Общински съвет елена
ИмеОбщински съвет елена
Дата на преобразуване21.01.2013
Размер43.45 Kb.
ТипРешение
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/resolution/2011/08_27.01.2011_p1.docxgerb

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24

e-mail: obs@elena.bg

Телефон/факс: 06151/65-57

web: obs.elena.bgРЕШЕНИЕ


8/ 27.01.2011 г.


ПРОТОКОЛ № 1 / 27.01.2011 г.


ОТНОСНО: Даване съгласие за кандидатстване пред Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд, Приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, приоритет 2.5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01, проект „Повишаване качеството на управление на човешките ресурси, ангажирани пряко и непряко с осъществяване на политиките в сферата на туризма в Община Елена”.


Отворена е процедура за кандидатстване с проектни предложения в рамките на приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество” на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).

Основната цел на ОПАК е подобряване капацитета на държавната администрация на централно, областно и общинско ниво чрез използване на опит и добри практики от други държави членки в областта на човешките ресурси в държавната администрация с териториален обхват Република България и страните членки на ЕС.

В рамките на тази по-обща цел, процедурата е насочена конкретно към централните, областните и общинските администрации, като им дава възможност да обменят опит и добри практики с останалите 26 държави членки на ЕС в областта на ефективното управление на човешките ресурси.

В тази сфера съществуват много възможности за партньорство с администрации от други държави членки на ЕС, които прилагат успешни практики за качествено управление на човешките ресурси, подбор на служители, процедури за израстване в кариерата, мотивация на служителите, роля на звената по управление на човешките ресурси (УЧР), и др. Не на последно място българската администрация ще може да заимства добри примери за ефективно привличане на лица от уязвими групи на работа в администрацията.

Тази процедура ще насърчава инициативи, които имат иновативен характер и целят въвеждането на нови добри практики с пряк ефект върху целевите групи.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

Стойността на проектното предложение, с което се кандидатства, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

· Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лв.

· Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: няма

По настоящата процедура не се изисква съфинансиране на проекта от страна на кандидата.

Поради спецификата на настоящата процедура, в конкретния случай на подбор на проекти кандидатът задължително следва да реализира своето проектно предложение в партньорство с администрация/и от минимум една държава членка на ЕС.

Задължителното включване на партньор(и) – администрация(и) от държава членка на ЕС не изключва възможността за участието и на български партньори – централни, областни или общински администрации на територията на страната.

Запознавайки се с насоките за кандидатстване, община Елена желае да кандидатства за финансиране и реализация на проект „Повишаване качеството на управление на човешките ресурси, ангажирани пряко и непряко с осъществяване на политиките в сферата на туризма в Община Елена” с партньори – община Златарица – Република България и община Чериньола – Република Италия с бюджет на проекта 136 983,20 лв.

Съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗМСМА: „Общините могат да си сътрудничат помежду си, с областите, с юридически или физически лица и да създават сдружения, чрез които да постигат цели от взаимен интерес и на които да възлагат изпълнението на дейности, произтичащи от техните правомощия.”.

Съгласно чл. 61 от ЗМСМА:

„(1) Общинското сътрудничество се осъществява на основата на подписано споразумение за сътрудничество, което се одобрява от общинския съвет.

(2) В споразумението за сътрудничество се определят:

1. страните по споразумението;

2. обхватът и предметът на споразумението;

3. целта на сътрудничеството;

4. формите на сътрудничество и/или видът на юридическото лице:

а) за изпълнение на конкретен проект или дейност между две или повече общини;

б) за създаване на юридическо лице с нестопанска цел между общини;

в) за създаване юридическо лице със стопанска цел между две или повече общини;

г) за изпълнение на конкретен проект или дейност или за създаване на юридическо лице със стопанска или с нестопанска цел между една или повече общини и юридически и/или физически лица;

5. правата и задълженията на страните;

6. делът на участие на всяка една от страните с финансови средства, собственост и/или други форми на участие за постигане на общата цел;

7. правилата за конституиране, вземане на решения и прекратяване на междуобщинските съвети и/или комисии, както и техните компетенции, когато общините са постигнали съгласие за създаването на такива органи;

8. други важни за страните по споразумението въпроси, включително и изискванията за всяка една от тях, произтичащи от нормативната уредба.

(3) Сдруженията с нестопанска цел, в които участва общината, осъществяват дейност в обществена полза. За учредяването им не се прилагат ограниченията за броя на членовете, определени в чл. 19 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.”.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т т.12 и 15 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА


РЕШИ:


1. Дава съгласие на община Елена за кандидатстване пред Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд, Приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, приоритет 2.5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01, проект „Повишаване качеството на управление на човешките ресурси, ангажирани пряко и непряко с осъществяване на политиките в сферата на туризма в Община Елена” със стойност на бюджета: 136 983,20 лв, като опълномощава кмета на община Елена да предприеме необходимите действия и процедури за внасяне на проектното предложение с краен срок за кандидатстване: 01.02.2011 г.

2. Одобрява Споразумение за партньорство по проект „Повишаване качеството на управление на човешките ресурси, ангажирани пряко и непряко с осъществяване на политиките в сферата на туризма в Община Елена”, като дава съгласие на кмета на община Елена да подпише същото с партньорите по проекта – община Златарица – Република България и община Чериньола – Република Италия.


СИМЕОН КЪНЧЕВ

Председател на
Общински съветЕлена

Свързани:

Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2008 г. (четвъртък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 21. 09. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 10. 08. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25. 06. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26. 01. 2010 г. (вторник)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом