Предложение от Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик относно
ИмеПредложение от Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик относно
Дата на преобразуване20.01.2013
Размер44.26 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obspazardjik.com/new/p/doklad-rodeva160710.doc
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик


ОТНОСНО: Предложение за съгласие за изработване на проект за частично изменение на план за регулация и застрояване, относно терен заключен между улица с о.т. 771-776 и о.т.777-772 (ул. ” Веслец”) по плана на гр.Пазарджик.


Господин Председател,


Във връзка с молба вх. №18-00-1574/31.05.2010г от д-р Мария Родева, в качеството си на упревител на АППДМ-ГП „ДЕНТИСИМО” ООД бул. „Г. Бенковски” и Ваше писмо вх.№ 06-00-160/14.062010г е разработена схема за частично изменение на ПРЗ относно терен заключен между улица с о.т.771-776 и о.т. 777-772 (ул.” Веслец”), по плана на гр.Пазарджик, с която се обособяват УПИ за изградените павилиони поставени в този терен.

Терена предмет на разработката представлява територия, която е затворена между улици с о.т. 771-776 и о.т.777-772 (ул.” Веслец”) по плана на гр.Пазарджик и е публична общинска собственост.Върху него в миналото са били разположени спортни площадки, а останалата част е асфалтирана и се е ползувала за паркинг и открит пазар.Съгласно общата схема за разполагане на преместваеми съоръжения за търговия и услуги за гр. Пазарджик изготвена съгласно решение114/30.06.2005г от Общински съвет е определена за разполагане на преместваеми съоръжения за търговия на закрито, има одобрена подробна схема за разполагане.

В искането си д-р Мария Родева, в качеството си на управител на АППДМ-ГП „ДЕНТИСИМО” ООД посочва, че за продължаване на инвестиционните си намерения и е необходим самостоятелен УПИ, с площ и размери съгласно поставените от нея преместваеми съоръжения, тъй като вложените от нея инвестиции многократно надхвърлят стойността на земята която ползува и заплаща такса.

Общината многократно се е опитвала да обособи този терен като малък център за търговия и услуги, но несигурността в начина на предоставянето му (с договор за ползуване за 3г и заплащане на такси), е отблъсквала потенциалните инвеститори. В момента единствената значима инвестиция е изградения профилактичен център от „ДЕНТИСИМО” ООД.Същият е и единствното лечебно заведение на територията на гр. Пазарджик специализирано в тази дейност.

През терена не преминават подземни комуникации и това дава възможност за образуване на урегулирани имоти, при запазване на проведената улична мрежа и тротоари.Образуват се четири броя урегулирани поземлени имоти с предназначение за търговия и услуги и се запазва възможността за обособяване на терен за озеленяване.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21 ал.1, т.11 във връзкъ с ал.2 от ЗМСМА и чл.9, ал.2 от ЗУТ.


П Р Е Д Л А Г А М:


Общинския съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.


Тодор Попов

КМЕТ НА ОБЩИНАТА:


ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е:


№………..


на Общински съвет – Пазарджик, взето на заседанието му на


…………………………… с протокол………………………….


ОТНОСНО: Предложение за съгласие за изработване на проект за частично изменение на план за регулация и застрояване, относно терен заключен между улица с о.т. 771-776 и о.т.777-772 (ул. ” Веслец”) по плана на гр.Пазарджик.


Общинския съвет – Пазарджик след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл.21 ал.1, т.11 във връзкъ с ал.2 от ЗМСМА и чл.9, ал.2 от ЗУТ и след станалите разисквания,


Р Е Ш И :


Дава съгласие за провеждане на процедура по Закона за устройство на територията, за промяна на предназначение на терен заключен между улица с о.т. 771-776 и о.т.777-772 (ул. ” Веслец”), по плана на гр.Пазарджик и образуване на нови урегулирани поземлени имоти с предназначение за търговия и услуги.

2. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да промени действащия план и проведе процедура, съгласно изискванията на ЗУТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ


Пазарджик

Георги Йорданов

Община ПАЗАРДЖИК


4400 Пазарджик, бул.”България” N2, Тел:(034) 44 55 01,

Факс (034) 44 24 95, E-mail:mncplt@cybcom.net
Изх.№.................../..................... 2010 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК

Господин Председател,


Приложено изпращаме Ви предложение и проект за решение относно изменение на план за регулация и застрояване (ПРЗ), касаещо даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на план за регулация и застрояване, относно терен заключен между улица с о.т. 771-776 и о.т.777-772 (ул. ” Веслец”) по плана на гр.Пазарджик и образуване на нови урегулирани поземлени имоти с предназначение за търговия и услуги, с молба за обсъждане на предстоящото заседание на Общинския съвет.

Предложението ще се докладва от арх.Танков– Гл. архитект на Община Пазарджик.


ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Предложение от Кмета на Общината

  2. Проект за решение

  3. Скица №375/14.07.2010г.

  4. Схема за разполагане на преместваеми съоръжения.

  5. Предложение за изменение на ПРЗ.ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик


ПРЕДЛОЖИЛ:

ГЛ. АРХИТЕКТ:.......................................

/Арх Кр. Танков/


СЪГЛАСУВАЛ:

ОТДЕЛ “АПИО”:.............................................

Свързани:

Предложение от Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик относно iconДо председателя на общински съвет гр. Пазарджи к предложени е от Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик относно
Относно: Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от ксо
Предложение от Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик относно iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Тодор Димитров Попов – Кмет на Община Пазарджик относно
Относно: актуализиране на Списъка на средищните училища на територията на Община Пазарджик, считано за учебната 2012/2013 година
Предложение от Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на оптична кабелна линия попадащо в землищата на Пазарджик и...
Предложение от Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на водопровод в землището на с. Величково
Предложение от Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на канализация в землището на с. Величково
Предложение от Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на електропровод 20kv в землището на с. Величково
Предложение от Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за трасе на електропровод в землищата на селата Мокрище, Звъничево и Братаница
Предложение от Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик относно iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Тодор Попов Кмет на Община Пазарджик относно
Относно: определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Пищигово, за отдаване под наем с предназначение...
Предложение от Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на оптична кабелна линия в землищата на Алеко Константиново и...
Предложение от Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик относно iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Тодор Попов – Кмет на Общината за вземане на решение на Общинския съвет за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом