Догово р днес, г в гр. Бургас между: община бургас
ИмеДогово р днес, г в гр. Бургас между: община бургас
Дата на преобразуване20.01.2013
Размер50.45 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.burgas.bg/uploads/684ce526fac7eae57904f303f1ed12bc.doc
Д О Г О В О Р


Днес, ................. 2012 г. в гр. Бургас между:

ОБЩИНА БУРГАС, ЕИК 000056814,с адрес, гр. Бургас, ул. „Александровска” №26, представлявана от Заместник-кмет Красимир Иванов Стойчев Възложител,

и

Изпълнител, на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и Заповед №2859/02.12.2011 г. на г-н Димитър Николов, Кмет на Община Бургас Бургас се подписа настоящия договор за следното:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА - Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши абонамент и доставка на вестници и списания за нуждите на Община Бургас за 2013 г. до адресите, посочени от Възложителя.

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Първоначалната сума за годишен абонамент на вестници и списания за 2013 г. е в размер … лв. (словом лева) с включени: ДДС, разходи за транспорт, етикиране, опаковка, доставка на изданията.

2. Разплащането се извършва в български лева, по банков път, до края на месец март 2013 г., след издаване на данъчна фактура за извършения абонамент за 2013 г., по посочени от Изпълнителя банкови сметки както следва:

IBAN

BIC

3. Разплащането на допълнително възникнали нужди за годишен абонамент на вестници и списания за 2013 г., над посочения в т. ІІ.1, но общо не повече от 66 000,00 лв. (шестдесет и шест хиляди лева), без включен ДДС, ще се извършва в български лева, по банков път.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Да предостави на Изпълнителя списък на изданията, за които ще извършва абонамент по каталожни номера и бройки.

2. Да предостави на Изпълнителя списък с точните адреси, на които да се доставят изданията.

3. При различие в бройките на изданията при получаването да уведомява Изпълнителя на телефон ….. своевременно на същия ден.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Изпълнителят се задължава:

1.1. да предостави на Възложителя каталог за абонамент за 2013 г.;

1.2. да доставя ежедневно на Възложителя точното количество от всяко издание за съответния ден на място, определено от Възложителя от 06,00 до 08,00 часа, с изключение на

съботни и неделни издания, както и броевете през празнични дни, които следва да се доставят на първия работен ден, следващ неприсъствения;

1.3. да извършва доставката до абоната със собствен транспорт от 06,00 до 08,00 часа от датата на заявката на уточнено от абоната място;

1.4. да издава данъчна фактура за извършения абонамент и квитанция с опис на изданията.

2. При необходимост от специални доставки, Изпълнителят се задължава да ги траспортира безплатно.

3. В случай на прекратяване или непредоставяне на изданието за разпространение от страна на издател, Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя за настъпилата промяна, като посочи датата на последния излязъл от печат брой и го достави съгласно договорените условия, а в срок от 30 календарни дни върне сумата за платените, но недоставени броеве до края на абонаментния период.

4. В случай, че след доставката, бъдат констатирани от Възложителя липса на вестници и списания или бройки от тях, Изпълнителят се задължава да ги възстанови за своя сметка.

5. При невъзможност да изпълни задълженията си по т. 4, раздел ІV-ти, Изпълнителят е длъжен да възстанови сумата на недоставените издания.

6. Изпълнителят се задължава да доставя от понеделник до петък включително в-к „24 часа” с приложение „Твоят ден” и в-к „Дневен труд” с приложение „Твоят ден”.

7. При необходимост от допълнителен абонамент и доставка на вестници и списания за нуждите на Община Бургас, Изпълнителят се задължава да ги извършва при условията на настоящия договор.

V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. При пълно и/или частично неизпълнение на поетото с настоящия договор задължение, Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка, в размер от 30% (тридесет процента) от цената на договора. При частично неизпълнение на поето с настоящия договор задължение, Изпълнителя заплаща на Възложителя неустойка, в размер от 30% (тридесет процента) цената на договора за неизпълнената част.

2. При забавено изпълнение на задължението по раздел ІV от настоящия договор, Изпълнителят дължи неустойка, в размер от 0,5% (нула цяло и пет процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 30% (тридесет процента) от цената по договора.

3. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.

4. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор, Възложителят има право да развали договора.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

1. Настоящият договор се прекратява:

1.1. с изтичане на срока му;

1.2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

1.3. едностранно, без предизвестие, при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по раздел ІV от настоящия договор.

2. В случай на забава в доставката на вестници и списания за нуждите на Община Бургас с повече от 2 (два) календарни дни или не извършване на доставките по уговорения начин и с нужното количество и качество, Възложителят може да развали договора, като Изпълнителят дължи и неустойка, съгласно раздел V, т. 1 от настоящия договор.

За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

3. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

2. При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнение на настоящия договор, на основание чл.117, ал.2 от ГПК, се съгласяват евентуалните и съдебни спорове и претенции да се предявяват пред БРС или БОС, съобразно правилата на родовата подсъдност.

3. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правило не се прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

4. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

5. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:

За Възложителя: Община Бургас: град Бургас, ул. „Александровска” № 26;

За Изпълнителя: ………………………………………………………………..

6. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.


Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за Възложителя и един за Изпълнителя.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА БУРГАС
Свързани:

Догово р днес, г в гр. Бургас между: община бургас iconДогово р днес, в град Бургас, между: оу „Братя Миладинови
Оу „Братя Миладинови”, гр. Бургас, ж к. „Братя Миладинови”, представлявано от Директора Бочко Кирилов Бочев и гл счетоводител Красимира...
Догово р днес, г в гр. Бургас между: община бургас iconОбщински съвет бургас комисия по чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас
Днес, 29. 06. 2012 г, от 14: 00 часа в сградата на Община Бургас се състоя заседание на Комисията по чл. 9 от Правилника за организацията...
Догово р днес, г в гр. Бургас между: община бургас iconДоговор
Община бургас, с адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” №26, еик 000056814, представлявана от Заместник-кмета „Култура...
Догово р днес, г в гр. Бургас между: община бургас iconДоговор
Община бургас, с адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” №26, еик 000056814, представлявана от Заместник-кмета „Култура...
Догово р днес, г в гр. Бургас между: община бургас iconДоговор
Община бургас, с адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” №26, еик 000056814, представлявана от Заместник-кмета „бфисд“...
Догово р днес, г в гр. Бургас между: община бургас iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Тръбен кладенец тк 1 “бсу-бургас”, намиращ се в упи I – 32, кв. 19 по плана на к-с “Братя Миладинови”, гр. Бургас, община Бургас,...
Догово р днес, г в гр. Бургас между: община бургас iconМотиви към проекта на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас
Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр....
Догово р днес, г в гр. Бургас между: община бургас iconОбщина бургас
На 12. 06. 2009г от 14. 30 часа в изпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти и рекламната...
Догово р днес, г в гр. Бургас между: община бургас iconОбщинабурга с
Община бургас, с адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Александровска" №26, еик 000056814, представлявана от Атанаска Димитрова Николова...
Догово р днес, г в гр. Бургас между: община бургас iconОбщина бургас
Ние и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 год на община Бургас год е приета от Общински съвет Бургас по предложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом