Участие в открит конкурс
ИмеУчастие в открит конкурс
страница1/3
Дата на преобразуване20.01.2013
Размер444.42 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/news/Kleimovachni_11.12.2009.doc
  1   2   3
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – СП “СОРТИРОВЪЧНА МРЕЖА И МАГИСТРАЛЕН ТРАНСПОРТ”

  УТВЪРЖДАВА,


..............................................

МАРТИН СТЕФАНОВ

ДИРЕКТОР СП “СММТ”

                                                   

 

                                                                                               Дата: 12.11 2009 г.

 

 


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ПО НВМОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: “АБОНАМЕНТНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛЕЙМОВАЧНИ МАШИНИ”


 

 


ноември. 2009

месец/година


СЪДЪРЖАНИЕ :


I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

А. Възложител на обществената поръчка

Б. Обект на обществената поръчка


ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

А. Условия за участие в обществената поръчка

Б. Документи, представяни от участника

 

ІІІ. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

 

ІV. ДЪЛЖИМИ ГАРАНЦИИ

 

V. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

 А. Общи положения

 Б. Съдържание на офертите

 

. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

А. Запечатване и маркиране на пликове 

Б. Подаване и приемане на на офертите

 

VІІ.РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

А. Отваряне и разглеждане на офертите

Б. Оценяване и класиране на офертите

В. Протокол на комисията

Г. Определяне на изпълнител на обществената поръчка

Д Прекратяване на процедурата

 

VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Приложение № 1 –  Заповед № РД-08-200 /11.11.2009 г. на Директор СП “СММТ”. за откриване на открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с обект: Абонаментно техническо обслужване на клеймовачни машини”.

Приложение № 2 – Технически изисквания

Приложение № 3 а - Образец на декларация

Приложение № 3 б - Образец на декларация

Приложение № 3 в - Образец на декларация

Приложение № 4 - Образец на справка – административни сведения за участника

Приложение № 5 - Образец на оферта

Приложение № 6 – Образец на ценова оферта

Приложение № 7 – Проект на договор


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

            Процедурата за възлагане на обществената поръчка с обект: ”Абонаментно техническо обслужване на клеймовачни машини” се провежда въз основа на Решение по т. 4 от Протокол № 12 /26.06..2009 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД,  Заповед №. РД-08-147/ 29.07.2009 г. на  Главния изпълнителен директор на “Български пощи” ЕАД и Заповед №. .РД-08-200 /11.11.2009 г. на  директора на СП “Сортировъчна мрежа и магистрален транспорт” / СП “СММТ”/ на “Български пощи” ЕАД за откриване на процедурата - (Приложение № 1 към документацията). Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на  процедурата за възлагане на обществената поръчка, се регламентират от ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП, НВМОП и настоящата документация. Процедурата се провежда от комисия, назначена от възложителя на основание чл. 18 от НВМОП..

 

А. Възложител на обществената поръчка


            По смисъла на тази документация и на основание чл. 8, ал. 2, чл. 7, т. 5 и чл. 7г, чл. 3, ал. 1, т. 2, от ЗОП, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 от НВМОП,  Възложител на обществената поръчка е “Български пощи” ЕАД, адрес : 1700 София, ул.”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31, чрез СП “СММТ” , гр. София 1900, ул. “Челопешко шосе” № 31

 

Б. Обект на обществената поръчка


            1. “Български пощи” ЕАД, чрез СП “СММТ” гр. София, на основание чл.3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 1 от НВМОП възлага обществена поръчка с обект “Абонаментно техническо обслужване на клеймовачни машини”. 

            2. Обществената поръчка е с място на изпълнение:

2.1. Български Разменно-Сортировъчен Център, гр. София 1900, кв. “Нова Враждебна”, ул. “Челопешко шосе” № 31 – 2 броя клеймовачни машини;

`` 2.2. РСЦ Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Иларион Макариополски” № 21 – един брой клеймовачна машина;

2.3. РСЦ Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. “Княз Борис” № 81-един брой клеймовачна машина;

2.4. РСЦ Варна, гр.Варна, бул. “Съборни” № 42-един брой клеймовачна машина.

2.5. РСЦ Бургас,гр. Бургас, ул.”Цар Петър” № 2-един брой клеймовачна машина.

            ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАА. Условия за участие

 

            1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва участник, който:

            1.1. Отговаря на изискванията на чл. 9, чл. 46 и чл.47 от ЗОП.

            1.2. Представи доказателства за икономическо и финансово състояние, посочени в  чл. 50, ал. 1,т.2 от ЗОП.

            1.3. Представи доказателства за технически възможности и/или квалификация, посочени в  чл. 51, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 7г от ЗОП.

  1. В процедурата не може да участва участник, който:

2.1. e осъден/а с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

            2.2. е обявен в несъстоятелност;

           2.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

2.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

            2.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

2.6  има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

2.7. е член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на &1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2.8. е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

3. Изискванията по т.2.1., 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 и т. 2.8 се отнасят и за следните лица:

3.1. при събирателно дружество – за лица по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал.1 от Търговския закон;

3.2. при командитно дружество – за лица по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3.3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лица по чл. 147, ал.1 от Търговския закон;

3.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал.2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал.1 от Търговския закон;

3.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон;

3. 6. във всички останали случаи – за лицата, които представляват кандидата или участника.

4. Обстоятелствата по т. 2 се удостоверяват с декларация (Приложение № 3а, съответно Приложение № ) при подаването на офертата.

5. Всеки участник е длъжен да обяви писмено пред възложителя промените в обстоятелствата по предходните точки, в 7-дневен срок от настъпването им (Приложение № 3в).

/само за тези, които не са пререгистрирани по Закона за търговския регистър/


Б. Документи, представяни от участника. Форма.


            1. Участниците в процедурата представят, посочените по-долу документи:                 

            1.1. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участника е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участника е физическо лице. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени;

            1.2. Оригинал или заверено копие от удостоверение за актуално състояние за участници – юридически лица или еднолични търговци, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на офертата. / важи за участник – непререгистриран по реда на Закона за търговския регистър/ Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени;

            1.3. документ за платена гаранция за участие в зависимост от формата, избрана от участника и в съответствие с изискванията, посочени в раздел ІV от документацията;

            1.4. доказателства за икономическото и финансово състояние в съответствие с т.1.2. от раздел ІІ, буква”А” на документацията;

А. заверено копие от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите на участника за последните три години /2006 г. 2007 г. и 2008 г/.;

           1.5. доказателства за технически възможности и/или квалификация в съответствие с т.1.3. от раздел ІІ, буква”А” на документацията;

А. Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение;

Б. Списък на техническите лица които отговарят за техническото обслужване на клеймовачните машини и документи за тяхната квалификация;

В. Декларация от законния представител на участника, за наличието на сервизни бази в страната и оригинолни резервни части за клеймовачни машини.

1.6. декларация, подписана от законния представител на участника, че не са налице обстоятелствата по раздел ІІ, буква А, т. 2.1. до 2.8. (попълнена съгласно образеца – Приложение № 3а);

            1.7. декларации, подписани от всички членове на управителния и/или надзорен орган на участника, а в случай, че членовете са юридически лица  - от техните представители в съответния управителен орган, че не са налице обстоятелствата по раздел ІІ, буква А, т. 2.1., 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 и т.2.8 (попълнени съгласно образеца – Приложение № 3б);

            1.8. предлагана цена за изпълнение на поръчката – представена в съответствие с образеца (Приложение № 6) – в отделен запечатан, непрозрачен плик;

            1.9. декларация от законния представител на участника, попълнена съгласно образеца - Приложение № 3в; /подава се само от непререгистрираните по смисъла на Закона за търговския регистър/;

1.10. попълнен образец на справка- Приложение № 4.

           1.11. копие от регистрация по БУЛСТАТ / ИН / ;/подава се само от непререгистрираните по смисъла на Закона за търговския регистър/

1.12. копие от документа за регистрация на участника по ЗДДС (ако участникът е регистриран по ЗДДС);

              1.13. копие от документ за закупена документация за участие в процедурата;

1.14. проекто-договор, който не се попълва, но се прилага към офертата, като по избор участникът може да парафира всяка страница от него и подпечата последната страница за Изпълнител. С тези действия участникът удостоверява, че се е запознал и приема условията на проекта на договор;

1.15. нотариално заверено пълномощно на представителя на участника в процедурата, ако не е законен представител;

1.16. оферта, изготвена съгласно образеца – Приложение № 5

1.17. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.


           Нотариалните заверки да не предхождат датата на представяне на офертите с повече от три месеца. Копията от всички документи, за които не се изисква изрична нотариална заверка, се представят заверени от участника.


            Забележка : В случай, че участникът е чуждестранно лице документите по т.1.1. и 1.2. се представят в легализиран превод на български език, а останалите документи, които са на чужд език се представят и в превод на български език. Ако участникът – чуждестранно лице е обединение, документите се представят за всеки от участниците в него.

            2. Описаните по-горе документи следва да се представят във вида, посочен в настоящата документация. В случай, че документите не отговарят на изискванията на Възложителя, участникът се отстранява от участие.


ІІІ. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

 

1. Разходите, свързани с подготовката и представянето на офертата за участие в процедурата, са за сметка на участниците.

2. Закупуването на документацията е задължително условие за участие в процедурата.

3. Стойността на настоящата документация за участие в процедурата, в размер на 24 (двадесет и четри)  лева с ДДС, е за сметка на участниците. Документацията за участие може да се закупува до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите или заявленията.

В случай, че срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича на следващия присъствен ден.

4. Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата на СП “СММТ” , гр. София., ул. “Челопешко шосе” № 31, от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите или заявленията.

/Лицата имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. При поискване от заинтересувано лице, придружено от платежен документ за стойността на документацията, възложителят е длъжен да я изпрати за сметка на лицето, отправило искането/.

5. Всяко лице, закупило документацията за участие в процедурата може да поиска писмено от възложителя разяснения по нея. Разясненията по предходното изречение могат да бъдат искани не по-късно от 7 дни преди изтичане на срока за подаване на предложения.

6. В 3-дневен срок от постъпване на искането, Възложителят изпраща разяснението до всички кандидати, закупили документация за участие и посочили адрес за кореспонденция, без да посочва в отговора наименованието на участника, отправил запитването.

7. Всички разяснения по документацията за участие в процедурата се превръщат в нейна неразделна част и се предоставят на всяко следващо лице, закупуващо документация за участие.

 

ІV. ДЪЛЖИМИ ГАРАНЦИИ

 

1. Участниците представят гаранция за участие в процедурата в размер на 76 /седемдесет и шест/ лева.

1.1. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за участие в процедурата под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на  СП “СММТ” на “Български пощи” ЕАД в Юробанк и Еф Джи България” АД, клон София, офис Дървеница.,ВIG: BPBIBGSF, банкова сметка №: IBAN:BG06BPBI 7940 1031 9692. Оригинален платежен документ, удостоверяващ превода на сумата на гаранцията за участие по сметката на възложителя се прилага в плика с офертата на участника.

1.2. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за участие в процедурата под формата на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска банка, с която банката писмено и безусловно да се задължи да плати на “Български пощи” ЕАД при предявяване сумата на гаранцията за участие. Срокът на банковата гаранция следва да бъде 90 (деветдесет) календарни дни. Оригиналът на банковата гаранция се представя в плика с офертата на участника.  

2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа от възложителя, когато участникът:

2.1. оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на оферти;

2.2. обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора;

2.3. е определен за изпълнител на поръчката, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

В случаите, по т. 2.1.и т. 2.3., когато участникът е представил банкова гаранция, Възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.

3. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават от възложителя, както следва:

3.1. на отстранените участници -  в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

3.2. На класираните на първо и второ място участници, след сключване на договор за обществена поръчка а на останалите класирани участници в срок от три работни дни след изитичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

3.3. при прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, гаранциите на всички участници и кандидати се освобождават в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

4.  Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на поръчката. Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от участника.

4.1. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на СП “СММТ” на“Български пощи” ЕАД ЕАД в Юробанк и Еф Джи България” АД, клон София, офис Дървеница.,ВIG: BPBIBGSF, банкова сметка №: IBAN:BG06BPBI 7940 1031 9692, преди сключване на договора за изпълнение на поръчката.

4.2. В случай, че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска банка, с която банката писмено и безусловно да се задължи да плати на ТП на “Български пощи” ЕАД при предявяване сумата на гаранцията за изпълнение на договора.

5. Гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава при условията и сроковете, посочени в договора за възлагане на обществената поръчка.

6. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.


V. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

 

А. Общи положения


1. Всеки участник може да подаде само една оферта за всяка обособена позиция в един вариант в един оригинален екземпляр.

2. Офертата трябва да е написано четливо, да няма механични или други явни поправки по нея. Документи с явни поправки не се разглеждат.

3. Офертата се изготвя съгласно приложения образец - Приложение № 5 към документацията.

4. Подаването на офертата означава, че участникът, приема изцяло всички специални и общи правила, определени в настоящата документация. Всяка клауза за обратното ще доведе до отстраняване на участника.

 

Б. Съдържание

 

1. Всяка оферта и свързаната с нея документация трябва да е изготвена на български език. В случай, че участникът е чуждестранно лице документите по т.1.1. и 1.2. от раздел ІІ, буква “Б” се представят в легализиран превод на български език, а останалите документи, които са на чужд език се представят и в превод на български език.

2. Офертата трябва задължително да съдържа документите, посочени в раздел ІІ, буква “Б”, т.1. Те се представят като приложения към офертата и са неразделна част от нея. При непредставяне на документ, посочен в настоящата документация възложителят отстранява участника от участие в процедурата. По свое желание участникът може да представи и всякакви други документи, извън задължително изискваните.

2.1. Документите се подреждат в посочената от Възложителя последователност и при непрекъсната номерация на страниците.

            3. Описание на предлаганите от участника условия за изпълнение на поръчката, съгласно Техническите изисквания на възложителя – Приложение № 2.

   4. Посочва се срокът за изпълнение на поръчката.


5. Участникът посочва предлаганата от него обща цена за изпълнение на поръчката, като спазва образеца на ценовата оферта – Приложение № 6. 5.1. Предлаганата цена следва да бъде в лева и да не включва ДДС. 5.2. Общата цена на поръчката е твърда и не подлежи на преразглеждане за срока на договора, освен в случаите на чл. 43, ал.2, т. 2 и 3 от ЗОП.

5.3. Грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите от участника  цени са за негова сметка.

6. Участникът посочва срока на валидност на офертата си в съответствие с предвидения от Възложителя срок в обявлението за обществената поръчка. Този срок е еднакъв за всички участници. В случай на необходимост Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

                       

            . ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

 

А. Запечатване и маркиране на пликовете 

 

1. Офертата се представя с всички съпътстващи я документи в един запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, съдържащ два плика, съгласно указаните по-долу изисквания. Ако се използват самозалепващи се пликове, то те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната част на лепенката (всеки равностоен метод се приема).

2. Върху плика с офертата  се посочват :

  • обектът на обществената поръчка.

  • името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт, или електронен адрес.

3. В плика с офертата, участникът следва да постави два плика, отговарящи на следните изисквания:

3.1. първият плик да бъде запечатан и непрозрачен, обозначен с надпис “Плик №1”, в който участникът поставя попълнения и подписан образец на офертата, съгласно Приложение № 5, заедно със съпътстващите я документи – неразделна част от самата оферта, посочени в раздел ІІ, буква Б, т. 1, както и описанието, посочено в т.3, от раздел V, буква Б.

 3.2. вторият плик следва да бъде запечатан и непрозрачен, обозначен с надпис – “Предлагана цена”, като неговото съдържание следва да отговаря на приложения образец (Приложение № 6) и посоченото в т. 5 от раздел V, буква Б .

Всички пликове трябва да бъдат запечатани и непрозрачни.

Ненадписаните пликове не се отварят и участникът се отстранява от участие в процедурата.


Б. Подаване и приемане на офертите


1. Офертата се подава от участника или негов надлежно упълномощен представител – лично или по пощата с препоръчано писмо с известие за доставяне. При лично представяне на предложението лицето следва да се легитимира с лична карта и/или копие от съдебно решение за регистрация, ако е законен представител, и с лична карта и съответно пълномощно, ако е упълномощен представител.

            2. Срокът за подаване на офертата е 28 (двадесет и осем) календарни дни, след изпращане на обявлението за обществената поръчка в Агенцията по обществени поръчки. В случай, че срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича на следващия присъствен ден.

3. Офертите се приемат от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа всеки работен ден до изтичане на срока, посочен в т. 2, в служба “Деловодство” на СП “СММТ” гр. София, ул. “Челопешко шосе” № 31, стая № 305. 

4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и точният час на получаване. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

5. Всички оферти, представени след срока по т. 2 не се приемат от Възложителя. Такива оферти незабавно се връщат на участника и това се отбелязва в регистъра по точка 4.

6. Не се приема и оферта в незапечатан, прозрачен или в плик с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра по т. 4.

7.  Участникът поема всички рискове по предаването, включително непреодолима  сила.

8. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.


VІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ


А. Отваряне и разглеждане на офертите

 

1. Отварянето на офертите се извършва от 13.00 ч. на първия работен ден, след изтичане срока за подаване на офертите, в СП “СММТ”, гр София, ул.”Челопешко шосе” № 31,  заседателната зала на първия етаж. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

2. Отварянето на офертите се извършва от комисия, назначена от  Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите. Комисията започва работата си след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

3. Пликовете с офертите на участниците и Плик № 1 се отварят съобразно реда на постъпване. Комисията проверява съответствието на офертите на всеки участник със списъка по чл. 13 от НВМОП. При отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията подписват плика с предлаганата цена, а когато критерият за оценка е „икономически най-изгодна оферта”, се подписват и всички приложения, които комисията ще оценява съгласно обявените показатели. Независимо от избрания критерий комисията предлага по един предстаител от присъстващите участници да подпише пликовете с предлагана цена на останалите участници. Не се отварят пликовете с надпис “Предлагана цена”.

4. При отваряне на офертите и при проверката на списъците, посочени в т. 3, може да присъства по един представител на участниците, участващи в процедурата - законен или изрично упълномощен, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

5. Представителите на участниците, представителите на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел се допускат до действията на комисията по т.4 само при представяне на документ за самоличност и документ, доказващ представителната му власт. Присъстващите представители се подписват в регистър,  удостоверяващ тяхното присъствие.

6. След извършване на действията по т. 3, представителите по т. 4 се освобождават и комисията продължава работата си в закрито заседание.

7. Комисията проверява съответствието на офертите с предварително обявените от Възложителя условия, наличието и редовността на документите, посочени в раздел ІІ, буква Б, т.1 от тази документация.

8. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който:

8.1. не е представил някой от необходимите документи по чл. 13 от НВМОП и раздел ІІ, буква Б, т. 1 от настоящата документация, на основание чл. 21, ал.1, т.1 от НВМОП. 

8.2. за когото са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, на основание чл. 21, ал.1, т. 2 от НВМОП..

8.3. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя, на основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от НВМОП.

8.4. е представил ценова оферта която не отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 2 от НВМОП, на основание чл. 21, ал.1, т. 3 от НВМОП.

9. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

10. Когато критерият е „икономически най-изгодна оферта”, комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.

11. Възложителят обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

12. Когато критерият за оценка е „икономически най-изгодна оферта”, преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по т. 11 резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.


Б. Оценяване и класиране на офертите

 

1. Офертите, допуснати до участие в процедурата, се оценяват от комисията,  въз основа на критерия “икономически най-изгодната оферта” и в съответствие с  предварително обявените от Възложителя  условия.

2. Показатели за оценка на офертата и начин на определяне на тежестта им в крайната комплексна оценка :

            2.1. Предложена обща цена за изпълнение на поръчката за всяка обособена позиция. Теглови коефициент – А1 = 90.

    1. Предложен срок за сервизна реакция. Теглови коефициент – А2 = 10.

            3. Методика за определяне на комплексната оценка на офертата – офертите се оценяват съобразно показателите за оценка и тяхната тежест в общата бална оценка.

ПОКАЗАТЕЛ

ЗА ОЦЕНКА НА  ОФЕРТИТЕ


К

ТЕЖЕСТ

НА КРИТЕРИИТЕ

Ai

ПРИСЪДЕН

БРОЙ ТОЧКИ

Bi

K1 - Предложена обща цена за изпълнение на поръчката

А1 = 90

B1 = Cmin/Cn


K2 - Предложен срок за сервизна реакция – в часове


А2 = 10

B2 = Cmin/Cn
  1   2   3

Свързани:

Участие в открит конкурс iconЗа участие в открит конкурс
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Ремонт и поддръжка на пътища и улици на територията...
Участие в открит конкурс iconУчастие в открит конкурс
Приложение №1 –  Заповед № / г на за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Сервизни услуги...
Участие в открит конкурс iconУчастие в открит конкурс
Приложение №1 –  Заповед № / г на за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Други външни...
Участие в открит конкурс iconДо до участниците, закупили документация за участие в открит конкурс с предмет: „доставка и монтаж на кухненско оборудване за почивна база
Г на мс по документация за участие в открит конкурс с предмет „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за почивна база в к к. Слънчев...
Участие в открит конкурс iconРешение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет
Участие в открит конкурс iconКъм Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Разрушаване на сгради и съоръжения във връзка с реконструкцията и модернизацията на Летище Бургас
Указания към участниците за изготвяне на оферта по открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка
Участие в открит конкурс iconЗа участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет
Iv – Изисквания към офертите и указания за подготовката им. Необходими документи за участие
Участие в открит конкурс iconЗа участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка по реда на нвмоп с предмет
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка по реда на нвмоп
Участие в открит конкурс iconУчастие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка
Заповед № рд-72/09. 06. 2009 г на директора на Специализирано поделение “Българска филателия и нумизматика”, за откриване на процедура...
Участие в открит конкурс iconПокана за участие в търг избор на консултанти
Решение за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществената поръчка
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом