Bg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
ИмеBg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване20.01.2013
Размер110.98 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/000731227.doc
00073-2012-0027

BG-Велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 0626192 29; 0626192 51, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 0626192 51

Място/места за контакт: Теодора Минкова - стая 320, Грета Маринова - стая 318

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Община Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, За: инж. Иван Иванов - Главен експерт в отдел "Техническа инфраструктура" в Община Велико Търново, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 0626195 15

Място/места за контакт: гр. Велико Търново, пл. "Майка България" № 2; стая 515

Интернет адрес/и:

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Велико Търново - Център за информация и услуги на граждани, пл. "Майка България" № 2, За: Иво Крумов Лазаров, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062606 108

Място/места за контакт: Иво Крумов Лазаров

Интернет адрес/и:

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Осигуряване проводимост на речните легла на р. Янтра - в критични участъци в гр. Велико Търново и с. Пушево, и на р. Веселина в с. Нацовци", по позиции.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Велико Търново
Код NUTS: BG321

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Осигуряване проводимост на речните легла на р. Янтра - в критични участъци в гр. Велико Търново и с. Пушево, и на р. Веселина в с. Нацовци, по позиции, в изпълнение на Решение № 130 на МС от 2012 година. Позициите са както следва: Позиция 1: Местност "Сини вир" - 300 м преди и след моста на кв. "Чолаковци"; Позиция 2: 400 м преди и 600 м след мост на път ІІІ-514 кв. "Асенов"; Позиция 3: с. Пушево 250 м преди и 300 м след моста на р. Янтра; Позиция 4: Участък от 500 м в района на "Килифаревски манастир" и с. Нацовци.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45400000, 45450000

Описание:

Довършителни строителни работи
Други довършителни строителни работи

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

Само за една обособена позиция

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Видове и количества дейности/работи съгласно Приложение 1 към документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС

392000 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Завършване

31.12.2012 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие за всяка позиция е в размер на: Позиция 1 – 280.00 лева Позиция 2 - 645.00 лева Позиция 3 – 550.00 лева Позиция 4 – 485.00 лева, внесени по сметката на Община Велико Търново в Общинска банка АД - ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC КОД: SOMBBGSF. Гаранцията за изпълнение е 2 % от стойността на съответната позиция, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за изпълнение, а разликата се довнася. Гаранцията за изпълнение и за участие може да бъде представена като парична сума или като банкова гаранция - безусловна и неотменима, с условия по нея допълнително посочени в документацията за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извършва според действително извършени работи по начин, отразен в проекта на договор, неразделна част от документацията. Възлагането на работите се осъществява само при условие на подсигурено финансиране. Възнаграждението се заплаща в срок, предложен с офертата по банков път след приемане на възложеното с окончателен протокол, подписан от представители на двете страни и одобряване на оригинална фактура с включен ДДС. В случаите, когато са констатирани недостатъци по изпълнението, сумата се изплаща в срока предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след отстраняването им. За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени фактури.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

При участие на обединение се представя - нотариално заверен договор за създаване на обединението за изпълнение на настоящата обществена поръчка, със срок на действие до приключване изпълнението на поръчката. Не се изисква създаване на юридическо лице преди сключване на договор.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Копие от документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. При участие на чуждестранно лице - копие на документ, удостоверяващ актуалния юридически статус на участника и правомощията на лицата, представляващи участника в настоящата процедура, съобразно националното му законодателство; за обединение- заверено копие от договор за създаване на обединението. В процедурата могат да участват като участници български или чуждестранни юридически лица и техни обединения. Участниците представят декларация относно липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1, т.1 /от „а” до „д”/; чл. 47, ал.2, т.2, и т.5 и чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП, декларация относно липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1, т.2 и т.3; чл. 47, ал.2, т.1, т.3 и т. 4 и чл. 47, ал.5, т.2 от ЗОП и други документи, съгласно документацията за участие. Възложителя отстранява от участие в процедурата участник, при обстоятелствата, визирани в чл. 47, ал.1, чл. 47, ал.2 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП, както и при условията на чл. 69 от ЗОП и в други предвидени в документацията за участие и в ЗОП случаи.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Копия от годишните отчети за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години (2009, 2010 и 2011 г.), подписани и подпечатани от участника на всяка страница. 2. Информация за общия оборот и за оборота от дейности - предмет на поръчката - изпълнение на СМР, за последните 3 /три/ години - 2011, 2010, 2009, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Минимални изисквания: Минимално изискване към т.1: Участникът да има положителен финансов резултат към 31.12.2011 г. Същият се доказва със заверено копие на отчет за приходи и разходи за периода или със счетоводна справка, подписана от управителя и главния счетоводител на фирмата; Минимално изискване към т.2: минимален оборот от СМР, за последните 3 /три/ години - 2011, 2010, 2009г., да е минимум, както следва: - за позиция 1 - 150 000.00 /сто и петдесет хиляди/ лева без ДДС - за позиция 2 - 350 000.00 /триста и петдесет хиляди/ лева без ДДС - за позиция 3 - 300 000.00 /триста/ хиляди лева без ДДС - за позиция 4 - 250 000.00 /двеста и петдесет/ хиляди лева без ДДС, към 31.12.2011г.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните пет години /2007, 2008, 2009г., 2010г., 2011г./, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение за всеки един от договорите по списъка. Препоръките трябва да посочват видовете дейности, които е извършил конкретния участник, предмет и дата на сключения договор, за който се отнася препоръката, заплатена на участника стойност по изпълнението. В списъка трябва да фигурират договори с предмет в съответствие с предмета на поръчката -/работи по осигуряване на проводимост на речни легла, съгласно Приложение 1/; Прилагат се заверени копия на договорите и копия на фактурите към тях за извършени плащания. 2. Копие от Удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя и валиден талон за 2012 г. по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, от които да е видно, че участниците са регистрирани за V-та група строежи. При участие на чуждестранни лица, същите представят еквивалентен документ, издаден съгласно националното им законодателство. 3. Съгласно чл. 51, ал.1, т.4 - списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството - ръководни служители. Прилагат се документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата по списъка, както и автобиографии, подписани от съответното лице. Представят се дипломи, сертификати и други подобни за удостоверяване на образованието и квалификацията и отговарянето на поставените минимални изисквания в последователност, съгласно посочването на лицата в списъка. По преценка на участникът може да се представят за удостоверяване съответствието с поставените минимални изисквания и други подходящи документи, освен задължителните посочени по – горе като референции за изпълнени задачи от работодатели, възложители и др., вътрешно ведомствени документи, трудови/ граждански договори, документи за удостоверяване или приемане на изпълнение и др. С представените документи участника трябва да удостовери съответствието на лицата с минималните изисквания. 4. Съгласно чл. 51, ал.1, т.3 - декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. Участниците доказват наличната техника със заверени копия на регистрационни талони или с други документи, удостоверяващи собствеността или с договори за наем или с други подходящи документи /фактури за закупуване, инвентарен опис, договори за лизинг/.
Минимални изисквания: Минимално изискване към т.1: Участниците да имат опит в изпълнение на работи по осигуряване на проводимост на речни легла /съгласно Приложение 1/; участниците трябва да представят не по-малко от 1 /една / препоръка, от която да е видно изпълнение на дейности по осигуряване на проводимост на речни легла /съгласно Приложение 1/. Минимално изискване към т.2: Участниците трябва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя за V-та група строежи; за чуждестранни лица - еквивалентна регистрация. Минимално изискване към т.3: Участникът трябва да разполага с минимум 10 лица за изпълнение на работите по съответната позиция, от които: - технически ръководител /1 бр./, който да е технически правоспособен, съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ и да има минимум три години професионален опит като технически ръководител на строежи. - лице /1 бр./, което ще отговаря за спазване на безопасни и здравословни условия на труд, удостоверено с документ за придобита такава квалификация в тази област. - 3 /три/ броя оператори на изискуемата по т.4 техника, от които 1 /един/ багерист. Минимално изискване към т.4: за изпълнение на дейностите по всяка от позиците участниците да разполагат с минимум: - по 1 багер - по 3 самосвала над 5 тона - по 1 булдозер - по 1 комбиниран багер - товарач - по 1 автокран.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: Ценови критерий; тежест: 30
Показател: Т – техническа оценка на участника, включваща Организация и методология ; тежест: 40
Показател: Показател за срока на плащане на поръчката; тежест: 10
Показател: Срок за изпълнение на поръчката ; тежест: 20


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

20.09.2012 г.  Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена: 24 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията се получава в стая 318 в сградата на Община В. Търново всеки работен ден до изтичане срока, срещу представен документ за платена цена на документацията за участие от 24 /двадесет и четири/ лева с вкл. ДДС по сметка на Община Велико Търново в Общинска банка АД - ФЦ Велико Търново: BG36 SOMB 9130 31 24758000, BIC код: SOMBBGSF. Документацията за участие може да бъде изпратена по куриер за сметка на заинтересовано лице, след получаване на писмено поискване на факс 062/ 619 251 с посочени данни за издаване на фактура, телефон и адрес за кореспонденция, посочване на наименованието на процедурата, приложен платежен документ за преведена сума на документацията за участие.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

27.09.2012 г.  Час: 17:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци

7

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 28.09.2012 г.  Час: 11:00

Място

В сградата на Община Велико Търново

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни представители, изрично упълномощени за участие в процедурата с нотариално заверено пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 от Закона за обществените поръчки.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.08.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Осигуряване проводимост на речните легла на р. Янтра - в критични участъци в гр. Велико Търново и с. Пушево, и на р. Веселина в с. Нацовци", по позиции

1) Кратко описание

"Осигуряване проводимост на речните легла на р. Янтра - в критични участъци в гр. Велико Търново и с. Пушево, и на р. Веселина в с. Нацовци", по позиции: Позиция 1:Местност "Сини вир" - 300 м преди и след моста на кв. "Чолаковци"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45400000, 45450000

Описание:

Довършителни строителни работи
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Дейности/видове работи съгласно количествена сметка /Приложение 1/.

Прогнозна стойност, без ДДС
56000 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Осигуряване проводимост на речните легла на р. Янтра - в критични участъци в гр. Велико Търново и с. Пушево, и на р. Веселина в с. Нацовци, по позиции.

1) Кратко описание

Осигуряване проводимост на речните легла на р. Янтра - в критични участъци в гр. Велико Търново и с. Пушево, и на р. Веселина в с. Нацовци, по позиции. Позиция 2: 400 м преди и 600 м след мост на път ІІІ-514 кв. "Асенов"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45400000, 45450000

Описание:

Довършителни строителни работи
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Дейности/видове работи съгласно количествена сметка /Приложение 1/.

Прогнозна стойност, без ДДС
129000 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Осигуряване проводимост на речните легла на р. Янтра - в критични участъци в гр. Велико Търново и с. Пушево, и на р. Веселина в с. Нацовци, по позиции.

1) Кратко описание

Осигуряване проводимост на речните легла на р. Янтра - в критични участъци в гр. Велико Търново и с. Пушево, и на р. Веселина в с. Нацовци, по позиции. Позиция 3: с. Пушево 250 м преди и 300 м след моста на р. Янтра

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45400000, 45450000

Описание:

Довършителни строителни работи
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Дейности/видове работи съгласно количествена сметка /Приложение 1/.

Прогнозна стойност, без ДДС
110000 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Осигуряване проводимост на речните легла на р. Янтра - в критични участъци в гр. Велико Търново и с. Пушево, и на р. Веселина в с. Нацовци, по позиции.

1) Кратко описание

Осигуряване проводимост на речните легла на р. Янтра - в критични участъци в гр. Велико Търново и с. Пушево, и на р. Веселина в с. Нацовци, по позиции: Позиция 4: Участък от 500 м в района на "Килифаревски манастир" и с. Нацовци.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45400000, 45450000

Описание:

Довършителни строителни работи
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Дейности/видове работи съгласно количествена сметка /Приложение 1/.

Прогнозна стойност, без ДДС
97000 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Свързани:

Bg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Териториално поделение на Национален осигурителен институт гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, За: Ивелина Радоева, Република България...
Bg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Лясковец, област Велико Търново, пл. "Възраждане" №1, За: Недялко Недялков, р българия 5140, Лясковец, Тел.: 0619 22055, e-mail:,...
Bg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Лясковец, област Велико Търново, пл. "Възраждане" №1, За: Недялко Недялков, р българия 5140, Лясковец, Тел.: 0619 22055, e-mail:,...
Bg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-гр. Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Столична община, ул."Московска"№33, За: Илияна Станева, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9377548, e-mail:, Факс: 02 9809866
Bg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, бул. "Христо Смирненски" №1, За: инж. Божидар Милушев, Р. България 1046, София,...
Bg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом