Съобщение за печата
ИмеСъобщение за печата
страница3/3
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер248 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/BG/intm/118860.doc
1   2   3
БЮДЖЕТ

Фонд „Солидарност“ на ЕС за Франция и Португалия

Съветът прие позицията си по проекта за коригиращ бюджет № 9 за 2010 г., като одобри предложението на Комисията да мобилизира средства от фонд „Солидарност“ на ЕС на обща стойност 66,9 млн. евро за Франция във връзка с бурята „Xynthia“ и за Португалия във връзка с тежките наводнения в Мадейра.

Позиция на Съвета по нов проектобюджет на ЕС и свързани с това точки

Съветът прие позицията си по нов проектобюджет на ЕС за финансовата 2011 г., като одобри неофициалното споразумение, постигнато между белгийското председателство и Европейския парламент на тристранната среща от 6 декември, с което се дава възможност за окончателното приемане на бюджета за следващата година преди края на настоящата година (17569/10 REV 1 + 17569/10 ADD 1 REV 1).

С приемането на позицията си Съветът прие проектобюджета, представен от Комисията на 26 ноември 2010 г. (http://ec.europa.eu/budget/documents/2011_en.htm?go=t1_1#table-1_1), с някои незначителни технически адаптации.

Общата сума на плащанията по бюджета на ЕС за 2011 г., приета от Съвета, възлиза на 126,527 милиарда евро (+2.9 % в сравнение с 2010 г.), което съответства на 1,01 % от брутния национален доход (БНД) на ЕС. Задълженията за 2011 г. възлизат на 141,909 милиарда евро (+0.3 %), което оставя марж от 1,891 милиарда евро под общия таван на финансовата рамка. За повече подробности относно данните вж. съобщението за печата (17764/10).

Съветът прие също така решение за мобилизиране на Инструмента за гъвкавост с цел допълване на финансирането на бюджета за 2011 г. над таваните на многогодишната финансова рамка. 71 млн. евро ще бъдат мобилизирани по функция 4 (ЕС — фактор от световно значение), а 34 млн. евро по подфункция 1а (Конкурентоспособност за растеж и заетост) за учене през целия живот и насърчаване на конкурентоспособността и иновациите.

Ако Европейският парламент официално одобри позицията на Съвета, бюджетът за 2011 г. ще се счита за приет.

Това би избегнало прилагането на схемата с „временните суми от една дванадесета“, което би имало големи последици за прилагането на основните политики и програми. Съгласно тази схема само една дванадесета част от бюджетните кредити за 2010 г. биха били предоставяни месечно по всеки раздел или дори по-малко, ако сумата в проектобюджета за 2011 г. е по-малка за съответния раздел.

Съветът одобри също така проект за коригиращ бюджет № 10, изменен с писмо за внасяне на корекции № 1, който съдържа преразглеждане на прогнозите за собствените ресурси и за други приходи (17568/10).

Съветът прие освен това решение за преразглеждане на многогодишната финансова рамка с цел да се посрещнат допълнителните нужди от финансиране на проекта за международен експериментален термоядрен реактор (ITER) през 2012 и 2013 г. (17572/10 REV 1).

Очаква се Европейският парламент да приеме своята позиция на 15 декември. Преговорите за пръв проектобюджет за 2011 г., представен от Комисията през пролетта на тази година, се провалиха на заседанието на помирителния комитет от 15 ноември (16368/10).

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Германски алкохолен монопол

Съветът прие регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 (Общ регламент за ООП) относно помощта, която се предоставя в рамките на германския алкохолен монопол (56/10). Това стана след споразумение на първо четене с Европейския парламент.

Изменението, продължаващо дерогацията за помощите, отпускани от Германия в рамките на нейния алкохолен монопол, следва да се прилага от 1 януари 2011 г., тъй като действащата в момента дерогация изтича на 31 декември 2010 г.

Тази дерогация позволява на Германия да отпуска помощи посредством Федералната монополна администрация по алкохола (Bundesmonopolverwaltung für Branntwein - BfB) за „етилов алкохол от земеделски произход“. Предоставяните държавни помощи покриват разликата между разходите за закупуване на суровия алкохол от производителите (дестилериите и земеделските производители) на по-високи от пазарните цени и доходите, които се получават от продажбата на този алкохол на пазарни цени, като се отчитат разходите на Федералната монополна администрация по алкохола по събирането и обработката и оперативните ѝ разходи.

За да може в крайна сметка да се премахне напълно сега действащият монопол, а помощите да се прекратят, регламентът предвижда продължаване на дерогацията след 31 декември 2010 г. и постепенно намаляване на производството и продажбите на монопола до закриването му през 2017 г. Средно големите земеделски дестилерии ще останат в монопола до края на 2013 г. и ще получат специфични компенсации при напускане на системата; малките локално ориентирани дестилерии, които произвеждат много малки количества алкохол от плодове, ще останат в монопола до края на 2017 г.

РАЗВИТИЕ

Финансов инструмент за развитие

Съветът прие позицията си на първо четене относно изменение на инструмента за сътрудничество за развитие (16442/10 + ADD 1), така че да се хармонизират разпоредбите на всички финансови инструменти на ЕС за външно действие. Съветът прие предложението на Комисията да се допусне ограничена гъвкавост, въз основа на всеки отделен случай, при използването на този инструмент за финансирането на данъци, мита и други такси, което по принцип не би било разрешено.

Придружаващи мерки за производителите на банани от АКТБ

Съветът прие позицията си на първо четене относно предложение за програма на стойност 190 млн. евро за подпомагане на произвеждащите банани държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) да се адаптират към либерализирането на търговията на пазара на банани (16447/10 + ADD 1). Мерките са предназначени да подпомогнат адаптирането на районите, зависещи от износа на банани, и тяхната икономическа диверсификация. Мерките целят също така да подпомогнат за облекчаване на социалното въздействие и за инвестиции за подобряване на конкурентоспособността, когато това е жизнеспособна стратегия. Накрая, новите средства могат да подпомогнат малките производители и предприятия за банани.

Мерките са с временен характер и продължават от 2010 до 2013 г. От тях биха могли да се възползват Белиз, Камерун, Кот д'Ивоар, Доминика, Доминиканската република, Гана, Ямайка, Сейнт Лусия, Сейнт Винсънт и Гренадини и Суринам.

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Необлагане с мито на активни фармацевтични съставки

Съветът прие регламент относно необлагането с мито на определени активни фармацевтични съставки, носещи международно непатентно наименование (INN) на Световната здравна организация, и определени продукти, използвани за производството на готови фармацевтични продукти (59/10). Това стана след споразумение на първо четене с Европейския парламент.

ОКОЛНА СРЕДА

Биоциди

Съветът не се противопостави на няколко проекта за директиви на Комисията за включване на нонанова киселина в репеленти и атрактанти, както и феноксикарб и бифентрин, използвани като консерванти за дърво, в списъка с активни вещества, които могат да бъдат разрешени от държавите-членки за използване в биоциди в съответствие с Директива 98/8/ЕО.

Освен това Съветът не се противопостави на директива на Комисията за включване на (Z,E)-тетрадека-9,12-диенил ацетат, използван в капани за домашни условия, в списъка с активните вещества, които могат да бъдат разрешени от държавите-членки за включване в биоциди с нисък риск. В текста се уточнява, че въпросните капани не се използват на места, където се съхранява неопакована храна или фуражи.

Износ и внос на опасни химикали

Съветът не се противопостави на два проекта за регламенти на Комисията за изменение на списъка с опасни химикали, за които има изисквания за уведомяване при износ и внос и ограничения за износ (15637/10, 15639/10). Промените са вследствие на измененията на вътрешните правила на ЕС относно химикалите, в т.ч. изпълнението на регламента „REACH“ и законодателството за пестицидите. В резултат на това се забранява износът от ЕС на още десет опасни химикала.

Екомаркировка на ЕС

Съветът не се противопостави на решение на Комисията за продължаване срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС, които преставаха да бъдат валидни на 31 декември 2010 г. (15367/10). Срокът на валидност на критериите за копирна и графична хартия и за персонални компютри ще бъде удължен до 30 юни 2011 г.; критериите за електрически крушки ще бъдат валидни до 31 август 2011 г., а тези за перилни детергенти и детергенти за миялни машини ще се прилагат до 30 април 2011 г. При изтичане на срока на валидност критериите трябва да бъдат заменени с актуализирани критерии.

Управление на отпадъците

Съветът изрази намерението си да приеме проект за регламент за въвеждане на критерии за това кога определени видове скрап престават да се считат за отпадъци. Критериите се отнасят за скрап от чугун, стомана и алуминий. Подобен скрап би могъл да се рециклира за производство на метал само ако е достатъчно чист, отговаря на техническите изисквания на металургичния отрасъл и не води до отрицателно въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Разработването на такива критерии за прекратяване на статута на отпадък бе предвидено в рамковото законодателство на ЕС относно отпадъците (Директива 2008/98/ЕО).

Проектът за регламент бе първоначално представен от Комисията на регулаторен комитет, който не успя да даде становище на 16 септември. Сега Съветът представи същия текст на Европейския парламент. Ако Европейският парламент не се противопостави на проекта за законодателен акт в рамките на два месеца, Съветът впоследствие ще приеме регламента.

Живак

Съветът предостави мандат на Комисията да преговаря от името на ЕС за глобален правнообвързващ инструмент относно живака. Упълномощаването се отнася да области, в които Съюзът има компетентност и приети правила. Съветът прие също така указания за водене на преговори за Комисията, в които отправя към нея искане да гарантира, че новото международно споразумение намалява във възможно най-голяма степен живачните емисии в околната среда.

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Международен фонд за Ирландия

Съветът прие регламент относно финансовите вноски на Европейския съюз в Международния фонд за Ирландия (2007—2010 г.), чиято цел е да подкрепи мира и помирението в тази страна (26/10). Новият законодателен акт почива върху ново двойно правно основание, но съдържанието му е същото като на Регламент (ЕО) № 1968/2006, който той замества.ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 5394 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026

press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

17668/1/10 REV 1

BG
1   2   3

Свързани:

Съобщение за печата iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Създаване на електронна реклама” (файл Outlook PressRelease doc), предоставя инструкции относно използването на приложението Outlook....
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на ес по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Министър Moratinos представи на Съвета приоритетите на испанското председателство
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом