Университет за национално и световно стопанство дипломна работа
ИмеУниверситет за национално и световно стопанство дипломна работа
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер39.57 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.raboti.com/info/info-2217.doc
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ДИПЛОМНА РАБОТА


Регионална структурна политика на Европейския съюз и Източното разширение


РАЗРАБОТИЛ:

СПЕЦИАЛНОСТ: Международни икономически отношения

ФАКУЛТЕ: Международна икономика и политика

ГРУПА:

ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР:


Научен ръководител: проф. В. Маринов


СОФИЯ

2004 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I Увод

стр. 3

II Глава I: Възникване и развитие на регионалната структурна политика

стр. 5

1. Цел на регионалната структурна политика

стр. 5

2. Определение за регион

стр. 6

3. Причини за възникване на регионалната структурна политика на EС

стр. 8

4. Реформа’1989, принципи

стр. 12

5. Цели на регионалната структурна политика след 1989г.

стр. 14

6. Реформа’2000

стр. 18

7. Цели за периода 2000-2006г.

стр. 19

8. Инициативи

стр. 23

9. Структурните фондове на ЕС и Кохезионният фонд

стр. 25

10.Бюджет

стр. 31

11.Пример за успешно финансиране на по линия на структурните фондове

стр. 35

12. Съкращаване на различията, оценка на резултатите

стр. 35

III Глава II: Регионалната структурна политика и Източното разширение

стр. 39

1. Реформа’2000

стр. 39

2. Предприсъединителните фондове

стр. 40

ФАР

стр. 44

ИСПА

стр. 45

САПАРД

стр. 47

3. Бюджетните средства за новите 10 страни

стр. 47

4. Дискусия за бъдещето на регионалната структурна политика

стр. 49

IV Глава III: Подготовката на България за регионалната структурна политика на ЕС

стр. 53

1. Преговорна глава 21

стр. 53

2. Проблемни области

стр. 55

3. Предприсъединителните фондове, подготовката на България за усвояване на финансова рамка 2000-2006г.

стр. 60

4. Бюджет 2006-2009

стр. 65

V Заключение

стр. 67

VI Използвана литература

стр. 71


УВОД


Регионалната структурна политика на ЕС е насочена към постигане на икономическо и социално сближаване между регионите в Общността и премахване на различията между тях. Тя има важно значение още от началото на 60-те години с възникването на Европейския социален фонд, а впоследствие с всяко разширяване на ЕС и със задълбочаване на интеграцията между отделните страни, тя се доразвива и бива адаптирана към съществуващите проблеми и потребности.


В Първа глава разглеждам Регионалната структурна политика от гледна точка на нейните цели за времето преди последното разширение на Общността. Различията в степента на развитие на отделните страни е основната предпоставка за нейното съществуване, но интерес представляват не толкова причините за тяхното възникване, колкото желанието и конкретните мерки, които се предприемат на ниво ЕС и държава за тяхното преодоляване. Уникална е философията за преразпределение на финансови средства, отразяваща се в принципа на солидарността, тъй като средствата по структурните и Кохезионния фонд представляват една не малка част от бюджета на ЕС.

По-долу се проследяват конкретните резултати от регионалната политика на ЕС, което дава възможност да се оценят реално положителните и отрицателни страни от нейното съществуване.


Във Втора глава проследявам регионалната структурна политика от гледна точка на Източното разширение. Пред нея е поставено предизвикателството да продължи да изпълнява предишните си функции за старите 15 страни-членки, без те да бъдат ощетени, и да допринесе за развитието новите 10, а в перспектива дори 12. То се състои в това, че регионите в тези държави са с ниво на икономическо и социално развитие, много по-ниско от средното за ЕС. На практика размерите на тези различия са досега непознати за Общността.

Промените, които се правят в настоящата рамка 2000-2006г. в целите, инициативите, новите фондове за подпомагане на бъдещите членки, отпуснатите от бюджета средства, представляват част от реформите в ЕС, свързани с Източното разширение. Те се правят с оглед на това регионалната политика да може да функционира ефективно в ЕС, състоящ се от 25 страни.

В Трета глава акцентът пада върху присъединяването на България към ЕС и Регионалната структурна политика. Страната ни трябва да изпълни някои необходими условия, за да отговори на критериите за членство. Проблемите, които стоят пред нея, се преодоляват бавно, и въпреки осъзнаването им, те продължават да съществуват. В действителност регионите в България и страната като цяло в икономическо и социално отношение са много по-слабо развити от ЕС-15, дори ЕС-25. Тя има възможността да се възползва от механизмите на Общността за постигане на кохезия, но трябва да има капацитета да направи това.

Свързани:

Университет за национално и световно стопанство дипломна работа iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
Механизъм за осъществяване на регионалната политика на европейския съюз в българия
Университет за национално и световно стопанство дипломна работа iconПравилник за дейността на университета за национално и световно стопанство
Чл. Този правилник урежда устройството, управлението и дейността на Университета за национално и световно стопанство, наричан по-нататък...
Университет за национално и световно стопанство дипломна работа iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
...
Университет за национално и световно стопанство дипломна работа iconУниверситет за национално и световно стопанство курсова работа
На тема: Система за управление на качеството във “Пътнически превози – Перник” еоод
Университет за национално и световно стопанство дипломна работа iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
На дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05. 02. 16. Икономика и организация...
Университет за национално и световно стопанство дипломна работа iconУниверситет за национално и световно стопанство
Развитие на националната икономика и мястото и ролята на селското стопанство в краткосрочен и дългосрочен план
Университет за национално и световно стопанство дипломна работа iconУниверситет за национално и световно стопанство – София курсова работа на тема: Стимулиране на персонала
Трябва да включва обществено значими стимули и да насочва дейността в ценна, значима за обществото посока
Университет за национално и световно стопанство дипломна работа iconУниверситет за национално и световно стопанство
Прочетете внимателно посочените изисквания, част от тях са свързани с определени срокове, неспазването на които ще затрудни вашата...
Университет за национално и световно стопанство дипломна работа iconУниверситет за национално и световно стопанство софия

Университет за национално и световно стопанство дипломна работа iconУниверситет за национално и световно стопанство
Анализ на проблема стр
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом