На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
ИмеНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
Дата на преобразуване19.01.2013
Размер183.58 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://tuzlushkagora.com/zop.doc
Утвърдил:

Управител:……………….

/Б. Ахмедова/


ДОКУМЕНТАЦИЯ


ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:


“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 (един) брой употребявана дърводелска машина – хоризонтален банциг за нуждите на „Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново”


СЪГЛАСНО ЧЛ.14, АЛ.4 И ГЛАВА ОСМА”А”ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

2012 година


СЪДЪРЖАНИЕ


на конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за:


Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 (един) брой употребявана дърводелска машина – хоризонтален банциг за нуждите на „Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново”


1. Публична покана


2. Техническо задание


3. Методика за оценка


4. Оферта – образец;


5. Декларация по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП /Приложение Декларация чл.47,ал.1 и 5 ЗОП/;


6. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП /Приложение Декларация чл.47, ал.2/;


7. Договор – проект


До

Всички заинтересовани лица


ПОКАНА


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставка


ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА :

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 (един) брой употребявана дърводелска машина – хоризонтален банциг за нуждите на „Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново”


КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Целта на поръчката e да се достави, монтира и въведе в експлоатация употребявана дърводелска машина – хоризонтален банциг за нуждите на „Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

43800000, 43810000


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 (един) брой употребявана дърводелска машина – хоризонтален банциг, в комплект с допълнително оборудване - точиларка, диамантена шайба, чепразило, пакет инструменти, линейна кастрачка и банцигови ленти.


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

49 000 BGN без ДДС


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гр. Антоново


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:


 1. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик и следва да съдържат:

А) Списък на представените документи съдържащи се в офертата, подписан от участника;

Б) Оферта по образец – образец № 1;

В) Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.2, т.3, ал. 2, т.1, т. 2а , т.3 и т.4 и ал.5 т.2 от ЗОП – образец № 2;

Г) Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1,т.1, ал.2, т.2, т.5 и ал.5 т.1 от ЗОП - образец № 3;

Д) Проекто договор – попълват се само административните данни на участниците и се подписва и подпечатва от Участника на всяка страница – образец № 4;

Е) Списък на лицата, ангажирани за изпълнение на поръчката.


Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка /респ.куриерска служба/. Върху плика участникът посочва адрес на Възложителя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва: "Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 (един) брой употребявана дърводелска машина – хоризонтален банциг, за нуждите на „Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново


 1. Краен срок за изпълнение на поръчката е 15.08.2012 г.

 2. Място за подаване на офертите: гр. Антоново, ул. «Никола Новков» № 1.4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% от стойността на офертата. Гаранцията за изпълнение на Договора може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена по сметка на «Тузлушка гора» ЕООД в «Юробанк И Еф Джи България»АД - BG27BPBI79431076908101 с BIC BPBIBGSF

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на Договора.


КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно методика, публикувана на интернет страница на дружеството, при следните показатели:

 • Предложена цена – 40 %

 • Предложен срок за изпълнение на поръчката – 20 %

 • Предложена гаранционна поддръжка за техниката обект на поръчката – 40 %СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/07/2012 17:00


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При сключване на договора, определеният за изпълнител представя документите, посочени в чл.101е ал.2 от ЗОП. Всички изисквания на Възложителя са посочени в Документацията за участие в процедурата към Поканата. Пълен достъп по електронен път до Публичната покана и Документацията за участие в процедурата, включваща: Публична покана, Техническа спецификация, методика за оценка, образец на оферта, образци на декларации – 2 броя и проект на договор е предоставен на интернет адрес: www.tuzlushkagora.com


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/07/2012


Управител:………………………..

/……………………….../


Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я


Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на 1 (един) брой употребявана дърводелска машина – хоризонтален банциг, при следните технически параметри: • Максимална дължина на трупите – 6,3 м;

 • Максимален диаметър – 91 см;

 • Мощност на основния двигател – 15 кВт /20 к.с./

 • Мощност на двигателя на хидравликата – 4 кВт.;

 • Манипулиране на трупите – супер хидравлика (верижен обръщач, хидравлични странични опори, задвижвана повдигаща ролка), без вилици

 • Подаване на главата - механизирано в хоризонтално и вертикално направление;

 • Устройство за задаване на дебелини на дъските;

 • Дължина на лентите – 4,01 м;

 • Обща дължина в работно положение – 8 м;

 • Ниво на шум - 78 dB;След извърване на необходимите действия и пускане в експлоатация да се проведе обучение на персонала/както е в договора записано/


Изготвил:

/………………………./


ПОКАЗАТЕЛИ, ОНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПЕРДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ


1. Критерий за оценка – Икономически най-изгодно предложение


2. Показатели – тежест %


 • Предложена цена – 40 %

 • Предложен срок за изпълнение на поръчката – 20 %

 • Предложена гаранционна поддръжка за техниката, обект на поръчката – 40 %3. Методика за оценяване на офертите


3.1 Основен критерий е наличността, валидността и пълнотата на представените от участника документи и материали. Само участници, чиито оферти отговарят на предварително зададените общи и квалификационни изисквания на Възложителя се допускат до по-нататъшна оценка.


3.2. Комплексната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по всеки един от показателите.


3.3. Участник, получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място.


3.4 При еднаква комплексна оценка за изпълнител се избира участникът, предложил най-ниска цена.


Крайната оценка на всяко предложение ще се извърши по формулата:


Ккомпл. = К1 х Кт1 + К2 х Кт2 + К3 х Кт3


Където:


К1 – показател за предложената цена,

К2 – показател за срок за изпълнението на поръчката,

К3 – показател за предложена гаранционна поддръжка за техниката, обект на поръчката


Ккомпл. = К1 х 40% + К2 х 20% + К3 х 40%


Забележка: Получената оценка за всеки показател се закръглява с точност до 0.01


Оценка за предложена цена на обществената поръчка – К1


К1 = най-ниска предложена цена x 100т.

предложена цена от кандидата


Забележка: предложение с най-ниска цена за изпълнение на доставката получава максимален брой точки – 100.


Оценка за срок на изпълнение на доставката – К2


К2 = минимално предложен срок x 100т.

предложен срок от кандидата


Забележка: предложение с най-ниска цена за изпълнение на доставката получава максимален брой точки – 100.

Оценка за предложената гаранционна поддръжка за техниката – К3 с максимален брой точки – 100.


К3 = Г1 + Г2

Предложената гаранционна поддръжка се определя на базата на предложения гаранционен срок за техниката и предложеното време за отстраняване на възникнал проблем.


Г1 - Според предложения гаранционен срок за техниката се дават следните точки:


При гаранция – над 6 месеца на място при клиента: Г1 = 25 т.

При гаранция – над 12 месеца на място при клиента: Г1 = 50 т.


Г2 – Според предложеното време за отстраняване на възникнал проблем се дават следните точки:


При предложено време за реакция до 4 часа и гаранционен ремонт – до 3 дни: Г2 = 50 т.

При предложено време за реакция до 8 часа и гаранционен ремонт - до 8 дни: Г2 = 25 т.


Образец №1

ОФЕРТА


От...................................................................................................................................................

Със седалище и адрес на управление ......................................................................................

........................................................................................................................................................

представлявано от........................................................................................................................

ЕИК..................................................

телефон за контакти.....................................................................................................................

адрес за контакти.........................................................................................................................

лице за контакти………………………………………………………………………………………


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ,


Представяме наша оферта за възлагане на доставка с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 (един) брой употребявана дърводелска машина – хоризонтален банциг за нуждите на „Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново

С настоящето Ви уверяваме, че разполагаме с екип от специалисти, които ще извършат обучение на ..........................................................

…………………………………..

Задължаваме се да изпълним поръчката, съгласно техническото задание на Възложителя.

Предлагаме:

1. Стойността на поръчката да е………………………. лв.без ДДС

и ……………………………….с ДДС;


2. Срок за изпълнение на поръчката ...............................календарни дни;


3. Гаранционна поддръжка:

 • гаранционен срок (минимум 6 месеца)………………….месеца;

 • предложено време за реакция (максимум 8 часа)…… часа и гаранционен ремонт – (максимум 8 дни)…….. дниПриложение: документи, удостоверяващи техническите характеристики на предложената машина и пълното й съответствие с поставените минимални изисквания от Възложителя


С уважение :


/подпис и печат/


Образец № 2


Д Е К Л А Р А Ц И Я


по чл. 47, ал.1, т.2, т.3, ал. 2, т.1, т. 2а , т.3 и т.4 и ал.5 т.2 от ЗОП


Долуподписаният


...........................................................................................................................,

(трите имена)

номер на документ за самоличност/ако е приложимо/….….…...… ……………...………

гражданин на ………………………….…… …………….…………….…………………….

(държава)

адрес: ……………………………………………… …………………………………………

в качеството си на ……….……….………………....………….…………………………….

(управител/изпълнителен директор или др.)


на ……………………………………………………………………………………………..…

(наименованието на участника/подизпълнител)


във връзка с участието в обществена поръчка за:Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 (един) брой употребявана дърводелска машина – хоризонтален банциг за нуждите на „Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново


ДЕКЛАРИРАМ, че:


Представляваният от мен участник/подизпълнител/участник в обединение

/ненужното се зачертава/


1. Не е обявен в несъстоятелност;

2. Не е в производство по ликвидация, не се намира в подобна процедура съгласно

националните закони и подзаконови актове;


3. Не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, в случай че кандидат или участник е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително дейността му не е под разпореждане на съда, не е преустановил дейността си.


4. Не е осъждано за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение по сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл.3,ал 2 от ЗОП.


5. Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган /или има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, но е допуснато разсрочване или отсрочване на тези задължения/, няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.


6. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.


7. Не е сключил договор с лице по смисъла на чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата: ....................г. ДЕКЛАРАТОР: ......................................

(подпис)


Образец № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 47, ал. 1,т.1, ал.2, т.2, т.5 и ал.5 т.1 от ЗОПДолуподписаният ...........................................................................................................................,

(трите имена)

номер на документ за самоличност/ако е приложимо/….….…...… ……………...…………...

гражданин на ………………………….…… …………….…………….……………………......

(държава)

адрес: ……………………………………………… …………………………………….…….....

в качеството си на ……….……….………………....………….…………………………….…...

(управител/изпълнителен директор или др.)


на ……………………………………………………………………………………………..…

(наименованието на участника/подизпълнител)


във връзка с участието в обществена поръчка за: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 (един) брой употребявана дърводелска машина – хоризонтален банциг за нуждите на „Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново


ДЕКЛАРИРАМ:


1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;


2.Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.


3. Не съм осъждан за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.


4.Не съм свързано лице по смисъла на §1, т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ....................г. ДЕКЛАРАТОР: ......................................

(подпис)


В зависимост от правно организационната форма на участниците, декларацията се представя от всяко едно от лицата посочени в член 47, ал. 4 от ЗОП.


Образец № 4


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………………..

ИЗПЪЛНИТЕЛ:………………………….


Проект


ДОГОВОР

ЗА ДОСТАВКА

№_______/____________


Днес, _____________ година в гр.Антоново, обл. Търговище на основание проведена процедура чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП за възлагане на малка обществена поръчка, се сключи настоящият Договор за доставка, между:


1. …………………………………, с адрес: гр. Антоново, ул. ………………………, ЕИК …………………., представлявано от …………………………. – управител и ………………– гл. счетоводител, наричана за краткост “КУПУВАЧ” от една страна и от друга,

2.________________________, със седалище и адрес на управление: гр._____________, __________________________, ЕИК________________, регистриран по ф. д._____________________ на ______________________ представлявано от ________________________, в качеството му на _______________________, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ.


І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


1.1. Предмет на договора е доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 (един) брой употребявана дърводелска машина – хоризонтален банциг, с описание и параметри, съгласно техническа спецификация, неразделна част от настоящия договор, в комплект с допълнително оборудване - точиларка, диамантена шайба, чепразило, пакет инструменти, линейна кастрачка и банцигови ленти.

1.2. Обучение на персонала………………………………………………….


ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

2.1. Стойността на договора възлиза на ……………………….…………………….. /словом:………………………../ без ДДС и ………………………/словом…………..…../ с ДДС.

2.2 Тази цена не подлежи на изменение.

2.3 Плащанията ще се извършват в лева.

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


3.1. Купувачът извършва заплащане на Продавача след приключване на доставката съгласно раздел І, т. 1.1.

3.2. Купувачът се задължава в 5-дневен срок от подписване на договора да преведе на Продавача 50 % аванс от сумата по т 2.1 от раздел ІІ. Фактурата на стойност, равна на стойността на исканото авансово плащане, се издава до 5 календарни дни от датата на превеждане на аванса.

3.3. Плащането от Купувача към Продавача се извършва по следната сметка на Продавача:

………………………………………………………………………………………………..…………

3.4. ПРОДАВАЧЪТ преди подписване на договора е внесъл гаранция за неговото изпълнение в размер на ………… лева, която се освобождава след изпълнението му, като при констатирано неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на ПРОДАВАЧА, същата се задържа и съответно не се освобождава.


ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

4.1. Да предаде описаната в предмета на договора стока в срок от ……………. дни, съгласно офертата – неразделна част от договора.

4.2. Да предаде дърводелската машина в комплект с оборудване по приложен списък и документи, удостоверяващи техническите характеристики на машината и пълното й съответствие с поставените минимални изисквания от Възложителя с приемо – предавателен протокол в срока, посочен в офертата.

4.3. Да спазва условията на гаранционното обслужване според Раздел VІ.

4.4. Разноските по прехвърлянето са за сметка на Продавача.


V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

5.1. Да преведе сумата от раздел ІІ, т 2.1 по посочената банкова сметка на Продавача.

5.2. Да спазва условията на гаранцията съгласно раздел VІ от настоящия договор.

5.3. Да приеме стоката и собствеността върху нея заедно със съпътстващите документи.


VІ. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

6.1. Гаранционният срок за техническо обслужване на дърводелската машина, предмет на настоящия договор, е ……………… месеца. Гаранцията започва да тече от предаване на дърводелска машината с приемо - предавателен протокол.

6.2. Гаранционно обслужване: Продавачът носи отговорност за спазване сроковете за изпълнение на дейностите. Сроковете за реакция при открит дефект трябва да бъдат по – благоприятни от следните:

- Отзоваването на място при дефектирала дърводелска машина на сервизен екип на Продавача - до ………часа от подаване на писмена рекламация от страна на Купувача, по време на гаранционния срок за територията на Р. България.

- В случай, когато дефекта е неотстраним в………………часовия срок, между Продавача и Купувача се оформя двустранен протокол, като се описва дефекта и минималния срок за отстраняването му.

Всички разходи по отстраняването на откритите дефекти, по време на гаранционния срок, са за сметка на Продавача.

  1. Гаранционният ремонт се извършва в рамките на…….. дни.


VІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. За неуредените в договора положения се прилага Българското законодателство и по-специално Закона за задълженията и договорите.

7.2. Този договор може да бъде променян само при условията на ЗОП.

7.3. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани по реда на българското законодателство.

7.5. Неразделна част от договора е офертата на спечелилия участник в процедурата и Техническата спецификация от процедурата.

7.6. Страните се споразумяват, че клаузите по настоящия договор са индивидуално уговорени.


Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на български език - един за КУПУВАЧА, един за ПРОДАВАЧА.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:................................ ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....................

/ …………………………/


ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:..........................

/…………………./

Свързани:

На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на петролни продукти /бензин – а – 95 н и Дизелово моторно гориво 0,005 S/ за нуждите на
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на бетонови тротоарни плочки за направа на тротоари в община Полски Тръмбеш“
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
Доставка на твърди горива за нуждите на община полски тръмбеш за отоплителен сезон 2012 -2013 Г. Включващ следните
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Преустройство на котелна и отоплителна инсталации в сградата на цоп гр. Птръмбеш- І етап”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
ЧЛ. 60, И чл. 61 От вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, включително и...
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Конструктивно укрепване на носещата конструкция на сграда на Обществена минерална баня, намираща се в упи- хі”за баня и компресорна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом