брой данни за осредняването на параметрите, то може да се направи извод, че при анормалните режими са взети необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствения процес.

 2. Годишният отчет за извършените в периода 01.01.2009 год.–31.12.2009 год. СНИ на емисии в атмосферния въздух от неподвижен източник на “Топлофикация – Бургас” ЕАД ще се представи на хартиен и магнитен носител в РИОСВ гр. Бургас., в срок, в съответствие с изискванията на чл. 50 от Наредба № 6 на МОСВ.

5. Собствени непрекъснати измервания на Комин № 2 не се провеждат.

В парокотелната станция (ПКС) на топлоизточника са инсталирани следните мощности:

 • 2 бр. парни газови котли КГ – 12 – по 7,56 MW

 • 1 бр. парен газо–мазутен котел ПКГМ – 12 – 8,13 MW

При нормален режим на експлоатация собствените нужди на централата от топлоенергия с топлоносител наситена пара се покриват при работа на един парен котел със средно натоварване 10–30 %, като останалите два котела обикновено се намират в топъл резерв.

Таблица 4.2.1

СОБСТВЕНИ НЕПРЕКЪСНАТИ ИЗМЕРВАНИЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СРЕДНОМЕСЕЧНИ СТОЙНОСТИОБЕКТ:

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" ЕАД

ИЗТОЧНИК:

КОМИН № 1

МЕСЕЦ:

ГОДИНА:

2009No.

Дата

SO2

x

Прах

CO

O2

Т димни газове

Влага

P димни газове

Дебит на изх. газове

Коригиран дебит към 3% О2

Терм. мощност

измерена

НДЕ

Маса

измерена

НДЕ

Маса

измерена

НДЕ

Маса

измерена

НДЕ

Маса

измерена

норма

 

 

 

 

 

 

mg/Nm3

mg/Nm3

kg

mg/Nm3

mg/Nm3

kg

mg/Nm3

mg/Nm3

kg

mg/Nm3

mg/Nm3

kg

oб.%

oб.%

°C

oб.%

hPa

Nm3/h

Nm3/h

MW

1

2

3

4

 

5

6

 

7

8

 

9

10

 

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

I.2009 г.

483,851

35

12 193,040

192,66

300

4 855,152

3,68

5

92,653

36,71

100

925,029

13,65

3

54,30

10,51

1,02

93 757

39 685

16,53

2.

II.2009 г.

1801,474

35

37 031,323

377,40

300

7 757,941

15,54

5

319,463

50,06

100

1 029,083

14,12

3

63,59

7,50

1,02

80 201

30 612

2,70

3.

III.2009 г.

475,748

35

4 615,014

386,02

300

3 744,638

9,84

5

95,469

35,83

100

347,565

16,82

3

46,41

7,15

1,02

72 434

16 639

4,59

4.

IV. 2009 г.

0,000

35

0,000

191,75

300

753,101

0,94

5

3,680

5,88

100

23,075

17,91

3

38,05

6,80

1,02

61 402

10 516

12,45

5.

V. 2009 г.

Инсталацията не е в експлоатация

6.

VI. 2009 г.

Инсталацията не е в експлоатация

7.

VII. 2009 г.

Инсталацията не е в експлоатация

8.

VIII. 2009 г.

Инсталацията не е в експлоатация

9.

IX. 2009 г.

Инсталацията не е в експлоатация

10.

X. 2009 г.

0,000

35

0,0000

153,58

300

545,227

0,00

5

0,000

4,23

100

15,007

17,89

3

27,83

0,00

1,03

55 266

9 505

0,00

11.

XI. 2009 г.

0,000

35

0,0013

157,51

300

648,261

0,00

5

0,000

13,66

100

56,156

16,98

3

30,92

6,75

1,02

41 753

6 580

7,85

12.

XII.2009 г.

0,004

35

0,0665

154,95

300

2 738,797

0,00

5

0,000

8,93

100

157,861

15,55

3

42,08

8,62

1,02

72 228

24 000

21,16

ОБЩО ЗА 2009 г.

394,440

35

53839

230,554

300

21043

4,285

5

511

22,184

100

2554

16,13

3

43,31

6,76

1,02

68 149

19 648

9,33
  1. Контролни измервания (КИ) на вредните вещества, изпускани от неподвижния източник К№ 2, са проведени от Регионалната лаборатория гр. Бургас към ИАОС на 02.04.2009 год. при работещ парен котел КГ12 № 1. Данните от Протокола от изпитване № 0531/06.04.2009 год. са представени в Таблица 4.2.2.

  2. В съответствие с изискванията на Условие 9.5.1.1 от издаденото КР № 33/2007 год. СПИ на вредните вещества, изпускани от неподвижния източник К№ 2 са проведени на 09.10.2009 год. Измерванията са извършени от акредитирана от ИА “БСА” Изпитвателна лаборатория за атмосферен въздух “ЕКОЕКСПЕРТ 6” ЕООД, гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ 103 612 007, притежаваща сертификат за акредитация № 40–ЛИ от 11.03.2008 год., валиден до 31.03.2012 год. При провеждането на измерванията са спазени изискванията на Наредба № 6/1999 г. на МОСВ.

 • Данните от Протокол № 297/14.10.2009 год. от извършено СПИ при работещ парен котел КГ 12 № 1 са представени в Таблица 4.2.3.

 • Данните от Протокол № 298/14.10.2009 год. от извършено СПИ при работещ парен котел КГ 12 № 2 са представени в Таблица 4.2.4.

 • Данните от Протокол № 299/14.10.2009 год. от извършено СПИ при работещ парен котел ПКГМ 12 № 3 са представени в Таблица 4.2.5.

5.3. Въз основа на представените данни могат да се направят следните изводи:

 1. По данни от извършено КИ на КГ№ 1 средният дебит на изходящи газове при нормални условия е 5 576,5 Nm3 /h, което съответства на 2024,1 Nm3 /h, приведени към 3%.

 2. По данни от извършено СПИ на КГ№ 1 средният дебит на изходящи газове при нормални условия е 3 887 Nm3 /h, което съответства на 2 732 Nm3 /h, приведени към 3%.

 3. По данни от извършено СПИ на КГ№ 2 средният дебит на изходящи газове при нормални условия е 3 091 Nm3 /h, което съответства на 2 465 Nm3 /h, приведени към 3%.

 4. По данни от извършено СПИ на КГ№ 3 средният дебит на изходящи газове при нормални условия е 2 955 Nm3 /h, което съответства на 2,873 Nm3 /h, приведени към 3%.

 5. Дебитът на изходящите газове от точков източник К № 2 не превишава стойността на параметъра за изпускащо устройство К№ 2 определена в Условие 9.1. - 33 264 Nm3 /h.

 6. При провеждане на изпитанията натоварването на съоръженията в ПКС отговаря на реалната постоянна технологична потребност от наситена пара при работа на основните съоръжения в ОЦ “Лозово” на гориво природен газ.

 7. Нито една от генерираните в атмосферата емисии на вредни вещества не надвишава емисионните норми, определени в КР.

 8. Докладът за извършеното на 09.10.2009 год. СПИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата от неподвижния източник К № 2, представен в РИОСВ гр. Бургас на хартиен и магнитен носител, е утвърден, в съответствие с изискванията на Наредба № 6 на МОСВ.

 1. Измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от индивидуалните за всеки газо-бутален двигател (ГБД) неподвижни източници Комини № 3-8 в ИКПТЕЕ

КИ на вредните вещества, изпускани от неподвижните източници К№ 3-8, са проведени от Регионална лаборатория – гр. Бургас към ИАОС по датите, както следва:

 • Данните от Протокол № 0321/23.02.2009 г. от извършено КИ от НИ К№ 3 при работещ ГБД № 1 са представени в Таблица 4.2.6.

 • Данните от Протокол № 0408/14.03.2009 г. от извършено КИ от НИ К№ 4 при работещ ГБД № 2 са представени в Таблица 4.2.7.

 • Данните от Протокол № 0322/23.02.2009 г. от извършено КИ от НИ К№ 5 при работещ ГБД № 3 са представени в Таблица 4.2.8.

 • Данните от Протокол № 0317/23.02.2009 г. от извършено КИ от НИ К№ 6 при работещ ГБД № 4 са представени в Таблица 4.2.9.

 • Данните от Протокол № 0318/23.02.2009 г. от извършено КИ от НИ К№ 7 при работещ ГБД № 5 са представени в Таблица 4.2.10.

 • Данните от Протокол № 0319/23.02.2009 г. от извършено КИ от НИ К№ 8 при работещ ГБД № 6 са представени в Таблица 4.2.11.

СПИ измервания на вредните вещества изпускани в атмосферния въздух от индивидуалните за всеки газо-бутален двигател (ГБД) неподвижни източници Комини № 3-8 в ИКПТЕЕ през 2009 год. са извършени от акредитирана от ИА “БСА” Изпитвателна лаборатория за атмосферен въздух “ЕКОЕКСПЕРТ 6” ЕООД, гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ 103 612 007, притежаваща сертификат за акредитация № 40–ЛИ от 11.03.2008 год., валиден до 31.03.2012 год.

Данните от Протоколите за извършените СПИ на вредните вещества при работещи съоръжения в ИКПТЕЕ по дати са представени, както следва:

 • Данните от Протокол № 291/14.10.2009 г. за извършено СПИ от НИ К№ 3 при работещ ГБД № 1 са представени в Таблица 4.2.12.

 • Данните от Протокол № 292/14.10.2009 г. за извършено СПИ от НИ К№ 4 при работещ ГБД № 2 са представени в Таблица 4.2.13.

 • Данните от Протокол № 293/14.10.2009 г. за извършено СПИ от НИ К№ 5 при работещ ГБД № 3 са представени в Таблица 4.2.14.

 • Данните от Протокол № 294/14.10.2009 г. за извършено СПИ от НИ К№ 6 при работещ ГБД № 4 са представени в Таблица 4.2.15.

 • Данните от Протокол № 295/14.10.2009 г. за извършено СПИ от НИ К№ 7 при работещ ГБД № 5 са представени в Таблица 4.2.16.

 • Данните от Протокол № 296/14.10.2009 г. за извършено СПИ от НИ К№ 8 при работещ ГБД № 6 са представени в Таблица 4.2.17.

Докладът за извършеното на 14.10.2009 год. СПИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата от неподвижни източници К № 3-8, представен в РИОСВ гр. Бургас на хартиен и магнитен носител, е утвърден, в съответствие с изискванията на Наредба № 6 на МОСВ.

4.1. Въз основа на представените данни от проведения мониторинг на димните газове в ИКПТЕЕ могат да се направят следните изводи:

Дебитите на изходящите газове от точковите източници К № 3-8 не превишават стойностите на параметъра, индивидуално определени за всяко едно от изпускащите устройства К№ 3-8 в Условие 9.2.1.3. от КР № 33/2007 год. – 17 856 Nm3 /h:

ИУ

Среден дебит на димните газове при нормални условия

Приведен дебит на димните газове към 3% съдържание на кислород

К № 3

13 552

7 107

К № 4

17 750

6 890

К № 5

16 172

7 792

К № 6

13 962

6 704

К № 7

14 124

6 714

К № 8

13 828

6 661

4.2. В съответствие с Условие 9.1. на КР всеки ГБД е оборудван с пречиствателно съоръжение – катализаторен реактор. Пречиствателните съоръжения са шест на брой, по един катализатор за всеки ГБД. Реакторите са монтирани по пътя на димните газове, преди утилизатора с предназначението да редуцират емисии на СО в отпадъчните газове до изискуемото ниво 100 mg/Nm3 при 3 % съдържание на кислород в отпадните газове.

Мониторингът на горе описаните пречиствателните съоръжения се извършва в съответствие с изискванията на Условие 9.1.3. на КР, както следва:

Пречиствателно съоръжение

Контролиран параметър

Оптимална стойност

Мониторинг който трябва да се извършва

Оборудване за мониторинг

Резервно оборудване

Катализатор

Диференциално налягане Δ Р

150 mbаr

Непрекъснато, автоматичен

Диференциален манометър

Фланци, болт. Връзки, набивки, уплътнения

Резултатите от провеждания ежесменен непрекъснат мониторинг на контролирания параметър “Диференциално налягане ΔР“ се отразяват и се обощават в месечните протоколи, с които се контролира показателя и разликата до граничната му стойност. Цялата документация по проведения мониторинг на пречиствателните съоръжения в ИКПТЕЕ се съхранява в отдел ”ПТО”.

През 2009 год. не са констатирани нарушения в експлоатационния режим на пречиствателните съоръжения - катализаторни реактори.

 1. В съответствие с изискванията за прилагането на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества данните относно количества на изпусканите емисии на NОx, SO2, и прах са представени, както следва:

5.1. Изпускащо устройство № 1.

Годишните емисии на вредните вещества, генерирани от неподвижния източник К№ 1 се определят въз основа на данните, получени при провеждането на СНИ на емисиите и на технологичните параметри на изходящите газове.

Масовият поток на замърсителя се определя като произведение на приведена към нормални условия и към 3 % съдържание на кислород в изходящите газове, средноденонощна стойност на емисията на NОx, определена на база валидни стойности на емисиите, регистрирани в класове “1-21” през денонощието, и коригираното за съдържание на кислород количество на изходящите газове при нормални условия в Nm3/h. Получената стойност се превръща в kg/h. Съгласно изискванията, се сумират масите на замърсителя, измерени за всяко

Таблица № 4.2.2.

Протокол № 0531/06.04.2009 год.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   41

Свързани:

Доклад на \"топлофикация бургас\" еад iconДоклад на "топлофикация бургас" еад
Оператора на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното
Доклад на \"топлофикация бургас\" еад iconДоклад на "топлофикация бургас" еад
Оператора на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното
Доклад на \"топлофикация бургас\" еад iconДоклад на "топлофикация бургас" еад
Оператора на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното
Доклад на \"топлофикация бургас\" еад iconКонкурс „ Топлофикация София еад
Топлофикация София” еад с любезното съдействие на Националната художествена академия обявява
Доклад на \"топлофикация бургас\" еад icon"евн българия топлофикация" еад оц " пловдив юг"
Годишен доклад за 2011г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №38-Н0-И1-А0/2010г
Доклад на \"топлофикация бургас\" еад icon"евн българия топлофикация" еад тец " пловдив север"
Годишен доклад за 2009г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
Доклад на \"топлофикация бургас\" еад icon"евн българия топлофикация" еад тец " пловдив север"
Годишен доклад за 2010г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
Доклад на \"топлофикация бургас\" еад icon"евн българия топлофикация" еад тец " пловдив север"
Годишен доклад за 2008г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
Доклад на \"топлофикация бургас\" еад icon"евн българия топлофикация" еад тец " пловдив север"
Годишен доклад за 2011г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
Доклад на \"топлофикация бургас\" еад icon"топлофикация пловдив" еад оц " пловдив юг"
Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №38/2005г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом