Съобщение за печата
ИмеСъобщение за печата
страница2/3
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер248 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/BG/intm/118860.doc
1   2   3
Индустриална политика за ерата на глобализацията — Заключения на Съвета

Съветът проведе втори министерски дебат — след първия от 25 ноември — относно най-добрите начини за адаптиране на индустриалните структури и политики на ЕС в качеството им на двигател на растежа и на създаването на работни места, способен да отговори на предизвикателствата на глобализацията.

В края на дебата Съветът прие заключения на относно „Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията — Извеждане на преден план на конкурентоспособността и устойчивото развитие“, което е една от седемте водещи инициативи на стратегията „Европа 2020“1.

Тази водеща инициатива поставя индустриалната политика в центъра на новия модел за растеж на икономиката на ЕС чрез предложението за установяване на рамка за стимулиране на икономическото възстановяване и на заетостта. Целта на тази нова рамка е да помогне на европейската промишленост да се възползва от възможностите, които предоставя трансформацията на световната бизнес среда.

Предложеният нов подход към по-динамична и устойчива икономика с ефективно използване на ресурсите се характеризира със:

 • обединяване на хоризонталната база и целево приложение към различните промишлени отрасли;

 • надлежно отчитане на цялостната верига на стойността и доставките, от достъпа до енергия и суровини до следпродажбените услуги и рециклирането на материали, в т.ч. международното измерение по веригата;

 • наблюдение отблизо на конкурентоспособността.

Пълният текст на заключенията е поместен в документ 17838/10.

* * *

Оценки на въздействието в подкрепа на процеса на вземане на решения на ЕС

По време на обяда министрите проведоха неофициални обсъждания относно доклад, публикуван от Европейската сметна палата, в който се съдържат препоръки за подобрение на оценките на въздействието, осъществявани от Комисията в подкрепа на процеса на вземане на решения на ЕС1. Г-н Henri Grethen, член на Сметната палата, взе участие в обсъжданията.

Сутринта, по време на официалното заседание на Съвета, делегациите взеха под внимание следните заключения относно доклада на Сметната палата, представени от белгийското председателство:

„ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

 1. КАТО РАЗГЛЕДА Специален доклад № 3/2010 на Сметната палата „Оценка на въздействието в институциите на ЕС — подпомага ли тя вземането на решения?“, и по-специално препоръките на Сметната палата към Комисията, както и нейните заключения относно използването на оценките на въздействието от Съвета и от Европейския парламент;

 2. ПРИВЕТСТВА констатацията на Сметната палата, че оценките на въздействието са станали стандартна процедура, предшестваща представянето на законодателни предложения от Комисията, които имат значително въздействие, и допринасят за ефективното вземане на решения в институциите на ЕС;

 3. ПРИПОМНЯ заключенията на Съвета от 3 и 4 декември 2009 г., в които се обръща внимание на осигуряването на измерими и сравними данни като средство за гарантиране на максимална представителност и полезност на оценките на въздействието в съответствие с констатациите на Сметната палата;

 4. ОТБЕЛЯЗВА констатацията на Сметната палата, че по отношение на процедурите за оценка са набелязани области, в които може да се постигне подобрение, и че оценките на въздействието могат да вземат предвид в по-голяма степен разходите за прилагане и изпълнение на новото законодателство на национално равнище; и ПОДЧЕРТАВА, че за качеството на регулирането отговарят и трите институции, участващи в законодателния процес;

 5. Потвърждава констатациите на Сметната палата, че извършваните от Комисията оценки на въздействието са много полезен инструмент при прегледа на законодателството от страна на законодателите, и изтъква, че тези оценки се предават системно на делегациите в подготвителните органи на Съвета и по принцип се включват в рамките на първоначалното представяне, което предхожда прегледа на всяко предложение на Комисията;

 6. ОТБЕЛЯЗВА, че според Сметната палата е необходимо да се разгледа възможността за извършване на последващи оценки като основа за бъдещите оценки на въздействието съгласно принципите на разумното регулиране, които обхващат понастоящем целия цикъл на политиката, в т.ч. последващата оценка, в съответствие с ангажимента на председателя на Комисията г н Барозу;

 7. ОЧАКВА да разгледа допълнително заключенията и препоръките на Сметната палата, за да подобри схемата за оценка на въздействието, която играе основна роля в принципите на разумното регулиране.“

* * *

ДРУГИ ВЪПРОСИ

Защита на потребителите

Председателството информира Съвета за цялостния компромисен текст относно проекта за директива относно правата на потребителите, който делегациите в рамките на Комитета на постоянните представители подкрепят с квалифицирано мнозинство, с цел постигане на общ подход на предстоящо заседание на Съвета.

В очакване на становището на Европейския парламент следващата година, проектът за директива има за цел хармонизация на правилата относно правата на потребителите за договори, сключени между търговци и потребители от разстояние и извън търговския обект, напр. трансгранична продажба по интернет.

Общата цел на директивата, представена от Комисията през 2008 г. (14183/08), е да се опрости и допълни съществуващото законодателство, да се осигури високо равнище на защита на потребителите и да се допринесе за по-добро функциониране на вътрешния пазар, като се увеличи доверието на търговците и потребителите при осъществяването на трансгранични трансакции.

Съветът проведе ориентационни дебати по предложението през декември 2009 г. (16121/09) и май 2010 г. (9480/10).

Министрите взеха под внимание също така есенното издание на „4 ия индекс за развитие на пазарите на дребно“, публикуван от Комисията (17300/10 и 15407/10).

Транспониране на европейските директиви в националното законодателство

Съветът взе под внимание резултатите от конференция, организирана в Брюксел на 22 ноември от председателството, относно транспонирането на правото на ЕС в националното законодателство и прилагането му1.

Директива относно услугите на вътрешния пазар

Делегациите взеха под внимание напредъка, постигнат от държавите-членки от месец май насам (9475/10) при транспонирането и прилагането на Директивата за услугите и при текущия процес на взаимна оценка (9327/10).

Работна програма на следващото председателство на ЕС

Г н Zoltán Cséfalvay, държавен секретар на Унгария, уведоми Съвета за работната програма на унгарското председателство в областта на вътрешния пазар и индустриалната политика за първата половина на 2011 г. Неговите приоритети съответстват на съвместната програма на испанското, белгийското и унгарското председателства за периода януари 2010 г.—юни 2011 г. (16771/09).

Министър Cséfalvay изтъкна факта, че текущата макроикономическа ситуация може да бъде преодоляна само ако държавите-членки станат по-конкурентни. Три са основните приоритети на унгарското председателство в тази област: ясни правила, създаването на стойност и единен пазар за всички, в т.ч. и по-специално за малките и средни предприятия.

ПРОЯВИ В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА

Седалище на агенцията за глобални навигационни спътникови системи

Представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи на конференция в рамките на Съвета, решиха, че седалището на европейската агенция за глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) ще бъде в Прага (17576/10).

На агенцията са поверени някои задачи по прилагането на европейските глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) в рамките на програмите „EGNOS“ и „Галилео“. Тези задачи включват по-специално конкретни аспекти на сигурността като акредитирането на сигурността и функционирането на центъра за сигурност на „Галилео“, както и търговската реализация на европейските ГНСС. Агенцията, която работи под ръководството на Комисията, беше първоначално създадена през 2004 г. като „Надзорен орган за европейската ГНСС“, а седалището ѝ беше временно разположено в Брюксел. Ролята и функционирането ѝ бяха повторно определени с Регламент (ЕС) № 912/2010, който ѝ даде и ново име.

Награда на единния пазар за 2010 г.

Наградата на единния пазар за 2010 г. бе спечелена от съвместната австрийско-чешко-германска инициатива „Grenzoffensive“, трансгранична платформа, която има за цел улесняването на трансграничната работа между съседни държави.

Победителят бе обявен на организирана в рамките на Съвета церемония по връчване на наградата от белгийския министър на икономическите въпроси Vincent Van Quickenborne и комисаря по въпросите на вътрешния пазар Мишел Барние.

Награда на единния пазар има за цел да увеличи осведомеността относно възможностите, свързани със свободното движение на лица, стоки, услуги и капитали в ЕС.

Наградата беше стартирана през 2009 г. и е предназначена за фирми, граждани или организации, допринасящи значително за развитието на вътрешния пазар.

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

Режим за държавна помощ за въгледобивния сектор

Днес Съветът прие решение, целящо да улесни прехода от специфичния режим за държавна помощ, приложим понастоящем за въгледобивния сектор, към общите правила за държавна помощ, приложими за всички сектори в ЕС (16229/1/10 + COR 1).

Решението включва следните основни елементи:

 • възможност при определени условия да продължи отпускането на държавна помощ за въгледобивната промишленост, за да се улесни затварянето на неконкурентоспособни въглищни мини до декември 2018 г.;

 • условията и реда за постепенното прекратяване на помощите, съгласно които общият размер на предоставената от държава-членка помощ трябва да следва низходяща тенденция, за да се избегнат нежелателните ефекти от нарушенията на конкуренцията във вътрешния пазар;

 • задължение за отпускащите помощ държави-членки да представят план за предвидените мерки за смекчаване на отрицателното въздействие от използването на въглища върху околната среда; както и

 • възможност за допускане на субсидии до декември 2027 г. с цел покриване на извънредни разходи произтичащи от затварянето на мини, но които не са свързани с производството, напр. изплащане на социални осигуровки и разходи за преустройството на обекти.

Валидните понастоящем правила, които са в сила от 2002 г. (Регламент (ЕО) № 1407/2002/), ще престанат да важат на 31 декември 2010 г. Неподновяването на специалния режим за държавна помощ би принудило някои държави-членки да затворят незабавно неконкурентоспособните си въглищни мини — ситуация, която би имала сериозни социални, технически и регионални последици.

Ето защо през юли, след като осъществи анализ на въздействието и обществена консултация, Комисията предложи да се запази преходен период, при условие че предоставянето на помощ на неустойчиви мини е част от план за закриване (12698/10).

ВЪНШНИ РАБОТИ

Финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани и други страни с висок доход

Съветът прие позицията си на първо четене по предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1934/2006 относно създаването на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани и други страни и територии с висок доход (16440/10).

Целта на предложението на Комисията е обхватът на първоначалния регламент да бъде разширен спрямо редица държави в Латинска Америка, Азия, Централна Азия и Близкия изток, както и спрямо Южна Африка, и да позволи финансирането на мерки, недопустими в рамките на световната помощ за развитие. Измененията биха позволили укрепване на връзките и по-нататъшно ангажиране със значими международни партньори с бързо развиваща се икономика. Съветът не изпита особени затруднения с предложението и отговори на редица опасения на Европейския парламент във връзка с приложението на изменения регламент.

Позицията на Съвета на първо четене отразява висока степен на консенсус с Европейския парламент след договорените компромиси, така че измененият регламент да може да влезе в сила през 2010 г., като по този начин се гарантира, че предвидените в бюджета за 2010 г. средства няма да бъдат изгубени.

Финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света

Съветът прие позицията си на първо четене по предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1889/2006 за установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и човешките правата на човека по света (16446/10).

Целта на изменението е да се гарантира съгласуваност на финансовите инструменти на ЕС за външно действие и да се осигури минимална, но необходима гъвкавост при прилагането им. Съветът приема изменението, както и някои технически изменения, представени от Европейския парламент за целите на яснотата и точността.

ЕС/Швейцария — Споразумение за сътрудничество относно политиката в областта на конкуренцията

Съветът упълномощи Комисията да започне преговори за споразумение за сътрудничество в областта на конкуренцията с Швейцария.

Понастоящем ЕС има сключени споразумения за сътрудничество относно политиката в областта на конкуренцията с Канада, Япония, Южна Корея и Съединените американски щати. Тези споразумения целят намаляването на различията в тълкуването на политиката в областта на конкуренцията при двустранните отношения.

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

Европейски идентификатор за съдебна практика (ЕИСП) — Заключения

Съветът прие заключения за насърчаване на въвеждането на европейски идентификатор за съдебна практика (ЕИСП) и на минимален набор от еднотипни метаданни за съдебната практика (16871/1/10 REV 1) (16869/10).

1   2   3

Свързани:

Съобщение за печата iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Създаване на електронна реклама” (файл Outlook PressRelease doc), предоставя инструкции относно използването на приложението Outlook....
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на ес по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Министър Moratinos представи на Съвета приоритетите на испанското председателство
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом