Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
ИмеBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Дата на преобразуване20.01.2013
Размер54.11 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/000261132.doc
00026-2011-0032

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национална електрическа компания (НЕК) ЕАД, ул. "Триадица" № 8, За: Константин Коларов - по технически въпроси -тел. 0882 461 004; Антоанета Христова - по процедурата - тел. 02 9263532, Република България 1040, София, Тел.: 02 9263532, E-mail: ahristova@nek.bg, Факс: 02 9801971

Място/места за контакт: ЦУ на НЕК ЕАД

Общ адрес на възлагащия орган: www.nek.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nek.bg/targove.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на геодезична апаратура за хидровъзел „Цанков камък”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: язовир "Цанков камък"
Код NUTS: BG424

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на цялостна система за автоматизиран мониторинг за следене на деформациите на язовирна стена „Цанков камък” и геодезична КИС – тампониране на река „Гашня” – обект „Цанков камък”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38300000

Описание:

Измервателни инструменти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата на стойност 2 000,00 лева във форма на депозит, внесен по сметките на НЕК ЕАД за тази процедура в ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ - България IBAN: BG07BPBI79421087792201; BIC: BPBIBGSF; или неотменяема, безусловна Банкова гаранция, издадена от реномирана, приемлива за Възложителя банка. Гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на поръчката.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Поръчката се финансира от собствени средства на Възложителя. Начин на плащане: съгласно документацията за участие.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите за подбор, подписан от участника; 2. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност; 3. Документ за внесена гаранция за участие - оригинал; 4. Копие от документ за закупена документация за участие; 5. Декларация, подписана от законния представител на участника, както и от прокурист/и и всички членове на управителния и надзорен съвет на участника, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители и членове в съответния управителен орган, че не са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП; 6. Декларация за участие на подизпълнител/и; 7. Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя; 8. Декларация за направен оглед на място; 9. Парафиран и подпечатан проект на договор; 10. Декларация за произход на геодезическото оборудване, което ще бъде доставено; 11. Сертификати издадени от акредитирани институции; 12. Надлежно разрешение (пълномощно) от производителя на стоките, в случай че участникът не е производител; 13. Сертификат ISO 9001:2000 или по-нов на производителя на компонентите на системата и на участника; 14. Декларация за патентна чистота на предлаганите за доставка стоки; 15. Документ доказващ, че участникът разполага с оторизиран обслужващ сервиз в Република България; 16. Административни сведения на участника; 17. Техническа оферта; 18. Общ график за изпълнение на поръчката; 19. Каталожни и проспектни материали, доказващи техническите параметри на предлаганото оборудване; 20. Обяснителна записка – описание на предложението на Участника; 21. Парафиран и подпечатан Проект на договор, без вписани цени.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

1. Копие от годишния финансов отчет за предходната година или някоя от съставните му части, когато публикуването им се допуска от законодателството на страната, в която участникът е установен; 2. Информация за общия оборот и за оборота от доставки, които са обект на поръчката, за последните три години за участника.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Списък-декларация на основните договори за изпълнение на подобни поръчки, извършени от участника, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за изпълнени поръчки, с обект, подобен на обекта на настоящата процедура; 2. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника, за последните три години;

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

ДА


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

Реф. № ТС 1107108

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

27.12.2011 г.  Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена

24 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията може да се закупи всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата на НЕК ЕАД, гр. София, ул. „Веслец” 5, от 9:00 до 11:00 часа и от 15:30 до 17:00 часа, до 10 (десет) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите или по банков път, по сметка НЕК ЕАД в ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ - България IBAN: BG07BPBI79421087792201; BIC: BPBIBGSF;

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

06.01.2012 г.  Час: 12:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 06.01.2012 г.  Час: 14:00

Място

ЦУ НЕК ЕАД - София , ул. "Веселец" № 5, етаж 6, управление "Доставки"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.11.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Свързани:

Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Летище София" еад, Аерогара София, бул."Христофор Колумб" №1, За: Емилия Милушева;Васил Величков, Република България 1540, София,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Софийска вода" ад, Район "Младост", ж к. "Младост іv", ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, За: Сергей Поборников, България 1766, София,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Национална Електрическа Компания еад, ул. "Веслец" №5, За: по документацията Йорданка Згурева, тел. 02 9263365, по техническите въпроси...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Неционална електрическа компания (нек) еад, ул."Веслец" №5, За: По процедурата Стела Велева, тел. 02 9263524; по технически въпроси...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-враца: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация" оод, ул. "Ал. Стамболийски" №2, За: Александър Александров, България 3000, Враца, Тел.: 092 661223,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Пламена Павлова експерт търговия "Доставки/тец варна", р българия 9168, с. Езерово,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."Трети март" №6, За: инж. Розалин Парашкевов, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, e-mail: office, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."Трети март" №6, За: инж. Розалин Парашкевов, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, e-mail: office, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-разград: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване-Дунав" еоод разград, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р. България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, e-mail:,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом