Предявен е иск с правно основание чл. 26, ал. 2, предл. 5 от ззд
ИмеПредявен е иск с правно основание чл. 26, ал. 2, предл. 5 от ззд
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер81.85 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл.26, ал.2, предл.5 от ЗЗД.

По изложените в исковата молба съображения ищците П. Н. В., ЕГН * и В. Н. Р., ЕГН *, чрез пълномощника си А. В., със съдебен адрес гр.Б.,ул.“П.“№. са предявили против И. Н. В., ЕГН * и С. Ф. В., ЕГН * и двамата от с.К., обл. Б. установителен иск за обявяване на нищожност на покупко- продажба на недвижим имот оформена с Нотариален акт №. том . рег.№., дело №.т . на нотариус Кр.М. с рег.№., поради привидност на сделката.

Твърди се в исковата молба, че ищците и ответника И. Н. В. са наследници на Ф. Х.а У.. Твърди се, че ищците и майка им Ф.Х.У. продали на ответника И. Н. В. 7/8 идеални части от дворно място, с площ от .кв.м., с неуредени регулационни сметки представляващо УПИ 14, пл.., кв.. по регулационния план на с.К., ведно със 7/8 идеални части от построената в имота сграда, като сделката е осъществена с Нотариален акт за продажба на недвижим имот №. том. рег.№., дело №. от г. на нотариус Кр.М. с рег.№.от НК. Твърди се, че договора е сключен по време на брака на И. Н. В. със С. Ф. В.. Ищците твърдят, че сделката е привидна по смисъла на чл.26, ал.2 от ЗЗД и прикрива договор за дарение. Ищците твърдят, че те и майка им не са получили посочената в нотариалния акт цена, защото страните по договора са били със съзнанието, че се извършва дарение на недвижим имот. Твърди се в исковата молба, че атакуваната сделка е оформена като покупко- продажба с цел да не могат ищците да предявят претенции за в бъдеще по отношение на имота. Твърди се, че към момента на изповядване на сделката ответниците не са имали парични средства за закупуване на недвижимия имот.

В съдебно заседание ищците чрез процесуалния си представител поддържат предявения иск.

В законовия срок ответниците чрез процесуалния си представител адв.Д. Б. са депозирали писмен отговор на искова молба, в който оспорват изцяло основателността на предявения иск. В отговора се твърди, че както в обстоятелствената част, така и в петитума на исковата молба не са изведени обстоятелства, които да обуславят правния интерес и активната легитимация на ищеците. Твърди се, че е налице известна обща оскъдност и непоследователност на изложената в исковата молба фактическа обстановка, което засяга правото на защита на ответниците и адекватната правна квалификация. Ответниците твърдят, че се касае за сключване на действителен договор за покупко-продажба в законовоустановената форма, без данни и писмени доказателства за установяване на привидност /наличието на контра леге/, ведно с настъпването на съответните уговорени от страните правни последици и неговото законово саниране с осъществяването на добросъвестно владение /законоустановената 5 годишна фактическа власт/ от новите собствениците. Твърди се, че ответниците са декларирали собствеността върху имота предмет на сделката и са плаща дължимите данъци. В отговора е релевирано възражение за изтекла погасителна давност относно правото на иск с правно основание чл.26, ал.2 от ЗЗД, във връзка с което се прави искане за прекратяване на производството поради изтекла погасителна давност. Ответниците твърдят, че са упражнявали фактическа власт върху недвижимия имот, предмет на оспорената покупко-продажба повече от 10 години.

В съдебно заседание ответниците чрез процесуалния си представител оспорват предявения иск. Претендират сторените по делото разноски. Представят списък на разноските съгласно чл.80 от ГПК.

След като прецени събраните по делото доказателства по реда на чл.235 от ГПК и чл.12 от ГПК Благоевградски районен съд прие за установено следното от фактическа страна:


Видно от приетото по делото удостоверение за наследници №. издадено от Община С., ищците и първия ответник са наследници /синове и дъщеря/ на Ф.Х. У. бивш жител на с.К., починала на .г./л.5 от делото/

По делото не се спори, че ответниците И. Н. В. и С. Ф. В. са съпрузи.

Видно от Нотариален акт №.,том . рег.. дело .., на Нотариус на Кр.М. с рег.№.от НК Ф. Х. У. П. Н. В. и В. Н. Р. са сключили договор за покупко-продажба с И. Н. В., като са му продали следния свой собствен недвижим имот, находящ се в с.К., а именно- 7/8 идеални части от дворно място, с площ от 645 кв.м., с неуредени регулационни сметки представляващо парцел ХІV, пл.. кв. по регулационния план на с.К., ведно със 7/8 идеални части от построената в имота сграда на етаж и половина-мазе и таван, при граници, подробно описани в нотариалния акт за сумата 3516,45 лв. В нотариалния акт е отразено, че продавачите са заявили, че са получил от купувача уговорената цена напълно и в брой. Купувача И. Н. В. от своя страна е заявил, че купува описания недвижим имот за посочената цена. / л.64от делото /

От приетото Приложение №2 от данъчна декларация с вх.№273/07.11.2002г. се установява, че ответниците И. Н. В. и С. Ф. В. са декларирали пред Община С. придобиването на имот- парцел ХІV, пл.., кв.. по регулационния план на с.К., и построената в имота сграда при квоти в съсобствеността по Ѕ ид. част за всеки, като в частта „начин на придобиване“ от декларацията ответниците са посочили –покупка с Нотариален акт №., т. д..г. на Нотариуис Кр.М../л.53-56 от делото/

По делото, по искане на страните за изясняване на спора от фактическа страна, са събрани гласни доказателства:

На въпросите зададени по реда на чл.176 от ГПК в о.з. на 21.09.2011г. ответникът И. Н. В. отговори, че са изплатили сумата на П. Н. В. и В. Н. Р., тъй като по това време семейството е отглеждало тютюн и от това печелили, както и че към 2000 година е работил по трудов договор в РПК „М.“ и като горски работник.

На въпросите зададени по реда на чл.176 от ГПК в о.з. на 21.09.2011г. ответницата С. В. посочи, че са изплатили сумата посочена като продажна цена на недвижимия имот, като тя лично теглила кредит от ТПК „Р.“, където работила и получавала трудово възнаграждение в размер на 300-400 лева.

Водения от ищците свидетел П. А. Б. /.г. вуйчо на ищците и първия ответник/ посочи в показанията си, че сестра му Ф. У.не знаела по какъв начин е прехвърлен имота. Свидетелят Б.посочва, че той разбрал за това прехвърляне, когато И. започнал да тормози майка си и да я гони, казвайки че всичко е прехвърлено на негово име и тя няма нищо.

Водената от ищците свидетелка М. А. К. /.. леля на ищците и първия ответник / посочи в показанията си, че от ищците П. и В. и от майка им Ф. е научила за прехвърлянето на къщата в с.К. и за това, че при прехвърлянето не са получили пари. Свидетелка М. К. посочи, че е ходила на гости при сестра си Ф. за да я къпе, защото И. и С. не се грижили добре за възрастната жена.

Водения от ответниците свидетел Я. В. /без родство със страните/ посочи в показанията си, че е съсед на И. и С. и помни, че през 2000 година ответниците почерпили за това, че са си е купили къщата.

Свидетеля К. В. /син на ответниците/ посочи в показанията си, че майка му и баща му купили къщата в с.К. от леля му, чичо му и баба му за сумата от около 4 000лв., като закупуването й майка му взела пари на заем от взаимоспомагателната каса в ТПК „Р.“, където работела. Показанията на св. К.В., съдът преценява по реда на чл.172 от ГПК, като взема предвид неговата заинтересованост от изхода на спора.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:


Съобразно обстоятелствата, наведени в исковата молба и заявеният петитум предявеният иск следва да се квалифицира като такъв с правно основание чл.26, ал.2, предл.5 от ЗЗД. Същия е допустим, предявен от активно легитимирани лица, при наличие на правен интерес. Установителния иск за прогласяване на нищожност не е скрепен с определен срок и може да се предявява без ограничение във времето. В този смисъл възражение релевирано от ответниците в писмения им отговор за изтекла погасителна давност относно правото на иск неоснователно.

По същество:

Ищците пред, претендират прогласяване на недействителността на договора за покупко-продажба, сключен с Нотариален акт Нотариален акт №. ,том. рег., дело .г., на Нотариус на К..М.с рег.№. от Нотариалната камара, тъй като договора по описаният нотариален акт, представлява привидна (симулативна) сделка, прикриваща сделка за дарение. Така предявеният иск е неоснователен и недоказан и следва да бъде отхвърлен.

Съображения:

Правната теория познава привидни и прикрити сделки. Привидната (симулативна) сделка е тази, по която волеизявлението се нуждае от приемане, но със съгласието на другата страна не се желае нейното правно действие. При привидните сделки е налице едно съзнателно несъответствие между желаното и изразеното. Прикритата (дисимулирана) сделка по същността си е сделка, която се сключва от страните с желание да породи целеното правно действие, но то да не стане достояние на третите лица. Съчетанието между привидна и прикрита сделка (т.нар. относителна симулация) се урежда в правната норма на чл.17 от ЗЗД, съгласно която ако страните по една правна сделка прикрият сключено между тях съглашение с привидно съглашение, прилагат се правилата относно прикритото, а съгласно чл.26, ал.2 от ЗЗД привидната сделка е нищожна.

При иск за установяване на привидността, респективно нищожността на сделката ищецът следва да проведе пълно доказване, че изразените съвпадащи волеизявления на страните не съответстват на желаното от тях. Тази доказателствена тежест е изрично указана на ищците с доклада по делото.

Както вече се посочи, в конкретния случай ищците се домогват да докажат, че сключеният договор за покупко-продажба на недвижим имот е привиден и прикрива дарение. По делото обаче да не са ангажирани годни доказателства, установяващи твърдението на ищците, съответно обосноваващи основателност на предявения иск.

Разкриването на симулацията е допустимо само с писмени доказателства, поради забраната на чл.164, ал.1,т.2 от ГПК, или с гласни, но при условията на чл.165, ал.2 от ГПК . В случая липсва обратно писмо т.нар. contra letter доказващо симулацията. Не са налице обаче и писмени доказателства изходящи от противната страна на позоваващия се на симулативността на договора или пък удостоверяващи нейни изявления пред държавен орган, които да правят вероятно твърдението на ищците за привидност. По делото са изслушани ангажираните от ищците свидетелите П. А. Б. и М.А. К, но съдът счита, че показанията на същите не следва да бъдат ценени, тъй като не е налице хипотезата на чл.165 от ГПК. От друга страна, дори и да е налице твърдяното неплащане на цената, това не води до нищожност на договора, а е индиция, че не е имало обща воля да възникне задължението за плащане. При това положение и предвид липсата на доказателства, претенцията на ищците остана недоказана, поради което предявеният иск с правно основание чл.26, ал.2, предл.5 от ЗЗД е неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде отхвърлен.

Доколкото притежавания от ответниците писмен титул за собственост върху имота описан в Нотариален акт №.том . рег. дело .г., на Нотариус на К..М. с рег.№.от НК, не е оборен, то направеното от в писмения отговор възражение за придобиване на имота по давност е лишено от правен интерес и връзка с предявения установителен иск, поради което не следва да бъде обсъждано.

С оглед изхода на делото ответниците имат право да им се присъдят сторените разноски по делото в размер на 1000лв. заплатен адвокатски хонорар, съгласно Договор за правна защита и съдействие №* от 04.04.2011г.

Водим от изложеното и на основание чл.26, ал.2, предл.5 от ЗЗД, чл.78, ал.3 от ГПК, Благоевградски районен съд


Р Е Ш И :


ОТХВЪРЛЯ иска предявен от П. Н. В., ЕГН * и В. Н. Р., ЕГН *, чрез А. В., със съдебен адрес гр.Б., ул.“П.“№1 срещу И. Н. В., ЕГН * и С. Ф. В., ЕГН * и двамата с адрес с.К., Община С., обл. Б., за прогласяване нищожност на договор за покупко- продажба на недвижим имот оформен с Нотариален акт №. том. рег.№.дело №.от.г. на нотариус Кр.М. с рег.№.от НК, по силата на който Ф. Х. У., П. Н. В. и В. Н. Р. са продали на И. Н. В. 7/8 /седем осми/ идеални части от дворно място, с площ от 645 кв.м., с неуредени регулационни сметки представляващо парцел ХІV, пл.№., кв..по регулационния план на с.К., ведно със 7/8 /седем осми/ идеални части от построената в имота жилищна сграда сграда на етаж и половина-мазе и таван, при съседи на имота: И. Ф., наследници на К. Т., С. Н.В.и В.М., на основание привидност на договора, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.


ОСЪЖДА П. Н. В., ЕГН * и В. Н. Р., ЕГН *, със съдебен адрес гр.Б.,ул.“П.“№1 да заплати на И. Н. В., ЕГН * и С. Ф. В., ЕГН * и двамата с адрес с.К., Община С., обл. Б. сумата от 1000 лв./хиляда лева/ разноски по делото.


Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Б. в двуседмичен срок от връчването му на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ

Свързани:

Предявен е иск с правно основание чл. 26, ал. 2, предл. 5 от ззд icon1/3 /една трета/ идеална част от поземлен имот с идентификатор 04279. 605. 102
Я. М. с Егн и Я. И. М., и тримата с адрес: Б., ул. “Д., са предявени обективно съединени искове с правно основание чл. 26, ал. 1,...
Предявен е иск с правно основание чл. 26, ал. 2, предл. 5 от ззд iconПредявен е иск с правно основание чл. 327, ал. 1 от тз вр чл. 318 от тз вр чл. 288 от тз вр чл. 286 от тз вр чл. 79 от ззд, обективно кумулативно съединен с иск с правно основание чл. 294 от тз вр чл. 86 от ззд

Предявен е иск с правно основание чл. 26, ал. 2, предл. 5 от ззд iconПредявен е иск с правно основание чл. 213 от кз във вр с чл. 49 и чл. 50 от ззд, обективно съединен с иск с правно основание чл. 86 от ззд

Предявен е иск с правно основание чл. 26, ал. 2, предл. 5 от ззд iconПредявен е иск с правно основание чл. 213, ал. 1 от кз във вр с чл. 49 и чл. 45, ал. 1 от ззд, обективно съединен с иск с правно основание чл. 86 от ззд

Предявен е иск с правно основание чл. 26, ал. 2, предл. 5 от ззд iconВ законоустановения срок, ответника по делото "Г. И. Г." не е депозирало отговор и не е взело становище по предявения иск
Предявен е иск с правно основание чл. 266 Ззд, вр чл. 79, ал. 1 Ззд, вр чл. 286, ал. 1 Тз вр чл. 288 Тз
Предявен е иск с правно основание чл. 26, ал. 2, предл. 5 от ззд iconНастоящото производство е образувано по повод предявен от ищеца Р. Ю. М. против ответниците „Б. О., Г. и С. М. Я. от Г., иск с правно основание чл. 26, ал. 2
Настоящото производство е образувано по повод предявен от ищеца Р. Ю. М. против ответниците „Б.” О., Г. и С. М. Я. от Г., иск с правно...
Предявен е иск с правно основание чл. 26, ал. 2, предл. 5 от ззд iconПроизводството е по два обективно съединени иска с правно основание чл. 79ал. 1 Ззд и предявен при условие на евентуалност иск с правно основание чл. 59 Ззд. Ищецът
Производството е по два обективно съединени иска с правно основание чл. 79ал. 1 Ззд и предявен при условие на евентуалност иск с...
Предявен е иск с правно основание чл. 26, ал. 2, предл. 5 от ззд iconПредявен е от ищцата П. М. Ц. с Егн от гр. Р. У." " № против Л. Н. М. от същия град У." " №. иск с правно основание по чл. 45 от ззд и с цена на иска 50
Предявен е от ищцата П. М. Ц. с Егн от гр. Р. У.” ” № против Л. Н. М. от същия град У.” ” №. иск с правно основание по чл. 45 от...
Предявен е иск с правно основание чл. 26, ал. 2, предл. 5 от ззд iconПроизводството е по четири обективно съединени иска-иск с правно основание чл. 266ал. 1 Ззд,с цена на иска 36 000лв.,иск с правно основание чл. 93ал. 1 Ззд във
Ззд във връзка с чл 2б. А от договор за строителство,сключен на 21. VІІ. 2006год.,с цена на иска 13 283. 39лв и акцесорен иск с правно...
Предявен е иск с правно основание чл. 26, ал. 2, предл. 5 от ззд iconВиметонанарод а
Предявен е иск с правно основание чл. 79, ал. 1, пр. 2 от ззд във вр с чл. 258 от ззд
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом