Длъжностна Характеристика
ИмеДлъжностна Характеристика
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер74.63 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://detebg.org/data/uploads/fck/HR JD Chief Accountant(2).doc

Фондация “За Нашите Деца”
Длъжностна Характеристика


Длъжност: Главен счетоводител


Пряк ръководител: Финансов директор


Месторабота: София, с възможност за пътуване в страната и чужбина


Профил на длъжността: Главния счетоводител обезпечава счетоводната и административната дейност на организацията според изискванията на българското законодателство и донорите, от които организацията получава средства.


1. Задължения:


І. Оперативни


а/ Счетоводство


 1. Aктуално, коректно и прозрачно осчетоводяване на дейността на организацията,

 2. Изготвя всички изискуеми отчети и справки, според изискванията на българското законодателство и донорите, в рамките на определените крайни срокове, според зададен от финансовия директор формат и при необходимост.

 3. Проверява и контролира отчетите, изготвени от екипа във финансово-счетоводния отдел, а при необходимост и изготвя финансовите отчети

 4. Да обучава и контролира персонала, във връзка с разходване на средства.

 5. Отговаря за воденето на регистрите за ДМА на Фондация „За Нашите Деца” и ЕДТ.

 6. Да извършва плащания със системата Мултикеш на Райфайзенбанк.

 7. Контролира спазването на вътрешноорганизационните изисквания относно оторизирането и документирането на разходите.

 8. Контролира точното и навременно заявяване на регулярните плащания и разпределяне на разходите по бюджети в съответствие с реалното потребление или утвърденияата схема за разпределяне на разходите (cost share schedule). Това включва:

- разпределяне на разходите за гориво

- разпределяне на разходите за телефони

- разпределяне на разходите за такси

- разпределяне на разходите за куриерски услуги, други.


 1. Контролира и при необходимост осъществява касовите разплащания с персонала и доставчиците.

 2. Контролира воденето на началния и периодичен инструктаж на служителите, на книгите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

 3. Организиране на счетоводната дейност на Фондацията съгласно счетоводното законодателство /Счетоводни стандарти за малки и средни предприятия/;

 4. Осъществяване на счетоводната политика на Фондацията;

 5. Осъществяване на текущата обработка и анализ на счетоводните документи в необходимите срокове;

 6. Изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС;

 7. Контакти с НАП, НОИ и други контролни институции

 8. Следене и прилагане на промените в нормативната база;

 9. Извършва годишно приключване на финансовата година съгласно изискванията на българското счетоводно и данъчно законодателство и изготвя данъчна декларация /при необходимост/, годишен финасов отчет и приложенията към тях

 10. Изготвя на ежемесечна база финансовите отчети по същестувавщите проекти на Фондацията и съгласно формата и изискванията на донорите.

 11. Подпомага разработването и изпълнението на политиките, свързани с бюджета на Фондацията и поделенията й. Участва в изпълнението и отчитането на бюджетите на международни и други проекти.

 12. Подпомага Фин.директор при организирането на дейността на Фондацията.

 13. Предоставя на Фин.директор аналитична информация за икономически анализи на финансовата дейност на Фондацията и поделенията й с цел разкриване на вътрешни резерви.

 14. Сводира проекто-бюджетите, бюджетите, актуализираните бюджети и финансовите отчети на Фондацията и поделенията й.

 15. Организира достоверното отразяване на резултатите от дейността на всички проекти в т.ч. и международни, като осигурява аналитична отчетност по приходи и разходи на всички нива в хоризонтален и вертикален ред.

 16. Оформя първичните счетоводни докумети за извършване на стопански операции, касаещи всички проекти в т.ч. и международни.


б/ ТРЗ


 1. Контролира поддържането на досиетата на служителите и документацията в тях актуални и съобразени с изискванията на българското законодателство.

 2. Контролира, а при необходимост и изчислява и извършва изплащането на трудовите възнаграждения и свързанита с тях осигуровки, данъци и такси.

 3. Отговаря за изготвянето и предоставянето на декларации, служебни бележки и всички други документи свързани с осигурителното, данъчното и трудово-правното законодателство в страната.

 4. Отговаря за поддържането на изискуемите от трудово-правното законодателство регистри като: дневник за издаване на трудови книжки, регистър на трудовите договори, регистър на гражданските договори, регистър на болничните листове, регистър на ползвания неплатен отпуск, регистър за положения извънреден труд, регистър за положения труд по допълнителен трудов договор, график на редовния платен годишен отпуск и др.

 5. Да консултира персонала на Фондацията относно трудово-правните му взаимоотношения с работодателя.

 6. Подаване в срок на необходимата информация към контролните органи на НАП, НОИ и други институции


в/ Административни


 1. Отговаря и оказва съдействие за прилагане на действащите административни системи на Фондация „За Нашите Деца”, с цел спазване на законовите разпоредби в Р. България и изискванията на донорите.

 2. Контролира за поддържане на офис пространството и офис оборудването в изправност, с цел нормално протичане на работния процес.

 3. Контролира доставките на стоки и услуги (офис оборудване и канцеларски материали и др.) съобразно правилата на организацията и изискванията на донорите.

 4. Отговаря за съхранението на документацията, свързана със застраховането на имуществото и следи за навременното подновяване на застраховките

 5. Контролира архивирането на входящата кореспонденция на организацията и следи за воденето на следните регистри:

  • Регистър входяща документация

  • Регистър изходяща документация

  • Регистър за командировките

  • Почетна книга на дарителите

  • Регистър за издадените обучителни сертификати

 6. Организира събития на организацията с вътрешни и външни участници по предварително зададен алгоритъм.

 7. Отговаря за точното и навременно свикване заседанията на Настоятелството, по заявка на Директора.

 8. Отговаря за поддържането, съхранението и архивирането на счетоводната и административната документация в Централен офис електронно и на хартиен носител.
 1. Организационни
 1. Инициира актуализиране на финансовите системи, процедури и правила в изпълнение на изискванията на законовата база и донорите.

 2. Поддържа актуални познанията си относно законовите изисквания и тенденции във финансово-счетоводната дейност на неправителствените организации.

 3. Извършва гъвкаво всякакви други служебни задължения, които е възможно да бъдат делегирани от прекия ръководител и Директора на Фондацията.

 4. Работи зряло и отговорно, допринасяйки към добрия имидж на организацията и активните й контакти със значими ведомства, структури и физически лица.

 5. Спазва изискванията на организацията за конфиденциалност.

 6. Спазва установените правила в организацията и уведомява незабавно прекия си ръководител за трудности, които имат или биха могли да имат негативно влияние върху качеството на работа.

 7. Да прилага проактивен подход и гъвкавост в стила на работа.

 8. Управлява, контролира и организира работата на екипа във финансово-счетоводния отдел на организацията при необходимост.


2. Изисквания:


 • Висше икономическо образование

 • Компютърна грамотност / Бизнес Навигатор – Счетоводство, Заплати, Word, Excel, Internet/

 • Отлични:

  • Умения за изработване на аналитични справки и отчети

  • Способност да работи в екип

  • Познания на българското счетовдно законодателство - Закон за счетоводството, счетоводни стандарти

  • Познания на българското трудово, осигурително и данъчно законодателство

  • Познания за финансово - счетоводните изисквания на донори на НПО е предимство

  • Познания по английски език

  • Способност да планира, организира и контролира собствената си работа, както и работата на екипа от ФСО

  • Организираност

  • Обективност на оценката
 • Възможност да работи с персонал на различни управленски нива в организацията

 • Съпричастност с целите на организацията


Лични качества


 • Желание за професионално развитие и изпробване на нови методи на работа;

 • Позитивно настроен спрямо уязвими деца

 • Способност за работа под напрежение

 • Толерантност по отношение на различията

 • Отговорен

 • Гъвкав

 • Проактивен


Опит

 • минимум 3 годишен опит като Гл. счетоводител

 • опит в работа с Бизнес Навигатор – Заплати и счетоводство

 • опит в работа с бюджети

 • опит в работа по проекти

 • опит в целеполагане и следене на постиженията

 • опит в управление на хора


3. Критерии за оценяване на представянето


3.1. Актуално, коректно и навременно осчетоводяване на разходите според изискванията на българската законова база и донорите.

3.2. В срок, коректни и съобразени с изискванията на донорите отчети

3.3. Екипът на организацията спазва всички изисквания относно коректното оторизиране и документиране на разходите.

3.4. Към Финансовия Директор са подадени предложения за подобряване на вътрешни финансово-счетоводни политики, процедури и правила.

3.6. Навременно и коректно обезпечена ТРЗ дейност на организацията /преведени заплати, изработени справки, декларации и др./.


Други:


 1. Възнаграждението е фиксирано. В случай на задоволително постигане на годишните цели и след извършване на официално оценяване на длъжността може да бъде отпуснат бонус.

 2. На длъжността се предоставя възможност да ползва превозните средства на организацията за служебни цели./име и подпис на служителя/ /име и подпис на работодателя/


/дата/ /дата/Настоящата длъжностна характеристика подлежи на редовен преглед и актуализация при промяна на обстоятелствата


Свързани:

Длъжностна Характеристика iconДлъжностна характеристика на длъжността старши-възпитател
В настоящата длъжностна характеристика са дефинирани изискванията за заемане на длъжността старши-възпитател, с код от единния национален...
Длъжностна Характеристика iconДлъжностна характеристика на длъжността старши-учител
В настоящата длъжностна характеристика са дефинирани изискванията за заемане на длъжността старши-учител, с код от единния национален...
Длъжностна Характеристика iconДлъжностна характеристика на длъжността арматурист

Длъжностна Характеристика iconОценки (от 2,00 до 4,00) за изпълнението на задълженията по длъжностна характеристика

Длъжностна Характеристика iconДлъжностна характеристика
Длъжността е в обхвата на отдел (управление, дирекция, сектор, звено) " "
Длъжностна Характеристика iconДлъжностна характеристика
Организира и управлява цялостната дейност по експлоатацията на хотелския комплекс
Длъжностна Характеристика iconДлъжностна характеристика
Организира и координира цялостната дейност по изпълнение на анимационната програма
Длъжностна Характеристика iconДлъжностна характеристика
Лични качества – организаторски способности, инициативност, комуникативност, оперативност
Длъжностна Характеристика iconДлъжностна характеристика
Проучва индивидуалните психологични особености, потребности и на децата и техните семейства
Длъжностна Характеристика iconДлъжностна характеристика
Осъществява и спомага за маркетинг и продажба на цялостния туристически продукт на комплекса
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом