Общинскисъвет пазарджи к
ИмеОбщинскисъвет пазарджи к
Дата на преобразуване20.01.2013
Размер20.21 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obspazardjik.com/new/p/popylvane_systava160611.doc
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


от инж. Георги Йорданов – председател на Общински съвет - Пазарджик


УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Във връзка с полученото Решение № 7511 от 31.05. 2011 г. на Върховния административен съд на Република България се отменя Решение № 007 от 28.12.2010 г на ОИК Пазарджик в частта, с която са прекратени предсрочно пълномощията като общински съветник на Хари Николов Хараламбиев.

Съгласно полученото Решение от ВАС Хари Николов Хараламбиев заема мястото си като общински съветник в ОбС Пазарджик, с което се прекратяват пълномощията като общински съветник на Венко Генов Пенчев.


Предвид гореизложеното и с оглед осигуряване нормалната работа на Общинския съвет и на неговите комисии, на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл. 39, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация


П Р Е Д Л А Г А М:


Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.


С уважение,


Инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

Председател на Общински съвет –

Пазарджик


ПРОЕКТ!


Р Е Ш Е Н И Е


№………….…


на Общински съвет – Пазарджик, взето на заседанието му на

……………… 2011 г., с протокол ………………………….


ОТНОСНО: Попълване състава на Постоянните комисии ''Законност, обществен ред, безопасност на движението и развитие на самоуправлението'' и ''Култура и вероизповедание''.


Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на инж. Георги Йорданов – Председател на ОбС, на основание чл.21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл.39, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, и след станалите разисквания,


Р Е Ш И:  1. Избира общинския съветник Хари Николов Хараламбиев за член на ПК ''Законност, обществен ред, безопасност на движението и развитие на самоуправлението''.

  2. Избира общинския съветник Хари Николов Хараламбиев за член на ПК ''Култура и вероизповедание''.

  3. Избира общинския съветник Хари Николов Хараламбиев за зам.председател на ПК ''Култура и вероизповедание''.инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Свързани:

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Упи V – търговия и услуги, в кв. 322 по плана на гр. Пазарджик, ул. „Луда Яна” №18, с предназначение – за здравна дейност
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Относно: Прекратяване на търговско дружество със 100% общинско имущество “Радио Пазарджик” еоод
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Относно: Удължаване на първоначално определения срок по договор за концесия рег. №360 от 11. 07. 2002 г с 10 (десет) години
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от змсма, чл. 35, ал. 1 от зос, чл. 83 от “Наредба за реда...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
С във връзка с чл. 22, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права,...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Пазарджик за периода 2014 – 2020 г по проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Във връзка с полученото Решение №4572 от 31. 03. 2011г на Върховния административен съд на Република България се отменя Решение №007...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом