Български ветеринарен съюз
ИмеБългарски ветеринарен съюз
страница1/3
Дата на преобразуване20.01.2013
Размер299.5 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bvsbg.com/files/Stanovishte vtoro.doc
  1   2   3
БЪЛГАРСКИ ВЕТЕРИНАРЕН

СЪЮЗ

e-mail: bvsbg@abv.bg; Телефон: 0887876969


СТАНОВИЩЕ

ПО ПРОЕКТА ЗА ЗИДЗВМД

Сигнатура 102-01-86; Дата на постъпване 14/12/2011


I. Български ветеринарен съюз има принципни възражения, срещу предложения проект за изменение и допълнение на Закона за ветeринарномедицинската дейност по следните съображения:Представеният за обсъждане пред Народното събрание на Република България Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност не кореспондира с тенденцията на развитие на ветеринарномедицинската дейност в световен и европейски мащаб и ще доведе до деструктурирането на един работещ закон. Мотивите на вносителя за обстоятелствата, наложили преуреждането на действащи институти, правнорегламентиращи дейности изцяло съобразени с европейското законодателство, по начин противоречащ на поети от страната ни ангажименти като държава – членка на ЕС са непълни, неясни и необосновани.

Проектът нарушава основни правни правила и принципи залегнали в националното и европейско законодателство:


1. При изготвянето на Проекта за изменение и допълнение на ЗВМД са допуснати нарушения на Закона за нормативните актове и Указ № 883 на НС за прилагане на Закона за нормативните актове, на основните процедурни правила залегнали в законодателството регламентиращи издаването на нормативни актове, на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.

Законопроектът е изготвен от съставителя без да му се даде необходимата гласност, да бъде обсъден публично като се изпрати заедно с мотивите на пряко засегнатите от прилагането му групи /съсловната организация на ветеринарните лекари, фермерски организации, общини и др./, които да организират неговото обсъждане и да дадат мотивирани становища - в публикуваните двукратно /на 20.01.2011г и 01.03.2011г /на официалният сайт на Министерство на земеделието и храните варианти на проект липсват цели групи текстове съдържащи се в публикуваният на сайта на Народно събрание ЗИДЗВМД.

Предлаганите от Министерството на земеделието и храните, в качеството му на орган отговарящ за изготвяне на законопроекта, изменения и допълнения, в голямата си част са предложени без необходимата обосновка и без да е отчетен завишения риск свързан с опазването на общественото здраве при евентуалното им прилагане. В мотивите и доклада към проекта :

- не се посочват конкретните очаквани резултати от прилагането на акта при приемането му;

- реалните финансови резултати от неговото прилагане;

- не е посочен размерът на сумата, с която ще се намалят бюджетните разходи за профилактика и ликвидиране на болестите по животните;

- не е направена оценка как допълнителните средства предвидени като държавна помощ за изпълнените на мерките ще се отразят на собствениците на животни, задължени да изпълняват мерките, какъв е реалният механизъм те да бъдат получавани от тях, особено лицата отглеждащи животни за лична консумация, с интензитет до колко процента ще е помощта, под формата на директни плащания или на субсидирани услуги и т.н.;

-не е направена оценка на риска във връзка с възникването на заболявания и ликвидирането им;

- не е направена оценка на въздействието, която реално да отчита ефектите от политиките заложени в него върху хората ;

-не са представени разчети за необходимите средства за допълнителните функции, с които се натоварват общините;

- не е направена съпоставка, доколко предлаганите в проектозакона изменения и допълнения кореспондират с вече поети ангажименти от страната ни като държава – членка на ЕС;

-въвеждат се нови разпоредби на национално ниво, които следва да са съпоставими с правото на ЕС, с цел постигане на достатъчна степен на съответствие с европейското законодателство и др., все изисквания заложени в нормотворческия процес.


2. Нарушава се основният принцип на ясно отграничаване на специфичните функции по контрол и изпълнение, на задачи и отговорности на ветеринарните лекари и точната регламентация на формите на съвместната работа и взаимодействие между държавните органи в сектора и практикуващите ветеринарни лекари в изключително важни области - мониториг, саниране, кризисни ситуации, лечение, хуманно отношение, пътища за разпространение на лекарствата, защита на потребителите и т.н Наличието на тази диференциация позволява осъществяването на пълната проследяемост и обективен контрол на суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора по цялата верига. Способства за предотвратяване на незаконната употреба на субстанции или ветеринарно- медицински препарати /ВМП/ и осигурява възможност реално, на терен, да се осъществяват мерките за превенция, профилактика и лечение на заболяванията. С отмяната на чл.8 ал.2 от сега действащия ЗВМД предложена в §3 от ЗИДЗВМД се въвежда опасен за обществото прецедент като се дава възможност на служители от БАБХ да извършват дейности контролирани от самите тях и в чиито компетенции се предоставя едностранно да определят правилата за осъществяването им. Същото касае и други държавни служители във ветеринарната администрация, която е компетентен орган за осъществяване на официален държавен контрол на ветеринарномедицинската дейност и които са в служебни правоотношения.


3. При изготвянето на проекта е нарушен основен принцип на гражданското право – свободата на договаряне и автономията на волята. Предвидено е лечението и профилактиката на животните да се осъществява по договор между собственика им и регистриран ветеринарен лекар като образецът на договора в частта му за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните ще се утвърждава от Изпълнителния директор на БАБХ, който не е страна по договора.


4. С проекта е нарушен и друг основен обществен принцип – принципа на пазарната икономика. Същият изисква цените на стоките и услугите да се определят според търсенето и предлагането, а не административно. В този смисъл е недопустимо Министърът на земеделието и храните да определя едностранно цени, а още по-малко максималните цени, по които ще се заплаща изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и профилактика, по договор, по който той не е страна.


5. При формулиране на наказанията вносителят не е съобразил и е нарушил основен принцип от наказателното (респ. административно наказателното право) – за едно деяние да се налага едно наказание. Недопустимо нарушение на основен принцип на правото е и формулирането на наказания за нарушения, които не са деяния по смисъла на закона и които не предписват задължение.


6. В контекста на предлаганите изменения и допълнения, извън обхвата на законопроекта остават собствениците на животни за лична консумация, които не са регистрирани по чл.137 ЗВМД. Те не получават субсидии или държавна помощ и по този начин се поставят в неравностойно положение спрямо по-едрите, регистрирани ферми, което е нарушаване на принципа на равнопоставеност и недискриминация. Същевременно тези лични стопанства носят не по-малък риск от избухване на заболяване, което може да доведе до негативни икономически последици на широк кръг лица. Начинът, по който се предлага да се извърши преминаването към новите условия без уреждане на основни институти и взаимовръзки, по-скоро би довел до непредвидими последици.

7. В законопроекта не е отчетен юридическият факт, че Български ветеринарен съюз не е частноправно сдружение по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Българският ветеринарен съюз /БВС/ е създаден като корпорация на публичното право с публичноправни функции за организиране, контрол и дисциплинарна власт спрямо практикуващите ветеринарни лекари. Законът за съсловната организация е един от законите, чрез които държавата изпълнява задължението си да закриля здравето на гражданите и да им осигури качествено и добросъвестно ветеринарномедицинско обслужване като поверява на самите ветеринарни лекари, чрез управляваната от тях корпорация да ръководят професията като най-целесъобразен способ за контрол върху спазването на Кодекса за добра ветеринарномедицинска практика и професионална етика, както и за надлежно управление на професията. Предложеното в законопроекта превръщане на един самофинансиращ се корпоративен публично правен субект в конгломерат от частноправни сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) е лишено от правна логика и в противоречие с действащото законодателство. То е и финансово неоправдано, защото тези функции ще трябва да се възложат на държавни служители, които не биха могли да разполагат със същата компетентност и биха стрували не малко средства на държавния бюджет.

8. С проекта се правят многобройни и съществени промени в една изключително важна и чувствителна за обществото и икономиката ни сфера. Създават се нови глави и раздели с многобройни нови членове, което освен всичко останало създава объркване и невъзможност за проследяване на смисъла и систематичното им място в нормативния акт като цяло. Във връзка с чл.11 ал.1 от Закона за нормативните актове това предполага извършването на цялостен и задълбочен преглед на Закона за ветеринарномедицинската дейност и изготвяне на изцяло нов проект на Закон съобразен с изискванията на Европейското право.


ІІ.СТАНОВИЩЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОТДЕЛНИ ТЕКСТОВЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА


1. По § 2

В новосъздаденият чл. 7 ал. 6 думата „списъци“ да бъде заменена с “регистри”.

Мотиви: Воденето на подобни “списъци”, е правна възможност за държавата, на чиято територия се извършва доставката, съгласно чл. 5, ал. 3, буква “а” от Директива на Съвета 89/662 и следва с оглед целесъобразността да се прецени дали е необходимо подобно вписване в списък. Горецитираната Директива борави­ с понятията “регистрация” и “регистър” и тъй като на практика разписаното в законопроекта е регистрационен режим, резонно е да се използват тези понятия. Воденето на списъци в смисъла на понятието, което се влага не следва да бъде обект на закона - това е въпрос на подреждане на статистическа информация и във всяка институция с контролни функции и задачи се прави, за да е в улеснение на работата и за да могат да се дават необходимите справки.Това е в съответствие и с ал.2,където също се използва терминът „регистри”


2. По § 3.

2.1 В Чл. 8 ал. 1 думите „официални ветеринарни лекари, от инспектори и експерти“ се заменя със „служители на БАБХ”

Мотиви: Понятието „официални ветеринарни лекари“ по аргумент на противното води до съществуващо понятие „неофициални ветеринарни лекари“. Не следва в този закон да се изброяват съществуващи щатни длъжности като „инспектори и експерти“. Считаме, че правната уредба по системно място е в закона за държавния служител /чл.5/, съответно в устройствения правилник на БАБХ.


2.2 Предложената в §3 отмяната на чл. 8 ал.2- да не се приема.

Мотиви: С отмяната на чл.8 ал.2 от сега действащия ЗВМД предложена в §3 от ЗИДЗВМД се въвежда опасен прецедент като се дава възможност на служители от БАБХ да извършват или да участват в дейности, които са обект на контрол от самите тях и в чиито компетенции се предоставя едностранно да определят правилата за осъществяването им. Същото касае и други държавни служители във ветеринарната администрация, която е компетентен орган за осъществяване на официален държавен контрол на ветеринарномедицинската дейност и които са в служебни правоотношения. Приемането на подобен текст ще доведе до нарушаването на принципа на ясно отграничаване функциите по контрол и изпълнение, очевиден конфликт на интереси и противоречие със законови изисквания залегнали в Закона за държавния служител и свързания с него Кодекс. Това би дало възможност на държавни служители да извършват свободна стопанска дейност паралелно със заеманата държавна длъжност.


3. Предлагаме чл.12 от сега действащия ЗВМД - да отпадне.

Мотиви. Разделянето на ветеринарномедицинската дейност в указаните три министерства – вътрешните работи, отбраната и транспорта е било обвързано със съществуващи войскови части и отпаднала система за самозадоволяване. Неефективно е подържане на такива ведомствени структури. По аргумент на противното, ако не се приема това предложение за отпадане на текста, то би следвало да се включи и Министерството на правосъдието /в частност Държавно предприятие фонд „Затворно дело“ поради отглеждане на количество животни по затворите и общежитията надвишаващи тези в съществуващите министерства


4. По § 5


4.1. Текста от § 5,т.1,изр.1 и в следващите текстове от законопроекта, думите ”ветеринарно лечебно” да се заменят с „ветеринарномедицинско”-да не се приема.

Мотиви: Терминът ”ветеринарно лечебно” е добило гражданственост и съгласно Закона за нормативните актове, промяната на термин изисква сериозни мотиви. Това налага в Преходните разпоредби да има дефиниция на понятието „ветеринарномедицинско”.


4.2. Текста от § 5, т.1, изр. 3 и в следващите текстове от законопроекта, думите „Българския ветеринарен съюз (БВС) се заменят с “Федерацията на ветеринарните лекари в България (ФВЛБ) или друга професионална организация, която е колективен член на ФВЛБ”- да не се приема.

Мотиви: Български ветеринарен съюз е създаден със специален закон по силата на Регламент 2005/36/ЕО. Очевидно е, че тази част от предложения текст, създава колизия с чл. 2, ал.1 от Закона за съсловна организация на ветеринарните лекари в България, който обединява всички ветеринарни лекари, които упражняват професията си в Република България, без ограничения по пол, възраст, партийна, етническа и религиозна принадлежност, с изключение на служителите в държавната администрация, осъществяващи контрол върху ветеринарномедицинската практика за периода на заемане на държавната служба. Съсловната организация е създадена в изпълнение на изискванията на европейското законодателство и е нецелесъобразно да се създава дублираща професионална организация на ветеринарните лекари, която да води отделни регистри за професионална легитимност, отделни дисциплинарни комисии или да се търси по този начин необоснована намеса на държавни чиновници в саморегулиращи се професионални организации. Това води не само до необосновани обществени разходи, в т.ч. и бюджетни, но създава опасен правен прецедент, застрашаващ нормалното развитие на сродни организации на БВС, като Български лекарски съюз, Съюза на архитектите, Висш адвокатски съвет, Съвета на нотариусите и др.


4.3. Предлагаме в сега съществуващият текст на чл. 25 ал.1 след думите „ветеринарно лечебно заведение” да се добавят „ветеринарно заведение”


4.4 Предлагаме и алтернативно предложение в чл. 25 т.1 от проекта - думите „на територията на един ветеринарен участък” се заличават “ да се измени така: „на територията на административната област, където има регистрирано ветеринарно лечебно заведение.”

Мотиви: Това ще спомогне за осъществяване на по-добър контрол и същевременно ще осигури възможност за избор и свобода при доставката на услуги.

  1   2   3

Свързани:

Български ветеринарен съюз iconБългарски ветеринарен съюз
Становището на Български ветеринарен съюз по предложения от Министерство на земеделието и храните Проект за изменение и допълнение...
Български ветеринарен съюз iconБългарски ветеринарен съюз декларация на български ветеринарен съюз
Законопроектът нарушава както граждански права, така и създава условия за увеличаване на административните разходи на държавата....
Български ветеринарен съюз iconБългарски ветеринарен съюз
Откриване на конгреса. Регистрация. Поздравление от председателя на бвс д-р Йордан Бойчев
Български ветеринарен съюз iconОмбудсманът и Българският ветеринарен съюз започнаха съвместна кампания за превенцията от заразни и паразитни болести по животните
На националния омбудсман (ул. „Джордж Вашингтон” №22) се състоя пресконференция, на която беше представена съвместната инициатива...
Български ветеринарен съюз iconАнекс №2 к
Годишен рамков договор рд 50-267/08. 12. 2008г подписан между Български ветеринарен съюз и Министъра на земеделието и храните
Български ветеринарен съюз iconОтворено изявление на български ветеринарен съюз
Протестът на ветеринарните лекари доведе до нов бум от неверни твърдения. Декларацията за нетърпимост на лекарите към некомпетентната...
Български ветеринарен съюз iconСпециализиран бюлетин по тематиката " Български фармацевтичен съюз "
Ключови думи: Здравеопазване, нзок, рфк, бфс (Български фармацевтичен съюз), Мирослав Ненчев, Фармация, Лекарства, Аптеки, Дистрибутор,...
Български ветеринарен съюз iconСпециализиран бюлетин по тематиката " Български фармацевтичен съюз "
Ключови думи: Здравеопазване, нзок, рфк, бфс (Български фармацевтичен съюз), Мирослав Ненчев, Фармация, Лекарства, Аптеки, Дистрибутор,...
Български ветеринарен съюз iconБългарски ветеринарен съюз
Април 2008г., изм. Дв бр. 100 от 21 Ноември 2008г., изм. Дв бр. 27 от 10 Април 2009г., изм. Дв бр. 35 от 12 Май 2009г., изм. Дв бр....
Български ветеринарен съюз iconУста в
Народен ловно-рибарски съюз гр. София, преименуван на Български ловно-рибарски съюз през 1962 г и на Съюз на ловците и риболовците...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом