Съобщение за печата
ИмеСъобщение за печата
страница1/3
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер248 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/BG/intm/118860.doc
  1   2   3СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

17668/1/10 REV 1

(OR. en)
PRESSE 339

PR CO 45
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3057-о заседание на Съвета

Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)

Брюксел, 10 декември 2010 г.
Председател Г н Vincent VAN QUICKENBORNE, Министър на икономиката и административното опростяване
Г н Jean–Claude MARCOURT, Заместник министър-председател (Валонски регион) и министър на икономиката, малките и средните предприятия, външната търговия и новите технологии (Белгия)


Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът проведе дебат и прие заключения относно „Акт за единния пазар“, пакет от 50 мерки, целящи да дадат на предприятията и на гражданите възможност да се възползват пълноценно от предимствата на вътрешния пазар.

Съветът прие също така заключения относно водещата инициатива „Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията“, в която се излага стратегия за увеличаване на растежа и работните места, като се поддържа и подкрепя силна, диверсифицирана и конкурентоспособна промишлена база в Европа.

Съветът прие заключения относно рамката за хазартните игри и залаганията в държавите-членки на Европейския съюз.

По време на открит дебат министрите проведоха дискусия относно по-нататъшните действия за установяване на бъдеща патентна система на ЕС. Голямото мнозинство делегации бяха на мнение, че засиленото сътрудничество, предвидено в договора за ЕС, е единственият вариант за постигане на напредък в създаването на единна патентна система на ЕС, и отправиха към Комисията искане да представи официално предложение за започване на процедура за засилено сътрудничество. Комисията съобщи, че на 14 декември ще представи такова предложение. Делегациите на Италия и на Испания се противопоставиха категорично на идеята за започване на процедура за засилено сътрудничество.

Съветът прие решение за разширяване на действащия понастоящем режим за държавна помощ за въгледобивния сектор.

Председателството представи информация относно договорения общ подход във връзка с проект за директива, целяща подобряването на правата на потребителите в целия ЕС.

Съветът прие позицията си по новия проектобюджет на ЕС за 2011 г., с което даде тласък на окончателното му приемане преди края на 2010 г.

Представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи на конференция в рамките на Съвета, решиха, че седалището на европейската агенция за глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) ще бъде в Прага.

В рамките на Съвета на церемония по раздаване на награди председателството и Комисията обявиха лауреата на наградата на единния пазар за 2010 г.


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Акт за единния пазар — Заключения на Съвета Error: Reference source not found

Хазартни игри и залагания: ролята на националните органи — Заключения на Съвета Error: Reference source not found

Патентна система на ЕС: по-нататъшни действия и възможност за засилено сътрудничество Error: Reference source not found

Индустриална политика за ерата на глобализацията — Заключения на Съвета Error: Reference source not found

Оценки на въздействието в подкрепа на процеса на вземане на решения на ЕС Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ Error: Reference source not found

Защита на потребителите Error: Reference source not found

Транспониране на европейските директиви в националното законодателство Error: Reference source not found

Директива относно услугите на вътрешния пазар Error: Reference source not found

Работна програма на следващото председателство на ЕС Error: Reference source not found

Седалище на агенцията за глобални навигационни спътникови системи Error: Reference source not found

Награда на единния пазар за 2010 г. Error: Reference source not found

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

 • Режим за държавна помощ за въгледобивния сектор Error: Reference source not found

ВЪНШНИ РАБОТИ

 • Финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани и други страни с висок доход Error: Reference source not found

 • Финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света Error: Reference source not found

 • ЕС/Швейцария — Споразумение за сътрудничество относно политиката в областта на конкуренцията Error: Reference source not found

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

 • Европейски идентификатор за съдебна практика (ЕИСП) — Заключения Error: Reference source not found

БЮДЖЕТ

 • Фонд „Солидарност“ на ЕС за Франция и Португалия Error: Reference source not found

 • Позиция на Съвета по нов проектобюджет на ЕС и свързани с това точки Error: Reference source not found

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 • Германски алкохолен монопол Error: Reference source not found

РАЗВИТИЕ

 • Финансов инструмент за развитие Error: Reference source not found

 • Придружаващи мерки за производителите на банани от АКТБ Error: Reference source not found

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 • Необлагане с мито на активни фармацевтични съставки Error: Reference source not found

ОКОЛНА СРЕДА

 • Биоциди Error: Reference source not found

 • Износ и внос на опасни химикали Error: Reference source not found

 • Екомаркировка на ЕС Error: Reference source not found

 • Управление на отпадъците Error: Reference source not found

 • Живак Error: Reference source not found

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

 • Международен фонд за Ирландия Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Белгия:

Г-н Vincent VAN QUICKENBORNE Федерален министър на икономиката и административното опростяване

Г-н Jean-Claude MARCOURT Заместник министър-председател (Валонски регион) и министър на икономиката, малките и средните предприятия, външната търговия и новите технологии

България:

Г-н Трайчо Трайков Министър на икономиката, енергетиката и туризма

Чешка република:

Г-н Martin KOCOUREK Министър на промишлеността и търговията

Дания:

Г-н Brian MIKKELSEN Министър на икономиката, търговията и промишлеността

Германия:

Г-н Guido PERUZZO Постоянен представител

Естония:

Г-н Gert ANTSU Заместник постоянен представител

Ирландия:

Г-жа Geraldine BYRNE NASON Заместник постоянен представител

Гърция:

Г-н Achilleas MITSOS Генерален секретар

Г-н Andreas PAPASTAVROU Заместник постоянен представител

Испания:

Г-н Diego LOPEZ GARRIDO Държавен секретар за Европейския съюз

Министерство на външните работи и сътрудничеството

Франция:

Г-н Eric BESSON Министър на промишлеността, енергетиката и цифровата икономика

Италия:

Г-н Alfredo MANTICA Държавен секретар, Министерство на външните работи

Кипър:

Г-жа Zeta EMILIANIDOU Постоянен секретар, Министерство на търговията, промишлеността и туризма

Латвия:

Г н Juris PŪCE Държавен секретар, Министерство на икономиката

Литва:

Г-н Rimantas ŽYLIUS Заместник-министър на икономиката

Люксембург:

Г-жа Michèle EISENBARTH Заместник постоянен представител

Унгария:

Г-н Zoltán CSĖFALVAY Заместник-министър на стратегическите въпроси, Министерство на националната икономика

Малта:

Г-н Jason AZZOPARDI Парламентарен секретар

Нидерландия:

Г-н Henk BLEKER Държавен секретар за икономиката, земеделието и иновациите

Австрия:

Г-н Reinhold MITTERLEHNER Федерален министър на икономиката, семейството и младежта

Полша:

Г-н Marcin KOROLEC Заместник държавен секретар, Министерство на икономиката

Португалия:

Г-жа Ana Paula ZACARIAS Заместник постоянен представител

Румъния:

Г н Ion ARITON Министър на икономиката, търговията и предприемачеството

Словения:

Г-н Viljem PŠENIČNY Държавен секретар, Министерство на икономиката

Словакия:

Г-н Peter JAVORČÍK Заместник постоянен представител

Финландия:

Г-жа Anni SINNEMÄKI Министър на труда

Швеция:

Г-жа Ewa BJÖRLING Министър на търговията и външните работи

Г жа Catharina HÅKANSSON BOMAS Държавен секретар към министъра на предприятията и енергетиката

Обединено кралство:

Баронеса WILCOX Парламентарен държавен секретар по въпросите на бизнеса, иновациите и уменията


Комисия:

Г-жа Viviane REDING Заместник-председател

Г-н Antonio TAJANI Заместник-председател

Г-н Michel BARNIER Член

Г-н John DALLI Член

ОБСЪДЕНИ ВЪПРОСИ

Акт за единния пазар — Заключения на Съвета

Съветът прие заключения относно „Акт за единния пазар”, двугодишен план (2011—2012 г.) от 50 инициативи, насочени към осигуряване на постоянното оптимизиране на вътрешния пазар и предназначени да допринесат за успешното изпълнение на целите на стратегията „Европа 2020“ за насърчаване на заетостта и икономическия растеж.

Пълният текст на заключенията е поместен ТУК.

В заключенията се одобрява общият подход на Акта за едииния пазар (13977/1/10), според който единният пазар трябва да се опира на стабилна икономическа и социална основа с цел изграждането на високо конкурентна икономика.

По-конкретно, в заключенията се обръща внимание на загрижеността на предприятията и гражданите за това, че нямат възможност да се възползват пълноценно от предимствата на единния пазар, разглеждат се инструментите за разработване на нови източници на растеж както в областта на услугите, така и в промишлените отрасли, и се говори за европейската конкурентоспособност в международен план и за разработването на нова колективна стратегия, която да гарантира успех при даването на нов тласък на вътрешния пазар.

В заключенията Съветът също така се ангажира да продължи да разглежда Акта за единния пазар с цел определяне на приоритетните мерки, които следва да бъдат въведени преди края на 2012 г., така че да бъде улеснен достъпът до единния пазар, да бъде оказана подкрепа на предприятията, да се насърчи растежът и да се подпомогне за създаването на работни места.

Хазартни игри и залагания: ролята на националните органи — Заключения на Съвета

Съветът прие заключения относно рамковите условия за хазартните игри и залаганията в страните от ЕС.

Заключенията са изложени в док. 16884/10.

Патентна система на ЕС: по-нататъшни действия и възможност за засилено сътрудничество

По време на открито обсъждане Съветът проведе обмен на мнения относно по-нататъшните действия за установяване на бъдеща единна патентна система на ЕС и, по-специално, възможността за започване на процедура за засилено сътрудничество между няколко държави-членки.

Голямото мнозинство делегации отправиха към Комисията искане да представи официално предложение за започване на процедура за засилено сътрудничество. Комисията съобщи, че на 14 декември ще представи такова предложение.

Мнозинството от делегации бяха на мнение, че засиленото сътрудничество, предвидено в договора за ЕС, е единственият вариант за постигане на напредък в създаването на единна патентна система на ЕС.

Делегациите на Италия и на Испания се противопоставиха категорично на идеята за започване на процедура за засилено сътрудничество въз основа на това, че изискванията за започване на такава процедура все още не са изпълнени.

Делегацията на Унгария, която ще упражнява председателството на ЕС от януари 2011 г., изрази ангажираността си да продължи работата с цел постигане на споразумение по този въпрос възможно най-бързо.

След обсъжданията на министерско равнище от 11 октомври и 10 и 25 ноември белгийското председателство стигна до заключението, че не е възможно да бъде постигнато необходимото единодушие във връзка с езиковия режим при създаването на патентна система на ЕС. Ето защо редица делегации изразиха интерес за постигане на напредък въз основа на засилено сътрудничество.

Процедурните стъпки за започване на засилено сътрудничество в областта на единната патентна защита могат да бъдат изброени по следния начин:

 1. Използва се само като последно средство, след като се установи невъзможност за постигане на единодушие.

 2. Държави-членки, които желаят да продължат помежду си дадена инициатива, блокирана на равнището на Съюза, подават заявление до Комисията; минималният брой желаещи да участващ държави трябва да е девет.

 3. Комисията преценява дали искането следва да бъде прието. След като го приеме, тя изпраща на Съвета предложение за предоставяне на разрешение. Това предложение трябва да определя рамката, в която ще се осъществява засиленото сътрудничество.

 4. Съветът предоставя разрешение с квалифицирано мнозинство, след като получи одобрението на Европейския парламент.

 5. След като се даде разрешение за сътрудничество, всички членове на Съвета могат да участват в обсъжданията му, но само участващите държави гласуват.

 6. Засиленото сътрудничество е отворено по всяко време за държавите-членки, които желаят да се присъединят към него.

Контекст

На 4 декември 2009 г. Съветът прие заключения на тема „Усъвършенстване на патентната система в Европа“ (17229/09). В заключенията се посочва, че „регламентът за патент на ЕС следва да бъде придружен от отделен регламент, в който да се уреждат разпоредбите относно преводите на патента на ЕС и който се приема от Съвета с единодушие в съответствие с член 118, втора алинея от Договора. Регламентът за патент на ЕС следва да влезе в сила заедно с отделния регламент за разпоредбите относно преводите на патента на ЕС.“ Именно въз основа на това на 30 юни 2010 г. Комисията представи предложение относно разпоредбите за превод (11805/10).

  1   2   3

Свързани:

Съобщение за печата iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Създаване на електронна реклама” (файл Outlook PressRelease doc), предоставя инструкции относно използването на приложението Outlook....
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на ес по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Министър Moratinos представи на Съвета приоритетите на испанското председателство
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом