Маркетинг, макроикономика
ИмеМаркетинг, макроикономика
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер35.81 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://fisn.uni-plovdiv.bg/sandalski/konspekti/KonZadInf89.doc
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

СПЕЦИАЛНОСТИ МАРКЕТИНГ, МАКРОИКОНОМИКА

И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

II КУРС ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, УЧЕБНА 2008 / 2009 ГОДИНА

КОНСПЕКТ ПО ИНФОРМАТИКА

I. Теми за устен изпит – разработват се по време на лекциите


 1. Основни понятия в информатиката. 1.1 Съставни части: хардуер и софтуер. 1.2. Характеристики и тенденции. 1.3. Схема на компютър. 1.4. Предмет на информатиката. 1.5. Представа за информационна технология - схема.

 2. Организация на данните. 2.1. Данни, информации, знания – организация и задачи.2.2.Видове данни. 2.3. Структура на данните. 2.4. Основни операции.

 3. Операционни системи. 3.1. Определение и основни понятия. 3.2. Функции 3.3. Схема за местото на ОС в РС. 3.4. Принципи за проектиране на операционни системи. 3.5. Видове ОС.

 4. Информационни системи. 4.1.Определение, организиране, предназначение. 4.2. Предпоставки. 4.3. Видове. 4.4. Архитектура. 4.5. Етапи за изграждане.

 5. Бази данни. 5.1. Определения за база от данни. 5.2.Основни характеристики. 5.3.Операции. 5.4.Примерни заявки за обработване на таблици от база данни.

 6. Системи за управление на бази данни. 6.1. Определение, предназначение и характеристики. 6.2. Основни понятия и компоненти.

 7. Релационни бази данни. 7.1. Релационен модел. 7.2. Основни понятия – релации, атрибути, ключове, области. 7.3.Релации–структура, свойства, РБД.

 8. Експертни системи. 8.1. Определение и свойства. 8.2. Процес на създаване. 8.3. Характеристики на експерт и на ЕС. 8.4. Видове и основни възможности.

 9. Реализация на експертните системи. 9.1. Участвуващи специалисти и организация. 9.2. Обща структура и архитектура на експертна система - база знания и машина за извод. 9.3. Принципи за работа на машината за извод.

 10. Построяване на експертни системи. 10.1. Видове приложения. 10.2.Технология за създаване на ЕС. 10.3. Основни дейности. 10.4. Степени на разработване (видове прототипи).

 11. Локални компютърни мрежи. 11.1. Определение и предназначение. 11.2.Състав. 11.3. Видове. 11.4. Комуникационни стандарти – интерфейси и протоколи - протокол TCP/IP.

 12. Програмно осигуряване на компютърните мрежи. 12.1. Мрежови операционни системи - функции и услуги. 12.2. Подходи за реализиране на МОС. 12.3. Видове МОС. 12.4. Мениджмънт. 12.5. Предимства.

 13. Глобална компютърна мрежа Интернет. 13.1 История и развитие. 13.2.Организация, структура (две представи) и комутация на пакети. 13.3.Информационни услуги и комуникационен модел.

 14. Електронна поща. 14.1. Предимства. 14.2. Адреси – правила. 14.3. Функциониране – предпоставки и схема.

 15. World Wide Web. 15.1. Понятие за Web – сървъри, клиенти, браузъри. 15.2. Web-адреси – структура и правила. 15.3. Схема за функциониране на Web. 15.4.Понятия на Web: хипертекст-технология,Web-сайт,Web-страница,URL.

 16. Приложения на компютърните мрежи за фирмени информационни системи. 16.1. Основни функции на ФИС. 16.2. Етапи за изграждане. 16.3. Техническо оборудване и състав. 16.4. Видове – модулна структура. 16.5. Обучение.

 17. Електронен бизнес. 17.1. Същност и предпоставки. 17.2. Електронен пазар - участници – видове и характеристики.

 18. Електронна търговия. 18.1. Определения и предимства. 18.2. Видове приложения за електронен бизнес. 18.3. Модели за електронна търговия.

 • 2 –


II. Теми за практически изпит – разработват се по време на упражненията


 1. *Основни характеристики на операционната система WINDOWS XP. Основни елементи на WINDOWS: Desktop-екран, икони, прозорци (папкови и диалогови), менюта и видове команди. Инструменти.

 2. *Работа с WINDOWS XP - опериране с прозорци. Лента със задачите.

 3. *Работа с WINDOWS EXPLORER – организиране и поддържане на папки и файлове. Създаване, преименуване, изтриване, преместване и копиране на папки и файлове. Търсене на обекти. Сортиране на обектите в една папка.
 1. *Текстови редактори. Работа с WORD FOR WINDOWS. Основни възможности и команди: създаване, съхраняване, отваряне, редактиране, форматиране и отпечатване на документи. Таблици и графики.
 1. *Електронни таблици. Работа с EXCEL FOR WINDOWS. Възможности и видове обработки: създаване, съхраняване, отваряне, редактиране, форматиране и отпечатване на таблици. Работа с формули и функции. Създаване на връзки между таблиците. Сортиране и филтриране. Диаграми.

 2. *Обмен на данни между EXCEL и WORD с динамична връзка.
 1. *Изготвяне на компютърни презентации с MS POWER POINT. Вмъкване на готови документи от EXCEL и WORD с динамична връзка.
 1. *Опериране със системата за управление на релационни бази данни Microsoft Access. Изготвяне на таблици, отчети, заявки и др.
 1. *Работа с браузъра Microsoft Internet Explorer - World Wide Web.

 2. *Създаване на собствени адреси за електронна поща. Опериране с e-mail..

 3. *Средства за търсене на информация в INTERNET. Каталози и търсещи машини: www.google.com или www.google.bg.


Забележка: Изпитът се състои от две части:


1. Практически изпит – решаване с помощта на компютър на задачи от областите: 1/ WINDOWS; 2/ WORD; 3/ EXCEL; 4/ POWER POINT; 5/ ACCESS. Оценката се оформя чрез тестове по време на упражненията.


2. Устен изпит – писмено развиване и устно събеседване по шест подтеми. Първите три подтеми са от въпросите с номера от 1 до 10, а вторите три подтеми са от въпросите с номера от 11 до 18.


Л И Т Е Р А Т У Р А


М. Сандалски, Ив. Декова, Г. Илиева: Лекции и практическо ръководство по информатика и информационни системи и технологии. Изд. АвтоСпектър, Пловдив, 2001.


Съставил:


/ доц. д-р М. Сандалски /

Свързани:

Маркетинг, макроикономика iconФакултет по икономически и социални науки изпитен проект по електронна търговия за специалности
За специалности мио, маркетинг, макроикономика и стопанско управление редовно и задочно обучение
Маркетинг, макроикономика iconМакроикономика, маркетинг, мио
Основни понятия в информатиката. 1 Съставни части: хардуер и софтуер. Характеристики и тенденции. Схема на компютър. Предмет на информатиката....
Маркетинг, макроикономика iconБакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически
Основни понятия в информатиката. 1 Съставни части: хардуер и софтуер. Характеристики и тенденции. Схема на компютър. Предмет на информатиката....
Маркетинг, макроикономика iconБакалавърски програми по макроикономика, маркетинг, международни икономически
Основни понятия в информатиката. 1 Съставни части: хардуер и софтуер. Характеристики и тенденции. Схема на компютър. Предмет на информатиката....
Маркетинг, макроикономика iconМакроикономика. Основни принципи. Съвкупни разходи. Макроикономическо равновение. Икономически цикъл. Макроикономика и макроикономическа теория: обект, предмет и функция Обект
Макроикономика. Основни принципи. Съвкупни разходи. Макроикономическо равновение. Икономически цикъл
Маркетинг, макроикономика iconУчебен план маркетинг, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Завършилите придобиват професионална квалификация по маркетинг, която им дава възможност за реализация като маркетинг мениджъри както...
Маркетинг, макроикономика iconУчебен план маркетинг, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Завършилите придобиват професионална квалификация по маркетинг, която им дава възможност за реализация като маркетинг мениджъри както...
Маркетинг, макроикономика iconПримерно мотивационно писмо за „Младши специалист маркетинг
Чрез това писмо бих искала да кандидатствам по обявената от Вас в сайта alljobs com свободна работна позиция за „Младши специалист...
Маркетинг, макроикономика iconЕвропейски формат на автобиография
Главен асистент доктор по научна специалност 05. 02. 26 „Маркетинг”, преподавател в катедра „Маркетинг и туризъм”
Маркетинг, макроикономика iconСписък с публикации на
От маркетинг на взаимоотношенията към маркетинг на сътрудничеството. Военно-научен форум с международно участие, доклад 2006 1
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом