09 Фирмата основна клетка на пазарната икономика. Същност
Име09 Фирмата основна клетка на пазарната икономика. Същност
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер105.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://koronal.com/downloads/Pishtovi/OIT/Tema09.doc
Тема 09

Фирмата - основна клетка на пазарната икономика. Същност.
Организационно - юридически форми. Еднолични, дружествени и акционерни


I. Същност - фирмите заемат централно място в пазарната икономика. Те са онези микроеденици, които предлагат на пазара стоки и услуги за домакинствата. За тази цел те организират производствения процес и се нагърбват с решаването на най — сложните и рисковани икономически проблеми : какви и колко стоки да произвеждат, кой е най - добрия начин на организация на производствения процес, по каква цена да се продава произведената продукция, кой е най - ефективния начин за организация на продажбата, как да се мобилизират ресурсите за производствения процес? Знаем,че пазарната икономика е форма на организация на общественото стопанство, при която производителите са икономически обособени и действат в условията на общественото разпределение на продукта. Отсъствието на преки производствени процеси изключва възможността за съзнателно разпределение на ресурсите в обществото преди -производството. Щом производителите са икономически обособени, те могат да взимат решения само на свой страх и риск и носят пълна отговорност за поведението си. Ето защо те обикновено се превръщат в главни действащи лица при организирането на производствения процес. В икономическата теория и практика те са заложили високата чест да се наричат фирми.,Фирмата е организация, която произвежда продукти и услуги за пазара. Тя разполага с определена от закона и собственото си развитие самостоятелност при решаването на производствените, търговските и финансовите –си проблеми и носи пълна отговорност. за действията си.

II. Организационно - юридически форми.

1. Форми на собственост върху капитала.

а) Еднолични частни форми

б) Кооперативни организации

в) Дружествени частни форми

г) Общински и държавни форми

д) Партийни и държавни

е) Фирми със смесена собственост

2. От гледна точка на целите, които преследват фирмите

а) Частни фирми

б) Публични фирми

в) Фирми с идеална цел ( клубове, кооперативни дружества, цел - не печалба, а взаимна помощ и защита на участниците )

3. Мащабите на фирмата - зависи от размера на капитала, обсега на продажбите, броя на заетите.

а) Малки

б) Средни

в) Големи

Динамичното развитие на производствените процеси и технологичните изменения -бързо променят точните параметри, поради което границата е условна и се коригира във времето и според размерите на пазара.

4. Предмет на дейност —— фирмите се. отнасят към различни- отрасли на материалното : материалното производство.

а) Промишленост

б) Търговия

в) Строителство

г) Транспорт

д) Финанси, услуги и т.н.

5. Според начина на организация и контрол на дейността различаваме единични и дружествени фирми.

Търговския закон регламентира правата и задълженията следните видове фирми:


а) Фирми - еднолични търговци (еднолични фирми )

б) Събирателни дружества

в) Командитни

г) Дружества с ограничена отговорност

д) Акционерно дружество

е) Командитно дружество с акции

Статутът на кооперациите се урежда от закон за кооперации които ще се приеме в бъдеще.

Ш. Еднолични фирми — ЕТ са най - многобройните фирми условията на модерната икономика, техният собственик е един физическо лице. Названието търговец не трябва да ни заблуждава, това са фирми, занимаващи се с покупко-продажба. Това са всяка дейност е свързана с пазара. ЕТ се наричат още ЕФ, обикновено са малки по размери и се срещат по-често в онези отрасли, в който необходим личен контакт с потребителя -услуги, търговия на дребни или в които трябва да се вземат бързи решения. ЕФ имат следа предимства от гледна точка:

1. На собствениците

а/ освободена е от формална процедура, договори, разпределяне отговорността.

б/ пълна свобода на действие, съобразена само със закона.

в/ ЕФ дава възможност на собствениците си да упражняват за контрол върху дейността й и да влизат в пряк контакт с контрагента си.

г/ освен пред данъчните власти, собственикът се от единствено пред себе си.

д/собственика задържа цялата печалба за себе си и не я дели с никого.

2. На кредиторите

а/ ЕТ са физически лица и носят неограничена отговорност дейността на фирмата, малките размери на капитала създават необходимост от кредит, който се гарантира с цялото имущество собственика, включително и онова , което не е свързано с бизнеса. Ето защо кредиторите имат известни гаранции, че дори и при фалит на търговеца, заемите ще бъдат върнати чрез продажбата на имуществото му с което е гарантиран кредита.

3. За обществото като цяло.

а/ ЕТ оказват персонално обслужване на клиентите си и се стремят най-добре да задоволят потребностите им. Гаранция за високо качество - привличането на потребители за да може фирмата да оцелее в условията на конкуренцията.

б/ ЕТ са в пряк контакт с потребителите и нямат нужда от консултации със съдружници. Това дава възможност за бързо взимане на решения и реакция при промяна на търсенето.

в/личната заинтересованост на ЕТ стимулира да работи интензивно и качествено.

г/личната ангажираност м отговорност на ЕТ подхранват конкуренцията в икономиката ^ мобилизират ресурсите в обществото.

ЕФ е най-ефективната фирмена дейност в отраслите, в които икономията от мащаба се достига само при малки размери на производството.

д/лекотата с която възникват ЕФ създава възможности за откриване ма нови работни места и съдейства за решаване на някои проблеми на безработицата.

Наред с тези предимства ЕФ имат и следните недостатъци. От гледна точка на:

1. За собствениците си.

а/ ЕТ нямат регламентирано работно време и отпуски, тъй като бизнесът е свързан с постоянното им лично участие.

б/ при заболяване на собственика бизнесът се изправя пред сериозни трудности.

в/собственикът носи неограничена отговорност пред кредиторите си.

г/ЕФ има ниска специализация и относително високи разходи, поради ограничените размери на капитала и невъзможността за организиране на едно производството.

д/Разширяването на фирмата е възможно главно за сметка на реализираната печалба.

е/собственикът няма право да предложи на пазара облигации, чрез които да финансира бизнеса си. Външните източници на капитал са банкови кредити, които се гарантират с •цялото имущество" на собственика.

2. На кредиторите.

Малките мащаби на производство не дават сигурност за изплащане на заемите. Ето защо банките преценяват много внимателно възможностите за отпускане на кредити на ЕФ. Дори и при гаранция чрез лично имущество на собственика кредитирането на ЕФ крие доста рискове.

3. За обществото като цяло.

а/ ниската степен на специализация и производителност на труда на ЕФ ограничават възможностите на цялото общество да се радва на повече продукция на пазара.

б/ макар че в малките фирми се раждат много нови идеи, подхранващи научнотехническия потенциал на обществото, те често не могат да ги реализират , поради ограничените си финансови възможности.

в/ при стремежа на България да заеме достойно място на международните пазари трудни може да се разчита само на усилията на малките фирми.

IV. Дружествени фирми /ДФ/.

Ограничените възможности на ЕФ често тласкат собствениците си към сдружения . ДФ могат да бъдат с ограничена и неограничена отговорност, акционерни и не акционерни. ДФ с неограничена отговорност се създават поради следните предимства, които предлагат на собствениците си.

1. Обединението на капитала на съдружниците създават възможност за разширяване на производството.

2. Макар, че отговорността е неограничена тя се поделя между повече собственици.

3. Собствениците имат възможност да ползват отпуск и почивни дни без това да пречи на бизнеса.

4. Обединяването на повече съдружници създава възможност за специализация на всеки от тях в различни дейности. Това повишава производителността на труда им. ДФ с неограничена отговорност си остават предимно малки, но предлагат всички предимства на дребното производство характерни за ЕФ. Недостатъците остават валидни и тук,но към тях се прибавят нови:

ДФ възниква необходимост от съвместно взимане на решения от съдружниците си от подялбата на отговорностите и печалбата.

Типичен пример на ДФ с неограничената отговорност у нас е СД отговорност с добавката "СИЕ" края на названието на фирмата.

ДФ с ограничена отговорност е ООД.

Често рисковете, свързани с неограничена отговорност се оказват по съществения фактор отколкото личната независимост. Неограничено отговорните съдружници предпочитат да се лишат от независимост, но да ограничат риска си до участието си в бизнеса. Ето защо по сериозните и едри предприемачески дейности предполагат създаване на дружества с ограничена отговорност "ООД". ООД може да се образува както от няколко съдружници, така и само от един собственик- ЕООД. Когато някои има пари иска да ги вложи в собствени бизнес, но няма желание да го организира сам, от него не би трябвало да се търси неограничена отговорност. Алтернатива предлага ООД като създава възможност за по-пълно използване на свободните капитали в обществото, намалявайки степента на риска на собствениците си.

Участниците в ООД рискуват само капиталовото си участие във фирмата,но не и личното си имущество. Законът предявява изисквания за минимална величина на капитала от 50000 лева, дялово не по-малка от 500 лева и общ брой на участниците не повече от 20 души. Дяловете могат да бъдат различни по величина и всеки има право да участва в управлението на фирмата и разпределянето на печалбата. В случай на неплатежоспособност кредиторите се възмездяват само до размера на дяловите вноски на съдружниците.

V. Акционерно дружество /АД/ - ограничаването на броя на съдружниците в ООД се преодолява от АД. В него капитала е разделен на множество равни и малки части и позволява включване на неограничено количество участници.

АД е с ограничена отговорност, но за разлика от ООД, участниците са свободни да увеличават и да намаляват дела си, дори да го продават излизайки от бизнеса. Поради тази причина законът е по-взискателен към АД и установява минимален размер на капитала им от 1000000 лева, а за онези, които се занимават с банкови или застрахователни дейности 10000000 лева. Тези фирми са длъжни да публикуват ежегодно отчета на производствените си и финансови дейности.

Размерите на контрола разкриват значително по-широки перспективи пред АД. Ето защо те са най- разпространената организационна форма на едрия капитал. Американското им развитие е корпорации, а в някои страни ги наричат компании. Основно предимство на АД е, че те могат да мобилизират допълнителен капитал, като продават акции и облигации на фондовата борса.

ООД


1. Определение - ООД се образува от две или повече физически или юридически лица, като собствениците отговарят с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

В ООД съдружникът може да бъде представян от пълномощник с натурално заверено пълномощно и подпис.

 1. Фирма на ООД - фирмата трябва да съдържа означението ООД и “Дружество с ограничена отговорност”. Когато капитала принадлежи на едно лице дружеството може да бъде регистрирано и фирмата да съдържа ЕООД.

 2. Учредителен договор на ООД - той съдържа следните клаузи:

а/фирма и седалище на ООД,

б/предметна дейност и срок на действие на договора,

в/ имената съответно фирмите, както и адресите на съдружниците.

г/ размера на капитала - когато съдружник при учредяването не е внесъл уговорения капитал се определя срок за внасянето на капитала.

д/ размер на дяловете на собствениците.

е/ начин на управление и вземане на решения , начин на представителство.

ж/ Начин на разпределяне на печалби и загуби.

з/ предимства на съдружниците, ако имат записани такива.

и/други приложения, права и задължения на съдружниците.

 1. Капитал и дялове.

Капитала на ООД не може да бъде по-малък от 50000 лева.Делът на всеки съдружник не може да бъде по-малък от 500 лв.

Сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала, като дяловете трябва да бъдат кратни на сто.

Учредителите отговарят солидарно пред дружеството /ООД/ за вредите, които са причинили при учредяването му, ако не са положили грижите на добър търговец.

 1. Прекратяване на участие в ООД.

Участието на съдружниците в ООД се прекратява в следните случаи:

 • при смърт или поставянето им под запрещение.

 • при изключване

 • при прекратяване с ликвидация .

 • при обявяване на несъстоятелност.

Съдружникът може да напусне ООД с писмено заявление направено най-малко 3 месеца преди излизането си.

Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводния баланс,направен за месеца през който е напуснал съдружника.

 1. Управление на ООД.

ООД се управлява от общо събрание, което избира управител, той може и да не е съдружник. Всички останали положения за ООД се решават с клаузите на ТЗ.


АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО (АД)


1.Определение - Акционерно е дружеството образувано от две или повече физически или юридически лица за съвместна търговска дейност. Акционерите отговарят пред кредиторите с имуществото си.

 1. Фирма на АД - тя трябва да съдържа означението акционерно дружество или АД.

 2. Учредяване на АД - АД се учредява от учредители, които могат да бъдат две или повече физически или юридически лица. В определени случаи закона допуска учредяването от едно лице. Тогава имаме ЕАД.

 3. Капитал на АД - капитал на АД и неговите акции се определят в левове. Минималната стойност на капиталът когато АД е образувано чрез подписка е 5 млн.лева.

Ако АД е образувано без подписка минималния първоначален капитал е 1000000 лева.

Ако АД има за предметна дейност застрахователно дело и банково дело минималният капитал е 10000000 лева.

Минималната номинална стойност на акциите е 100 лева.

Номинал - стойността означена върху акцията.

Акциите могат да бъдат с по-голям наминал, но кратен на сто.

Учредителите изготвят и обнародват подписка за набиране на капитал на АД, която съдържа:

а/ предмета на дейност и седалище на АД ,

б/ размера на капитала, броя на акциите и номиналната им стойност.

в/ срок на подписката .

г/ предимства на учредителите.

д/ непарични вноски, които могат да бъдат внасяни .

е/ право на учредителите да назначат първият надзорен съвет на директорите за срок по-малко от 3 години. За всички останали постановки важат клаузите на ТЗ./6
Тема 09 Фирмата - основна клетка на пазарната икономика. Същност. Организационно - юридически форми. Еднолични, дружествени и акционерни


Свързани:

09 Фирмата основна клетка на пазарната икономика. Същност iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Фирмата като основна микро-единица в пазарната икономика – общи организационни принципи
09 Фирмата основна клетка на пазарната икономика. Същност iconСъщност предимства и роля на мсб в нац икономика
Мсб повишава пазарната конкуренция допринася за повишаване на бвп на страната
09 Фирмата основна клетка на пазарната икономика. Същност iconКонспект
Същност на финансите и финансовото управление на фирмата. Функции и задачи на финансовия мениджър. Активи и пасиви на фирмата. Приходи...
09 Фирмата основна клетка на пазарната икономика. Същност iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра "икономика и счетоводство в транспорта" конспек т по учебната
Въведение н корпоративните финанси. Същност на финансите на фирмата. Роля и функции на финансовия мениджмънт
09 Фирмата основна клетка на пазарната икономика. Същност iconТема иновацията ключ към фирмения международен бизнес същност, класификация, критерии и жизнен цикъл на иновациите. Научноизследователски потенциал на фирмата
Необходимост от иновационна стратегия на фирмата и нейното интегриране в общата бизнес стратегия. Възможни иновационни фирмени стратегии...
09 Фирмата основна клетка на пазарната икономика. Същност iconТема: строителство, строителен контрол
Пазарната икономика позволява собствени механизми на регулиране, категоричен е бизнесът
09 Фирмата основна клетка на пазарната икономика. Същност iconСъщност и подходи за измерване на бнп
Бнп – пазарната стойност на всички произведени краини блага и услуги в икономиката за една година
09 Фирмата основна клетка на пазарната икономика. Същност iconКак ще изглежда формулата sum(A2: A5) въведена в клетка А6 когато се копира в клетка B6?

09 Фирмата основна клетка на пазарната икономика. Същност iconАвтореферат на дисератация за придобиване на образователна и научна
Изследване на основните промени на трудовия фактор в България при условията на пазарната икономика
09 Фирмата основна клетка на пазарната икономика. Същност iconВъпросни к за държавен изпит за специалност "Икономика на търговията"
Същност и характерни особености на търговията: същност, функции, място, роля и значение на търговията. Изисквания към оптималната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом