Програма за развитие на селските райони 2007 2013г. Сдружение " местна инициативна група харманли "
ИмеПрограма за развитие на селските райони 2007 2013г. Сдружение " местна инициативна група харманли "
страница1/3
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер283.57 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.mig-harmanli.org/images/Документ 11.doc
  1   2   3
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г.СДРУЖЕНИЕМЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


Във връзка с изпълнение на Стратегия за местно развитие, одобрена по изискванията на Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.


Във връзка с изпълнението на тристранен договор, сключен между МЗХ, РА и МИГ Харманли с № РД 50-151 /13.10.2011г. между МЗХ, ДФ»Земеделие-РА» и СНЦ»МИГХарманли по мерки 41 и 431 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., ОС-Лидер.


В изпълнение на Стратегия за местно развитие на СНЦ МИГ Харманли с № 41-03-32/30.08.2010г.


Техническо задание за участие в открита процедура по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП, при условията на глава „VІІІ а” от ЗОП с предмет: “Организиране и провеждане на обучения по различните мерки от Стратегията за местно развитие,изграждане на капацитет и финансово управление на проектите,обучения с бенефициенти сключили договор към Стратегията за местно развитие на сдружение МИГ ХАРМАНЛИ”, със следните обособени позиции:


.Обособена позиция № 1:

„Мярка 121”;

2.„Обособена позиция № 2:

„Мярка 311”;

3. Обособена позиция № 3:


„ Мярка 312”;

4. Обособена позиция № 4:

„ мярка 313” ;

5. Обособена позиция № 5

„Финансово управление на проекти по ПРСР”;

6. Обособена позиция № 6

„Обучение на потенциални кандидати с проекти”;

7. Обособена позиция № 7:

„Обучения на бенефицинети, сключили договори към СМР”.


1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


„МИГ Харманли” организира възлагане на обществена поръчка с предмет: “Организиране и провеждане на обучения по различните мерки от Стратегията за местно развитие, изграждане на капацитет и финансово управление на проектите, обучения с бенефициенти сключили договор към Стратегията за местно развитие на сдружение МИГ ХАРМАНЛИ”, със следните обособени позиции:


1.Обособена позиция № 1:

„Мярка 121”;

2.„Обособена позиция № 2:

„Мярка 311”;

3. Обособена позиция № 3:

„ Мярка 312”;

4. Обособена позиция № 4:

„ мярка 313” ;

5. Обособена позиция № 5

„Финансово управление на проекти по ПРСР”;

6. Обособена позиция № 6

„Обучение на потенциални кандидати с проекти”;

7. Обособена позиция № 7:

„Обучения на бенефицинети, сключили договори към СМР”.


Обособените позиции са част от прилагането на Стратегията за местно развитие и имат за цел да създадат и увеличат местния капацитет за прилагане на Стратегията за местно развитие на екипа, на Управителния орган на МИГ, на бенефициентите.


Сдружение ”МИГ Харманли” е ЮЛНЦ, регистрирано за извършване на общественополезна дейност съгласно изискванията на Наредба 23/18.12.2009 г. и ЗЮЛНЦ. Сдружението се ръководи в своята дейност от законите на Република България, от своя Устав и от следните принципи: доверие на местната общност; ангажиране на лидерите в общността; балансирано представителство на ключовите сектори; прилагане на публично-частно партньорство. Предметът на дейност на сдружението е прилагането на стратегия за местно развитие, която стимулира устойчивото социално-икономическо развитие и подобряване качеството на живот в община Харманли, като съдейства за ефективно прилагане на подхода ЛИДЕР чрез изпълнение на стратегията за местно развитие и прилагане на Програмата за развитие на селските райони.


Местната инициативна група Харманли обхваща територията на община Харманли, с 24 общ брой населени места.


Целите на стратегията за местно развитие за територията на община Харманли са базирани на целите и приоритетните оси на Програмата за развитие на селските райони /ПРСР2007 - 2013/ с акцент върху стратегическата цел, насочена към изграждане на разнообразни възможности за заетост, подобряване качеството на живот в селските райони, изграждане на социален капацитет и придобиване на умения за прилагане на ЛИДЕР подхода. Те са свързани с целите на подхода ЛИДЕР на България, като инструмент за децентрализирано управление и интегрирано местно развитие в селските райони. Този подход в ПРСР е насочен към подкрепа прилагането на стратегии за местно развитие, които имат за цел устойчивото развитие на селските райони посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.


Обща цел на Стратегията за местно развитие е развитието на територията на МИГ Харманли като привлекателно място с преобладяващ дял на младите хора, живеещи на една подредена, озеленена и чиста територия, обезпечена със съвременна инфраструктура, модерни комуникации и промишленост, развито селско стопанство, преработваща промишленост и качествени услуги, които създават условия за трудова и социална реализация.

Разработването и прилагането на Стратегията за местно развитие обхваща МИГ-територията на община Харманли. Съобразена е изцяло с Общата селскостопанска политика на ЕС, Договора за присъединяване на Република България към ЕС, Програма за развитие на селските райони за България, регламентите на ЕС, свързани със селскостопанската политика, особеностите на община Харманли и предложенията на граждани, представители на стопанския, неправителствения и публичния сектор в МИГ-територията.


Стратегически цели на СМР са:

- Подобряване на конкурентноспособността на местните стопански субекти в областта на земеделието,промишлеността,туризма и услугите и разнообразяване на местната икономика чрез иновации;

- Подобряване качеството на живот и деверсифициране на възможностите за заетост на територията обхваната от МИГ;

- Повишаване качеството на човешкия фактор и социалния капацитет на територията,обхваната от МИГ.


За по-голяма достоверност и изчерпателност в Стратегията за местно развитие са интегрирани основните характеристики и добрите практики на подхода „Лидер”, както и изискванията на Наредба № 23 от 18.12.2009 г. на МЗХ и Указанията за нейното прилагане.


Стратегията за местно развитие е резултат от успешното реализиране на проект по Ос4 Лидер, подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Харманли по ПРСР 2007-2013.


2.ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА.


Да се разработят, организират и проведат 7 на брой обучения за изграждане капацитета на МИГ и местната общност при управление и изпълнение на Стратегията за местно развитие.


Стратегията включва мерки за изпълнение, по които потенциалните бенефициенти ще кандидатстват с проекти за финансиране. За тази цел е необходимо, от една страна, повишаване на компетенциите на структурите на МИГ за управление на проектния цикъл и работа с бенефициентите по Стратегията, а от друга, изграждане на капацитета на потенциалните бенефициенти за идентифициране на проектни идеи, разработване на проектни предложения и ефективното изпълнение на проекти, финансирани по СМР.


Разработените материали и проведените обучения ще осигурят ефективно функциониране на МИГ, надежден вътрешен мониторинг, качествено общуване на организацията с потенциалните бенефициенти и местни заинтересовани страни, ще повиши капацитета на бенефициентите за разработване и изпълнение на проекти по Стратегията и като цяло, ще допринесе за доброто финансово изпълнение на Стратегията за местно развитие.


3. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА.


Обществената поръчка е разпределена на 7 броя обособени позиции, по които се кандидатства заедно и отделно – независимо една от друга.


Разделянето на 7 броя обособени позиции е направено с оглед по-ефективно и по-ефикасно реализиране на предвидените обучения. Обученията са обособени по теми.


Препоръчително е обучаващите организации, предявяващи интерес към настоящата поръчка да подходят професионално към всяка от темите и да кандидатстват само за тези теми/тема, по които имат най-добра ресурсна и експертна подготовка, имайки предвид особеностите на Програма за развитие на селските райони, Лидер и неговото прилагане.


4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


Резултатите от реализираните 7 броя обучения ще бъдат внедрени и използвани в работата на МИГ на територията на община Харманли.


 • Разработени програма, модули и материали за обучения по предложените теми – тематично, финасово управление на проекти, участие на екипа за управление на МИГ и бенефициентите на територията на МИГ;

 • Проведени обучения по всички мерки от стратегията;

 • Разработени програми, модули и материали за обучение на местната общност и местните заинтересовани страни за изпълнение на стратегията;

 • Проведени обучения с членовете на местната общност.5. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ1.Обособена позиция № 1:

„Мярка 121”- краен срок за провеждане – 30.07.2012г.

2.„Обособена позиция № 2:

„Мярка 311”- краен срок за провеждане – 30.08.2012г

3. Обособена позиция № 3:

„ Мярка 312”- краен срок за провеждане – 30.08.2012г

4. Обособена позиция № 4:

„ мярка 313” - краен срок за провеждане – 30.10.2012г

5. Обособена позиция № 5

„Финансово управление на проекти по ПРСР”- краен срок за провеждане – 29.06.2012г

6. Обособена позиция № 6

„Обучение на потенциални кандидати с проекти”;

Краен срок за провеждане:

- първо обучение – до 27.06.2012г.

- второ обучение – до 05.07.2012г.

- трето обучение – до 04.11.2012г.

7. Обособена позиция № 7:

„Обучения на бенефицинети, сключили договори към СМР”.

Краен срок за провеждане:


- първо обучение – до 30.09.2012г.

- второ обучение – до 19.12.2012г.


6. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


6.1. Документи/ доказателства за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и/или квалификации на изпълнителя.

 1. Административни сведения за участника – Приложение № 1;

 2. Декларация за запознаване с условията – Приложение № 2;

 3. Удостоверение за актуално състояние издадено не по-рано от 30 дни от датата на регистриране на офертата – оригинал или заверено фотокопие от участника или ЕИК код;

 4. Счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи за предходната 2011 финансова година – оригинал или заверено копие(Вярно с оригинала) от участника;

 5. Срок на валидност на офертата - Приложение № 3;

 6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП – Приложения № 4, 5, 6;

 7. Декларация за подизпълнителите, които ще участвуват при изпълнението на услугата и дела на тяхното участие, ако се предвиждат такива – попълва се Приложение № 7

 8. Декларация за изпълнени договори, сходни с предмета на обществената поръчка – Приложение № 8;

 9. Нотариално заверено пълномощно на лицата подписали офертата, в случай, че нямат представителни функции;

 10. Декларация за наличие на експерти – приложение № 9,

придружен от необходимите документи /граждански договори,

трудови договори,документи доказващи участие като обучители/

Участникът следва да предложи за всяка позиция за която участва екип от експерти, които могат да се дублират ако участника участва и за всички позиции. Съгласно Техническото задание, предложените ключови експерти за всички обособени позиции следва да отговарят на всички изисквания посочени към всяко от проучванията.

 1. Декларация за Ръководител на екип,ключов експерт,неключов

Експерт - Приложение № 10;

12)Техническо предложение,съгласно Приложение 11

Необходимо е техническото предложение да бъде подадено отделно за всяка обособена позиция. С техническото предложение се представя и Методология за изпълнение на обществената поръчка, която да включва:

- Методика и инструменти за провеждане на обучението;

- План за действие и разпределение на ресурсите при изпълнение на дейностите.

 1. Ценово предложение - Приложение № 12. Необходимо е ценовото предложение да бъде подадено отделно за всяка обособена позиция.


Всички изискуеми документи трябва да са номерирани, подписани и подпечатани от Ваша страна, а ако са копия да бъдат заверени с “Вярно с оригинала”, мокър печат и подпис. Всички изброени и приложени документи следва да бъдат описани в нарочен отделен списък съдържащ техният брой, наименование, бр. страници на всеки документ като списъка следва също да съдържа подпис и печат.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции - и за кои позиции се отнася.

Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

А/ плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 - 14, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите;

Б/ плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят Методология за изпълнение на обществената поръчка/ за всяка обособена позиция и документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;

В/ плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника. /Ценова оферта/

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите.


Всички документи са качени на сайта на Сдружение МИГ Харманли – www.mig-harmanli.org и следва да бъдат представени от участника на български език, ако са предоставени копия да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала” от легитимен представител (управител или нотариално упълномощено от него лице с конкретно пълномощно) на участника.

Не се допускат до участие в процедурата участници и оферти, които не отговарят на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника:

 • представената оферта е постъпила в незапечатан плик;

 • представената оферта е постъпила с нарушена цялост;

 • представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок.


  1   2   3

Свързани:

Програма за развитие на селските райони 2007 2013г. Сдружение \" местна инициативна група харманли \" iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013г. Сдружение " местна инициативна група харманли "
Оп с предмет: “Организиране и провеждане на обучения по различните мерки от Стратегията за местно развитие, изграждане на капацитет...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013г. Сдружение \" местна инициативна група харманли \" iconПридобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Харманли от програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. Ос4 – лидер
Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Харманли”...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013г. Сдружение \" местна инициативна група харманли \" iconОтчет от проведената консултативна среща в с. Доситеево
Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Харманли”...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013г. Сдружение \" местна инициативна група харманли \" iconОтчет от проведената консултативна среща в с. Българин
Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Харманли”...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013г. Сдружение \" местна инициативна група харманли \" iconДоклад от анкетата за оценка и проучване на потребностите от информация и обучение на потенциалните лидери
Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Харманли”...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013г. Сдружение \" местна инициативна група харманли \" iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 За служебно ползване
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група – общини Троян и Априлци”
Програма за развитие на селските райони 2007 2013г. Сдружение \" местна инициативна група харманли \" iconПрограма за развитие на селските райони
Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общополезна дейност „местна инициативна група – белово, септември, велинград ”
Програма за развитие на селските райони 2007 2013г. Сдружение \" местна инициативна група харманли \" iconПрограма за развитие на селските райони
Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общополезна дейност „местна инициативна група – белово, септември, велинград ”
Програма за развитие на селските райони 2007 2013г. Сдружение \" местна инициативна група харманли \" icon"Укрепване на административните умения на екипа и потенциалния миг"
Проект 431-2-03-3 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013г. Сдружение \" местна инициативна група харманли \" iconЕвропа инвестира в селските райони
Проект 431-2-03-32 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом