Бакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически
ИмеБакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер42.32 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://fisn.uni-plovdiv.bg/sandalski/konspekti/KonspektBakInf01.doc
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО

МАКРОИКОНОМИКА, МАРКЕТИНГ, МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ

ОТНОШЕНИЯ , ПОЛИТОЛОГИЯ И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

II КУРС РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, УЧЕБНА 2010 / 2011 ГОДИНА

КОНСПЕКТ ПО ИНФОРМАТИКА

I. Теми за устен изпит – разработват се по време на лекциите


 1. Основни понятия в информатиката. 1.1 Съставни части: хардуер и софтуер. 1.2. Характеристики и тенденции. 1.3. Схема на компютър. 1.4. Предмет на информатиката. 1.5. Представа за информационна технология - схема.

 2. Организация на данните. 2.1. Данни, информации, знания – организация и задачи. 2.2. Видове данни. 2.3. Структура на данните. 2.4. Основни операции.

 3. Операционни системи. 3.1. Определение и основни понятия. 3.2. Функции. 3.3. Схема за местото на ОС в компютъра. 3.4. Принципи за проектиране на ОС. 3.5. Видове ОС.

 4. Информационни системи. 4.1. Определение, организиране, предназначение. 4.2. Предпоставки. 4.3. Видове. 4.4. Архитектура. 4.5. Етапи за изграждане.

 5. Бази данни. 5.1. Определения и основни характеристики. 5.2. Операции над базите данни- заявки. 5.3. Системи за управление на бази данни-определение и свойства. 5.4. Релационни бази данни-модели, понятия, структура, свойства.

 6. Експертни системи. 6.1. Определение, свойства, предназначение. 6.2. Обща структура - база знания и машина за извод. Принципи. 6.3. Технология за създаване на ЕС -прототипи.

 7. Маркетингови информационни системи. 7.1. Структура на МИС. 7.2. Основни дейности на МИС. 7.3. Общи характеристики на МИС.

 8. Системи за управление на отношенията с клиентите. 8.1. Определения за CRM.

8.2. Компоненти на CRM. 8.3. Разновидности на CRM.

 1. Системи за информационен анализ на данни. 9.1. Същност на Data Mining. 9.2. Етапи при извличане на знания от данни. 9.3. Стъпки при разработване на Data Mining приложения.

 2. Системи за съхраняване на данни. 10.1. Основи на концепцията Data Warehousing. 10.2.Принципи за организиране на Data Warehouse. 10.3. Архитектура на Data Warehousing.

 3. Локални компютърни мрежи. 11.1. Определение и предназначение. 11.2. Състав. 11.3. Видове. 11.4. Комуникационни стандарти – интерфейси и протоколи - протокол TCP/IP.

 4. Мрежови операционни системи. 12.1. Функции и услуги. 12.2. Подходи при реализиране. 12.3. Видове. 12.4. Мениджмънт. 12.5. Предимства при работа в мрежов режим.

 5. Глобална компютърна мрежа Интернет. 13.1 История и развитие. 13.2. Оганизация, структура (две представи) и комутация на пакети. 13.3. Информационни услуги и комуникационен модел. 13.4. Електронна поща –предимства, адреси, функциониране.

 6. World Wide Web. 14.1. Понятие за Web – сървъри, клиенти, браузъри. 14.2. Web-адреси: структура и правила за създаване. 14.3. Схема за функциониране на Web – протокол http. 14.4. Понятия на Web: хипертекст-технология, Web-сайт, Web-страница, хипервръзки, URL.

 7. Изграждане на корпоративен Web-сайт. 15.1. Етапи при разработване на Web-сайта. 15.2.Корпоративен Web-сайт. 15.3. Задачи и слоеве при създаване на модел за Web-сайт.

 8. Приложения на компютърните мрежи за фирмени информационни системи. 16.1. Основни функции на ФИС. 16.2. Етапи за изграждане и обучение. 16.3. Техническо оборудване и състав. 16.4. Видове – модулна структура.

 9. Електронен бизнес. 17.1. Същност и предпоставки. 17.2. Стратегии за електронен бизнес. 17.3. Видове приложения.

 10. Електронен пазар. 18.1. Характеристики. 18.2. Фази на пазарните транзакции. 18.3. Участници – видове и характеристики.

 11. Електронна търговия. 19.1. Определения и влияние върху бизнес дейности. 19.2. Предимства. 19.3. Модели за електронна търговия.

 12. Интернет икономика. 20.1. Основни понятия. 20.2. Четирислоен модел. 20.3. Категории.

 • 2 –


II. Теми за практически изпит – разработват се по време на упражненията


 1. *Основни характеристики на операционната система WINDOWS 7. Основни елементи на WINDOWS 7: Desktop-екран, икони, прозорци (папкови и диалогови), менюта и видове команди. Инструменти.

 2. *Работа с WINDOWS 7 - опериране с прозорци. Лента със задачите.

 3. *Опериране с WINDOWS EXPLORER – организиране и поддържане на папки и файлове. Създаване, преименуване, изтриване, преместване и копиране на папки и файлове. Търсене на обекти. Сортиране на обектите в една папка.
 1. *Текстов редактор WORD 2007. Основни възможности, менюта и команди: създаване, съхраняване, отваряне, редактиране, форматиране и отпечатване на документи. Таблици, картини и графики.
 1. *Електронна таблица EXCEL 2007. Основни операции: създаване, съхраняване, отваряне, редактиране, форматиране и отпечатване на таблици. Работа с формули и функции. Създаване на връзки между таблиците. Списъци, сортиране и филтриране. Диаграми.

 2. *Обмен на данни между EXCEL и WORD с динамична връзка.

 3. *Изготвяне на компютърни презентации с POWERPOINT 2007. Основни обработки и ефекти. Вмъкване на готови документи от EXCEL и WORD с динамична връзка. Създаване на Web – сайт от една презентация.
 1. *Опериране със системата за управление на релационни бази данни ACCESS 2007. Създаване на таблици и форми. Построяване на заявки. Изготвяне на отчети.
 1. *Работа с Web - браузърите Microsoft Internet Explorer и MOZILLA FIREFOX.
 1. *Средства за търсене на информация в INTERNET. Директории и търсещи машини: www.google.bg.
 1. * Web - дизайн с езиците HTML и JAVASCRIPT.


Забележка: Изпитът се състои от две части:


1. Практически изпит – избор на една от следните две възможности:


А) Решаване с помощта на компютър на задачи от областите: 1/ WINDOWS 7; 2/ WORD;

3/ EXCEL; 4/ POWERPOINT; 5/ ACCESS; 6/ HTML и JAVASCRIPT.

Оценката се оформя чрез тестове по време на упражненията.

Б) Разработване и защита на изпитен проект, намиращ се на Web - адрес:

http://fisn.uni-plovdiv.bg/sandalski/proekti/ProektBakInf01.doc


2. Теоретичен изпит – писмено разработване на тест от 18 въпроса.


Л И Т Е Р А Т У Р А

М. Сандалски, П. Георгиев: Информатика, Теоретичен и практически материал, Изд. АВТО Спектър ЕООД, Пловдив, 2010.


Съставил:

/ доц. д-р М. Сандалски /

Свързани:

Бакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически iconБакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически
Основни понятия в информатиката. 1 Съставни части: хардуер и софтуер. Характеристики и тенденции. Схема на компютър. Предмет на информатиката....
Бакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически iconФакултет по икономически и социални науки изпитен проект по електронна търговия за специалности
За специалности мио, маркетинг, макроикономика и стопанско управление редовно и задочно обучение
Бакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически iconЗа кандидат-докторантски конкурс по специалност „Световно стопанство и международни икономически отношения (Международни икономически отношения) Развитие и структура на международните икономически отношения
Световно стопанство и международни икономически отношения” (Международни икономически отношения)
Бакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически iconКонкурс за придобиване на научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 01 "Политическа икономия (макроикономика)
Нс по икономически теории и международни икономически отношения при вак. Специализирал е в департамент “Икономикс” на Бостънския...
Бакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически iconМакроикономика. Основни принципи. Съвкупни разходи. Макроикономическо равновение. Икономически цикъл. Макроикономика и макроикономическа теория: обект, предмет и функция Обект
Макроикономика. Основни принципи. Съвкупни разходи. Макроикономическо равновение. Икономически цикъл
Бакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически iconДипломни работи за специалност „Международни икономически отношения
Основни промени в маркетинг стратегията и тактиката на крупните компании в съвременните условия за бизнес
Бакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически iconРецензи я
Международни икономически отношения и бизнес” при унсс,                                  хабилитиран по научната специалност 05....
Бакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически iconПроект към Фонд "Учебни програми"
Проект към Фонд “Учебни програми” за участие на студенти от бакалавърски програми Англицистика, Германистика, Романистика, Русистика...
Бакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически iconПловдивски университет "паисий хилендарски" факултет по икономически и социални науки бакалавърски програми по
Да се създаде таблица с предлаганите от фирмата стоки и/или услуги с колони за номер, име на стоката/услугата, цена, местоположение...
Бакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически iconСофийският университет
Департамента, както и многобройни научни центрове и лаборатории. През учебната 2007/2008 г в трите образователно-квалификационни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом