Дипломи и свидетелства
ИмеДипломи и свидетелства
страница1/3
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер281.54 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/3614/12580895381630404509.doc
  1   2   3
ДИПЛОМИ И СВИДЕТЕЛСТВА

на

доц. д-р инж. Иван Ганчов Вайсилов


Нотариално заверени копия на:

 1. Диплома за висше образование – ВИСИ, спец. „ПГС” с рег. №9867/04.07.1973 г.и приложение към нея.

 2. Диплома за висше образование – ВИИ „Карл Маркс”, спец. „Икономика и управление на промишлеността” с рег. №3601/02.1991 г. и приложение към нея.

 3. Свидетелство за квалификация на специалист с висше образование към ВИИ „Карл Маркс”, спец.”Икономическа журналистика” с рег. № 878/09.07.1996 г. и приложение към нея.

 4. Сертификати (4 броя) за одитор и пълномощник по качеството в строителството на български и немски език.

 5. Удостоверение за членство в ССКБ.

 6. Диплома от ВАК за образователната и научна степен „Доктор” по научна спец. 01.02.03 „Строителна механика, съпротивление на материалите” с рег. № 33060/06.04.2009 г.

 7. Свидетелство от ВАК за научно звание “ДОЦЕНТ” по научна спец. 01.02.03 „Строителна механика, съпротивление на материалите” с рег. №26533\18.08.2010 г.Пълен хронологичен списък


на научните трудове на д-р. инж. Иван Ганчов Вайсилов доцент към кат. „Механика” при Висшето строително училище „Любен Каравелов” - София


1. Попов, Л., Кузманов, К., Вайсилов, Ив. Върху разпределянето на хоризонталните сили между хоризонтално носещите конструктивни елементи във високите сгради. ВНВСУ „Бл. Иванов” (ВСУ „Л. Каравелов”), Научни трудове кн. 4, 1980.

2. Кузманов, К., Вайсилов, Ив. Попов, Л. Строителна статика – част І (книжка IV) Теория на еластичните премествания, София, 1981.

3. Вайсилов, Ив,. Един комбиниран начин за решаване на конструкции от втори тип. Главно управление на строителни войски, Строителна дейност, Бюлетин № 12- 1991.

 1. Вайсилов, Ив,. Един метод за решаване на висящи конструкции. Юбилейна научна сесия посветена на 120 – год. От освобождението на Велико Търново от Турско робство, ВВОВУ „Васил Левски” – В. Търново, 20.06. 1997г.

5. Кюркчиев,. Р.,. Вайсилов, Ив. Ососиметрични собствени трептения на осово натоварена кръгова цилиндрична черупка. Научна сесия, ВВИСУ „Л. Каравелов” ( ВСУ „Л. Каравелов”), Доклади кн. 1, 1998.

 1. Вайсилов, Ив. Теорема на Шведлер. Научна сесия, ВВИСУ „Л. Каравелов” ( ВСУ „Л. Каравелов”), Доклади кн. 1, 1998.

 2. Kurktchiev, R., Вайсилов, Ив. Plastic stability of axially compressed stepped bar. 7 – th symposium on theoretical and applied mechanics. Struga , R. Makedonia, 2000.

 3. Вайсилов, Ив,., Кюркчиев. Р. Йохан Вилхелм Шведлер – един от най – значимите строителни инженери – статици на 19 век. Междн. научна конф. ВСУ „Л. Каравелов”, том І, 2001.

 4. Вайсилов, Ив. Разсъждения относно построяване окръжността на Мор. Междн. научна конф. ВСУ „Л. Каравелов”, том І, 2001.
 1. Вайсилов, Ив., Таушанов, Ал. Изследване реагирането на сграда на земетръс със съвременен софтуер – особености в моделирането. Междн. научна конф. ВВОВУ „В. Левски” В. Търново, 2001.

11. Вайсилов, Ив. Един прост проблем от Съпротивление на материалите. Междн. научна конф. ВСУ „Л. Каравелов”, том І, 2003.

12. Вайсилов, Ив. Plastic stability of axially compressed clamped stepped bar. 4- th International Conference on new trends in statics and dynamics of buildings, Bratislava, 2005.

13. Вайсилов, Ив,. Банков, Б., Петрова, Л., Рангелов, Р. Приложение на МКЕ при стабилитетно изследване на двуставно подпрян прът със стъпаловидно изменящо се напречно сечение. Междн. научна конф. ВСУ „Л. Каравелов”, том І, 2006.

14. Вайсилов, Ив,., Петрова, Л. Приложение на МКЕ при стабилитетно изследване на прът с кръгло и пръстеновидно, стъпаловидно именящо се напречно сечение, ставно подпрян в краищата си. Межд. научна конф. (Институт по механика при БАН и Строителна камара), Варна, 2006.

15. Вайсилов, Ив,., Петрова, Л, Банков, Б. Аналитично и дескретизационно изследване на устойчивостта на двустъпална къса цилиндрична черупка. Междн. научна конф. ВСУ „Л. Каравелов”, том І 2007.

16. Вайсилов, Ив,. Петрова, Л. Приложение на МКЕ при стабилитетно изследване на двуставно подпрян прът със стъпаловидно изменящо се напречно сечение при нелинейно – еластични и пластични деформации. Междн. научна конф. ВСУ „Л. Каравелов”, том І, 2007.

17. Вайсилов, Ив. Устойчивост на осово натиснат двустранно запънат едностъпален прът при пластични деформации. Сп. Строителство бр.4, 2007.

18. Vaisilov, Iv. VIBRATION OF CIRCULAR PLATES ON ELASTIC FUNDATION WITH IN- PLANE LOADING. MASE Macedonian association of structural edgineers . Struga, R. Makedonia, 2007.

19. Банков, Б., Казаков, К., Вайсилов, Ив. Относно корелативната зависимост между конститутивните диаграми F – δ за премествания в рамкови системи при линейно и нелинейно физическо поведение на материала. Междн. научна конф. ВСУ „Л. Каравелов”, том І, 2008.

20.Банков, Б., Казаков, К., Вайсилов, Ив. Някои особености при пресмятане на преместване в неподпрени системи под действие на взаимно уравновесен товар. Сп. Строителство бр. 2, 2008.

21. Банков, Б., Вайсилов, Ив., Казаков, К. Относно пресмятане на премествания в рамкови системи с отчитане физическата нелинейност на материала. Сп. Строителство бр. 5, 2008.

 1. Банков, Б., Казаков, К., Вайсилов, Ив., Любенов, Л. Възможности за приложение на МКЕ при изследване на прът в еластична среда. Сп. Строителство бр. 6, 2008.

 2. Вайсилов, Ив. Автореферат на дисертация на тема: „Статическа устойчивост на осово натоварени едностъпални пръти и къси цилиндрични черупки при преход към състояние на физическа нелинейност” за получаване на образователна и научна степен „доктор” с ръководител проф. д-р инж. Банко Банков, 2008.

24. Вайсилов, Ив. Собствени форми при загуба на устойчивост на осово натиснати едностъпални пръти. Междн. научна конф. ВСУ „Л. Каравелов” том І (7 до 13), 2009.

25.Вайсилов, Ив. Аналитично апроксимиране на собствените форми при изследване на устойчивост на едностъпални пръти по МКЕ. Междн. научна конф. ВСУ „Л. Каравелов” том І (14 до 19), 2009.

 1. Вайсилов, Ив. Приложение на аналитично апроксимирани собствени форми в енергетичния метод за търсене на критична сила. Сп. Строителство бр. 3, 2009.

 2. Vaisilov, Iv,., Lubenov L. A PROCEDURE ON STUDYING A CRITICAL FORCE ON FEM AS PLASTICDEFORMATIONS ARISE WITHIN STRAIGHT TRUSSES . Межд. конференция по механика БАН, Боровец, 2009.

 3. Банков, Б., Петрова, Л., Вайсилов, Ив. Някои числови характеристики на повърхнини на влияние. ВТУ „Т. Каблешков”, научно списание „механика, транспорт, комуникация” бр.3, 2009.

 4. Банков, Б., Вайсилов, Ив., Петрова, Л. Приложение на ивичен цилиндричен краен елемент при изследване на ососиметрични собствени трептения на многоделна цилиндрична черупка. Сп Строителство бр. 5, 2009.

 5. Вайсилов, Ив. Ръководство за решаване на задачи по Строителна статика – част ­І /статически определими системи/, 2010.

 6. Вайсилов, Ив,., Петрова, Л. Собствени форми при загуба на устойчивост на осово натиснат двустъпален прът. Сп. Строителство бр. 1, 2010.

 7. Вайсилов, Ив,., Петрова, Л. Аналитично апроксимиране на собствените форми при изследване на устойчивостта на двустъпални пръти. Сп. Строителство бр. 2, 2010.

 8. Вайсилов, Ив,., Петрова, Л. Апроксимиране по участъци на собствените форми при изследване на устойчивостта на двустъпални пръти. Сп. Строителство бр. 3, 2010.Справка за пълния хронологичен списък на научните трудове.

Общ брой трудове – 33 броя, от които:

Самостоятелни 13 броя (от горедаденият списък на трудовете № № 3,4,6,9,11,12,17,18,23,24,25,26,30)

С един съавтор – 10 броя (от горедаденият списък на трудовете № № 5,7,8,10,14,16,22,31,32,33)

С двама и повече съавтори – 10 броя (от горедаденият списък на трудовете № № 1,2,13,15,19,20,21,22,28,29)

В чужбина – 4 броя (от горедаденият списък на трудовете № № 7,12,18,27)

У нас – 29 броя (от горедаденият списък на трудовете без № № 7,12,18,27)


ЛИЧНА СПРАВКА

Кратко съдържание и основни научно изследователски приложни приноси на научните трудове доц. д-р инж. Иван Вайсилов


1. Попов, Л., Кузманов, К., Вайсилов, Ив. Върху разпределянето на хоризонталните сили между хоризонтално носещите конструктивни елементи във високите сгради. ВНВСУ „Бл. Иванов” (ВСУ „Л. Каравелов”), Научни трудове кн. 4, 1980.

В статията се разглежда приложението на хоризонталните въздействия ( ветрово и сеизмично натоварване, технологични въздействия) на всеки етаж от сградата и разпределението им върху поемащите ги конструктивни елементи ( етажни рамки, диафрагми, фермови противоветрови връзки).

Отчитат се точно деформационните свойства на тези елементи, въз основа на отместването им в съответното етажно ниво. Изведена е формула за определяне на еластичните характеристики на такива конструкции и са предложени числови примери.

Трудът е с научно приложен принос

Участието на авторите е равностойно


2. Кузманов, К., Вайсилов, Ив. Попов, Л. Строителна статика – част І (книжка IV) Теория на еластичните премествания, София, 1981.


Разгледани са методите за определяне на еластични премествания и еластични линии за еднодискови и многодискови системи при действието на външен товар, температурно въздействие и поддаване на опорите. Показано е как се построяват и лини8и на влияние за премествания.

Класическата теория онагледена сполучливо с поредица от числови примери, които по рационален начин, подходящ за обучението позволява да се стигне до числен резултат. Приложени са необходимите таблици. Трудът представлява учебно помагала за обучение на студентите от 3ти курс при ВСУ „Л. Каравелов”.

Същият е с учебно методичен принос.

Участието на авторите е равностойно.


3.Вайсилов, Ив,. Един комбиниран начин за решаване на конструкции от втори тип. Главно управление на строителни войски, Строителна дейност, Бюлетин № 12- 1991.


Предлага се комбиниран начин за решаване на някои конструкции от І І тип. Алгоритъмът се състои от 2 етапа. Първи етап – намира се усилието в подходящо избран прът в конструкцията, като се използва принципа на възможните премествания. Втори етап – намереното усилие се поставя като външно натоварване и конструкцията се решава чрез изрязване на възлите или чрез Ритерови разрези. Предимство на предложения начин е, че за някои конструкции се намалява обема на изчисленията.

Трудът е с учебно - методичен принос.


4.Вайсилов, Ив,. Един метод за решаване на висящи конструкции. Юбилейна научна сесия посветена на 120 – год. От освобождението на Велико Търново от Турско робство, ВВОВУ „Васил Левски” – В. Търново, 20.06. 1997г.


Авторът предлага смесен метод за решаване на висящи конструкции. За тази цел се определя Н усилието в прътовата верига, като се прилага принципът на възможните премествания. Направено изследване за знака на усилието в прътовата верига при движение на подвижния товар в централната част на системата. За да се предотвърти поява на натисково усилие във веригата се предлага същата да се дублира ( при съотношение на дължините на окъсвачите h и Н1 ). За да се предотвърти поява на статическа неопределимост , въвежда се предпоставката, че една от двете вериги, в която се появява натисково усилие се изключва от работа.

Трудът е с научно приложен принос.


5.Кюркчиев,. Р.,. Вайсилов, Ив. Ососиметрични собствени трептения на осово натоварена кръгова цилиндрична черупка. Научна сесия, ВВИСУ „Л. Каравелов” ( ВСУ „Л. Каравелов”), Доклади кн. 1, 1998.


Трудът е посветен на изучаване на собствените напречни симетрични трептения на сечението на стъпаловидна цилиндрична черупка под действието на осово натоварване. В предложеното аналитично решение се използва методът на Гальоркин, който е близък по философия на МКЕ. Напрегнато и деформирано състояние е описано от диференциално уравнение от 4ти ред, съгласно теорията на Донел – Власов. Решението се търси във вид на произведение на функциите на разделени променливи – едната координатна, а другата тригонометрична зависеща, от собствена чистота на трептене. Координатната функция от своя страна се приема като сума от отделни координатни функции умножени по тежестните коефициенти удовлетворяващи геометричните и динамични гранични условия на задачите. Точно тук е сходството между идеята на МКЕ и на вариационния метод на Гальоркин. Разликата е, че при МКЕ процедираме в областта на отделния краен елемент, а по Гальоркин в цялата област. След допълнителни преобразувания и опростяващи предпоставки се стига до израз за първата собствена чистота на изследваната черупка. Предложена е графика, която показва изменението на чистотата на цилиндричната черупка при увеличение на коравината и, постигната чрез промяна на съотношението между дължините на усиления и отслабения участък.

Трудът е с научен принос.

Участието на авторите е равностойно.


6. Вайсилов, Ив. Теорема на Шведлер. Научна сесия, ВВИСУ „Л. Каравелов” ( ВСУ „Л. Каравелов”), Доклади кн. 1, 1998.


Целта на статията е да установи в исторически аспект, приноса на отделните учени към известната теорема от Съпротивление на материалите, относно диференциалните зависимости между външното натоварване, и разрезните усилия. Базирайки се на съответните литературни източници, подвърждава се преоритета на Шведлер, като автор на горните зависимости.

Статията е научно популярна.


7. Kurktchiev, R., Вайсилов, Ив. Plastic stability of axially compressed stepped bar. 7 – th symposium on theoretical and applied mechanics. Struga , R. Makedonia, 2000.


В труда е използвана широкоизвестната и дискутирана хипотеза на Шенли за нарастване на следкритичния параметър на натоварване при загуба на устойчивост, в комбинация с класическия Ойлеров критерий за пресмятане Fкр

Тази комбинация използвана сполучливо за изследване устойчивостта на осово натиснат прав двуделен прът с константно напречно сечение в участъците. Връзката напрежение деформация в пластичната зона е описана апроксимационно с квадратна парабола. Точното описание на връзката σ – ε в пластичната зона е във функция на четири параметъра. Като първо приближение е предложено три от параметрите да са линейно независими, а четвъртото да е във функция от тях. Изследвани са случаите при последователна поява на пластични деформации в отделните участъци на пръта, в следствие нарастването на критичния параметър на натоварване.

Трудът е с научен принос.

Участието на авторите е равностойно.


8.Вайсилов, Ив,., Кюркчиев. Р. Йохан Вилхелм Шведлер – един от най – значимите строителни инженери – статици на 19 век. Междн. научна конф. ВСУ „Л. Каравелов”, том І, 2001.


Статията предлага кратки биографични данни за живота и дейността на един от наи- изтъкнатите строителни инженери – статици на 19 век. Неговото име е наразривно свързано с развитието на железопътната мрежа в Европа, в изграждането на жп – мостове и разработването на теорията на фермови мостове от гредови тип. Наред с уточняването на моделите за пресмятане на гредови ферми с различен тип решетка, на Шведлер принадлежи и идеята за реализиране на стоманени черупкови конструкции – купол на Шведлер. Отбелязана е и обществената ангажираност на учения.

Статията е научно - популярна.

Участието на авторите е равностойно.

  1   2   3

Свързани:

Дипломи и свидетелства iconДиректива на съвета
Гърция, на директива 80/154/еио за взаимното признаване на дипломи, свидетелства и други удостоверения за професионална квалификация...
Дипломи и свидетелства iconСвидетелства за църквата Том II   Съдържащ свидетелства от 15 до 20 от Елън Уайт
Не познавам обаче по-добър начин да представя възгледите си за общите опасности и заблуди, както и дълга на всички, които обичат...
Дипломи и свидетелства iconНаредба №39 от 26 януари 2009 Г. За условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове
Ащи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал пилоти, в съответствие с изискванията на jar-fcl 1, jar-fcl...
Дипломи и свидетелства iconПрил. №2 към Заповед № /17. 01. 2008 г. Вътрешни правила за извършване на административното обслужване при издаване на свидетелства, удостоверения и лицензи в гд „Гражданска въздухоплавателна администрация
Наредба №1 за издаване на свидетелства за правоспособност на авиационния персонал и Наръчник на инспектора по въздухоплаване – Лицензиране...
Дипломи и свидетелства iconТази силна книга, съдържаща свидетелства на чудеса, ще възпламени твоята вяра!
Ятелства, с които се сблъсквате. Ще усетите вълнението на човека, видял Божията сила в действие. Брат Шамбак е увлекателен разказвач...
Дипломи и свидетелства iconІ. Административна услуга: Издаване/преиздаване на свидетелства за правоспособност "Водач на кораб до 40 бт по море" и "Водач на малък кораб"
Основание: Наредба №6 за компетентност на морските лица в Р. България и Препоръки за подготовка на водачите на кораби и снабдяването...
Дипломи и свидетелства iconДипломи/години на получаване

Дипломи и свидетелства iconІ. Административна услуга: Издаване/преиздаване/удължаване срока на валидност на свидетелства за правоспособност и потвърждения (ендорсмънт) по правило I/10 на конвенция stcw от 1978, както е изменена. ІІ. Основание
Е лица в Република България и респективно Международната конвенция stcw от 1978, както е изменена или Препоръки за подготовка на...
Дипломи и свидетелства iconДиректива / /ес на комисията от XXX година за изменение на Директива 2006/126/ео на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства
Като взе предвид Директива 2006/126/ео на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г относно свидетелства за управление...
Дипломи и свидетелства iconДипломи, СиВита, препоръки
Клиенти: Швейцарски и германски преводачески агенции и британски академични институции
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом