За да се произнесе взе предвид следното
ИмеЗа да се произнесе взе предвид следното
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер52 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vt.judiciary-bg.org/Courts/DC/VelikoTarnovo/wa.nsf/e9ad594936a2d375c225765e00752e55/f32ea
за да се произнесе взе предвид следното:

Жалба по чл. 163 от ДПК/отм/.

Жалбоподателят М. Х. Н. / при подаване на жалбата от 2002г., чрез законните си представители Х. А. Н. и Е. И. Н. / от Г.Б., излага в жалбата до съда , че е обжалвал наложената обезпечителна мярка- възбрана върху недвижим имот, негова собственост. Имотът е придобит на основание нотариален акт за покупко-продажба №...., том..., рег.№ ...., нот.д. № .../2001г на нотариус с район на действие Б. районен съд. Независимо, че имотът е негова собственост, имотът е възбранен за задължение на дружество "И.- К." ЕООД Г.Б. за задължения на дружеството по ревизионен акт № ...../ 06.04. 20101г. на ТДД М. Счита, че няма нищо общо с дружеството, поради което неправилно имотът е възбранен. На основание чл. 146, ал.5 от ДПК/отм/ е обжалвал постановлението за налагане на обезпечителната мярка, но РДД В. не се е произнесло по жалбата в предвидения срок. Налице е мълчалив отказ от страна на административния орган, поради което и обжалва този мълчалив отказ по реда на чл. 113, ал. 1 от ДПК. Моли съда да отмени наложеното обезпечение, като процесуалният представител адвокат С. И., счита, че е налице и още едно основание за незаконосъобразност на наложеното обезпечение- налице е вече изтекла погасителна давност за вземането по ревизионния акт и този факт следва да се обсъди от съда. Претендира и за разноски по делото.

Представителят на дирекция "ОУИ" В.- гл.юрисконсулт В. оспорва жалбата. Счита, че предмет на обжалване е решение № ..../ ....г. на директора на РДД В., с което решение е оставена жалбата без разглеждане, тъй като е подадена извън законния срок. В случай, че съдът приеме, че решението е незаконосъобразно, то следва съдът да се произнесе относно законосъобразността на обжалваното постановление, предвид и влязлото в сила решение на Окръжен съд М. от 25.02. 2010г. Счита, че възраженията за погасителна давност не следва да се обсъждат в настоящата инстанция и при разглеждане на това дело, а евентуално при предприети действия по принудително събиране на вземането. Няма претенции за разноски по делото

Представителят на Окръжна прокуратура - В. Т. заема становище, че предмет на настоящето дело е решение № ...../ ..... г. на директора на РДД В. . С това решение е оставена без разглеждане жалбата на Х. и Е. Н. от Г.Б., против постановление за принудително обезпечение №...../ ...... г. на ТДД М. Правилно данъчният орган е оставил без разглеждане жалбата като просрочена. Крайният срок от който започва да тече срок за обжалване на постановлението следва да се приеме от дата 12.11. 2001г., когато е вписана възбраната върху имота, тъй като от този момент тя е общоизвестна и за ищеца е започнал да тече 14-дневния срок за обжалване. Жалбата е подадена на 01.04. 2002г., много след изтичане на този срок. Взема становище и относно възраженията за изтекла погасителна давност на вземането, със съображения идентични на представителя на дирекция "ОУИ".

В. окръжен съд, след като взе предвид изложеното в жалбата, становището на страните и доказателствата по делото, приема за установено следното:

Предмет на съдебно административно обжалване е Постановление за предварително обезпечение № ....../ 07.04. 2001г. издадено от ТДД Г.М., в частта в която е наложена възбрана върху недвижими имоти: земя в парцел №...,находящ се в Г.Б., за обезпечаване на на данъчно задължение по ДРА № ..../2001г. на ТДД М. за данъчни задължения в размер на 83 085, 11 лв. на "И.- К." ООД Г.Б.. Има изрично произнасяне на висшестоящия административен орган по жалбата, видно от решение № ..... / .....г. на РДД В./ ново наименование дирекция "ОУИ" В./, поради което жалбата е процесуално допустима за разглеждане.

С това решение административният орган по обжалването не се е произнесъл по съществото на спора, тъй като е приел, че жалбата се явява просрочена. За да приеме, че жалбата е просрочена административният орган е счел, че на 19.04.2001г. постановлението за предварително обезпечение е редовно връчено на Х. Н.- управител на дружеството. От този момент започва да тече 14-дневен срок за обжалване пред РДД В., но жалба в този срок не е постъпила. Жалба е постъпила на 10.04. 2002г., която е входирана с вх.№ ....., но това е станало почти година след изтичане на преклузивния 14- дневен срок за обжалване.

Този извод на административния орган е неправилен, тъй като в хода на съдебното обжалване се събраха доказателства, оспорващи редовното връчване на съобщението. Видно от изслушаната съдебно графологическа експертиза, която съдът възприема като обективна и безпристрастна, както и поради обстоятелството, че не е била оспорена от страните по делото, подписът за получател на препоръчано писмо R -.... / 19.04.2001г. с което е било изпратено съобщението за издаденото Постановление за предварително обезпечение, не е на лицето Х. А. Н.. Щом съобщението не е получено, срокът за обжалване започва да тече от момента в който адресатът е узнал. Видно от изложеното в жалбата до ТДД М. узнаването е станало в един по-късен момент, при проверка в Б. районен съд относно тежести върху имота, и този факт не е оборен . Неоснователно е възражението, че срокът следва да се счита от вписване на възбраната, тъй като регистърът е общоизвестен и достъпен. За целите на административното и съдебно обжалване се изисква връчване на съобщение за всеки административен акт, който подлежи на административен и съдебен контрол, както и връчването да стане по някои от способите предвиден в ГПК.

Неправилно административният орган е приел, че жалбата е просрочена и е отказал нейното разглеждане. Предвид, обаче, разпоредбата на чл. 130,ал.1 от ДПК/отм/, съдът следва да реши делото по същество и да се произнесе по основателността на жалбата, тъй като не е налице някоя от хипотезите на на ал.2 от чл.130 ДПК/отм/.

Жалбата против Постановление за предварително обезпечение № ....../ 07.04. 2001г. издадено от ТДД Г.М., се явява неоснователна.

Не е било спорно обстоятелството, че имотът посочен в Постановление за предварително обезпечение № ...../ 07.04. 2001г. издадено от ТДД Г.М. и имотът описан в нотариален акт за покупко-продажба № ....., том ..., рег.№ ..., дело № .... от 2001г. на нотариус О. К. е бил прехвърлен от дружеството към сина на управителя на дружеството. Видно от влязлото в сила решение от 23.07.2007г. по Г.д. № ...../ 2007г. на Б. районен съд / решението е оставено в сила съгласно решение от ...... г. по в.Г.д. № ..../09г. на Окръжен съд М. и определение № ...../17.12. 2010г. по Г.д. .... г. на нотариус О. К., с район на действие Б. районен съд, на основание чл. 135, ал.1 от ЗЗД. При това положение всякакви възражения, че имотът не е принадлежал на дружеството, са неоснователни. Обжалваното постановление се явява законосъобразно и защото е налице публично задължение, а данъчният орган е преценил, че без обезпечение ще се затрудни изпълнението / преценката е била основателна предвид прехвърлянето на имота на трето лице/. Освен това обезпечението съответства на вземането на държавата.

Съдът счита, че направените възражения за изтекла придобивна давност са неоснователни. Настоящият съд не е обвързан от мотивите на гражданския съд в производството по чл.135 от ЗЗД в частта в която се обсъжда изтеклата погасителна давност, включително и общата такава.

На дружестовто е издаден ДРА по реда на ДПК/ отм/. Съгласно чл.140, ал.2 на ДПК/отм/ с изтичането на 10- годишен давностен срок се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността. В настоящето производство съдът има доказателства, че ДРА е издаден на ....г. Задължението, обаче, става изискуемо от ......г., съгласно чл.140, ал.1 от ДПК/отм/. Общата погасителна давност изтича на .....г.,т.е към настоящият момент длъжникът не може да се позове на изтекла погасителна давност относно вземането на държавата.

Водим от горното и на основание чл. 130 от ДПК/отм/, съдът:


Р Е Ш И :


ОТХВЪРЛЯ предявената жалба от М. Х. Н. от Г.Б. против Постановление за предварително обезпечение № ..... / 07.04. 2001г. издадено от ТДД Г.М. , в частта в която е наложена възбрана върху недвижими имоти: земя в парцел №..., находящ се в Г.Б., за обезпечаване на на данъчно задължение по ДРА № ... /.... г. на ТДД М. за данъчни задължения в размер на 83 085, 11 лв. на "И.- К." ООД Г.Б., като неоснователна.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните.


Председател:


Членове:

Свързани:

За да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Съдът, като прецени оспорвания административен акт, взе предвид становищата на страните и представените по делото доказателства,...
За да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Процедурата по двойна размяна на книжа е приключила с изтичане на срока за допълнителен отговор,предвид което съдът следва да се...
За да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Главния архитект на Община Б. да се произнесе по нейна молба вх. №94-01-4253/03. 02. 2009 г
За да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Предложението на рп-б подлежи на съдебен контрол, а при преценката му по същество се установи следното
За да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
При извършената проверка по повод подадената въззивна жалба, Окръжният съд констатира следното
За да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства и П. техния анализ и оценка съдът прие следното
За да се произнесе взе предвид следното iconЗа да се произнесе взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства, въз основа на които съдът прие следното
За да се произнесе взе предвид следното iconЗа да се произнесе, взе предвид следното

За да се произнесе взе предвид следното iconДа се произнесе, взе предвид следното

За да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Л. С. К. 4/ 60 ид ч.; за В. С. К. 4/ 60 ид ч.; за М. Л. С. 6/ 60 ид ч.; за И. С. И. 3/ 60 ид ч; за И. Г. И. 3/ 60 ид ч.; за Т. Г....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом