Магистърско обучение по специалност "индустриален мениджмънт"
ИмеМагистърско обучение по специалност "индустриален мениджмънт"
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер120.84 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://tu-iiim.org/upload/info19.09.10.doc
МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ

ПО СПЕЦИАЛНОСТ “ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”


1. За магистърското обучение по специалност “Индустриален мениджмънт” могат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност и бакалаври и магистри по друга инженерна специалност, успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.

 1. Право да кандидатстват имат само лицата, които имат успех не по-малък от Добър (4,00), който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на бакалавърското или изравнително обучение (за завършили други специалности) и от средния успех от оценките от държавните изпити или защитата на дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен.

 2. Магистърското обучение по специалност “Индустриален мениджмънт” има редовна (понеделник, сряда и петък от 17,30 ч. до 20,45 ч. и в събота) и задочна форма на обучение с продължителност 1,5 години и за двете форми.

 3. Обучението по специалност “Индустриален мениджмънт” е акредити­рано от НАОА и се извършва по учебен план, предлагащ избор на магистърска програма, включващ следните специализиращи дисциплини:


Магистърска програма “Мениджмънт на маркетинга”:

  1. “Маркетингови изследвания”-преподавател доц. д-р И.Даков;

  2. “Маркетингови комуникации”-преподавател проф. д-р Мл.Велев;

  3. “Стратегически маркетинг”-хоноруван хабилитиран преподавател;

  4. Курсов проект по “Мениджмънт на маркетинга”.


Магистърска програма “Производствен и операционен мениджмънт”:

1. “Проектиране на индустриални системи” - преподавател доц. д-р Т. Лефтерова;

2. “Социотехнически системи” - преподавател доц. д-р А. Момов;

3. “Съвременни системи за производствен и операционен мениджмънт” - преподавател доц. д-р инж. О. Андреев;

4. Курсов проект по “Производствен и операционен мениджмънт”.


Магистърска програма “Мениджмънт на персонала”:

 1. “Индустриални отношения” - преподавател доц. Л. Русанов;

 2. “Фирмена култура” - преподавател доц. д-р Д. Сотирова;

 3. “Мениджмънт на промените” - преподавател доц. д-р О. Гераскова;

 4.   Курсов проект по “Мениджмънт на персонала”.
 1. За обучение по всяка от магистърските програми са определени квоти. Кандидатите избират магистърска програма, по която желаят да бъдат обучавани, като за целта в Молба-декларацията ранжират и трите магис­търски програми от 1 до 3. Минималният брой на кандидатите за провеждане на обучение по съответна магистърска програма е 10.

 2. Редовното магистърското обучение е срещу заплащане или държавна поръчка, а задочното обучение е само платено. За 60-те места по държавна поръчка за редовно обучение могат да кандидатстват само завършилите бакалаври по същата специалност.

 3. За учебната 2010/2011 година семестриалната такса за магистърско редовно обучение по държавна поръчка е 290 лв., а за редовно платено обучение - 850 лв. Семестриалната такса за магистърско задочно платено и изравнително задочно платено обучение е 525 лв.

 4. Класирането за обучение по държавна поръчка, както и по отделни магистърски програми се извършва в съответствие със заявеното желание от кандидата, определените квоти и при спазване на следните правила:

- за бакалаври, завършили същата специалност - в низходящ ред по общата сума на точките, формирани съгласно от подадената от всеки от кандидатите Молба-декларация;

- за завършили изравнителното обучение (завършили други инженерни специалности) - като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на изравнително обучение, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата от дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен. Успехът на кандидатите, формиран по описания начин, трябва да бъде не по–малък от Добър (4,00).

9. Класиранията за редовна и задочна форми на обучение са отделни.

10. За кандидатстване се заплаща такса от 30 лв. в каб. 1337 - “Студентски такси” и се попълва и подава Молба-декларация в учебната канцелария – каб. 3233 при госпожа Недка Тодорова – за редовно обучение и при госпожа Ирина Гълева – за задочно обучение. Данните от Молба-декларацията трябва да бъдат удостоверени:

- за завършилите специалност „Индустриален мениджмънт” в Стопански факултет на ТУ-София или изравнителния курс на обучение - с печат от учебната канцелария на Стопански факултет (каб. 3233);

- за завършилите специалност “Индустриален мениджмънт” в други висши училища - с копие от диплома за бакалавър или академична справка.

11. За кандидатстване за задочно изравнително обучение (за завършилите други специалности) се заплаща такса 30 лв. в каб. 1337 – „Студентски такси” и се попълва и подава „Молба” в каб. 3235 при маг. инж. Ана Радукова.


12.Сроковете за подаване документи са:

- за редовно магистърско обучение – от 07.09.2010 г. до 01.10.2010г.

- за задочно магистърско обучение – от 07.09.2010 г. до 07.10.2010 г.

- за задочно изравнително обучение – от 07.09.2009 г. до 30.11.2010 г.


13. Класирането на кандидатите ще бъде обявено:

- за редовно магистърско обучение – до 05.10.2010 г.

- за задочно магистърско обучение – до 11.10.2010 г.

- за задочно изравнително обучение – до 02.12.2010 г.


14. Записване на студентите:

- за редовно магистърско обучение – до 15.10.2010 г., включително;

- за задочно магистърско обучение – до 15.10.2010 г., включително;

- за задочно изравнително обучение – до 07.12.2010 г., включително.


15. Първият семестър ще се проведе:

- за редовно магистърско обучение – от 11.10.2010 г. до 05.02.2011 г.

- за задочно магистърско обучение – от 14.10.2010 г. до 30.10.2010 г.

- за задочно изравнително обучение – от 06.12.2010 г. до 22.12.2010 г.


Деканат на Стопански факултет


МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ"


1. За магистърско обучение по специалност „Стопанско управление" могат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност и бакалаври и магистри по друга специалност, успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.

2. Право да кандидатстват имат само лицата, които имат успех не по-малък от Добър (4,00), който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на бакалавърското или изравнително обучение (за завършили други специалности) и от средния успех от оценките от държавните изпити или защитата на дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен.

3. Магистърското обучение по специалност "Стопанско управление" има редовна ( понеделник, сряда и петък от 17,30 ч. до 20,45 ч. и в събота) и задочна форма на обучение и е с продължителност 1,5 години за двете форми.

4. Обучението по специалност „Стопанско управление" е акредитирано от НАОА и се извършва по учебен план, предлагащ избор на магистърска програма, включващ следните специализиращи дисциплини:


Магистърска програма "Управление на маркетинга ":


1. "Маркетингови изследвания" - преподавател доц.д-р И. Даков;

2. "Маркетингови комуникации" - преподавател проф. д-р М. Велев;

3. "Стратегически маркетинг" - хоноруван хабилитиран преподавател;

4. Курсов проект по "Управление на маркетинга".


Магистърска програма "Управление на операциите ":


1. "Проектиране на стопански системи" - преподавател доц. д-р Т. Лефтерова;

2. "Организация и нормиране на труда" - преподавател доц. д-р Б. Колчагова;

3. " Съвременни системи за управление на операциите" - преподавател доц. д-р О. Андреев;

4. Курсов проект по "Управление операциите ":


Магистърска програма "Управление на персонала":


1. "Стратегическо управление на човешките ресурси" - преподавател доц.

д-р О. Гераскова;

2. "Фирмена култура" - преподавател доц.д-р Д. Сотирова;

3. "Управление на промените" - преподавател доц. д-р О. Гераскова;

4. Курсов проект по "Управление на персонала".


5. За обучение по всяка от магистърските програми са определени квоти. Кандидатите избират магистърска програма, по която желаят да бъдат обучавани, като за целта в Молба - декларацията ранжират и трите магистърски програми от 1 до 3. Минималният брой на кандидатите за провеждане на обучение по съответна магистърска програма е 10.

6. Редовното магистърското обучение е срещу заплащане или държавна поръчка, а задочното магистърско обучение е само платено. За 14-те места по държавна поръчка за редовно обучение могат да кандидатстват само завършилите бакалаври по същата специалност.

7. За учебната 2010/2011 година семестриалната такса за магистърско редов­но обучение по държавна поръчка е 130 лв., а за редовно платено обучение -

850 лв. Семестриалната такса за магистърско задочно платено и за изравнително задочно платено обучение е 525 лв.

8. Класирането за обучение по държавна поръчка, както и по отделни
магистърски програми се извършва в съответствие със заявеното желание от
кандидата, определените квоти и при спазване на следните правила:

- за бакалаври, завършили същата специалност - в низходящ ред по общата сума на точките, формирани съгласно подадената от всеки от кандидатите Молба-декларация;

- за завършили изравнителното обучение (завършили други специалности) - като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на изравнително обучение, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата от дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен. Успехът на кандидатите, формиран по описания начин, трябва да бъде не по-малък от Добър (4,00).

9. Класиранията за редовна и задочна форми на обучение са отделни.

10. За кандидатстване за редовно и задочно магистърско обучение се
заплаща такса от 30 лв в каб. 1337 - "Студентски такси" и се попълва и подава
Молба-декларация в каб. 3233 при госпожа Недка Тодорова. Данните от
Молба-декларацията трябва да бъдат удостоверени:

-за завършилите специалност „Стопанско управление" в Стопански факултет на ТУ-София или изравнителния курс на обучение - с печат от учебната канцелария на Стопански факултет (каб. 3233)

-за завършилите специалност "Стопанско управление" в други висши училища - с копие от диплома за бакалавър или академична справка.

11. За кандидатстване за задочно изравнително обучение (за завършилите
други специалности) се заплаща такса 30 лв. каб. 1337 - „Студентски такси" и се
попълва и подава „Молба" в каб. 3235 при маг. инж. Ана Радукова


12. Сроковете за подаване документи са:

- за редовно магистърско обучение - от 07.09.2010 г. до 01.10.2010 г.

- за задочно магистърско обучение - от 07.09.2010 г. до 17.09.2010 г.

- за задочно изравнително обучение - от 07.09.2010 г. до 26.10.2010 г.


13.Класирането на кандидатите ще бъде обявено:

- за редовно магистърско обучение -до 05.10.2010 г.

- за задочно магистърско обучение - до 21.09.2010 г.

- за задочно изравнително обучение - до 28.10.2010 г.


14. Записване на студентите:

- за редовно магистърско обучение - до 15.10.2010 г., включително;

- за задочно магистърско обучение - до 24.09.2010 г., включително;

- за задочно изравнително обучение – до 05.11.2010 г., включително.


15. Първият семестър ще се поведе:

- за редовно обучение – от 11.10.2010 г. до 05.02.2011 г.

- за задочно обучение - от 23.09.2010 г. до 09.10.2010 г.

- за задочно изравнително обучение - от 02.11.2010 г. до 20.11.2010 г.


За учебната 2010/2011г. магистърската програма „Управление на финансите” по специалността СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ не се предлага.


Деканат на Стопански факултет


МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ

ПО СПЕЦИАЛНОСТ “ПУБЛИЧНА

АДМИНИСТРАЦИЯ”


1. За магистърското обучение по специалност “Публична администрация” могат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност и бакалаври и магистри по други специалности, успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.

 1. Право да кандидатстват имат само лицата, които имат успех не по-малък от Добър (4,00), който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на бакалавърското или изравнително обучение (за завършили други специалности) и от средния успех от оценките от държавните изпити или защитата на дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен.

3. Магистърското обучение по специалност “Публична администрация” има редовна (две вечери от понеделник до петък от 17,30 ч. до 20,45 ч. и в събота) и задочна форма на обучение с продължителност 1,5 години и за двете форми.

4. Обучението по специалност “Публична администрация” е акредити­рано от НАОА и се извършва по учебен план, предлагащ избор на магистърска програма, включващ следните специализиращи дисциплини:


Магистърска програма “Административно обслужване на бизнеса”:

 1. “Организация и управление на административното обслужване на бизнеса”- преподавател доц. дин К.Ангелов;

 2. “Модели за стимулиране на икономическото развитие”- преподавател доц. д-р Ив.Илиев;

 3. “Публично-частни партньорства”- преподавател доц.д-р М.Малинов;

 4. Курсов проект по “Административно обслужване на бизнеса”.


Магистърска програма “Информационно осигуряване на публичната администрация”:

1. “Интернет базиране на информационни услуги”- преподавател доц. д-р М.Аладжем;

2. “Системи за електронно правителство” - преподавател доц. д-р Св. Димков;

3. “Многодименсионни анализи в публичната администрация” - преподавател доц. д-р А. Розева;

4. Курсов проект по “Информационно осигуряване на публичната администрация”.


Магистърска програма “Митническа и данъчно-осигурителна администрация”:

 1. “Данъчно-осигурителен процес” - преподавател проф. д-р Б. Славов;

 2. “Методология на митническия контрол” - преподавател ;

 3. “Местни данъци и такси” - преподавател проф.. д-р Б. Славов;

 4.   Курсов проект по “Митническа и данъчно-осигурителна администрация”.


5.За обучение по всяка от магистърските програми са определени квоти. Кандидатите избират магистърска програма, по която желаят да бъдат обуча­вани, като за целта в Молба-декларацията за учебната 2010/ 2011 г. ранжират само първите две магис­търски програми. Минималният брой на кандидатите за провеждане на обучение по съответна магистърска програма е 10.

6.Редовното магистърското обучение е срещу заплащане или държавна поръчка, а задочното обучение е само платено. За 14-те места по държавна поръчка за редовно обучение могат да кандидатстват само завършилите бакалаври по същата специалност.

7. За учебната 2010/2011 година семестриалната такса за магистърско редовно обучение по държавна поръчка е 130 лв., а за редовно платено обучение - 850 лв. Семестриалната такса за магистърско задочно платено и изравнително задочно платено обучение е 475 лв.

8. Класирането за обучение по държавна поръчка, както и по отделни магистърски програми се извършва в съответствие със заявеното желание от кандидата, определените квоти и при спазване на следните правила:

- за бакалаври, завършили същата специалност - в низходящ ред по общата сума на точките, формирани съгласно от подадената от всеки от кандидатите Молба-декларация;

- за завършили изравнителното обучение (завършили други специал­ности) - като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на изравнително обучение, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата от дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен. Успехът на кандидатите, формиран по описания начин, трябва да бъде не по–малък от Добър (4,00).

9. Класиранията за редовна и задочна форми на обучение са отделни.

10. За кандидатстване се заплаща такса от 30 лв. в каб. 1337 - “Студентски такси” и се попълва и подава Молба-декларация в учебната канцелария – каб. 3233 при маг. инж. Ирина Гълева – за редовно обучение и задочно обучение и при маг. инж. Ани Радукова – за изравнително обучение. Данните от Молба-декларацията трябва да бъдат удостоверени:

- за завършилите специалност „Публична администрация” в Стопански факултет на ТУ-София или изравнителния курс на обучение - с печат от учебната канцелария на Стопански факултет (каб. 3233);

- за завършилите други специалности в други висши училища - с копие от диплома за бакалавър или академична справка.

11. За кандидатстване за задочно изравнително обучение (за завършилите други специалности) се заплаща такса 30 лв. в каб. 1337 – „Студентски такси” и се попълва и подава „Молба” в каб. 3235 при маг. инж. Ана Радукова.


12.Сроковете за подаване документи са:

- за редовно магистърско обучение – от 07.09.2010 г. до 01.10.2010г.

- за задочно магистърско обучение – от 07.09.2010 г. до 21.09.2010 г.

- за задочно изравнително обучение – от 07.09.2010 г. до 12.11.2010 г.


13. Класирането на кандидатите ще бъде обявено:

- за редовно магистърско обучение – до 05.10.2010 г.

- за задочно магистърско обучение – до 23.09.2010 г.

- за задочно изравнително обучение – до 16.11.2010 г.


14. Записване на студентите:

- за редовно магистърско обучение – до 15.10.2010 г., включително;

- за задочно магистърско обучение – до 30.09.2010 г., включително;

- за задочно изравнително обучение – до 19.11.2010 г., включително.


15. Първият семестър ще се проведе:

- за редовно магистърско обучение – от 11.10.2010 г. до 05.02.2011 г.

- за задочно магистърско обучение – от 27.09.2010 г. до 13.10.2010 г.

- за задочно изравнително обучение – от 18.11.2010 г. до 04.12.2010 г.


Деканат на Стопански факултет

Свързани:

Магистърско обучение по специалност \"индустриален мениджмънт\" iconОкс "Бакалавър" и "Специалист" Специалност "Технология и управление на транспорта", "Индустриален мениджмънт" Учебна дисциплина: "Комуникационна и осигурителна техника" Брой кредити: 5
Технология и управление на транспорта” и “Индустриален мениджмънт” необходимите им знания за комуникационните, информационните и...
Магистърско обучение по специалност \"индустриален мениджмънт\" iconМинистерство на образованието и науката
Туристически мениджмънт е предназначена за професия Фирмен мениджър, специалност Мениджмънт в туризма от професионално направление...
Магистърско обучение по специалност \"индустриален мениджмънт\" iconОкс "Бакалавър" Специалност: "Индустриален мениджмънт" Учебна дисциплина: "Основи на мениджмънта" Брой кредити
Катедра “Технология, организация и управление на транспорта”, вту “Т. Каблешков” – София
Магистърско обучение по специалност \"индустриален мениджмънт\" iconТехнически университет – софия стопански факултет специалност „Индустриален мениджмънт конспект по учебната
Физически лица – понятие, правоспособност, дееспособност,степени на дееспособността, правна индивидуализация
Магистърско обучение по специалност \"индустриален мениджмънт\" iconИкономически университет –Варна център за магистърско обучение катедра "Маркетинг" въпросник за държавен изпит по специалност
Модели за оценка ефективността и контролa на рекламни и пр кампании в дистрибуционните канали
Магистърско обучение по специалност \"индустриален мениджмънт\" iconКонспект за семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт редовна форма на обучение Организационна социализация на индивида
За семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт” редовна форма на обучение
Магистърско обучение по специалност \"индустриален мениджмънт\" iconОкс "Бакалавър" Специалност: "Индустриален мениджмънт" Учебна дисциплина: "Прогнозиране, планиране и контролинг" Брой кредити
Доц д-р инж. Кирил Карагьозов, гл ас инж. Мирена Тодорова, ст ас инж. Златин Трендафилов
Магистърско обучение по специалност \"индустриален мениджмънт\" iconНачалник отделение: д-р Гергана Попова 
Висше образование завършва през 1993 г.   във вми – Пловдив, специалност Медицина. Специалност „Очни болести придобива през 1999...
Магистърско обучение по специалност \"индустриален мениджмънт\" iconРецензи я
Йорданка Стаменкова Ангелова, участник в конкурс за научното звание "доцент" по научна специалност 05. 02. 18 "Икономика и управление...
Магистърско обучение по специалност \"индустриален мениджмънт\" iconСписъ к на утвърдените теми и научни ръководители на студентите от специалност "ис (СП)" магистърско обучение- редовно уч. 2007/2008 г. Доц. Д-р пламен илиев
Таня Николаева Джисова, 7389 – “Посредничество и оценяване при сделките с недвижими имоти”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом