Въпросник за държавен изпит за придобиване на окс „бакалавър по специалност
ИмеВъпросник за държавен изпит за придобиване на окс „бакалавър по специалност
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер130.98 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://archive.unwe.bg/docs/marketing/vaprosnik_marketing_2008.doc

КАТЕДРА

МАРКЕТИНГ И

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ”
ВЪПРОСНИК

за държавен изпит за придобиване на ОКС „бакалавър" по специалност

Маркетинг"


Първи раздел: Въведение в маркетинга

 1. Маркетинг - същност и значение. Дефиниции за маркетинг. Ключови понятия в маркетинга: пазар (пазар на продавача и пазар на купувача); потребност, нужда, желание, мотив; търсене; полезност (по форма, по време и място и във връзка със смяната на формата на собствеността); стойност за клиента; размяна и сделка; маркетингов микс - елементи и връзките между тях.

 2. Маркетингови ери и маркетингови концепции. Еволюцията на маркетинга -маркетингови ери; фактори обуславящи промяната в същността ролята и задачите на маркетинга в началото на XXI век. Маркетингови концепции - същност и условия за приложение.

3. Маркетингови функции и маркетингови изпълнители. Маркетингови функции - същност и връзките между тях. Видове маркетингови изпълнители.

4. Маркетингова обкръжаваща среда (МОС). Дефиниция на МОС. Критерии за групировки на елементите на МОС. Макро и микро маркетингова среда - характеристики на елементите, начини за влияние върху маркетинговите решения на фирмите. Контролирани фактори от МОС. Неконтролирани фактори от МОС - видове, начини за адаптация при вземане на маркетингови решения. Анализ на МОС - подходи.

Втори раздел: Маркетингови изследвания

5. Маркетингова информационна система. Характеристика и разновидности. Система за вътрешна отчетност. Система за маркетингово разузнаване. Система за маркетингови изследвания. Система за поддържане на маркетинговите решения.

6. Изследователски процес и програма на маркетинговото изследване. Структура на изследователския процес. Структура и типове изследователски програми. Офериране на маркетинговото изследване. Типология на грешките при маркетинговите изследвания.

7. Методи за събиране на данни в рамките на формулативната програма. Предназначение и типология на формулативните методи. Изследвания върху вторични данни. Качествени методи (групови дискусии, дълбочинни интервюта, тестове за употребимост).

8. Методи за събиране на данни в рамките на дескриптивната програма. Предназначение и типология на дескриптивните методи. Методи на допитването (анкети и интервюта, CAPI, CATI, CASAI). Методи на наблюдението (самонаблюдения и наблюдения в тесния смисъл на думата).

9. Разработване на въпросник. Основни свойства на въпросите (точност, яснота, краткост). Изисквания към въпросите. Видови въпроси. Процесът на разработване на въпросника. Структура на въпросника.

10. Извадки при маркетинговите изследвания. Понятия за целева съвкупност, единици на съвкупността, извадка, основа на извадката, модел на извадката. Случайни извадки. Неслучайни извадки. Алгоритъм на решението за обем на случайната извадка. Определяне на обема на проста случайна извадка.

Трети раздел: Поведение на потребителя

 1. Поведение на потребителя и маркетинг. Понятие за поведение на потребителя. Социални, психологически и ситуационни обусловители на поведението на потребителя. Смисъл от изучаване на поведението на потребителя за маркетинга.

 2. Потребителски решения. Видове потребителски решения. Подходи за изработване на потребителско решение. Процес на потребителското решение. Роли в процеса на потребителското решение.

 1. Социални влияния върху поведението на потребителя. Култура и поведение на потребителя. Социална класа и поведение на потребителя. Стил на живот. Референтни групи и поведение на потребителя. Семейство и поведение на потребителя.

 2. Психологически влияния върху поведението на потребителя. Личност и самовъзприемане (аз-образ). Мотивация и поведение на потребителя. Потребителски възприятия. Научаване. Нагласи. Етапи от жизнения цикъл и поведение на потребителя.

15. Ситуационни влияния върху поведението на потребителя. Цели на покупката. Социално обкръжение при покупката. Физическа обстановка при покупката. Времева ситуация и покупка. Предварително състояние на купувача и покупка.


Четвърти раздел: Целеви маркетинг

16. Целеви маркетинг. Характеристика. Връзката сегментиране - избор на целеви пазар - позициониране. Сегментиране на пазара. Същност, значение и подходи за сегментиране на пазарите на крайните потребители. Същност, значение и подходи за сегментиране на пазарите на организациите потребители. Пазарен сегмент.

17. Избор на целеви пазар. Оценка на пазарните сегменти. Целеви пазар. Маркетингови стратегии за обхващане на пазара - масов (недифиренциран) маркетинг, диференциран маркетинг, концентриран маркетинг.

18. Позициониране. Информационно осигуряване на позиционирането: дефиниране на покупкоопределящите атрибути, определяне на идеалната представа на потребителите, определяне на конкурентната ситуация. Стратегии за позициониране: стратегии, акцентиращи потребителите (конвергентно и дивергентно позициониране); акцентиращи върху конкурентите (конкурентно и неконкурентно позициониране).


Пети раздел: Продуктова политика

19. Продуктът като елемент на маркетинговия микс. Определение за продукт. Продуктова категория. Равнища на продукта. Връзки на продукта с останалите елементи на маркетинговия микс.

20. Качество на продуктите. Многоаспектната природа на качеството. Маркетингов подход към качеството: фундаментално, конкурентно и параметрично качество; верига на качеството. Критерии и показатели за качество: основни функционални характеристики; допълнителни характеристики; надеждност; дълготрайност; възможност за обслужване (ремонтопригодност); съответствие с нормативните изисквания; начин на възприемане на качеството; ергономичност; патентно-правно равнище на продуктите.

 1. Конкурентоспособност на продуктите. Същност. Критерии и показатели за оценка на конкурентоспособността на продуктите и връзките им с маркетинговите политики и стратегии. Значимост на критериите и показателите - фактори. Методология и методика за оценка на конкурентоспособността: избор на изделие (изделия) еталон; методи за определяне стойността на показателите; набиране на информация за еталона; методи на съпоставка.

 2. Търговска марка. Същност на търговската марка. Търговска марка и сходни на нея отличителни знаци: фирмено название, географски означения, промишлен дизайн. Колизията между търговските марки и домейн имената. Разработване на маркова политика: решение дали ще се ползва търговска марка; решение за собственика на търговската марка (марки на производител и марки на търговец, съпритежателни, колективни, сертификатни търговски марки, лицензиране на търговската марка); решение за обхвата на търговската марка (индивидуални, общи и групови търговски марки); избор на знак. Разработване на търговската марка - юридически и търговски изисквания. Регистрация на марката - национални и международни заявки, марка на общността. Смяна на търговската марка. Тленност на марката.

 1. Разфасовка, опаковка и маркировка на продуктите. Същност на разфасоването и значението му за маркетинга. Потребителска опаковка - същност и функции; критики срещу опаковките и маркетингови ответни реакции на фирмите. Маркировка - същност, видове, изисквания към маркировката.

 2. Асортиментна политика на фирмата. Продуктов микс. Продуктова номенклатура. Артикул. Продуктова единица. Асортимент. Решения за дължината на продуктовите линии (предимства и недостатъци на дългите и късите продуктови линии, начини за развитие в перспектива - чрез нарастване и чрез насищане, рискове). Решения за ширината на продуктовата номенклатура. Хармоничност на продуктовата номенклатура.

25. Разработване на нови продукти. Определение за нов продукт. Видове нови продукти. Рискове и успехи при разработването на нови продукти. Генериране на идеи за нови продукти - източници на идеи. Формиране и тестване на концепцията за продукта. Бизнес анализ - същност и показатели. Развитие (същинска разработка) на новия продукт. Тестов (пробен) маркетинг - предимства и недостатъци, избор на тестови зони, решения, които се вземат на основата на резултатите от тестовия маркетинг. Комерсиализация на новите продукти: стратегии за навлизане на пазара (същност и условия за приложение); начини за обхващане на пазара (постепенно или изведнъж) - предимства и недостатъци.

26. Жизнен цикъл ма продуктите. Същност на концепцията за жизнения цикъл. Елементи на жизнения цикъл. Маркетингови стратегии по етапи на жизнения цикъл. Критики на концепцията за жизнения цикъл.

Шести раздел: Ценова политика

 1. Теоретични аспекти на цените и ценообразуването. Характеристика на цената и на свързаните с нея понятия. Ролята на цената в маркетинга - цената като елемент на маркетинговия микс. Определения за цена.

 2. Зависимости между цените и останалите елементи на икономическата система и на маркетинговата управленска система. Ценовата система в контекста на икономическата система и на маркетинговата управленска система. Елементи на ценовата система. Състав и структура на цена на стока местно производство за вътрешния пазар. Състав и структура на цена на стока обект на внос и на износ. Видове цени, класифицирани по различни признаци. Ценови съотношения - същност и видове.

 3. Основни фактори, отчитани при маркетинговото управление на цените. Обща характеристика на ценообразуващите фактори - особености, групиране по основни критерии. Взаимодействието между търсене и предлагане - основен фактор при ценообразуването на инвестиционните и на потребителските стоки. Влияние на ценовата еластичност на търсенето върху ценовите фирмени решения. Разходите като ценообразуващ фактор - икономическа характеристика. Делението на разходите според поведението им към промените в обема - предпоставка за гъвкавост на ценовата политика на фирмата. Маргиналните величини и маргиналният анализ в ценообразуването. Други важни за ценообразуването фактори - конкуренция; финансово-кредитни категории; международни цени.

 4. Методи на ценообразуване. Разходни методи на ценообразуване: техника, предимства и недостатъци на разходно-калкулативния метод и на методите по формулата „разходи плюс" - на пълните и на преките разходи. Пазарни методи на ценообразуване, съобразени с конкуренцията. Методи за обвързване на цената с качеството - сравнително-аналитичен метод и параметрични методи. Пазарни методи на ценообразуване, съобразени с потребителските оценки. Пазарни методи, съобразени с условията на пазара. Метод на критичната точка и неговата модификация.

31. Ценова политика в системата на маркетинга. Ценовата политика в управлението на маркетинга. Ценови цели, стратегии и тактики. Процес (модел) на ценообразуване при установяване на цена на нова стока и при нейното изменение в пазарния й живот.

Седми раздел: Дистрибуционна политика


32. Дистрибуционна политика, дистрибуционни канали и дистрибуционни посредници. Същност и значение на дистрибуционната политика в съвременния маркетинг. Дистрибуционни канали и дистрибуционни посредници. Необходимост от дистрибуционни посредници. Функции, изпълнявани от посредниците. Основни въпроси при изграждане на дистрибуционни канали. Интензивна дистрибуция. Селективна дистрибуция. Изключителна дистрибуция.

33. Интеграционни процеси в дистрибуционните канали. Вертикална интеграция. Хоризонтална интеграция. Вертикални маркетингови системи (ВМС). Корпоративни ВМС. Договорни ВМС. Администрирани ВМС. Хоризонтални маркетингови системи (ХМС). Конфликти и сътрудничество в дистрибуционните канали. Дистрибуционно лидерство.

 1. Търговия на дребно и търговия на едро. Търговия на дребно и търговци на дребно - същност. Роля и значение на търговията на дребно. Магазинна търговия на дребно. Класификация на магазините. Немагазинна търговия на дребно - разновидности. Търговия на едро и търговци на едро - същност. Роля и значение на търговията на едро в съвременния маркетинг. Функции на търговците на едро. Класификация на търговците на едро.

 2. Мърчандайзинг. Разбирания за мърчандайзинга. Задачи на мърчандайзинга. Асортиментни стратегии. Поддържане на запаси. Ротация на стоковите запаси. Разпределяне на търговската площ и вътрешномагазинно позициониране на стоките. Модели на конфигуриране на вътрешномагазинното пространство. Особености на клиентопотока в малките квартални магазини. Особености на клиентопотока в големите супермаркети. Позициониране на стоките на рафта. Визуален мърчандайзинг - същност и значение. Екстериор. Интериор. Психоемоционално и психофизическо въздействие на цветовете в продажбените пунктове. Основни принципи при подбор на цветови комбинации в магазините. Магазинно осветление.

36.Физическа дистрибуция и логистика. Същност на физическата дистрибуция. Същност на бизнес логистиката. Дейности в рамките на физическата дистрибуция. Обработка на поръчките. Обработка на материалите. Складиране. Управление на запасите. Транспортиране. Видове транспорт - предимства и недостатъци. Обслужване на стокодвижението.

37. Интернет дистрибуция. Влияние на интернет върху дистрибуцията. Типове стоки, подходящи за продажба чрез интернет. Организации и лица, продаващи най-добре в интернет пространството. Влияние на интернет върху дистрибуционните канали. Основни задачи на дистрибуцията в условията на интернет. Ефекти от навлизането на интернет в дистрибуцията. Елиминиране на разстоянията. Хомогенност на търсенето. Ирелевантност на местоположението. Матрица на интернет ефектите върху дистрибуцията.

Осми раздел: Комуникационна политика

38. Комуникация и комуникационна политика. Комуникационна политика - същност, насоченост и цели. Видове комуникационна политика. Елементи. Избор на комуникационни средства. Маркетинговото и комуникационното планиране. Интегрирани маркетингови комуникации.

39. Връзки с обществеността. Дефиниции. Съвременните връзки с обществеността - какво те са и какво не са? Понятията „общественост", „публика", „аудитория" и „мишена". Връзки с другите елементи на комуникационната политика. Видове, методи и средства на връзките с обществеността. Управление на връзките с обществеността.

 1. Реклама. Дефиниции. Връзки с другите елементи на комуникационния микс. Видове реклама. Управление на рекламата. Медиен план. Бюджетиране.

 2. Медияпланиране на рекламната кампания. Медийни цели на рекламната кампания. Времеви граници - равномерен, форсиран, пулсиращ. Формиране на медиен микс на рекламната кампания - анализ на основните рекламни канали: вестници, списания, телевизия, радио, кино, поместване на продукта и др. Рекламен обхват и рекламна честота. Рейтинг. Брутни рейтинг точки. Целеви рейтинг точки. Разход на хиляда контакта.

 3. Насърчаване на продажбите. Дефиниция. Връзки с другите елементи на комуникационния микс. Видове насърчаване на продажбите и (покупките). Управление на насърчаването на продажбите.

 4. Лични продажби. Дефиниция. Връзки с другите елементи на комуникационния микс. Управление на личните продажби.

Девети раздел: Маркетингово планиране

 1. Същност и значение на маркетинговото планиране. Необходимост от разработване на маркетингови планове, Видове маркетингови планове. Обща характеристика на процеса на маркетинговото планиране. Съдържание и структура на маркетинговия план. Характеристика на основните раздели: резюме; ситуационен анализ; маркетингова цел; маркетингова стратегия; програми за действие; бюджет; мерки за мониторинг и контрол.

 2. Същност и характеристика на маркетинговия одит. Структура на маркетинговия одит: външен и вътрешен одит. Области на осъществяване на външен маркетингов одит. Определяне на пазарните възможности и заплахите в средата. Области на осъществяване на вътрешен маркетингов одит. Определяне на фирмените силни и слаби страни.

 3. Анализ на резултатите от маркетинговата дейност. Анализ на продажбите. Анализ на потребителската удовлетвореност. Анализ на пазарния дял.

 4. Анализ на маркетинговия микс. Маркетингов бюджет.

48. Маркетингови цели и маркетингови стратегии. Фактори, влияещи при определянето им. Специфика на маркетинговите цели. Анализ на плановата разлика - метод за определяне на маркетинговите цели. Маркетингова стратегия.

Забележка: На държавния изпит се задават два въпроса, като всеки един от тях може да съдържа само част от въпрос от конспекта или комбинация от два или повече въпроса.


Литература:


1. Авт. колектив, Маркетинг (учебник за дистанционна форма на обучение), УИ „Стопанство", 2007.

2. Авт. колектив, Дистрибуционна политика, I и II част, изд. „Тракия М", 2002.

 1. Балева, В., Продуктът. Маркетингови стратегии и политики, УИ „Стопанство", 2007.

 2. Авт. Колектив, Маркетинг, I част, УИ „Стопанство", 2002.

 3. Авт. Колектив, Маркетинг, II част, УИ „Стопанство", 2003.

6. Благоев, Б. и кол., Управление на ценообразуването, УИ „Икономически университет-Варна", 2003.

7. Гидсън, А., Социология, УИ „Св. Климент Охридски", 2005.

8. Дойль, П., Маркетинг-менеджмент и стратеии, изд. „Питер”, 2003

9. Дуранкев, Б. и кол., Интегрирани маркетингови комуникации, УИ „Стопанство", 2003.

 1. Желев, С, Маркетингови изследвания, УИ „Стопанство", 2007.

11. Желев, С, Маркетингови изследвания за маркетингови решения, изд. Тракия М",2000.

12. Иванов, П., Цели, стратегии и програми в маркетинга, ИСК при УНСС, 2002.

13. Катранджиев, X., Основи на дистрибуционната политика (учебник за дистанционна форма на обучение), УИ „Стопанство", 2007.

 1. Катранджиев, X., Медияпланиране на рекламната кампания, УИ „Стопанство", 2007.

 2. Класова, С, Цените в системата на маркетинга, УИ „Стопанство", 2006.

 3. Класова, С, Цените - теория и практика, I и II част, изд. „Сиела", 2001.

 4. Колев, Б. и кол., Икономическа социология, УИ „Стопанство", 2005.

 5. Котлър, Ф., Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане, изд. „Класика и стил", 2002.

 6. Кревенс, Д., Стратегический маркетинг, изд. „Вильямс", 2003.

 7. Ламбен, Ж..Ж.., Менеджмент, ориентированнмй на рннок: стратегический и операционний маркетинг, изд. „Питер", 2006.

 8. Младенова, Г., Маркетингово планиране, У И „Стопанство", 2006.

22. О'Шонесси, Дж., Конкурентный маркетинг. Стратегический подход, изд. „Питер", 2001.

 1. Санд, Дж., Принципи на мърчандайзинга в глобален план, Лакож прес, 2005.

 2. Станкова, Л., Поведение на субектите в маркетинговата среда. Потребители и конкуренти, УИ „Стопанство", 2006.

 3. Berkoviz, Е. N„ R. A. Kerin, S. W. Hartly, W. Rudelius, Marketing, 5th ed., Irwin, 1997.

 4. Crawford, C. M., New Product Management, NY, McGraw-Hill, 1997.

 5. Evans, J. R., B. Berman, 4th ed., NY, Macmillan Publishing Company, 1990.

 6. Loudon, A. Bitta, Consumer Behavior. Concepts and Applications, NY, McGraw-Hill, 4th ed., 1993, p. 326-329

 7. Malhorta, N., Marketing Research: An Applied Orientation, NY, Prentice НаII, 2004.

Допълнителна литература по разделите от конспекта може да се търси от съответните преподаватели.Декември, 2007 г. Ръководител на катедра „Маркетинг

и стратегическо планиране”:

(доц. д-р Велина Балева)


Свързани:

Въпросник за държавен изпит за придобиване на окс „бакалавър по специалност iconВъпросник за държавен изпит за придобиване на окс „бакалавър по специалност
Прогнозиране и планиране развитието и функционирането на националната икономическа система
Въпросник за държавен изпит за придобиване на окс „бакалавър по специалност iconУниверситет за национално и световно стопанство
Правила за организиране и провеждане на държавен изпит за окс “бакалавър” в специалност “Медии и журналистика
Въпросник за държавен изпит за придобиване на окс „бакалавър по специалност iconОкс "Бакалавър" и "Специалист" Специалност
Основно предназначение на курса е да подготви студентите за квалификационния изпит за придобиване на правоспособност „Електромеханик...
Въпросник за държавен изпит за придобиване на окс „бакалавър по специалност iconИкономически университет –варна въпросник за комплексен държавен изпит степен ‘’бакалавър’’ за спец.’’счетоводство и контрол’’
За комплексен държавен изпит степен ‘’бакалавър’’ за спец.’’счетоводство и контрол’’
Въпросник за държавен изпит за придобиване на окс „бакалавър по специалност iconТематична програма за провеждане на държавен изпит за студентите от окс бакалавър, специалност "Статистика и иконометрия"
Същност и видове статистически изучавания. Основни статистически понятия. Измерване и измерителни скали. Статистическо наблюдение,...
Въпросник за държавен изпит за придобиване на окс „бакалавър по специалност iconТехнически университет – варна
За провеждане на семестриален изпит по дисциплината “Социална политика”, със студентите от І курс, специалност “Социален мениджмънт”,...
Въпросник за държавен изпит за придобиване на окс „бакалавър по специалност iconУчебенплан на специалност: шифър 27
Окс “Бакалавър” в професионално направление “Икономика”. Придобилите окс бакалавър, притежавате фундаментални икономически, управленчески...
Въпросник за държавен изпит за придобиване на окс „бакалавър по специалност iconПроект-29. 04. 2006
За окс „бакалавър” и окс „магистър” за професионални направления в които липсва окс „бакалавър” 27
Въпросник за държавен изпит за придобиване на окс „бакалавър по специалност iconИкономически университет –Варна център за магистърско обучение катедра "Маркетинг" въпросник за държавен изпит по специалност
Модели за оценка ефективността и контролa на рекламни и пр кампании в дистрибуционните канали
Въпросник за държавен изпит за придобиване на окс „бакалавър по специалност iconЗа провеждане на държавен изпит окс бакалавър
Кс и в рамките на трите сесии. На това заседание се предлага съставът на държавната изпитна комисия, състояща се от хабилитирани...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом