Годишен комплексен план за учебната 2012/2013 г. I. Раздел: Анализ на дейността на училището през учебната 2011/2012 година
ИмеГодишен комплексен план за учебната 2012/2013 г. I. Раздел: Анализ на дейността на училището през учебната 2011/2012 година
Дата на преобразуване20.01.2013
Размер85.76 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://files.sou5sl.com/200000951-b697cb7918/god_kompl_plan.doc
СОУ”П.К. Я В О Р О В” – С Л И В Е Н

адрес:ул.”Раковски” 20 А

sou5sliven@abv,bg


УТВЪРЖДАВАМ!

ДИРЕКТОР: ……………

/Д.Димитров/


ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН

ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 г.


I.РАЗДЕЛ: Анализ на дейността на училището през учебната 2011/2012 година.


Учебната 2011/2012 год. затвърди традиционно много добрите резултати от учебната работа. Общият успех е 4,76. Много добри са и резултатите от външното оценяване на учениците от 4 и 7-ми клас. Високи резултати показаха, учениците от шести и единадесети клас на външното оценяване по математика.. Успешно се представиха и в организираните олимпиади, конкурси и състезания.

Ученическият състав в края на учебната година е 736, спрямо началото 724 в началото на същата на същата.

Педагогическият състав е устойчив, без осезаеми текучества и с повишаващи се професионално-квалификационни показатели.

Разнообразни бяха съвместните прояви с родителите, културните институции и други държавни, общински и обществени организации.

Утвърдиха се основните акценти в планирането – активни, развиващи и иновационни методи в обучението. Поради голям интерес от страна на родителите, първокласниците и второкласниците бяха обхванати в 3 групи ПИГ. Все по-пълно се осъществява практиката”Ученици без свободен час”. Продължи дежурството и работата с отстранени от час ученици. Все още в недостатъчна степен се осъществява връзката с родителите и активното им привличане в образователно-възпитателния процес. В училище работиха 14 групи по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора”(УСПЕХ).


I I. РАЗДЕЛ: Цели, стратегии и приоритети

1. Училище, отговорно за партньорство с ученици, родители, граждани и НПО, културни и други обществени институции.

2. Ранна профилизация на учениците от ПГК.

3. Свобода и творчески подход на учителите в образователно-възпитателната работа, за осъществяване на европейски тип образование.

4. Оптимален ред, дисциплина и спокойна и привлекателна атмосфера и среда на учебен труд и творчество.

5. Реализиране на новия учебен план в профилираните паралелки:

Профил „Технологичен – Предприемачество и бизнес” с ИИАЕ (и след 7. клас)

Профил „Технологичен – Търизъм” (прием след 8. клас).


I I I.РАЗДЕЛ: Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите.


 • Повишаване на резултатността на УВП чрез прилагане и усъвършенстване на разнообразни методи, форми и средства и налагането на собствен стил и творчество в работата.

 • Работа със системи за електронно обучение – интерактивна дъска, елетронни дневници и др.

 • Интерактивни методи и форми в образователния процес

 • Повишаване на комуникативните умения

 • Повишаване на педагогическата квалификация в т.ч. чрез вътрешно-училищна квалификационна дейност.

 • Активизиране и разнообразяване на възпитателната работа като единство на учебния процес; извънкласни и извънучилищни дейности, активно включване на родителите във възпитателния процес и поддържане на постоянни контакти с тях.

 • Ръководно-контролна дейност, насочена към подобряване качеството на урочната работа, дисциплината в училище, опазване на МТБ, и прилагане на стимулиране на добрите постижения.

 • Грижи за безопасността, здравето и дееспособността на учениците.

 • Прилагане на мерки съобразени с МОН относно дисциплината и отсъствията на учениците.


1.Учебно-възпитателна работа

а/ на работно съвещание да се разгледат новите нормативни документи за учебната 2012/2013 година.

Срок: 30.09.2012г.

Отг.: ПДУД


б/ организиране на УР в съответствие с указанията на МОН, препоръките на РИО и МТБ на училището.Разпределение на учениците от 5-ти клас в паралелки:

 • „математическа”

 • „хуманитарна”

 • „общообразователна”

Срок: 12.09.2012г.

Отг.:директора, ПДУД,учители


в/ работа с деца със специални образователни потребности.

Срок: постоянен

Отг.: ПДУД,кл.р-ли

ресурсни учители


г/ оптимално разпределение на учебния материал като акцентите на обучението се поставят върху уменията и навиците за практическо приложение на придобитите знания и трансфер на знания от една област в друга. По проблема да се извърши тематична проверка до 30.03.2013 год.

Срок: 30.09.12г.-30.03.2013г.

Отг.: учителите и ПДУД

д/ активизиране познавателната дейност на учениците чрез участието им в състезания олимпиади, викторини и др.

Срок: постоянен

Отг.: учителите

е/ организиране на консултации на учениците по всички учебни предмети.

Срок: постоянен

Отг.: учителите, ПДУД


ж/ задачите за проверка на входящо междинно и изходящо ниво на знанията да се изготвят съвместно с експерти от РИО и от МО по предмети.


Срок:текущ

Отг.: учителите, ПДУД


з/ оборудване на мултимедиен кабинет и на видеозала за разширяване на творческите възможности на учители и ученици.


Срок: м. януари 2013 г.

Отг.: директор, пом.директор


и/ работа по проекти с активното участие на ученици; обявяване на конкурси за мултимедиен продукт по повод на различни чествания и бележити годишнини / 135г – от Освобождението на България и 100 г. от разорението на тракийските българи и др./.

Срок: постоянен

Отг: учителите по ИТ

й/ прилагане на програмата Junior achievment в прогимназиална и гимназиална степен, програма, провокирала огромен интерес сред учениците и дала своите резултати в начална степен.

Срок: м. октомври 2013г.

Отг.: Веселина Попова


к/ Обсъждане в МО – начален етап на програмата за международно оценяване на ученици /PISA/ и налагане на нови подходи в учебната работа във връзка с промените на НВО – 4.клас

Срок: м. февруари

Отг: председателите на МО


л/ организиране на работни срещи между учителите на 4 и 5 клас за обмяна на опит и осъществяване на приемственост. Провеждане на открити уроци.


Срок: м.ноември

Отг. Съответните учители в 4 и 5 клас

2.Възпитателна работа

а/ цели

 • възпитание на дисциплина и самодисциплина у учениците и активно участие в работата на класа и училището. Активизиране на дейността на ученическия съвет.

 • възпитание на етичност, толерантност и отговорност в междуличностните взаимоотношения в т.ч. и преодоляване на етнико-религиозните различия.

 • осигуряване на единство между урочната и възпитателната работа за формиране на родолюбие и общочовешки нравствени ценности у учениците.

 • постигане на триединство ученик-учител-родител във възпитателния процес.

 • подпомагане на учениците за по-правилен и успешен избор за професионална реализация.

 • повишаване на здравната и екологичната култура на учениците за здравословен начин на живот и обучение за безопасно движение по пътищата.

б/ дейности

 • утвърждаване на кл.ръководители.

Срок: 14.09.2012г.

Отг.: директора

 • периодично провеждане на работни срещи за проблеми за УВР.

Срок: постоянен

Отг.: ПДУД

 • утвърждаване съставите на следните комисии.

Училищна комисия за превенция на противообществените прояви на учениците. Комисия за безопасност на движението, ГЗ и охрана на труда, комисия за вътрешно-училищни и публични изяви. Комисия по професионално усъвършенстване на учителите.


Срок: 14.09.2012г.

Отг.: ПД,ПС.

 • комисиите да изготвят планове за работа, които да се приемат от педаг.съвет и да се приложат към ГКП на училището.

Срок: 14.09.2012г.

Отг.: ПДУД,ПДАСД и предс. на комисиите

 • изработване на спортен календар, съобразен с националните и общоградските инициативи.

Срок: 14.09.2012г.

Отг.: учителите по ФК

 • избор на ученически съвети по паралелки, на училищен уч.съвет, приемане на планове за работа през уч. 2012/2013 г.

Срок: 30.09.2012г.

Отг.: кл.р-ли, ПС и ПДУД

- отбелязване на националните и местните празници.

Срок: постоянен

 • тържествено отбелязване празника на училището .

Срок: IV – 2013 г.

Отг.: зам.дир. и предс. на комисии

 • да се водят на отчет учениците от 7 и 8 кл. с хронични заболявания, да им се оказва съдействие при професионалното ориентиране.

Срок: постоянен

Отг.: кл.р-л, мед.техник.

 • участие на ученици и учители в презентации по училищата и в панорамата на професиите.

Срок: постоянен

Отг.: кл.р-ли


 • в планове на кл.р-ли да залегнат теми за професионалното реализиране на учениците.

Срок: м.септември 2012 г.

Отг.: кл.р-ли

- организиране на благотворителни прояви /изложби, базари/ за подпомагане на нуждаещи се ученици.

Срок: постоянен

Отг: педагогически съветник

и класни ръководители

- стимулиране на организаторските качества на учениците чрез участие в Деня на самоуправление /дни на самоуправление/ и включване на големите ученици в дежурството по коридорите.

Срок: постоянен

Отг.: пед.съветник, учителите

По основните предмети, кл.р-ли

- срещи и разговори в ЧК с професионалисти в областта на междуличностните отношения, в областта на гражданското поведение/ психолози, социолози/.

Срок: постоянен

Отг.: кл.р-ли, пед.съветник

- посещения на исторически и природни забележителности с учебна цел, но и за изграждане на национално самочувствие и самосъзнание у подрастващите.

Срок: постоянен

Отг.: кл.р-ли и учителите по

ФВС

- организиране на трудови дни за почистване на природни обекти край Сливен, на акции за предаване на вторични суровини.

Срок: постоянен

Отг.: кл.р-ли, пом.директори


1.Квалификационна дейност

 1. Избор на обща квалификационна комисия, чиито план за работа да бъде приложен към ГКП на училището.

Срок: м. септември 2012 г.

Отг.: пом.директори


 1. Участие в семинарите и курсовете провеждани от РИО и институтите за усъвършенстване на учителските кадри.

Срок: постоянен

Отг.: ПДУД, учители

 1. Актуализиране състава на МО и избор на председатели.

Срок: м. септември 2012 г.

Отг.: пом.директори

 1. Приемане плановете на МО.

Срок: м. септември 2012 г.

Отг.предс. на МО и пом.директори

4. Педагогически контрол


а/ за организацията на структурата на уроците и резултатите.

Срок: по график

Отг.: ръководството

б/ посещение на уроци и извънкласни форми на работа по плановете за контролна дейност на директорите.

Срок: по график

Отг.: ръководството


5. Основни приоритети при взаимодействие с родителите и обществеността.


 1. Водещо място на триединството ученик-учител-родител в учебно- възпитателния процес.

а/ през учебната 2012/2013 г. да се проведат следните по-важни учитело-родителски срещи:

- запознаване на родителите с училищния правилник, касаещ правата и задълженията на учениците;

- избор на родителски актив в помощ на УВРи активно включване в извънкласните дейности на училището ;

- запознаване на родителите с проекто - плана за възпитателна работа на паралелковия колектив, участие на родителите в планиране и реализиране на проявите.

- уточняване задълженията и отговорностите на родители към децата и училището, в т.ч. и довеждане до и прибиране на децата от училище.

- запознаване на родителите с проблемите на класа и училището.

- своевременно уведомяване за извинени и неизвинени отсъствия на учениците, особено в гимназиална степен

2. Работа с обществеността и неправителствени и държавни органи и организации:

а/ за някои от темите, разглеждани в часа на класа да се канят участници от историческия музей и РДВР, лекари, актьори, спортисти, творци , родители и др..


Срок: постоянен

Отг.:кл.р-ли,пом.директори


б/ съвместна дейност с детския комплекс, младежки дом, спортни клубове в града, куклен и драматичен театър, регионална библиотека, читалища и др.


Срок: постоянен

Отг.: ПДУД

в/ разработване на проекти и представянето им – финансирани от МОМН и други.


Срок: постоянен

Отг.: ПДУД


Планът е утвърден на заседание на ПС от 14.09.2012г.

Свързани:

Годишен комплексен план за учебната 2012/2013 г. I. Раздел: Анализ на дейността на училището през учебната 2011/2012 година iconГодишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2012-2013 година
Цялостната дейност на 51 соу през учебната 2011/2012година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и отзвука на 50годишния...
Годишен комплексен план за учебната 2012/2013 г. I. Раздел: Анализ на дейността на училището през учебната 2011/2012 година iconГодишен план за работата на ну „Св. Св. Кирил и Методий през учебната 2012 2013 год. Раздел първи
Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището
Годишен комплексен план за учебната 2012/2013 г. I. Раздел: Анализ на дейността на училището през учебната 2011/2012 година iconГодишен план за работата на ну „Св. Св. Кирил и Методий през учебната 2012 2013 год. Раздел първи
Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището
Годишен комплексен план за учебната 2012/2013 г. I. Раздел: Анализ на дейността на училището през учебната 2011/2012 година iconУтвърждавам: Севдалина Зафирова, Директор на Първо соу годишен комплексен план на I соу "свети седмочисленици" гр. Търговище за учебната 2011/2012год. Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет Протокол №18 /13. 09. 2011 г. Съдържание
Мисия, визия и приоритетни цели в дейността на училището през учебната 2011 / 2012 година-стр. 6
Годишен комплексен план за учебната 2012/2013 г. I. Раздел: Анализ на дейността на училището през учебната 2011/2012 година iconГодишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2011-2012 година
Цялостната дейност на 51 соу през учебната 2010/2011 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и под знака на 50годишния...
Годишен комплексен план за учебната 2012/2013 г. I. Раздел: Анализ на дейността на училището през учебната 2011/2012 година iconГодишен план За дейността на обединението през учебната 2012/ 2013 година
Участие в общоучилищните мероприятия – Лекоатлетически крос и колопоход „ Не на наркотиците ”
Годишен комплексен план за учебната 2012/2013 г. I. Раздел: Анализ на дейността на училището през учебната 2011/2012 година iconГодишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен в областта на предучилищното и училищното образование за учебната 2011/2012 година в изпълнение на програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в република българия (2009-2013 г.
За дейността на регионален инспекторат по образованието – сливен в областта на предучилищното и училищното образование за учебната...
Годишен комплексен план за учебната 2012/2013 г. I. Раздел: Анализ на дейността на училището през учебната 2011/2012 година iconГодишен план на училището училището работи по годишен план, който се приема от педагогическия съвет (ПС)
Списък ­ Образец №1 за учебната година. Годишният план се прилага при утвърждаването на Списък ­ образец №1 в ио на мон на основание...
Годишен комплексен план за учебната 2012/2013 г. I. Раздел: Анализ на дейността на училището през учебната 2011/2012 година iconПриложение към Годишен план за учебната 2012/2013 година, Утвърден със Заповед №147/14. 09. 2012 г на директора
Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №11/14. 09. 2012 г
Годишен комплексен план за учебната 2012/2013 г. I. Раздел: Анализ на дейността на училището през учебната 2011/2012 година iconГодишен план за работата на училището през учебната 2011 2012 год
Троян, п к. 5600, обл. Ловеч ул „Кирил и Методий” №13, тел. 0670/62776, e-mail – km
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом