Бакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически
ИмеБакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер39.78 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://fisn.uni-plovdiv.bg/sandalski/konspekti/KonspektBakInf90.doc
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО

МАКРОИКОНОМИКА, МАРКЕТИНГ, МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ

ОТНОШЕНИЯ , ПОЛИТОЛОГИЯ И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

II КУРС РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, УЧЕБНА 2009 / 2010 ГОДИНА

КОНСПЕКТ ПО ИНФОРМАТИКА

I. Теми за устен изпит – разработват се по време на лекциите


 1. Основни понятия в информатиката. 1.1 Съставни части: хардуер и софтуер. 1.2. Характеристики и тенденции. 1.3. Схема на компютър. 1.4. Предмет на информатиката. 1.5. Представа за информационна технология - схема.

 2. Организация на данните. 2.1. Данни, информации, знания – организация и задачи. 2.2. Видове данни. 2.3. Структура на данните. 2.4. Основни операции.

 3. Операционни системи. 3.1. Определение и основни понятия. 3.2. Функции. 3.3. Схема за местото на ОС в компютъра. 3.4. Принципи за проектиране на операционните системи. 3.5. Видове ОС.

 4. Информационни системи. 4.1. Определение, организиране, предназначение. 4.2. Предпоставки. 4.3. Видове. 4.4. Архитектура. 4.5. Етапи за изграждане.

 5. Бази данни. 5.1. Определения за база данни. 5.2. Основни характеристики. 5.3. Операции. 5.4. Примерни заявки за обработване на данните в базата данни.

 6. Системи за управление на бази данни. 6.1. Определение и предназначение. 6.2. Характеристики. 6.3. Основни понятия и компоненти.

 7. Релационни бази данни. 7.1. Релационен модел. 7.2. Основни понятия – релации, атрибути, наредени множества, ключове, области. 7.3. Релации – структура, свойства, РБД.

 8. Експертни системи. 8.1. Определение и свойства. 8.2. Процес на създаване. 8.3. Характеристики на експерт и на ЕС. 8.4. Видове и основни възможности - схема.

 9. Реализация на експертните системи. 9.1. Участвуващи специалисти и организация. 9.2. Обща структура - база знания и машина за извод. 9.3. Архитектура на ЕС. 9.4. Принципи за работа на машината за извод.

 10. Построяване на експертни системи. 10.1. Видове приложения. 10.2. Технология за създаване на ЕС. 10.3. Основни дейности. 10.4. Степени на разработване - видове прототипи.

 11. Локални компютърни мрежи. 11.1. Определение и предназначение. 11.2. Състав. 11.3. Видове. 11.4. Комуникационни стандарти – интерфейси и протоколи - протокол TCP/IP.

 12. Мрежови операционни системи. 12.1. Функции и услуги. 12.2. Подходи при реализиране. 12.3. Видове. 12.4. Мениджмънт. 12.5. Предимства при работа в мрежов режим.

 13. Глобална компютърна мрежа Интернет. 13.1 История и развитие. 13.2. Оганизация, структура (две представи) и комутация на пакети. 13.3. Информационни услуги и комуникационен модел.

 14. Електронна поща. 14.1. Предимства. 14.2. Адреси – структура и правила за създаване. 14.3. Функциониране – предпоставки и схема.

 15. World Wide Web. 15.1. Понятие за Web – сървъри, клиенти, браузъри. 15.2. Web-адреси: структура и правила за създаване. 15.3. Схема за функциониране на Web – протокол http. 15.4. Понятия на Web: хипертекст-технология, Web-сайт, Web-страница, хипервръзки, URL.

 16. Приложения на компютърните мрежи за фирмени информационни системи. 16.1. Основни функции на ФИС. 16.2. Етапи за изграждане. 16.3. Техническо оборудване и състав. 16.4. Видове – модулна структура. 16.5. Обучение.

 17. Електронен бизнес. 17.1. Същност и предпоставки. 17.2. Стратегии за електронен бизнес. 17.3. Видове приложения.

 18. Електронен пазар. 18.1. Характеристики. 18.2. Фази на пазарните транзакции. 18.3. Участници – видове и характеристики.

 19. Електронна търговия. 19.1. Определения и влияние върху бизнес дейности. 19.2. Предимства. 19.3. Модели за електронна търговия.

 20. Интернет икономика. 20.1. Основни понятия. 20.2. Четирислоен модел. 20.3. Категории.

 • 2 –


II. Теми за практически изпит – разработват се по време на упражненията


 1. *Основни характеристики на операционната система WINDOWS XP. Основни елементи на WINDOWS XP: Desktop-екран, икони, прозорци (папкови и диалогови), менюта и видове команди. Инструменти.

 2. *Работа с WINDOWS XP - опериране с прозорци. Лента със задачите.

 3. *Опериране с WINDOWS EXPLORER – организиране и поддържане на папки и файлове. Създаване, преименуване, изтриване, преместване и копиране на папки и файлове. Търсене на обекти. Сортиране на обектите в една папка.
 1. *Текстов редактор WORD 2003. Основни възможности, менюта и команди: създаване, съхраняване, отваряне, редактиране, форматиране и отпечатване на документи. Таблици, картини и графики.
 1. *Електронна таблица EXCEL 2003. Основни операции: създаване, съхраняване, отваряне, редактиране, форматиране и отпечатване на таблици. Работа с формули и функции. Създаване на връзки между таблиците. Списъци, сортиране и филтриране. Диаграми.

 2. *Обмен на данни между EXCEL и WORD с динамична връзка.

 3. *Изготвяне на компютърни презентации с POWERPOINT 2003. Основни обработки и ефекти. Вмъкване на готови документи от EXCEL и WORD с динамична връзка. Създаване на Web – сайт от една презентация.
 1. *Опериране със системата за управление на релационни бази данни ACCESS 2003. Създаване на таблици и форми. Построяване на заявки. Изготвяне на отчети.
 1. *Работа с Web - браузъра Microsoft Internet Explorer.
 1. *Средства за търсене на информация в INTERNET. Директории и търсещи машини: www.google.bg.
 1. * Web - дизайн с езиците HTML и JAVASCRIPT.


Забележка: Изпитът се състои от две части:


1. Практически изпит – избор на една от следните две възможности:

А) Решаване с помощта на компютър на задачи от областите: 1/ WINDOWS XP; 2/ WORD; 3/ EXCEL; 4/ POWER POINT; 5/ ACCESS; 6/ HTML и JAVASCRIPT. Оценката се оформя чрез тестове по време на упражненията.

Б) Разработване и защита на изпитен проект, намиращ се на Web - адрес:

http://fisn.uni-plovdiv.bg/proekti/ProektBakInf90.doc


2. Устен изпит – писмено развиване и устно събеседване по шест подтеми. Първите три подтеми са от въпросите с номера от 1 до 10, а вторите три са от въпросите с номера от 11 до 20.


Л И Т Е Р А Т У Р А

М. Сандалски: Информатика, Лекции и практическо ръководство, Изд. АВТО Спектър ЕООД, Пловдив, 2009.


Съставил:

/ доц. д-р М. Сандалски /

Свързани:

Бакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически iconБакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически
Основни понятия в информатиката. 1 Съставни части: хардуер и софтуер. Характеристики и тенденции. Схема на компютър. Предмет на информатиката....
Бакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически iconФакултет по икономически и социални науки изпитен проект по електронна търговия за специалности
За специалности мио, маркетинг, макроикономика и стопанско управление редовно и задочно обучение
Бакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически iconЗа кандидат-докторантски конкурс по специалност „Световно стопанство и международни икономически отношения (Международни икономически отношения) Развитие и структура на международните икономически отношения
Световно стопанство и международни икономически отношения” (Международни икономически отношения)
Бакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически iconКонкурс за придобиване на научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 01 "Политическа икономия (макроикономика)
Нс по икономически теории и международни икономически отношения при вак. Специализирал е в департамент “Икономикс” на Бостънския...
Бакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически iconМакроикономика. Основни принципи. Съвкупни разходи. Макроикономическо равновение. Икономически цикъл. Макроикономика и макроикономическа теория: обект, предмет и функция Обект
Макроикономика. Основни принципи. Съвкупни разходи. Макроикономическо равновение. Икономически цикъл
Бакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически iconДипломни работи за специалност „Международни икономически отношения
Основни промени в маркетинг стратегията и тактиката на крупните компании в съвременните условия за бизнес
Бакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически iconРецензи я
Международни икономически отношения и бизнес” при унсс,                                  хабилитиран по научната специалност 05....
Бакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически iconПроект към Фонд "Учебни програми"
Проект към Фонд “Учебни програми” за участие на студенти от бакалавърски програми Англицистика, Германистика, Романистика, Русистика...
Бакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически iconПловдивски университет "паисий хилендарски" факултет по икономически и социални науки бакалавърски програми по
Да се създаде таблица с предлаганите от фирмата стоки и/или услуги с колони за номер, име на стоката/услугата, цена, местоположение...
Бакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически iconСофийският университет
Департамента, както и многобройни научни центрове и лаборатории. През учебната 2007/2008 г в трите образователно-квалификационни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом