Дисертационният труд се състои от Увод (5 страници), три глави (137 страници), Заключение (3 страници) и списък на използваната литература (112 източника) в общ
ИмеДисертационният труд се състои от Увод (5 страници), три глави (137 страници), Заключение (3 страници) и списък на използваната литература (112 източника) в общ
страница1/6
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер0.65 Mb.
ТипЛитература
източникhttp://fsk.bvu-bg.eu/uploaded_files/20100119125829_Avtoreferat Marieta Stancheva.doc
  1   2   3   4   5   6
Дисертационният труд се състои от Увод (5 страници), три глави (137 страници), Заключение (3 страници) и списък на използваната литература (112 източника) в общ обем от 151 стандартни машинописни страници. В основният текст са включени 37 таблици, 15 фигури, 8 схеми и една графика.


Защитата на дисертационния труд ще се състои на 21.01.2010 г. от 15 часа в зала 2032 А на УНСС на заседание на СНС по финанси, счетоводство и контрол при Висшата атестационна комисия. Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката и сектор Научни съвети, стая 2035 на УНСС – София.


I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД


  1. Актуалност на темата и значимост на темата на дисертационния труд

Суровиннодобивната промишленост е бранш, чийто специални изисквания към счетоводното отчитане до скоро бяха изключени от регламентацията на Съвета по МСС. Тя е важен фактор за европейската икономическа структура и за другите региони в света, в които има залежи на суровини, които се разработват и добиват.

Темата на дисертацията е актуална и това се обуславя от следните обстоятелства:

  • Досега у нас не е представяно специализирано изследване относно счетоводно-информационното осигуряване на проучването и оценката на минерални ресурси;

  • Тази проблематика не е била разглеждана в отделен стандарт до края на 2004 г., но тя е била включвана в обхвата на регулиране на различни стандарти. Това е довело до непълната й регламентация;

  • В Република България съществуват находища на суров нефт, природен газ, термални, минерализирани и подземни води и геотермална енергия. Всички тези минерални ресурси се търсят и добиват в страната, като необходимостта от по-ефективното им счетоводно-информационно осигуряване нараства;

Поради тази причина темата «счетоводно-информационно осигуряване на проучването и оценката на минерални ресурси» представлява интерес, тъй като тя се разглежда не само от гледна точка на МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси, но и от гледна точка на международната практика. Също така темата има непреходен характер и значение.

На 9 декември 2004 година Съвета по МСС публикува стандарт МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси. С него започна издаването на предписания, с които се взимат под внимание особеностите на отчитане на дейността в суровиннодобивната промишленост. Този стандарт е в сила за отчетни периоди, които започват след 31.12.2005 година.

Проучването и оценката на минерални ресурси обхваща търсене на минерали, нефт, природен газ и сходни невъзстановяващи се ресурси. Към това се включват извършването на изследвания относно оценяване на техническата изпълнимост и търговската жизнеспособност на добиването на минерални ресурси.

Стандарта следва да се разглежда като временно решение, което ще се допълни от по-обширен проект. До сега споменатите области бяха включени от Съвета по МСС в обхвата преди всичко на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, както и МСС 38 Нематериални активи.

С настоящият стандарт1 се цели да се постигне ограничено подобрение на отчитането на разходите по проучване и оценка, без да е планирана една всеобхватна нова регламентация на въпроса. В голяма степен е въпрос на преценка на отделното предприятие, коя счетоводна политика за разходите по проучване и оценка да приложи. Особено актуални стават проблемите, свързани със счетоводно-информационното осигуряване на разходите по проучване и оценка и тяхното отчитане като текущи разходи или като активи.

На предприятието принципно са предоставени два метода, които са част от международната практика:

  • метода на частично активиране;

  • метода на пълно активиране;

Съгласно метода на частично активиране е необходимо за признаване на разходите по проучване и оценка да е налице директна (или причинно следствена) връзка с открито находище на суровини. Например: признават се само разходите за нефтени сондажи, които са в директна (или причинно следствена) връзка с намирането на находище на суров нефт. Всички други разходи по проучване и оценка се отчитат в съответния период, в който са били извършени.

Съгласно метода на пълно активиране не се прави разграничение между успешни и неуспешни разходи по проучване и оценка. Всички разходи от дейности по проучване и оценка се възприемат като успешни и се изхожда от предположението, че са необходими успешни и неуспешни сондажи, за да се намерят залежи на суровини.

От гледна точка на целта на финансовите отчети съставени съгласно МСФО, се очертава въпросът дали и двата метода са еднакво подходящи да предоставят информация, която да е от полза за вземане на решения от потребителите на финансови отчети (особено от инвеститорите).


2. Обект и предмет на изследването

Обект на изследването са разходите направени при проучване и оценка на минерални ресурси. Те се извършват при търсенето на минерали, нефт, природен газ и сходни невъзстановяващи се ресурси (т.нар. проучване) или при тяхната т.нар. оценка.

Предмет на изследване са счетоводно-информационните проблеми, които възникват в резултат на обобщаване и представяне на счетоводната информация за икономическите процеси, настъпващи в следствие на осъществяване на проучване и оценка на минерални ресурси, с цел подобряване на качеството на представената счетоводна информация на нейните потребители.


3. Изследователска теза

Основната теза на дисертационния труд е свързана с идеята, че извършените разходи по проучване и оценка следва частично да се признават като активи по проучване и оценка, а не изцяло да се отчитат текущо в периода. Това признаване като активи по проучване и оценка е широко застъпено в международната практика (в Американските счетоводни стандарти и в Английските счетоводни стандарти) под формата на метода на частично активиране и на метода на пълно активиране. По този начин според нас е възможно да се достигне до ефикасно и ефективно информационно осигуряване на дейността по проучване и оценка на минерални ресурси посредством приложението на един от двата метода.


4. Цели и задачи на дисертационния труд

Основната цел на дисертационния труд е да се изследва счетоводно–информационното осигуряване на проучването и оценката на минерални ресурси в контекста на МСФО и на прилаганите в международната практика модели на счетоводно отчитане на тези ресурси и степента на задоволяване на информационните управленски потребности. Поставената цел е с оглед извеждане на проблемите във връзка със:

а) теоретично обосноваване на възможностите за изграждане на модели за счетоводно отчитане на разходите по проучване и оценка, адекватно на управленските информационни потребности;

б) липса на всеобхватна регламентация на отчитането на разходите по проучване и оценка;

в) специфичните характеристики на разходите по проучване и оценка и комплексното информационно осигуряване на тяхното управление;

Прави се опит за очертаване насоките за решаване на изследваните проблеми.


За постигане на поставената цел в изложението на дисертационния труд са поставени за решаване следните по-важни задачи с теоретичен и практико – приложен характер:


Първо, да се изследва състоянието и развитието на дейността проучване и оценка на минерални ресурси и възможни методи на отчитане. По този начин да се изведат настоящите проблеми и да се анализира организационната структура на тази дейност. Разходите по проучване и оценка да се изследват като обект на счетоводно отчитане – да се изведат основните характеристики и специфичните особености от гледна точка на функционалната им същност и правната им организационна форма.


Второ, чрез критичен анализ на състоянието на счетоводно-информационното осигуряване на проучването и оценката на минерални ресурси, от една страна и задоволяването на конкретните управленски информационни потребности, от друга, да се докаже липсата на всеобхватна регламентация за отчитането на разходите по проучване и оценка. Да се изследват възможностите за преодоляване на тази липса посредством възприемане на нови управленски подходи и практики. В тази връзка да се изведат насоките за отчитане на разходите по проучване и оценка съгласно различни методи, прилагани в международната практика.


Трето, да се изследват възможностите за подобряване качеството на счетоводната информация. В тази връзка да се анализират факторите, оказващи влияние върху модела на счетоводно отчитане на разходите по проучване и оценка и основните подходи и практики при изграждането на конкретни счетоводни модели. Да се обосноват специфични счетоводни модели във връзка с необходимостта от регулиране на дейността проучване и оценка на минерални ресурси. Да се обосноват и основните подходи и практики при изграждането на конкретни счетоводни модели. Да се представят специфични счетоводни модели във връзка с необходимостта от регулиране на дейността проучване и оценка на минерални ресурси.


Четвърто, да се изследват и анализират в теоретичен и приложен аспект практически модели на счетоводно отчитане на разходите по проучване и оценка. И да се представи методика за счетоводно-информационното им осигуряване. Да се предложат възможности за подобряване счетоводното отчитане на разходите по проучване и оценка в контекста на най-приемливия счетоводно-информационен модел на отчитане.


5. Методология на изследването

За реализиране на поставената цел на изследване са използвани индуктивния и дедуктивния метод на научното познание, които се съчетават с изследователски методи – сравнителния метод, метода на анализа2 и синтеза, метода на моделиране.

В хода на настоящото изследване е проследено научното познание в областта на проучването и оценката на минерални ресурси като наука и професионална дейност.

6. Ограничителни условия на изследването

Дисертационния труд е разработен при следните ограничения:

  • В условията на преход между настоящата временна и непълна регламентация на дейността проучване и оценка на минерални ресурси и предстоящото допълнение на тази регламентация. Следователно нормативната рамка е в процес на изграждане и изследването е извършено в контекста на законовите и подзаконови регулации, действащи към 28.02.2009 г.;

  • Изследването разглежда счетоводно-информационно осигуряване на минерални ресурси само в рамките на проучването и оценката им;

  • Предвид сложността на счетоводните теории и практики, свързани с дейността проучване и оценка на минерални ресурси в суровиннодобивната промишленост, в дисертационния труд се акцентира върху счетоводното отчитане на разходите по проучване и оценка свързани с природен газ и нефт;


7. Апробация

Разработката е апробирана. Части от дисертационния труд са публикувани в специализирани научни издания и са представени на научно-практическа конференция.

Предложените възможности и насоки за подобряване на счетоводно-информационното осигуряване при осъществяване на проучване и оценка на минерални ресурси, намират практическо приложение в предприятия, които са в областта на суровиннодобивната промишленост в световен мащаб – например в разгледаната в дисертационния труд австрийска фирма „ОМВ” АД.


II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД


Настоящият дисертационен труд е в обем от 151 стандартни машинописни страници и включва увод, изложение в три глави и заключение. Представеният материал е онагледен с помощта на 37 таблици, 15 фигури, 8 схеми, и една графика. Списъкът с използваната литература включва общо 112 заглавия на кирилица и латиница.


Съдържание на дисертационния труд:
Увод

ГЛАВА I.

Характеристика на дейността проучване и оценка на минерални ресурси и възможни методи за отчитане
1.1.

Обща постановка
1.2.

Обект на изследване
1.3.

Разходите по проучване и оценка според отделните фази
1.4.

Същност на метода на частично активиране и на метода на пълно активиране
1.4.1.

Обща постановка
1.4.2.

Характеристика на метода на частично активиране и избор на разходен център
1.4.3.

Характеристика на метода на пълно активиране и избор на разходен център
1.5.


Нормативна рамка на дейността проучване и оценка на минерални ресурси в Република България и в международен аспект

ГЛАВА II.

Основно съдържание на счетоводнaта информация за проучването и оценката на минерални ресурси

.

2.1.

Признаване на разходите по проучване и оценка

.

2.2.

Същност на приложимата счетоводна политика и нейната промяна
2.3.

Изискване за оповестяване
2.4.


Оценка на разходите по проучване и оценка на минерални ресурси и създаване на счетоводна информация за тях
2.4.1.

Основни изисквания при оценяването
2.4.2.

Последваща оценка и амортизация
2.4.2.1.

Последваща оценка и амортизация на активите по проучване и оценка съгласно метода на частично активиране и МСФО 6
2.4.2.2.


Последваща оценка на активите по проучване и оценка
съгласно метода на пълно активиране и МСФО 6
2.4.3.

Тест за обезценка съгласно метода на частично активиране и МСФО 6
2.5.


Класификация на активите по проучване и оценка съгласно МСФО и международни споразумения

ГЛАВА III.

Възможности за използване на метода на частично активиране и на метода на пълно активиране
3.1.

Обща оценка на метода на пълно активиране и метода на частично активиране
3.2.


Пример за влиянието на избора на метод върху икономическото състояние на предприятието
3.3.

Обект на анализ
3.3.1.

Предмет на дейност на разглежданите дружества
3.3.2.

Счетоводна политика на разглежданите дружества
3.3.3.

Анализ на отчитането на разходите по проучване и оценка в дружествата
3.3.4.

Видове материални активи във фирмата
3.3.5.


Преизчисление на отчитането на нематериалните активи за 2007 г. съобразно метода на частично и пълно активиранеЗаключениеБиблиография
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Дисертационният труд се състои от Увод (5 страници), три глави (137 страници), Заключение (3 страници) и списък на използваната литература (112 източника) в общ iconЗа устойчиво развитие
Дисертационният труд съдържа 192 страници основен текст, 12 таблици и 14 фигури в основния текст, и едно приложение с общ обем 5...
Дисертационният труд се състои от Увод (5 страници), три глави (137 страници), Заключение (3 страници) и списък на използваната литература (112 източника) в общ iconДобромир тотев тотев
Дисертационният труд съдържа 150 страници, 11 таблици и 14 фигури в основния текст, и 3 приложения с общ обем 18 страници с 3 таблици....
Дисертационният труд се състои от Увод (5 страници), три глави (137 страници), Заключение (3 страници) и списък на използваната литература (112 източника) в общ iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
Дисертационният труд е в обем 234 страници основен текст и 8 страници приложения. Основният текст включва увод, четири глави, заключение...
Дисертационният труд се състои от Увод (5 страници), три глави (137 страници), Заключение (3 страници) и списък на използваната литература (112 източника) в общ iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
Дисертационният труд съдържа увод, три глави, изводи и заключение, списък на използваната литература и приложения. Дисертацията е...
Дисертационният труд се състои от Увод (5 страници), три глави (137 страници), Заключение (3 страници) и списък на използваната литература (112 източника) в общ iconИкономически университет варна юлиян маринов нарлев
Дисертационният труд се състои от въведение, три глави и заключение с общ обем от 170 машинописни страници, 64 таблици и 34 фигури....
Дисертационният труд се състои от Увод (5 страници), три глави (137 страници), Заключение (3 страници) и списък на използваната литература (112 източника) в общ iconОценка на устойчивостта на
В структурно отношение дисертационният труд е организиран в увод, три глави, заключение, разположени на 203 страници, използвана...
Дисертационният труд се състои от Увод (5 страници), три глави (137 страници), Заключение (3 страници) и списък на използваната литература (112 източника) в общ iconИзследване на методи и начини за защита на компютърната система от ddoS атаки, които позволяват получаване на оптимална сигурност и достъпност до ресурсите
Текстът на дисертационния труд включва 135 страници текст, фигури, таблици и диаграми и се състои от въведение, четири глави, заключение,...
Дисертационният труд се състои от Увод (5 страници), три глави (137 страници), Заключение (3 страници) и списък на използваната литература (112 източника) в общ iconКатедра индустриален бизнес и предприемачество
В структурно отношение дисертацията се състои от: увод, три глави и списък на използваната литература и седем приложения. В списъка...
Дисертационният труд се състои от Увод (5 страници), три глави (137 страници), Заключение (3 страници) и списък на използваната литература (112 източника) в общ iconРецензия за дисертационния труд
Дисертацията се състои от Увод, 3 глави, Заключение (общо 197 печатни страници), Приложения 32 фигури (таблици, диаграми, схеми),...
Дисертационният труд се състои от Увод (5 страници), три глави (137 страници), Заключение (3 страници) и списък на използваната литература (112 източника) в общ iconДиагностика на състоянието на селския туризъм
В структурно отношение дисертационният труд е съставен от увод, три глави, заключение и списък на използваната литература. В текста...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом