Общински съвет русе
ИмеОбщински съвет русе
Дата на преобразуване20.01.2013
Размер180.95 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ruse-bg.eu/uploads/files/18_26042011.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

_________________________________________________


НАРЕДБА


18


за обществения ред при ползване на превозни средства

на територията на Община Русе


(Тази наредба е приета на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА

с решение № 1101 по протокол № 75/10.10.2003 г., изм. с решение № 169 по протокол № 12 от 23.04.2004 г.,решение № 168/16.09.2004 г. на РОС, решение № 388/12.11.2004 г.; решение № 450/22.12.2004, решение № 780/28.01.2010 г., решение № 864/22.04.2010 г., решение № 1033/18.11.2010 г.; Решение № 25/17.09.2010г на АС-Русе, в сила от 21.02.2011г, Решение № 1175/14.04.2011 г.)


Русе, април 2011 г.

Глава 1. Общи положения


Чл.1.Тази наредба урежда въпросите,свързани с местните изисквани, ограничения и забрани,свързани с движението на превозните средства за общо ползване в гр. Русе.

Чл.2.Територията на гр. Русе се разделя на зони, както следва:

(1)Зона Център (Ц) :Централна градска част с граници: ”Придунавски булевард”, ул.”Цар Фердинанд”, бул.”Цар Освободител”, бул.”Скобелев”, ул.”19-ти февруари” и ул.”Борисова”.

(2)Зона А: включва останалата част от територията на гр. Русе.

Чл.3.Улиците на гр. Русе се квалифицират съгласно приетия с Протокол №38/09.10.2002г. от ОЕСУТ Генерален план за организация на движението на гр. Русе и ЦГЧ.

Чл.4.Условията и редът за организиране на движението по пътищата и улиците на гр. Русе отворени за обществено ползване ,се определят съгласно Наредба №1 от 17.01.2001г. за организиране движението на МРРБ.

Чл.5.Временен режим на движение поради ремонтни работи,аварии,строителство,обществени и спортни прояви и др. по уличната мрежа,се определят и съгласуват от компетентните общински органи и служби за контрол, предвидени в нормативните актове.


Глава 2. Екологични изисквания към превозните средства


Чл.6./1/ Не се допуска движение на автомобили на територията на Община Русе с ниво на вредни емисии над нормативно определените допустими стойности.

/2/ Периодичността на проверяване нивото на вредни емисии се извършва съгласно нормативните актове и се удостоверява със специален холограмен знак.


Глава 3.Осигуряване на безопасността и организацията на

движението по уличната мрежа и тротоарните площи


Чл.7. /1/ Условията, редът, видът и начина на поставяне на пътна маркировка,пътни знаци,пътни светофари и други средства за сигнализация при въвеждане на временна организация на движението ,когато се извъшват строителство и ремонт по пътищата и улиците ,се определят съгласно Наредба № 16/23.07.2001г. на МРРБ.

/2/ Изискванията се прилагат и за сигнализиране на препятствия в обхвата на улицата в резултат на аварии и пътно-транспортни произшествия.

Чл.8. Компетентните общински органи и служби определят и утвърждават условията по чл.7/1/ за работи, свързани със зимното поддържане на пътищата и улиците на територията на Община Русе.

Чл.9. /1/ (нова - реш. 388/12.11.04 г.) Извършването на строителство или ремонт, за които се изисква разрешение за строеж, засягащи уличните платна и/или тротоарите се изпълнява само след издадена заповед на ВОД с определен в нея срок за строителството /ремонта/, включващ пълното възстановяване на уличното платно /тротоара/.

/2/ (нова - реш. 388/12.11.04 г.) Забранява се извършването на строителни и ремонтни работи по уличните платна и/или тротоарите без издадена заповед за ВОД; без изпълнена пътна сигнализация по съгласувания проект и при изтекъл срок за извършване на строителните работи, съгласно издадена заповед за ВОД.

/3/(нова - реш. 388/12.11.04 г.) При извършването на строителство или ремонт на улични платна и/или тротоари,следва да се изпълняват скосявания и снижавания на бордюри на местата за преминаване на пешеходци – за улесняване движението на детски и инвалидни колички, след съгласуване и разрешение от отдел “Архитектура и селищно изграждане” към общината.

Чл.10./1/ Забранява се поставянето на контейнери и кофи за смет и на всякакви други предмети върху уличните платна,както и затварянето им с вдигащи се бариери или други съоръжения.

/2/ Забранява се извършването на търговска дейност върху уличните платна,с изключение на превозна и паркингова дейност.

/3/ Изкючения от забраната по ал. 1 се допускат за поставяне на подвижни пътни знаци.

Чл.11./1/ Забранява се разполагането на съоръжения за търговска дейност /в т.ч. маси и столове пред търговски обекти, сергии, щандове, саксии/ върху тротоарите, ако заемат повече от половината от ширината им или ако не е осигурена ширина за свободно преминаване на пешеходците по тротоара–най-малко 2.00 метра съгласно изискванията на чл.94 ал.3 и 4.

/2/ Забраната по ал. 1 не се отнася за пешеходни зони.

/3/ Забранява се поставяне върху тротоарите на всякакви предмети,създаващи затруднения за движението на пешеходците ,освен ако има специално разрешение за това от компетентните власти.


Глава 4. Опазване на техничeските средства и съоръжения за организацията и безопасността на движението


Чл.12./1/Забранява се умишленото повреждане или отстраняване на пътни знаци, маркировки, парапети, светофари, уредби, улично осветление, настилки, тротоари, разделителни ивици, изкуствени неравности, подлези, надлези, спиркови знаци, съоръжения за пътници по спирките – намиращи се по улиците, площадите, паркингите и други територии за общо ползване.

/2/Забранява се поставянето или преместването на съоръженията по предходната алинея без разрешение на стопанисващите ги организации и без съгласуване с компетентните общински органи и РДВР гр. Русе.

Чл.13./1/Забранява се използването в реклами, плакати и агитационни материали по улиците на мигащи светлини или символи и буквени шрифтове, прилагани за пътни знаци.

/2/Допуска се поставянето им в обхвата на улиците /тротоари, платна, разделителни ивици, откоси/ така че да не се затруднява възприемането на пътните знаци от водачите на превозни средства и да не се отклонява вниманието им.


Глава 5.Обществен градски транспорт и таксиметрови превози


Чл.14.Спирането на автобуси и тролейбуси за качване и слизане на пътници става само плътно до бордюра на тротоара или в специалните уширения,ако има такива.

Чл.15./1/ Забранява се спирането на превозни средства за обществен градски транспорт във втори ред за слизане и качване на пътници.

/2/Забраната по ал.1 се отнася и за таксиметрови автомобили и за микробуси, превозващи пътници.

Чл.16./1/Таксиметровите автомобили изчакват клиенти само на означените за целта места.

/2/Местата по предходната алинея се определят със заповед на кмета съгласно ГПОД и Наредба № 34 на МТС.


Глава 6.Движение на велосипедисти


Чл.17./1/Забранява се управлението на велосипеди ,карането на ролкови кънки и скейбордове от деца до 14 години по всички главни улици – трасета на МГОТ. Отговорност за щетите се носи по закон от родителите /настойниците/.

/2/Допуска се движение на велосипедисти в пешеходни зони,в паркове и градини – при наличие на велосипедни алеи или пътеки, означени по съответния начин.

Чл.18.Пешеходците и велосипедистите са задължени с поведението си да не създават затруднения или опасности за движението на моторните превозни средства.


Глава 7.Ограничения на движението на превозни средства


Чл.19./1/Забранява се :

1. /изм. с решение № 169/23.04.04 г, отм. Изр. 2 с Решение № 25/17.09.2010г на АС-Русе, в сила от 21.02.2011г/ Движението на всякакъв вид превозни средства в пешеходните зони,парковете и градините на гр. Русе.

2. /изм. с решение № 169/23.04.04 г/ Движението на товарни автомобили над 2,5 тона и специализирана строителна техника в зона Ц, с изключение на тези, снабдени с пропуск от общината.

3. Движението на превозни средства с животинска тяга в зона Ц ,по главната улична мрежа и по второстепенните – трасета на МГОТ, с изключение на тези, снабдени с пропуск от общината, съгласувано с РДВР.

4. /изм. с решение № 169/23.04.04 г/ Състезанията с автомобили и мотоциклети на територията на Община Русе, с изключение на предварително утвърдени по законовия ред от Кмета и РДВР организирани мероприятия и по състезателни трасета.”

5. /отм. с Решение № 25/17.09.2010г на АС-Русе, в сила от 21.02.2011г/

6. /отм. с решение № 168 от 16.09.2004 г. на РОС – Русе, по адм. Дело № 396 по описа за 2004 г./

7. /нова – приета с решение № 169/23.04.04 г./ Движението на товарни автомобили над 10 тона на територията на гр. Русе, извън обозначените с пътни знаци трасета до промишлените и складови зони. Изключение се допуска по определен маршрут с издаден от Общината пропуск.

/2/ Зареждането на търговски обекти, разположени в зона Ц и на улиците, по които се движат тролеи, да става през работните дни в часовете от 08.30 до 10.00 часа, от 13.00до 15.00 ч. и от 22.00 до 06.00ч.

/3/ Забраните посочени в предходната алинея 1, не се отнасят за товарни и специализирани автомобили на аварийните служби, когато работят за отстраняване на авария, и за тези на комуналните дейности - за смет, миене, метене и почистване на сняг.

Чл.20./1/Сметоизвозването и метенето със специализирани машини на пешеходната зона и булевардите на МГОТ се извършва от 05.00 до 07.00 ч. и от 22.00 до 23.00ч., а миенето през летния сезон през деня, съобразно температурата.

/2/ Превозните средства, обслужващи строителните обекти могат да се движат по забранените за движение улици по най-късия маршрут до обекта с пропуск от общината съгласно одобрения график.

Чл.21.Зареждането на търговски обекти, разположени в пешеходната зона, съгласно чл.17 от настоящата наредба, да става от 06.00 до 09.00ч. и от 13.00 до 15.00ч. с изключение на площад “Свобода”, площада пред Операта и площада пред Община Русе.


Глава 8.Паркиране и престой

Раздел 1.Общи правила


Чл.22.Забранено е ползването без заплащане на места за платено паркиране.

Чл.23./1/ Забранява се паркирането на всички моторни превозни средства, съгласно чл.98 от ЗДП и в случаите:

1.Забранява се паркирането на всички моторни превозни средства по улиците на главната улична мрежа и по тези на второстепенната, които са маршрут на МГОТ, след поставяне на съответните забранителни знаци. Изключение за часова забрана се рзрешава от кмета, след съгласуване с Комисията по организация и безопасност на движението.

2.Забранява се разполагането по уличните платна, тротоарите и зелените площи на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/,снетите от отчет, неподлежащи на възстановяване автомобили, части от тях, автомобилни гуми и други подобни, извън определените от кмета на Община Русе места. При неизпълнение на разпореждането за премахване в определен срок, превозните средства се репатрират.

3.Забранява се паркирането на МПС върху зелените площи, градинките и парковете на цялата територия на Община Русе.

4.При нарушение на предходните алинеи се налага глоба и репатриране на МПС за сметка на собственика.

5.Спрените от движение превозни средства трябва да бъдат паркирани в гаражи, в дворната част на строителни парцели и имоти за индивидуално ползване, както и обособени за тази цел обществени паркинги.

6.Кметът на общината определя обществените места за охраняеми паркинги и автомобилни гробища за превозни средства, които са негодни за движение, разкомплектовани или със значителни повреди,както и на снети от отчет МПС/без регистрационни номера/.

/2/Забранява се изоставянето на ИУМПС върху имоти, публична държавна и общинска собственост. Собствениците на изоставените ИУМПС носят отговорност за замърсяване околната среда.

/3/Забранява се паркирането и престоя на таксиметрови коли по главната улична мрежа и улиците от второстепенната, които са трасета на МГОТ, освен определените за тази цел таксиметрови стоянки.

/4/Забранява се поставянето на фургони извън определените с ПОИС места.

/5/Забранява се полагането на маркировка за нуждите на паркирането без разрешение на упълномощените за целта общински органи. Поставянето на допълнителна сигнализация върху уличните платна и паркингови площи, с оглед запазване на самостоятелни участъци се допуска с разрешение на кмета, съгласувано с РДВР и КОБД.

/6/ (изм. с реш.№1033/18.10.2010 г.)

1. Забранява се паркирането по уличната мрежа на населените места на Община Русе на автомобили, предназначени и/или използвани за обществен превоз на пътници и товари. Паркирането да става в посочената при издаване на лиценза гаражна площ.

2. Забранява се паркирането на автомобили от категориите М2, М3, О3, О4, N2 и N3 и селскостопанска техника по уличната мрежа на населените места на Община Русе, освен в организираните за тази цел паркинги.”

/7/Забранява се извършването на покупко-продажба на превозни средства по улиците, площадите, тротоарите, зелените площи и други територии за общо ползване, ако създават затруднения за организацията и безопасността на движението.

Чл.24./1/Места за паркиране на МПС по улици, площади и паркинги - общинска собственост, могат да бъдат ползвани срещу заплащане за служебни нужди от юридически лица и еднолични търговци.

/2/Административни и обслужващи звена, които изцяло се издържат от общински бюджет, ползват за служебни нужди безплатно места за паркиране, означени по съответния начин.

/3/Редът и условията за приемане и ползване на местата за служебни нужди, посочени в алинеи 1 и 2 се определят от кмета на Община Русе в съответствие на приетите нормативни актове.

/4/ Не се допуска преотстъпване срещу заплащане на местата по алинеи 1 и 2.

/5/Режимът на паркиране по ал.1 е валиден само в работни дни от 08.00 до 18.30 ч. и в събота от 09.00 до 14.00 ч.

Чл.25.Забранено е паркирането на автомобили на места, означени за служебно ползване, освен за автомобили определени от ползвателя на местата.

Чл.26./1/Разрешава се надлъжно паркиране на леки автомобили и микробуси до 12 места с две странични колела върху тротоарите, когато това е означено.

/2/Ширината на заеманата ивица от тротоара за паркиране по ал.1 не се включва в общата ширина на тротоара по чл.11 ал.1.


Раздел 2.Кратковременно платено паркиране (“Синя зона”)


Чл.27./1/На улици, площади и паркинги – общинска собственост, където търсенето на места за паркиране е по-голямо от предлагането, след решение на ОбС се въвежда режим за кратковременно платено паркиране (“Синя зона”) на леки и лекотоварни автомобили с общо тегло до 2.5т. и на микробуси с до 12 пътнически места.

/2/Режимът на паркиране по ал.1 е валиден само в работни дни от 08.00 до 18.30ч. и в събота от 09.00 до 14.00ч.

/3/Максималното времетраене за еднократно паркиране в “Синя зона” може да бъде ½, 1, 2, 3, кратно на ½ часа.

Чл.28/1/ (изм. с реш.№780/28.01.2010 г.) Таксата за кратковременно паркиране се определя от Общинския съвет. Удостоверяването на заплащането на таксата и контролът на действителното време на паркирането на автомобилите в зоните за кратковременно паркиране(ЗКП) се извършва по следните начини:

а) със закупен от водача на ППС билет от служителите на ОП „КД”, обслужващи зоните за кратковременно паркиране. При паркиране в ЗКП водачите на МПС закупуват на място необходимия брой билети за паркиране в съответствие с определената такса

б) (нова с реш.№1175/14.04.2011 г.) самотаксуване с предварително закупен „Талон за паркиране”.

При паркиране в платената кратковременна зона върху талона трайно се отбелязва началния момент на паркирането чрез задраскване на годината, месеца, деня, часа и минутите, а самия талон се поставя на видно място от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, даващо възможност за осъществяване на контрол. Не се допуска времетраене на паркирането, по-голямо от означеното на талона.”

/2/ (нова, реш.№780/28.01.2010 г.) Поставянето на билет за паркиране в автомобила или изпращането на SMS от водач, паркирал автомобила си в нарушение на изискванията на Закона за движение по пътищата, както и на тази наредба, не отменя нарушението и наказанието за него.”

Глава 9.Принудителни мерки при направилно паркиране


Раздел 1.Принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили


Чл.29 /1/ (изм. с реш.№780/28.01.2010 г.) За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения могат да се прилагат следните принудителни административни мерки:

а) преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато превозното средство е паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване;

б) преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението; разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на собственика на превозното средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи,

Чл.30./1/ /изм. с реш.№780/28.01.2010 г./Принудително преместени автомобили се транспортират само до определени  със заповед на Кмета на общината паркинги на територията на Община Русе, които се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване.

/2/ /нова с реш.№780/28.01.2010 г./ Оперативната дейност по принудително преместване на ППС на територията на гр.Русе се организира и осъществява по ред и при условия, определени със заповед на Кмета на Община Русе, издадена на основание и в изпълнение на чл.168 и следващи от Закона за движение по пътищата.”

/3/ /нова с реш.№780/28.01.2010 г./ Разходите направени във връзка с преместването на  всяко едно превозно средство при условията на чл.29, ал.1, б.“б”от наредбата  се определят от Общински съвет Русе в размер на 40.00 лв с ДДС. Водачът на МПС паркирал неправилно заплаща половината от сумата, ако се яви на мястото на нарушение преди транспортирането на преместеното вече превозно средство, преди колата „паяк” да е тръгнала.

Чл.31.Отстраняването на автомобил и транспортирането му до определения паркинг се извършва така, че да не му се нанасят повреди.


Раздел 2.Блокиране колелата на неправилно паркирани автомобили


Чл.32.Колелото на автомобил, паркиран на място, където това е забранено, може да бъде блокирано с техническо устройство /скоба/ съгласно чл.99 ал.3 и чл.167 от Закона за движение по пътищата.

Чл.33.Конструкцията на скобата трябва да бъде такава, че да не се нанасят повреди на автомобила.

Чл.34.На предното стъкло на автомобила се поставя съобщение на водача, че автомобилът е блокиран, с указания за реда на освобождаването му.

Чл.35.Забранява се повреждането на скобата или освобождаването и от други лица,освен упълномощените за това.

Чл.36.Не се блокират колелата, а се отстраняват по реда на чл.34 автомобили, паркирани в нарушение на изискванията съгласно чл.98 ал.1 и чл.171, т.5 от Закона за движение по пътищата.

Чл.37.Не се блокират колелата и не се отстраняват автомобили със специален режим на движение и дипломатически автомобили.

Чл.38.Редът за определяне броя на екипите, работещи по блокиране на колелата, за установяване на нарушенията, за определяне размера на разходите за дейността и заплащането им се определят от кмета на общината.


Глава 10.Контрол и наказания


Чл.39.Контролът по изпълнение изискванията на тази наредба се осъществява от:

1.Кмета на Община Русе, или определени от него с писмена заповед длъжностни лица /служби и организации/.

2.Директора на РДВР гр.Русе, или определени от него с писмена заповед длъжностни лица.

Чл.40./1/За установените нарушения на изискванията на тази наредба, виновните лица се наказват с глоба до 500 лв., ако за констатираното нарушение не е предвидено и друго наказание.

/2/Наказателни постановления, с които е наложена глоба в размер до 10 лв. включително, не подлежи на обжалване.

/3/За явно маловажни случаи на нарушения на изискванията на тази наредба, установени при извършването им, органите по чл.40 налагат на място срещу квитанция глоба в размер на 10 лв.

/4/Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да заплати глобата по ал.3 му се съставя акт по реда на чл.42.

Чл.41./1/ Актовете за установяване на нарушения на изискванията на тази наредба се съставят от длъжностни лица, определени от органите по чл.39.

/2/Наказателните постановления се издават от кмета на общината или определени от него длъжностни лица.

/3/Установяването на нарушенията, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, определен от Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.42./1/Глобите за някои нарушения на обществения ред в уличното движение се определят съобразно следващите алинеи.

/2/ /изм. с решение № 169/23.04.04 г/ Навлизане и/или паркиране на превозни средства в пешеходна зона от 50 до 150 лв.

/3/Спиране на превозни средства на спирка на обществения пътнически транспорт, ако създават затруднения за функцинирането му от 30 до 150 лв.

/4/ /изм. с решение № 169/23.04.04 г/ Спиране на превозни средства във втори ред до паркирани превозни средства върху уличното платно – 20 лв.

/5/ /изм. с решение № 169/23.04.04 г/ Спиране върху уличното платно при наличие само на една лента за движение в съответната посока – 20 лв.

/6/ /изм. с решение № 169/23.04.04 г/ Паркиране върху площади по непозволен начин или от лявата страна на платно за еднопосочно движение на улица с еднопосочно движение /освен ако това не е разрешено по съответния начин/ - 20 лв.

/7/Навлизане в кръстовище,независимо от сигнала на светофарната уредба,ако се блокира кръстовището и се създават затруднения за обществения градски транспорт от 50 до 150 лв.

/8/ /изм. с решение № 169/23.04.04 г/ Навлизане в еднопосочна улица срещу установена посока на движение, при което се създават затруднения или невъзможност за движение на други превозни средства в установената посока от 50 до 150 лв.

/9/ /изм. с решение № 169/23.04.04 г/ Разполагане на превозно средство върху уличното платно по начин, по който пречи на движението на автобусите и тролейбусите - 20 лв.

/10/ /изм. с решение № 169/23.04.04 г/ Разполагане на превозно средство в зоната на регулирано кръстовище в лента, неотговарящо на посоката, в която ще продължи движението му, като по този начин пречи на други превозни средства да продължат движението си в посоката, за която е предназначена лентата – 30 лв.

/11/Паркирането без право върху резервираното паркомясто за служебно ползване от 20 до 150 лв.

/12/Движението и паркиране на превозни средства върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи и градински плочници,освен ако това не е разрешено по съответния начин от 30 до 150 лв.

Чл.43./1/За неспазване изискванията на чл.29, независимо от мярката по чл.30, водачът или собственика на автомобила заплаща обезщетение за неправомерно ползване на паркомясто в “синя зона”.

/2/Ако в седемдневен срок не бъде заплатено обезщетение по предходната алинея,на собственика на автомобила се съставят акт и се налага глоба в разме от 50 до 150 лв.

Чл.44./1/ /изм. с решение № 169/23.04.04 г/ Наказват се нарушенията по:

  1. /изм. с решение № 169/23.04.04 г/ Чл.19 ал.1, точки 1, 2, 3, 5, 6 и 7 с глоба от 30 лв.

  2. /нова – приета с решение № 169/23.04.04 г./ чл. 19 ал. 1 т. 4 с глоба 500 лв.

3. /изм. с решение № 169/23.04.04 г/ Чл.21 с глоба от 30 до 150 лв.

/2/ /изм. с решение № 169/23.04.04 г/ С глоба от 100 до 500 лв. се наказват нарушенията по:

1.Чл.12,ал.1

2.Чл.35,

/3/С глоба от 50 до 300 лв. са наказват нарушенията по:

1.Чл.12, ал.2.

2.Чл.16, ал.1.

/4/ /изм. с решение № 169/23.04.04 г/ С глоба от 100 до 300 лв. се наказват нарушенията по:чл.13, ал.1.

/5/С глоба от 50 до 300 лв.се наказват нарушенията по: чл.10, ал.1.

/6/ /изм. с решение № 169/23.04.04 г/ С глоба от 50 до 300 лв. се наказват нарушенията по чл. 10 ал. 2.

1.Чл.9, алинеи 1 и 2

2.Чл.10, ал.2.

/7/С глоба от 50 до 300 лв се наказват нарушенията по чл.7.

/8/С глоба от 50 до 300 лв. се наказват нарушенята по чл.11, ал.1.

/9/С глоба от 50 до 300 лв. се наказват нарушенията по чл.20.

/10/С глоба от 20 до 150 лв. се наказват нарушенеята по чл.14./отпада – решение № 169/23-04-04 г./

/10/ /изм. с решение № 169/23.04.04 г/ С глоба от 20 лв. се наказват нарушенията по чл.15.

/11/ (нова – решение № 388/12.11.04 г.) Чл. 9 ал. 1 и ал. 2 с глоба от 50 до 500 лв., който извършва строителни или ремонтни работи по уличното платно или тротоара без заповед за ВОД или при изтекъл срок на заповедта и/или който не изпълни пътната сигнализация, съгласно съгласувания проект.

Чл.45. /изм. с решение № 169/23.04.04 г/ При повторно нарушение на изискванията на тази наредба се налага глоба в размер от 150 до 500 лв., независимо от посочения размер на глобите в глава 10.

Ал. /2/ /нова – реш. 169/23.04.04 г./ За “повторно” нарушение се приема нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.

Чл.46.За подправяне,фалшифициране или копиране на документи по чл.28, ал.1 се налага глоба в размер от 50 до 500 лв., ако не е предвидено по тежко наказание по закона.


Допълнителни разпоредби

/Загл. Отм. с Решение № 25/17.09.2010г на АС-Русе, в сила от 21.02.2011г/


Чл.47./1/Административно-наказателна отговорност по тази наредба носят и непълнолетните лица,навършили 16-годишна възраст, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното и да ръководят постъпките си.

/2/За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили.

Чл.48.За нарушения,извършени при осъществяване на дейности от предприятия, учреждения, заведения, организации и търговски дружества, административно-наказателна отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

Чл.49.Текстовете по глава 8, раздел 2 се отнасят и за таксиметровите автомобили.

Чл.50/1/При установяване нарушения по членове 10 и 11, освен наложените глоби, нарушителите се задължават в 3-дневен срок да отстранят неправилно разположените предмети или съоръжения за търговска дейност.

/2/Вещите по предходната алинея, които не са отстранени в предвидения срок, се отстраняват принудително като се получават обратно от собствениците или ползвателите им след заплащане на разходите по тяхното транспортиране и съхранение.

Чл.51.Размерът на причинените от нарушителите щети при извършване на нарушение се определя от актосъставителя, вписва се в наказателното постановление и се заплаща заедно с наложената глоба.

Чл.52/1/Местата за поставяне на реклами и плакати по чл. 13, ал. 2 се съгласуват и със съответните общински служби и с пътна полиция при РДВР.

/2/За осигуряване изискванията на чл. 11, местата за разполагане на всякакви предмети и търговски съоръжения върху тротоарите се съгласуват със съответните общински служби и с пътната полиция при РДВР.

Чл.53./1/За неспазване изискванията на чл. 19, ал.1, ал.2, членове 21 и 25, върху предното стъкло на автомобила се оставя съобщение с покана за заплащане на глоба.

/2/Ако в 7-дневен срок глобата по предходната алинея не бъде заплатена, на собственика на атомобила се съставя акт и се налага нова глоба, в двоен размер на първоночалната, но не по-висока от 300 лв.

Чл.54.Разрешенията по чл. 7 се издават от компетентните органи на общината, съгласувано с пътната полиция при РДВР за определен срок.

Преходни и заключителни разпоредби


§ 1.Настоящата наредба се издава въз основа на чл. 21,т. 13 и чл. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§ 2.Настоящата наредба отменя Глава ІІІ- Наредба № 4 на Общински съвет- Русе, считано към 30 юни 2003 година.

§ 3.В срок от 30 дни от влизане на тази наредба в сила,кметът на Община Русе да отмени всички разрешения, издадени до момента,противоречащи на същата.

/2/ /нова с реш.№ 450/22.12.04/ До въвеждане на режим за кратковременно платено паркиране (“Синя зона”) местата за кратковременно платено паркиране се определят със заповед на кмета на общината, след решение на Общинския съвет.”

§ 4.Наредбата е приета с решение № 1101 на Общински съвет Русе, изменена с решение № 169/23.04.2004 г.; решение № 168/16.09.2004 г. на РОС; решение № 388/12.11.2004 г. и влиза в сила 7 дни след публикуването и в местния печат.

§ 5. /нов с реш.№780/28.01.2010 г./ Цената с включен ДДС на услугата „паркиране чрез SMS” за един час паркиране е равна на таксата за кратковременно паркиране.”

§ 6. /нов с реш.№780/28.01.2010 г./ Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 780 от 28.01.2010г., взето с Протокол № 37. Изменението и допълнението влизат в сила 7 дни след публикуването им в интернет-страницата на Община Русе.

§ 7 /нов с реш.№864/22.04.2010 г./ Обстоятелствата по смисъла на чл. 29, ал.1, т.а са: събития, предизвикани от природни явления, инциденти, аварии или други извънредни обстоятелства, които засягат или застрашават живота или здравето на населението, имуществото или околната среда в размери, които изискват предприемането на мерки или участието на специални сили


ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(ВЕСКО МАРИНОВ,

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОбС - РУСЕ)

Свързани:

Общински съвет русе iconОбщински съвет русе
Постановление №238/ 17. 12. 2003 г на Министерски съвет и Раздел І, чл. 5 от Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила...
Общински съвет русе iconЗаседание на общински съвет русе
От общо 51 общински съветника присъстваха 50. Отсъства Ваньо Танов. Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател...
Общински съвет русе iconДо общински съвет – русе предложени е от искрен веселинов председател на Общински съвет Русе
Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Русе и кметове на кметства с. Сандрово, с. Просена, с. Ново село,...
Общински съвет русе iconОбщински съвет русе
На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 66а от зос и чл. 4 ал. 2 и ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет...
Общински съвет русе iconДо общински съвет русе предложение
Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската...
Общински съвет русе iconОбщински съвет русе
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 36, ал. 2 и 3 от зспзз и във връзка с чл. 41, ал. 2 от зос, Общински съвет – Русе...
Общински съвет русе iconОбщински съвет русе
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 9, т. 23 от змсма и чл. 17 от Наредба №9 на ОбС – Русе, Общинският...
Общински съвет русе iconДо Общински съвет – Русе предложение от инж. Божидар Йотов Кмет на Община Русе
Относно: Удостояване на Венцеслав Николов със званието “Почетен гражданин на град Русе”
Общински съвет русе iconДо Общински съвет – Русе предложение от Инж. Божидар Йотов Кмет на Община Русе
Относно: Удостояване на режисьора Леон Аврам Даниел със званието “Почетен гражданин на град Русе”
Общински съвет русе iconПрепис-извлечение! Общински съвет – русе
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от змсма чл. 18 от Закона за общинските бюджети и чл. 51 ал. 2 от Наредба на Общински съвет №23...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом