Доклад Месец юли 2010
ИмеДоклад Месец юли 2010
страница1/23
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер3.3 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.pd.government.bg/uploads/files/Parvichen_Obobshten_Analiz_II_ed.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
2ра редакция

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Област ПЛОВДИВ

Доклад


Месец ЮЛИ 2010

1Въведение


Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в област Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Промяната на Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му в началото на 2010 г. въвежда нов подход в развитието на социалните услуги чрез планиране на разкриването, закриването, промяната на капацитета и предоставянето им на общинско и областно ниво на базата на анализ на потребностите от социални услуги. Промените в основните документи, определящи държавната социална политика, имат за цел осигуряване на равен достъп до качествени социални услуги на хората от различните рискови групи. В тази връзка, на основание чл. 36 а. от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, се пристъпи към изготвяне на настоящия доклад, който има за цел да представи цялостен анализ на ситуацията на териорията на област Пловдив и да постави основата на планирането на социалните услуги на регионално ниво за периода 2011 – 2015 г.

При изготвяне на анализа оперативният екип и заинтересованите страни се съобразиха със следните основни източници на информация, които определят националната, регионалната и местната политика в областта на развитие на социалните услуги, а именно: 1. Стратегия за децентрализация и програма за изпълнение на стратегията за децентрализация;

 2. Национален доклад на Република България по стратегиите за социална закрила и социално включване 2008-2010 г.;

 3. Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България”;

 4. Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г.;

 5. Национална стратегия за детето 2008-2018 г.;

 6. Национална програма за закрила на детето за 2010 година;

 7. Национална стратегия за демографско развитие на Република България 2006-2020 г.;

 8. Конвенция на ООН за правата на детето и Закона за детето по отношение на мястото на детето в обществото, правото му на живот в семейна среда, осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата на децата, подобряване на детското здраве, както и включването на децата със специални образователни потребности в интегрирана училищна среда, и др.;Анализът е разработен въз основа на действащото законодателство в социалната сфера. Съобразен е с националните стратегически документи, които имат отношение към социалното подпомагане на хората в неравностойно социално положение, към социалната интеграция на хората с увреждания, както и с националните приоритети в развитието на социалните услуги, насочени преди всичко към деинституционализацията на деца и възрастни и децентрализацията на услугите. Анализът отчита постигнатите успехи и работещи добри практики и механизми в развитието на социалните услуги на територията на област Пловдив.

Анализът се базира на разбирането за развитието на социалните услуги като развитие на социалната икономика, разгърнато като двустранен процес – развитие на социалните услуги като средство за адекватно посрещане на нуждите и потребностите на рисковите групи лица и семейства, от една страна, и развитие на икономиката и трудовата заетост – осигуряване на подходящи работни места за квалифицирани в сферата на социалните дейности специалисти и други специалисти в подкрепящите и обслужващите дейности. По този начин ще се гарантира разкриването на социални услуги, които да отговорят на конкретните потребности на хората от целевите групи не само на територията на общината, но и в областта.

Предоставянето на социални услуги е регламентирано в Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Агенцията за социално подпомагане разработва и утвърждава методики за предоставяне на социалните услуги, както и стандарти за мониторинг и контрол на осъществяваната дейност.

Подготовката за изготвянето и самото изготвяне на анализа на ситуацията е извършено от членовете на оперативния екип, сформиран със Заповед № ЗД-ОО-67 от 16.04.2010 г. на г-н Иван Тотев - Областен управител на област Пловдив, в следния състав: 1. Гергана Тошкова – директор на РДСП Пловдив

 2. Венера Атанасова – старши експерт в отдел ЕИЕДВ

 3. Пенчо Малинов – младши експерт в отдел ЕИЕДВ

 4. Нина Банкова – директор на дирекция „Социална политика” –община Пловдив;

 5. Пенка Мрянова – главен експерт в РДСП Пловдив

 6. Живка Георгиева – младши експерт „Социлани дейности“ в община АсеновградРаботата на оперативния екип бе извършвана в тясно сътрудничество с местните общински екипи, сформирани със заповеди на кметовете на осемнадесетте общини на територията на област Пловдив.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Свързани:

Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2010...
Доклад Месец юли 2010 iconОбщина Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от
Тервел, проведено през месец май 2010 година. Проучването е координирано от общинския оперативен екип и е извършено с активното участие...
Доклад Месец юли 2010 iconОбщина велико търново на 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г
На 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г се въвежда временна организация на движението на “Пътно кръстовище Качица”,...
Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Проучването на ситуацията в община Враца е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите...
Доклад Месец юли 2010 iconОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
Настоящият анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Област Силистра е резултат от процеса на стратегическо планиране...
Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Доклад Месец юли 2010 iconЗа местната власт  електронен седмичник 28/14 2010. на Фондацията за реформа в местното самоуправление
Честит празник на общините Созопол (17 юли), Карлово (18 юли), Левски (18 юли), Стрелча (20 юли)! 
Доклад Месец юли 2010 iconРепублика българия
За месец юли 2011 г в отдел пек на рзи – Монтана са регистрирани общо 84 заразни заболявания (без грип и орз), срещу 112 за предходния...
Доклад Месец юли 2010 iconДоклад за дейността на "полимер и"
Полимери” ад води началото си от 1961 г. Първоначалната съдебна регистрация на дружеството като акционерно е през месец юли 1993...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом