Производство по реда на чл. 258 и сл от гпк
ИмеПроизводство по реда на чл. 258 и сл от гпк
Дата на преобразуване20.01.2013
Размер49.4 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vt.judiciary-bg.org/Courts/DC/VelikoTarnovo/wa.nsf/e9ad594936a2d375c225765e00752e55/223eb
Производство по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

С Решение №..от ...2010г, постановено по гр.д.№ ..по описа на съда за 2010г.Великотърновският районен съд е уважил предявения от Ц. Н. К. ,с ЕГН... от гр.В. Т. ул.”П..”И. Я. „№1, против ТП на НОИ-РУ”Социално осигуряване” гр. В. Т., установителен иск с правно основание по чл.1 от Указа за установяване на трудов стаж по съдебен ред/УУТССР/ за периода от 01.03.1968г. до 30.09.1969г., като е признал за установено, по отношение на ответника,че за този период ищецът е полагал трудов стаж на длъжгността „билкозаготвител” в ПК”Х.” с.В.

Със същото решение е отхвърлил като неоснователен предявения иск за установяване на трудов стаж по съдебен ред за следните периоди:18.06.1961г.-19.05.1962г.;01.04.1963-09.10.1965г.,01.12.1967-28.02.1968г., и 01.10.1969г.-06.10.1969г.

Срещу решението е постъпила жалба от Ц. Н. К.. С жалбата решението се атакува само в отхвърлителната му част. Направени са оплаквания за необоснованост, неправилност и незаконосъобразност на решението в тази му част.Наведени са следните доводи: На първо място съдът не бил обсъдил гласните доказателства по делото, и направил неправилни изводи ,че представените писмени доказателства,не били годни да удостоверят вероятността на трудовия стаж, тъй като не били достоверни и не изхождали от предприятието в което твърди,че бил полагал трудовия стаж.На последно място съдът не бил изложил мотиви въз основа на кои точно доказателства е изградил фактическите си и правни доводи.Моли да се отмени решението в обжалваната част и се постанови друго с което да се уважи исковата претенция изцяло.

В срока за отговор по жалбата е постъпил такъв от Н. М.- юрисконсулт на ТП на НОИ-РУ”Социално осигуряване” гр. В. Т.. С отговора се оспорва основателността на жалбата.Навежда подрони доводи в подкрепа на становището си.

Жалбоподателят в съдебно заседание пред настоящата инстанция подържа жалбата и заетото становище в нея.

Ответник жалбата не се явява и не се представлява.

В производството пред възивната инстанция не са събирани нови или новонастъпили доказателства.

Жалбата е процесуално допустима и следва да бъде разгледана по същество.

След извършена служебна проверка по реда на чл.269 от ГПК възивния съд счита,че обжалваното решение е валидно изцяло а в обжалваната му част допустимо.

По същество обжалваното решение е правилно и законосъобразно.Фактическата обстановка по делото е правилно и всестранно изяснена от първостепенния съд,като същия е съобразил и анализирал всички събрани по делото доказателства и е достигнал до правилни изводи относно какви факти се установяват с тях.По тези съображения възивния съд възприема изцяло фактическата обстановка по делото и не смята за нужно да я пресъздава.

Правните изводи на първоинстанционния съд въз основа на установената фактическа обстановка по делото са правилни и възивния съд възприема изцяло мотивите на районния съд относно основателността на предявения иск.

В този смисъл и на основание чл.272 от ГПК възивния съд препраща към мотивите на районния съд относно основателността на предявения иск.

По направените оплаквания със жалбата,съдът приема следното :

Несъстоятелно е направеното оплакване в жалбата за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила на първостепенния съд, изразяващо се в необсъждане от съда на гласните доказателства по делото въ връзката им с писмените такива.

Съгласно чл.4 от УУТССР по исковете за установяване на трудов стаж по съдебен ред, свидетелските показания се допускат само при наличност на събрлани по делото писмени доказателства , които установяват вероятността на трудовия стаж и изхождат от учреждението, предприятието, ТКЗС или организацията в които е работил , или от друго такова държавно предприятие, учреждение, ТКЗС или организация,т.е наличие на така нареченото във чл.4 ал.2 от УУТССР „начало на писмено доказателство”В ал.2 на посочената разпоредба на Указа са визирани условията на които следва да отговоря писмения документ представляващ” начало на писмено доказателство”, а именно документа да е съставен въз основа на книжа , ведомости и прочие , водени в същото учреждение, предприятие,ТКЗС и организация.

Нито един от представените писмени документи от ищеца като писмени доказателства по делото не установява вероятност на трудовия стаж на ищеца за посочените по-горе периоди за които е отхвърлен иска.

Представените от ищеца писмени доказателства- разписки /на листи 88-90 / не представляват начало на писмено доказателство, тъй като са съставени само от ищеца и не представляват документ издаден от предприятие, учреждение ,ТКЗС или организация.Същите не съдържат данни, че ищецът е действал от името на кооперация или друго предприятие или учреждение и организация.

Представените фактури / на л.91-93/ издадени от други организации-АПК”Т.”К. и РПК К.са недостоверни, тъй като текста е изписан върху формуляр определен с БДС от 1977г.за тези на л.91 и 92/ Виж изписан БДС горе –вдясно/, а съдържат информация за извършени стопански операции/ доставки/ през 1963 и 1968г., а тази на лист 93 е издадена по формуляр по стандарт от 1979/ виж долу в ляво на фактурата/

Представения трудов договор с АПК гр. К. освен,че не е за трудов стаж като „билкозакупчик”, същия се отнася за прериод който е извън исковата претенция/ извън посочените периоди от време/.

Представените извлечения от сметки на РПК гр.К. и фактури / на листи 95- до 103 са неотносими към делото , тъй като касаят период от 1992 до 1995г., който период не е в предмета на делото. В тази част делото е прекратено и акта за прекратяване е влязъл в законна сила.

Ето защо въз основа на гореизложеното поради липса на годно начало на писмено доксозателство по смисъла на чл.4 ал.2 от УУСТТР, снетите гласни доказателства/ показанията на разпитаните свидетели/ по делото са недопустими и не могат да се ползват като доказателства по същото за установяване на положения трудов стаж.Правилно районния съд не е обсъждал същите като недопустими и не е формирал фактически изводи въз основа на тях за положен трудов стаж, и при липсата на други допустими и достоверни доказателства за положен трудов стаж в посочените периоди е прел иска за недоказан и неоснователен.

По същите съображения се явява неоснователно оплакването за необоснованост на решението.Както вече се посочи от допустимите по делото доказателства не се установява в посочените периоди ищецът да е положил твърдения от него трудов стаж като „билкозакупчик”, „билкозаготвител” или на друга длъжност.

Неоснователно е и оплакването за неправилност на решението. При липсата на доказани обстоятелства относно положен трудов стаж няма правно основание за уважаване на иска в посочените по-горе периоди.

Ето защо в заключение на гореизложеното жалбата като неоснователна следва да се остави без уважение, а решението в обжалваната част да се потвърди.

Водим от горното съдът,


Р Е Ш И :


ПОТВЪРЖДАВА Решение №.. от ...2010г. на Великотърновския районен съд, постановено по гр.д.№ ..по описа на съда за 2010г. в обжалваната част ,като правилно и законосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС в едномесечен срок от получаване на съобщението,че е изготвено.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Свързани:

Производство по реда на чл. 258 и сл от гпк iconПроизводство по реда на чл. 258 и сл от гпк,във вр с чл. 310, т. 6 от гпк и чл. 146, ал. 2 от ск

Производство по реда на чл. 258 и сл от гпк iconПроизводство по реда на чл. 258 и сл от гпк

Производство по реда на чл. 258 и сл от гпк iconПроизводство по реда на чл. 258 и сл от гпк

Производство по реда на чл. 258 и сл от гпк iconПроизводство по реда на чл. 258 от гпк
Гпк,15. 01. 2009 г до окончателното плащане на главницата по което е издадена Заповед №69 за незабавно изпълнение на парично задължение...
Производство по реда на чл. 258 и сл от гпк iconПроизводство по реда на чл. 258 и сл от гпк
Б.”, № и авалиран от М. Д. Р., без протест и разноски, с падеж 30. 05. 2009 г., послужил като документ за снабдяване със заповед...
Производство по реда на чл. 258 и сл от гпк iconПроизводство по реда на чл. 258 и сл от гпк
Втрс,съдът е признал по реда на чл. 344 ал. 1 т. 1,ал. 3 и на основание чл. 333 ал. 4 от кт уволнението на А. А. К. с Егн от гр....
Производство по реда на чл. 258 и сл от гпк iconПроизводство по реда на чл. 258 и сл. Гпк
Д., вписан в нк под № като е осъдил П. К. да заплати на М. И. сумата от 530лв разноски по делото
Производство по реда на чл. 258 и сл от гпк iconПроизводство по реда на чл. 258 и сл от гпк
Упи в кв по устройствения план на селото, с уредени регулационни отношения, при граници: път, И. С., А. С., А. Г. А. и Г. и Й. А
Производство по реда на чл. 258 и сл от гпк iconРешение л. 65 от първоинстанционното производство
Производство по реда на чл. 196 и сл. Гпк, отменен, но приложим към настоящото производство на основание параграф 2, ал. 1 от пзр...
Производство по реда на чл. 258 и сл от гпк iconПроизводство по реда на чл. 258 и сл от гпк
Заповед за незабавно изпълнение №/18. 09. 2009 г на рс п., както и двете ответници са осъдени да заплатят солидарно на ищеца 72,20...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом