Програми и фондове за финансиране на проекти фонд за развиване на стопанска дейност на нпо
ИмеПрограми и фондове за финансиране на проекти фонд за развиване на стопанска дейност на нпо
Дата на преобразуване20.01.2013
Размер122.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://yambol.government.bg/wwwroot/broshuri/Broch38.doc


Областен управител на Ямболска област

8600 Ямбол, ул. Ж. Папазов 18, yambol.government.bg


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН № 38


ПРОГРАМИ И ФОНДОВЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ


Фонд за развиване на стопанска дейност на НПО

Краен срок: 1 ноември 2005 г.
Фондът за развиване на стопанска дейност на НПО е част от Програмата “Ефективност и ефикасност за промяна” и е специално насочен към постигане на устойчивост на НПО чрез ефективно планиране и реализиране на стопанска дейност.

I. Фондът за развиване на стопанска дейност на НПО стартира през ноември 2005 г. и ще приключи своята дейност през декември 2007 г., като ще предостави консултантска и финансова подкрепа на до 20 български НПО в разработването и успешното реализиране на стопанска дейност; ще предостави възможност на представители на одобрените организации да усвоят практически насочени знания и умения в областта на планирането, управлението и отчетността на стопанска дейност на НПО; ще съдейства за развиване на организационния потенциал на НПО.

Организациите, желаещи да получат подкрепа от страна на Фонда, кандидатстват пред ФРГИ с идея за стопанска дейност. Основните документи за кандидатстване включват попълнен формуляр с подробно представена идея за стопанска дейност на НПО и заявление за участие във Фонда, мотивирано съобразно потребностите и приоритетите за развитие на НПО.

Идеята за стопанска дейност може да бъде нова за НПО като тип и сфера на работа или да надгражда вече приложена идея за осъществяване на стопанска дейност от НПО.

Всяка НПО, одобрена за подкрепа от Фонда, ще бъде поканена на общо обучение за разработване на бизнес план по представената идея за стопанска дейност.

След обучението организациите ще разполагат с месец и половина, за да разработят своите бизнес планове, за което предварително ще получат безвъзмезден грант от Фонда на стойност до 500 лв. (петстотин лева). Грантът може да бъде използван за предврителни проучвания, консултации и т.н. свързани с разработването на бизнес плана.

Разработеният бизнес план ще бъде разгледан във ФРГИ и след това, заедно с всички необходими допълнителни документи подготвени от организацията, ще бъде представен пред Първа инвестиционна банка. НПО ще кандидатства пред Първа инвестиционна банка за бизнес кредит в размер до 7000 лв. (седем хиляди лева) и срок до 1 година. Подробностите по облекчените условия на кредита ще бъдат представени на одобрените НПО.

Организациите, които получат кредит ще разполагат с една година, за да поставят началото на реализиране на бизнес идеите си и да изплатят кредита.

II. Безвъзмезден грант за доразвиване на стопанската дейност
След края на кредитния период всяка НПО ще анализира постигнатите резултати и ще отчете финансово и съдържателно осъществените дейности. Организациите, които са изплатили своя кредит към ПИБ и са се отчели към ФРГИ ще имат възможност да кандидатстват за втори безвъзмезден грант, чиято стойност може да бъде до една трета от стойността на изплатения кредит, тоест максималната му стойност ще бъде 2330 лв. (две хиляди триста и тридесет лева). Целта на гранта ще бъде да подпомогне бъдещото развитие на стопанската дейност и пазарното реализиране на продуктите или услугите. Полученият грант може да бъде изразходван за нови инвестиции в производството, за рекламни и маркетингови дейности и т.н. Одобрените организация ще бъде получат грантове в началото на май 2007 и ще трябва ги отчетът пред ФРГИ до декември 2007 г.

За участие във Фонда могат да кандидатстват:

Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
Организации, в чиито устав е записана възможността за осъществяване на стопанска дейност;
Организации, които не извършват религиозни или политически дейности;
Организации с реализирани поне два проекта за периода 2002 г. - 2005 г.;
Организации, които не участват в програми на ФРГИ през 2005 г.;
Организации, които не участват и не са финансирани в настоящия момент по подобни фондове (български и чужди) за развиване на стопански дейности.


Документите за кандидатстване трябва да бъдат подадени в 3 екземпляра (един оригинал и две копия) + едно копие на електронен носител (дискета) и трябва да съдържат:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване с представена идея за развиване на стопанска дейност.
2. Заявление за участие във Фонда - Свободен текст в обем до две стандартни страници, представящ мотивите на кандидатстващата НПО за участие във Фонда на базата на нейните приоритети и потребностите й за развитие.


3. Професионални автобиографии на хората, които ще бъдат въвлечени в планирането и реализирането на стопанската дейност на НПО.
4. Копия от последната съдебна регистрация и устава на организацията.

Копията от съдебната регистрация и устава на организацията могат да бъдат подадени само на хартиен носител.

Документите трябва да бъдат изпратени по пощата или донесени в офиса на ФРГИ. Документи изпратени по електронна поща или по факс няма да бъдат приемани. Пълният комплект документи трябва да бъде получен в офиса на ФРГИ до 17:00 часа на 01 ноември 2005 г.

Формуляра за кандидатстване можете да получите при поискване от офиса на ФРГИ на адрес:
ФРГИ, София 1000, Ул. „Княз Борис І”, 78, ет. 2
или да изтеглите от интернет страницата на ФРГИ на адрес:

http://www.wcif-bg.org/files/Business%20Activity%20Fund%20-%20Application%20Form.doc

Допълнителна информация можете да получите от:

Мария Петрова, oфис-мениджър, тел.: (02) 9879803, 9801268 e-mail: wcif@wcif-bg.org
Юрий Вълковски, мениджър „Финансиране” e-mail: yvulkovsky@wcif-bg.org


HVB Bank Biochim ще финансира с 15 млн. долара български общини

Заемите се отпускат по споразумение за гарантиране на общински кредити с USAID. Това е първо по рода си гаранционно споразумение на USAID с българска банка, насочено изцяло към български общини. Средствата ще се използват за финансиране на основни инфраструктурни проекти. Споразумението е ключов етап в развитието на общинския кредитен пазар, като част от процеса на финансова децентрализация в България.
“Това е първото и единствено по рода си споразумение с българска банка, гарантирано от USAID и насочено изцяло към български общини. Целта ни е да съдействаме за развитието на общините в България чрез улесняване на достъпа им до кредити за ключови инфраструктурни проекти”, каза на официалното подписване на партньорството в Свищов Томас Мефорд, заместник-директор на USAID за Европа и Евразия.
За информация:
HVB Bank Biochim и Хеброс Банк
Връзки с обществеността
Виктория Блажева
Тел: (+359 2) 9269 164


Националният иновационен фонд към Министерството на икономиката набира проекти


Краен срок: за технико-икономически/предпроектни проучвания - 28 октомври 2005 г.
Както вече съобщихме, Националният иновационен фонд към Министерството на икономиката започна набирането на проекти от 15 март 2005 г. Типовете проекти, които имат право да участват в конкурса са два - научно-приложни изследователски проекти и технико-икономически/предпроектни проучвания. Бюджетът на Иновационния фонд за 2005 г. е 5 млн. лв. На първото си заседание Управителният съвет на фонда е определил 20 % от бюджетните средства на фонда за тази година - т.е. 1млн. лв. - да бъдат предназначени за проекти от типа технико-икономическо проучване. При научно-приложни изследователски проекти максималната стойност на субсидия е в размер на 500 000 лв. със срок на реализация до 3 години, като разходите за изследване и развитие се покриват от фонда в рамките на 25 до 50%. Проектите с характер на предпроектно проучване имат право на 25 % субсидия от направените разходи, като максималната стойност на субсидията е до 50 000 лв. за проекти със срок на реализация до 1 година. Цялостната дейност по администриране на Националния иновационен фонд ще се изпълнява от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП). Необходимата информация може да се намери на Интернет-страниците на Министерство на икономиката и на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, както и в регионалните й звена. Документацията за участие в конкурсите ще се приема в ИАНМСП.

За субсидия могат да кандидатстват всички лица, регистрирани по Търговския закон на Република България, реализиращи проектите на територията на България, сами или съвместно с други лица, регистрирани по Търговския закон, висши училища, БАН, научни организации или колективи.
Проектите се оценяват по два критерия: иновативност и икономическа перспектива.
За допълнителна информация:

(02) 9329217 - Блага Белухова; (02) 9329243 - Ваня Бонева; (02) 9329277 - Галина Дойнова

(02) 9329240 - Парка Динева; (02) 9329220 - Радка Жекова; (02) 9329276 - Бойко Георгиев-Черковалиев; (02) 9329270 - Елена Пенева

и следните e-mail адреси на Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП:  blaga@sme.government.bg,  radka@sme.government.bg, elpeneva@sme.government.bg.

Модел за интегрирано управление на битови отпадъци

Областна администрация – Ямбол в партньорство с: Germany, Waste Association West Saxony; Finland, Lahti Science and Business Park Ltd; Finland, Regional Council of Päijät Häme; Poland, Municipality of Krakow; Poland, AGH University of Science and Technology Krakow; Greece, Prefecture of Thessaloniki; Italy, University of Bologna, Department of Electronics, Computer Science and Systems Italy, Municipality of La Salle; Greece, Trikala Municipal Enterprise for Social Development (DEKA); Portugal, Energy and Environment Agency of Cova da Beira ; Estonia, Tallinn City Government Environment Department; Greatbritain, Norfolk County Council and Italy, Emilia Romagna Region участва в разработването и се очаква включване в изпълнението на проект Модел за интегрирано управление на битови отпадъци, одобрен по програма Interreg III C на Европейския съюз.

OБЩА ЦЕЛ на проекта е да се формулира модел на добра практика, насочен към оптимално решение за интегрирано управление на отпадъците, да се обезпечат политици, планови специалисти и вземащи решения с действащ инструмент за управление на отпадъци в контекста на европейската политика.
ПОД-ЦЕЛИ: разпространение и представяне на оптимални решения за управление на твърди битови отпадъци, възприемане на добри практики и системни методи, дългосрочна партньорска мрежа.

РЕЗУЛТАТИ: Познания у партньорите за ползите от интегрирания подход при управление на твърди битови отпадъци, пренос на добри практики, системна междурегионална обмяна на опит, водеща до дълготрайно партньорство.
ВЪЗДЕЙСТВИЕ: Популяризиране на съгласуван интегриран подход за управление на ТБО в съответствие с устойчивото развитие в ЕС в смисъла на Шестата програма за действия в областта на околната среда, подобряване на ефективността на инструментите за управление на ТБО, повишаване на участието на гражданите в превенцията на ТБО.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 6 международни работни срещи в Болоня, Римини, Солун, Краков, Лахти и Лайпциг, обмяна на опит между партньорите, съвместна разработка на методика, създаване на партньорска междурегионална мрежа, формулиране на модели на добри практики, представяне и разпространение на тези добри практики.
ПАРТНЬОРСТВО: обхваща местни власти и експертни организации от 10 европейски региона в Германия, Финландия, Полша, Естония, Англия, Португалия, Италия и Гърция и един партньор от държава-кандидатка за членство в ЕС (България): общо 14 партньора.

КРАЙНИ ПРОДУКТИ: Hаръчници, Регионален план за действие и Меморандум за разбирателство.
За повече информация по проекта има създадена web страница:


http://www.zaw-wachau.de/iuwmm/index.html

Проектът, който ще се изпълнява от специалисти от Ямболска област, е на обща сума 15000 евро. Очакваното финансиране по програма ФАР е 11225 евро.

Основните дейности по проекта за участниците от Ямболска област са:

1. Областна администрация – Ямбол отговаря за координацията с чуждестранните партньори, за организация на плановите дейности в Ямболска област и за подготовка на отчетите по проекта.

2. Международният опит и добрите европейски практики ще бъдат обсъждани на международни срещи и конференции, ще се разработи съвместна методика и ще се установи мрежа за сътрудничество, разпространение и пренос на добрите практики в областта на управление на битовите отпадъци. На работните посещения ще участват експерти по екология и регионално планиране.

3. Сегашното положение относно управлението на отпадъците в Ямболска област е общо за България: отпадъците не се събират разделно, транспортират се общо и се депонират в сметища. За прекратяване на тази остаряла практика е необходимо да се проведе проучване на количеството и състава на сметта като основа за бъдещи решения за управление на отпадъците.

4. Местните експерти по екология ще подберат подходящи модели, съответстващи на изискванията на европейското законодателство, добрите модели в Европа и местните условия. В същото време части от Наръчника по управление на битови отпадъци ще бъде преведен на български език; ще бъдат предприети съответни действия на местно и регионално ниво за подготовка на разработването на местни планове, програми и стратегии и ще бъде подписан меморандум за разбирателство между участниците в процеса.

5. За популяризиране на европейските практики и модели за интегрирано управление на битови отпадъци ще бъдат организирани 4 работни срещи и 1 конференция. В работните срещи ще участват представители на местни власти, специалисти по околна среда и по регионално планиране. Всички участници в процеса в Ямболска област, както и представители на МОСВ и регионалните му институции, специалисти от чуждестранните партньори и представители на области и общини в България ще бъдат поканени на конференцията.


6. По време на изпълнението на проекта ще бъдат организирани 2 пресконференции с представители на местните средства за масова информация и специалисти, работещи по проекта.


Подобряване на достъпа до здравни услуги на ромски жени и деца в селски райони

Във връзка с изпълнението на проект: Подобряване на достъпа до здравни услуги на ромски жени и деца в селски райони, финансиран по програма Матра 2 на Правителството на Холандия

Фондация КЕЪР Интернешънъл Българиясъвместно с Фондация "Здравни проблеми на малцинствата"

организира конкурс за избор на Медиатор

Отговорности: Придружаване на роми до здравни и социални заведения; Социален патронаж на рискови семейства; Лобиране в здравни и социални служби, сигнализиране за нарушения и дискриминационни прояви; Популяризиране на здравна информация; Поддържане на контакти с местни институции.

Изисквания: Принадлежност към ромската общност; Средно образование е желателно; Опит в социалната работа с ромската общност. Предимство: завършено или продължаващо обучение в медицинска специалност или социални науки.

Необходими документи: копие от диплома за завършено образование, автобиография, мотивационно писмо, препоръка (при възможност). Моля, посочете актуални телефони и адрес.

Какво предлагаме: специализирани обучения; договор за работа във времевите рамки на проекта.

Краен срок за изпращане на документи:

В сградата на община Стралджа и кметството на с. Зимница до 17.00 часа на 14 октомври 2005 г. Събеседването ще се проведе на 17 октомври 2005 г. от 14.00 ч. в сградата на община Стралджа и на същата дата в кметството на с. Зимница от 16.30 ч.

В кметствата на с. Веселиново и Кукорево документи се подават до 17.00 часа на 17 октомври 2005 г. Събеседването с кандидатите ще се проведе на 18 октомври 2005 г. в кметството на с. Кукорево от 10.00 часа. и на същата дата в кметството на с. Веселиново от 14.00 часа

Контактна информация: Николина Атанасова - координатор за Ямбол - тел. - 0888 200 763

Фонд ‘Енергийна ефективност’ започна своята дейност


Фондът финансира следните основни типове проекти:
   ·Проекти за повишаване на енергийната ефективност на индустриалните процеси;
   ·Възстановяване и подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд във всички сектори: промишленост, търговия, жилищен сектор, както и  общинските сгради. Потребителите на електрическа и топлинна енергия и на природен газ в сгради - етажна собственост, учредили юридически лица –

асоциации, по реда на чл. 152 от Закона за енергетиката, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност от Фонд "Енергийна ефективност";
   ·Повишаване на енергийната ефективност на инсталациите за производство на топлина, преносната и разпределителната мрежа за топлинна енергия;
   ·Повишаване на енергийната ефективност на общинските дейности (уличното осветление, събирането и оползотворяването на отпадъците и др.).
Изисквания към проектите:
   ·Най-малко половината от спестяванията на проекта да бъдат от измерими икономии на енергия;
   ·Проектът да прилага известни и проверени технологии за енергийна ефективност;
   ·Проектът да възлиза на стойност между 50 хил. и 2 млн. долара;
   ·Участието на собственика на проекта да възлиза най-малко на 10 % от неговата стойност;
   ·Проектът да има сравнително кратък срок на откупуване  - не повече от пет години.
Условия на финансиране и финансови продукти:
Фонд "Енергийна ефективност" ще предоставя три категории финансови продукти: частични кредитни гаранции, съвместно кредитиране с търговските банки  на проекти за енергийна ефективност и консултантска помощ при разработването на проектите.
   ·Частичните кредитни гаранции се предоставят за период не по-дълъг от пет години и няма да надхвърлят левовата равностойност на 500 хил. долара за всеки отделен проект.
   ·Кредитиране на проекти съвместно с търговските банки. Максималният размер на кредита, предоставен от фонда, ще бъде до 50% от стойността на проекта, когато фондът е водещият кредитор, и до 30% при водещ кредитор търговска банка.
   ·Консултантска помощ при разработването на проектите. Проектите, кандидатстващи за финансиране от ФЕЕ, могат да ползват безплатно консултации от експертите на фонда при разработването  на кандидатурата и при подготовката на документацията.

Консорциум от три организации - Еконолер (Канада), ЕнЕфект и Елана (България), бе избран за мениджър на Фонд “Енергийна ефективност”. За кандидатури и първоначално обсъждане на проектите можете да се обръщате към специалистите на Фонд “Енергийна ефективност” в ЕнЕфект – Георги Чавдаров и Димитър Дуков. За контакти: Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
1164 София, бул. Хр. Смирненски № 1, ет. 3
тел.:    (+359 2) 963 2169 (+359 2) 963 1714 факс:   (+359 2) 963 2574
eneffect@mail.orbitel.bg www.eneffect.bgregion@yambol.government.bg Отдел Регионално развитие октомври 2005

Свързани:

Програми и фондове за финансиране на проекти фонд за развиване на стопанска дейност на нпо iconИнвестиционен форум Проекти и финансиране
На него ще бъдат представени български компании и общини, които търсят финансиране за своите проекти от една страна и от друга потенциални...
Програми и фондове за финансиране на проекти фонд за развиване на стопанска дейност на нпо icon„ Подготовка на проекти за финансиране на мсп по Европейските структурни фондове и Кохезионния фонд
Целта на обучението е участниците да придобият знания и умения, които да им позволят успешно да кандидатстват за финансиране на техни...
Програми и фондове за финансиране на проекти фонд за развиване на стопанска дейност на нпо iconПрограми и фондове за финансиране на проекти конкурс за проекти на неправителствени организации
Агенцията за хора с увреждания към Министерство на труда и социалната политика обявява конкурс за финансиране на проекти на следните...
Програми и фондове за финансиране на проекти фонд за развиване на стопанска дейност на нпо iconПрограми и фондове за финансиране на проекти
Американското посолство обявява пролетния кръг за набиране на проекти от български неправителствени организации по програмата “Демократична...
Програми и фондове за финансиране на проекти фонд за развиване на стопанска дейност на нпо iconПрограми и фондове за финансиране на проекти
София, обявява конкурс на тема "Ефективна защита на правата на човека". Конкурсът има за цел укрепване капацитета на български нпо,...
Програми и фондове за финансиране на проекти фонд за развиване на стопанска дейност на нпо iconПрограми и фондове за финансиране на проекти
Рамкова програма за подкрепа на полицията, правораздавателната система и професионалистите от ес и страните кандидатки в сътрудничеството...
Програми и фондове за финансиране на проекти фонд за развиване на стопанска дейност на нпо iconПрограми и фондове за финансиране на проекти гражданско партньорство за регионално сътрудничество в Югоизточна Европа
Програма "Европейска интеграция и регионална стабилност" на Институт "Отворено общество" София, обявява конкурс за съвместни партньорски...
Програми и фондове за финансиране на проекти фонд за развиване на стопанска дейност на нпо iconПрограми и фондове за финансиране на проекти bg2003/004-937. 11. 01 Алтернативна заетост
Бенефициенти: микропредприятия; малки и средни предприятия; семейни предприятия; стартиращи предприятия
Програми и фондове за финансиране на проекти фонд за развиване на стопанска дейност на нпо iconПрограми и фондове за финансиране на проекти нова сесия на Фонд "Социална отговорност на Първа инвестиционна банка"
Фондът има за цел да предостави възможности за развитие на деца и младежи от Домовете за деца и юноши (довдлрг) в страната, като...
Програми и фондове за финансиране на проекти фонд за развиване на стопанска дейност на нпо iconЗаседание на Общински съвет Исперих
Благоустрояване на обособени градинки в централните части на села на територията на Община Исперих  за финансиране от Европейските...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом