Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
ИмеГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Дата на преобразуване20.01.2013
Размер61.56 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.kzd-nondiscrimination.com/start/images/stories/kazusi/VI/Kazus VI - Grupa VI.doc
Национален семинар

Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията”

Практически занимания за разрешаване на казуси”

29.10.2010г.


Казус за група VІ

Модератори на група VІ – Лало Каменов, заместник председател на КЗД, и Жасмина Милушева, старши юрисконсулт в КЗД,


„ЖОКЕР” ООД е търговско дружество, със седалище в гр. Б, регистрирано през 2006г. Основната дейност на дружеството е обмен на валута. Дружеството има две бюра за обмен на валута в гр.Б

На 01.11.2009г. в местният вестник излиза съобщение, че със заповед №123/25.10.2009г. на Кмета на община Б. е открита процедура за продажба на частна общинска собственост чрез публично оповестен конкурс за недвижим имот с идентификатор 02500.00.101,с площ от 147 кв.м., находящ се в гр. Б, общ. Б. , граничещ с имот с идентификатор 02500.00.100, в който се намира ползваното от „Жокер” ООД под наем помещение на едно от обменните му бюра. Имотът, за който е открита процедурата за продажба чрез публично оповестен конкурс, е изключително привлекателен за много широк кръг от субекти, защото се намира на крайбрежната пешеходна зона, свързваща гр.Б с близкия курортен комплекс А. Около имота има няколко новопостроени петзвездни хотели, яхтено пристанище и много оживен поток от туристи.

В публикуваната във вестника обява е посочена одобрената оценка на имота, срока за подаване на оферти, както и следните условия за провеждането му и участието на кандидатите:

Предмет на конкурса - изграждане на обекти, обслужващи изграден хотел в гр. Б
Цена на имота - не по ниска от 35 868.00 лв. /тридесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и осем лева/, без ДДС;

Размер на предвидените инвестиции;

Срок за влагане на предвидените инвестиции;

До участие в конкурса се допускат дружества, регистрирани по търговския закон, със седалище и адрес на управление на територията на Община Б., минимум пет години назад от приемане на решението, които развиват хотелиерска дейност в собствени хотелски бази в гр. Б.

„ЖОКЕР” ООД не може да покрие критерии, поставени за субектите,които са допустими за участие в процедурата, защото има седалище в тази община, но заради това,че дружеството е създадено през 2006г. не може да покрие изискването седалището да е в тази община минимум 5 години преди откриването на процедурата. От друга страна никога до сега дружеството не е осъществявало хотелиерска дейност, още повече в собствена хотелска база. До крайния срок за подаване на документи/в рамките на 30 дни/ не е в състояние да закупи собствен хотел и да стартира хотелиерска дейност. Счита, че поставените критерии са дискриминационни на пръв поглед по лично положение, а непряко и по признак гражданство.

І. „ЖОКЕР” ООД на основание чл.73 от ЗЗДискр. подава жалба до Административен съд гр.Х против заповедта на кмета, с която е открита процедурата за продажба на имота чрез публично оповестен конкурс. Излага единственото оплакване, че заповедта е издадена в нарушение на чл.4,ал.1 ЗЗДискр. и моли за отмяна на същата. Оспорващият намира, че изискванията за кандидатите за участие в процедурата представляват множествена дискриминация, пряка по признак лично положение и непряка по признак гражданство. Оплакванията си за множествена дискриминация мотивира по следния начин:

1.Изискването за седалище в гр.Б е свързано с местоживеенето на собствениците на дяловете в дружеството,респ. управителите, защото обичайната практика е хората да осъществяват търговка дейност там, където живеят, независимо дали търговската дейност се осъществява точно там, където живее лицето или в последствие лицето променя местоживеенето си в зависимост на мястото на упражняване на търговската дейност. От друга страна заетите в търговското дружество обичайно са лица с местоживеене по мястото, където се осъществява търговската дейност. Местоживеенето се определя по личен избор на лицето и заради това този критерий изключва на основата на лично положени всички субекти, които нямат седалище в община Б или към момента имат седалище в община Б, но не покриват критерия за срока.

2.Изискването за седалище в гр.Б преди повече от 5 години е непряка дискриминация по признак гражданство, защото изключва всички дружества от или със седалища в други държави-членки на ЕС и съставлява дискриминация,забранена по силата на чл. 18 от ДФЕС / предишен чл.12 от ДЕО/ във връзка с правото на установяване по чл. 49 от ДФЕС и чл. 50,пар.2,б.”д” от ДФЕС .

3.Изискването да упражнява хотелиерска дейност при това в собствена хотелска база е свързано както с имуществено положение, защото много малка част от търговските дружества са собственици на хотели.Това изискване е свързано също така и с личното положение на собствениците на дяловете във фирмите, тъй като дали дружеството ще осъществява точно хотелиерска дейност зависи от волята и личната преценка на съдружниците.

4.Няма никакво разумно оправдание имотът да се продава за изграждане на обекти, обслужващи изграден хотел в гр.Б, защото дружеството –кандидат може да име седалище в община Б, но хотелът му да е на километри от продавания имот и да не е възможно продаваният имот да се ползва за изграждането на обекти, които пряко да обслужват хотела му. Това налагало предположението, че конкурсът се прави за дружествата – собственици на двата изградени на крайбрежната пешеходна зона петзвездни хотела.

Всичко изложено горе налагало извода, че се ограничават възможностите на много широк кръг от субекти,включително и на физически лица, които с поред заповед са изключени въобще от участие в конкурса.

ІІ. Кметът на Община Б. оспорва допустимостта и основателността на жалбата със следните доводи:

1.Оспорването не е допустимо, защото издадената от него заповед е в изпълнение на решени№ 378 от 24.09.2009г. на Общински съвет Б. и в същото време се явява подготвителен акт по издаването на крайния акт за определяне на купувач, т.е неговата заповед на основание чл.21,ал.5 от АПК не представлява индивидуален административен акт.Заради това моли съдът да прекрати образуваното производство и да остави жалбата без разглеждане, като оспорващият може да защити правата си като оспори крайния акт за определяне на купувач.

2. Счита, че поставените критерии не са дискриминация по смисъла на чл.7,ал.1,т.2 от ЗЗДискр. , като изтъква редица доводи в тази насока: а/ изискването за седалище в община Б за период повече от 5 години преди откриване на процедурата е насочено към местни търговски дружества, които обичайно наемали работници от общината и допринасяли по този начин за решаването на местните социални въпроси, свързани със заетостта на населението в общината; б/условието имотът да се продава за изграждане на обекти, обслужващи изграден хотел в гр.Б, има своето оправдание, че площта на продавания имот е твърде малка и би могла да се ползва за тези цели; в/ условията не благоприятстват конкретни хотели, защото на тази площ може да се изгради обект, който да обслужва хотел,намиращ се на километри от местонахождението на имота- например като пункт за раздаване на хавлии и шезлонги за клиентите на хотела в близост до плажа, или като пункт за организиран транспорт /трансфер/ на туристите от хотела до плажа, както и за редица други допълнителни услуги, които да обслужват не само един хотел- например бюро за настаняване на туристи или предлагане на допълнителни туристически услуги.

3.Оспорващото дружество не е със седалище в друга държава –членка на ЕС и следователно на може да се позовава на чл.18 от ДФЕС, защото защитеният признак-гражданство не е приложим към тази ситуация.

4.Условията за участие в конкурса са определени с решение № 378 от 24.09.2009г. на Общински съвет Б., който на основание чл.76,ал.2,т.9 и ал.4 от Наредбата по чл.8,ал.2 от Закона за общинската има правомощието да определя специфични изисквания към кандидатите за участие в конкурса. Изпълнението на решението е възложено на Кмета на Общината, който нямал правна възможност нито да промени изискванията за участие, нито да прецени дали да проведе или не конкурса за продажба на имота. Заради това оспорваната негова заповед възпроизвежда определените от Общинския съвет условия за участие в конкурса, а не ги установява за първи път като условия за допустимост на участниците.

ІІІ.Въпроси, които следва да се обсъдят и обосноват във всяка една от трите подгрупи в зависимост от функционалното й положение в процеса /подгрупа –адвокати на оспорващия, подгрупа- адвокати на издателя на заповедта, подгрупа на съдиите/ :

1/ Допустимо ли е оспорването ?

2/ Как следва да се разпредели доказателствената тежест – коя от страните какви факти следва да доказва?

3/Оспорената заповед нарушава ли забраната по чл.4 от ЗЗДискр. и поставените изисквания за участие в конкурса представляват ли множествена дискриминация по признак лично положение и гражданство? Има ли значение фактът, че оспорващото дружество е със седалище в България, а не в друга държава-членка на ЕС за успешното позоваване на признак гражданство? Има ли значение фактът, че критериите към участниците в конкурса са определени с решение на Общинския съвет, а оспорената заповед само ги възпроизвежда, без да ги установява за първи път като такива относно допустимостта на кандидатите в процедурата по конкурса?

ІV.След обсъждането на горните въпроси и обосноваването им в съответната подгрупа, становищата се излагат пред съдиите подобно като в един съдебен процес, след което подгрупата на съдиите се оттегля на съвещание и решава делото. Подгрупата на съдиите, отчитайки позициите на подгрупите на адвокати на жалбоподателя и ответника, трябва да представи проекта на решение по делото с кратки мотиви по трите въпроса.

V.За предварителна подготовка се препоръчват следните ресурси: ДФЕС,ЗЗДискр., Закон за общинската собственост, ЗМСМА, Практика на Съда на ЕО /Съда на ЕС/, например решение по обединени дела С – 570/2007г. и С – 571/2007г.;
Свързани:

Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията

Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията

Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconПрограма национален семинар „ Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията 28-30, Октомври, 2010 г гр. Варна, кк «Златни пясъци»
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Модератор на група ІV – Хари Алексиев, член на кзд, и Светослав Илиев, Главен юрисконсулт в кзд
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Модератори на група ІІІ – Зора Генчева, член на кзд, и Али Зинал, младши експерт в кзд
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
В. и в двугодишния срок от създаването си е реализирало редица инициативи за постигане на целите на сдружението, част от тях финансирани...
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Практическите занимания се извършват в 6 малки групи от 20-25 участника. Всяка група се ръководи от един или двама модератори, които...
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Дружеството е на първо място по по уникални дневни посещения на сайтовете му всеки месец за периода на последните 12 месеца. На началната...
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconПрограма национален семинар „ Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право 08-10, Април, 2010 г гр. София, хотел «макси парк хотел спа»
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconПрогрес (2007-2013)
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом