Програма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност икономика и управление
ИмеПрограма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност икономика и управление
Дата на преобразуване19.01.2013
Размер99.79 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.unwe.bg/Uploads/Main/8f3c9_37.doc


ПРОГРАМА

ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА ДОКТОРАНТУРА ПО

НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

/СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА/


Раздел I. Логистиката в националното стопанство и фирмата

Тема 1. Условия и фактори за възникване и развитие на логистиката. Същност и характерни черти на логистиката. Дефиниции. Обект на логистиката. Физически процеси. Системният подход в логистиката. Обхват на логистиката. Цел на логистиката. Пространственият фактор в логистиката. Факторът време в логистиката. Еволюция и развитие на логистичната концепция.


Тема 2. Роля и значимост на логистиката в националното стопанство и фирмата. Фактори, обуславящи нарастващата роля на логистиката в националната икономика и в управлението на фирмите. Тенденции в развитието на световната икономика и влиянието им върху логистичната дейност. Тенденции в развитието на производствените‚ търговските‚ транспортните и информационните технологии и влиянието им върху логистичната дейност.


Тема 3. Логистиката във фирменото управление. Логистични управленски дейности. Място и роля на логистиката във фирменото управление. Връзки и взаимодействие с другите области на фирменото управление - маркетинг, производство, финанси. Стратегически, тактически и оперативни решения в логистиката. Организация на управлението на логистичните дейности във фирмите.


Тема 4. Логистични разходи - същност, класификация, елементи. Връзки и зависимости между елементите на общите логистични разходи. Концепция за "анализ на общите логистични разходи".


Тема 5. Логистиката в различните сфери и отрасли. Особености на логистичната проблематика във фирмите от различните отрасли и сфери на националната икономика - индустрия, търговия, сфера на услугите, строителство, електропроизводство и електроразпределение. Логистичен аутсорсинг и логистичен сектор.


Тема 6. Логистични стратегии. Логистични аспекти на определяне на мисията на организацията, целите, корпоративната и бизнес стратегии. Разработване на логистична стратегия. Логистиката като елемент на стратегията на фирмата. Логистиката като конкурентно оръжие. Конкуриране чрез времето (Time-based competition).


Тема 7. Управление на веригата на доставките. Концепцията за верига на доставките – същност и особености. Управление на веригата на доставките – подход за интеграция на веригата на доставките. Стратегии и бизнес модели за управление на веригата на доставките.


Тема 8. Международна логистика. Фактори и тенденции, обуславящи интернационализацията на логистичната дейност. Същност и характерни черти на международната логистика. Особености на областите на международни логистични решения. Международни логистични разходи. Значение на международната логистика.


Раздел II. Структурни елементи на логистичната система


Тема 9. Логистична характеристика на продуктите. Класификация на продуктите. Кодирана номенклатура на продуктите - принципи на изграждане. Европейски стандарти при кодиране на продукцията - ЕАН кодове. Жизнен цикъл на продуктите и влиянието му върху логистичната дейност. Показатели за логистична оценка на продуктите. Влияние на логистичните характеристики на продуктите върху логистичната дейност. Методи за кластеризация на продуктите -ABC анализ.


Тема 10. Същност, класификация и показатели за използуването на материалните ресурси. Фактори, влияещи на използуването на материалните ресурси. Методи за нормиране разхода на материалите. Модели за оптимално използуване на материалните ресурси - модели за рационално разкрояване, модели за оптимални смеси.


Тема 11. Рециклиране и логистика. Вторични материални ресурси и икономическо развитие. Първични и вторични материални потоци в ресурсния цикъл. Класификация на вторичните материални ресурси. Характеристика на източниците на вторични материални ресурси. Регулатори на процеса на рециклиране.Подходи и форми на организация на дейностите по рециклиране. Рециклиране и логистика.


Тема 13. Обслужване на клиентите. Същност и роля на обслужването на клиентите. Елементи на обслужването на клиентите. Показатели за измерване на нивото на логистичното обслужване. Връзки и зависимости между логистичнитe разходи и нивото на логистичното обслужване. Подходи и методи за определяне на нивото на логистичното обслужване.


Тема 14. Обработване на поръчките. Видове поръчки. Концепция за "цикъл на обработване на поръчките на клиентите" - елементи и фактори, влияещи върху неговата продължителност. Съвременни системи за обработване на поръчките.


Тема 15. Материални запаси. Същност, класификация, показатели и фактори за формирането на материалните запаси. Роля на запасите в логистичните процеси. Управление на запасите. Основни положения на теорията за управление на запасите. Класификация и сравнителен анализ на различните концепции, подходи и методи за управление на запасите. Приложимост при решаването на конкретни логистични проблеми.


Тема 16. Основни модели за управление на запасите при независимо търсене. Системи за управление на запасите - управляващи параметри, сравнителен анализ. Методи за определяне на параметрите на "системата с точка на поръчване" и "системата с периодична проверка". Модели за определяне на оптималния обем на доставката, гаранционния запас, точката на поръчване и периода между проверките.


Тема 17. Транспорт и логистика. Роля и функции на транспорта в логистиката. Характеристика на транспортна система. Транспортен пазар. Качество на превозите. Международно и национално регулиране на транспорта. Тенденции в развитието на транспортната инфраструктура и транспортните технологии.


Тема 18. Логистична оценка на различните видове транспорт. Показатели, характеризиращи влиянието на транспорта върху логистиката (запаси, разходи, ниво на обслужване). Транспортни решения на потребителите на транспортни услуги. Транспортни решения на превозвачите. Критерии и методи за избор на вида на транспорта, на собствен или нает транспорт. Влияние на новите логистични технологии върху транспорта.


Тема 19. Складови и манипулационни системи и технологии. Същност, роля и функции на складовете в логистичната система. Видове складове. Показатели за оценка на състоянието и използуването на складовете. Складови процеси и операции. Критерии и методи за избор на собствени или наети складове, за определяне на броя, капацитета и месторазполагането на складовете. Тенденции в развитието на складовите системи и технологии.


Тема 20. Информационни технологии в логистиката. Системи за автоматична идентификация на стоките -баркод системи и RFID. Информационни технологии в производството, в търговията и транспорта. Електронен обмен на данни (EDI). Електронен бизнес. Управленски информационни системи (MIS). Интегрирани информационни системи.


Раздел III. Управленски решения на отделните фази на материалните потоци.


Тема 21. Управление на дистрибуцията. Място и роля на управлението на дистрибуцията в управлението на фирмената логистика. Дейности, извършвани в процеса на дистрибуцията. Дистрибуционна система. Структура и елементи на дистрибуционната система. Управленски решения в процеса на дистрибуцията.


Тема 22. Организационни принципи, фактори и съответстващи на тях организационни структури в дистрибуционната система. Методи за оценка на вариантите и избор на оптимална структура на дистрибуционна система. Критерии и методи за вземане на решения относно физическите елементи на дистрибуционната система. Ролята на посредниците в дистрибуцията.


Тема 23. Планиране на ресурсите за реализация /ПРР/ (DRP). Същност и фази на процеса на управление в ПРР. Входяща информация, алгоритъм и "изход" на ПРР.


Тема 24. Логистични аспекти на стратегическите решения в управлението на операциите/производството. Продуктово-пазарна ориентация и производствена стратегия на фирмата. Производство за запаси и производство по поръчка. Подходи и методи при определянето на капацитета, типа на производствения процес, териториалното и вътрешното разположение на производството.


Тема 25. Нормиране на разхода и управление на материалните ресурси. Същност и класификация на нормите за разход на материалните ресурси.Състав и структура на нормите за разход на материални ресурси. Методи и технология за разработване на нормите за разход на материалните ресурси.


Тема 26. Прогнозиране на търсенето. Качествени и количествени методи за прогнозиране на търсенето. Методи за анализ на динамичните редове. Причинно-следствени модели. Прогнозиране на сезонното търсене. Показатели за точност на прогнозите. Наблюдение и контрол на прогнозите. Избор на метод за прогнозиране.


Тема 27. Планиране на производството/операциите. Фази и етапи на планиране на производство/операциите. Стратегии при разработване на обобщения производствен план. Методи за агрегирано планиране на производството/операциите. Генерален план-график - същност и методи за разработване. Грубо (предварително) планиране на капацитета.


Тема 28. "Планиране на потребностите от материали" ППМ (MRP) Теоретични основи. Входяща информация. Проблеми при разработването на дървото на изделието и структурната спецификация на материалите. Алгоритъм на ППМ. Методи за определяне на обемите на поръчките и гаранционните запаси. Развитие на ППМ - "Планиране на производствените ресурси" ППР (MRP II).


Тема 29. Приложение на концепцията "Точно навреме"(JIT) в управлението на производството. Елементи на "Точно навреме". Производствени методи. Информационна система. "Канбан" карти - видове, механизъм на приложение, методи за определяне на броя им. Системи за оперативно управление на производството "с изтласкване" ("push") и системи с изтегляне" ("pull") - характеристика и сравнителен анализ.


Тема 30. Същност, роля, цели и задачи на управлението на снабдяването. Дефиниране, цели и задачи на снабдяването като логистична функция. Основни дейности и управленски решения в снабдяването. Стратегическа роля на снабдяването като определящ фактор за конкурентната способност на фирмата. Място на снабдяването в организацията и взаимовръзки с другите функционални области. Тенденции в развитието на управлението на снабдяването.


Тема 31. Стратегическо управление на снабдяването. Разработване на стратегия за снабдяването. Управление на качеството в областта на снабдяването. Функционално-стойностният анализ в управлението на снабдяването. Изследване на пазара за суровини и материали. Решение за собствено производство или закупуване на материали. Политики за източници на снабдяване и избор на доставчици. Взаимоотношения с доставчиците.


Тема 32. Оперативно управление на снабдяването. Характеристика на дейностите, включени в цикъла на снабдяването. Ролята на отдела по снабдяване при определяне на материалните потребности на организацията. Видове заявки и управление на потока от заявки. Видове споразумения за поръчване и подходи за изготвяне на поръчката за закупуване. Управление на дейностите, свързани с изпълнението на поръчката. Регистриране на информацията по закупуването. Методи и средства за опростяване на процесите и процедурите в цикъла на снабдяване.


Тема 33. Управление на качеството. Системи за управление на качеството. Изисквания, заложени в серията стандарти ISO 9000. Статистически методи за контрол на качеството - контролни карти, контрол на качеството чрез извадки. Логистиката в условията на приложение на концепцията за тотално управление на качеството.


Тема 34. Проектиране на логистични системи и вериги на доставките. Цели, обхват и задачи на проектирането. Концептуални модели. Методология и методика на проектирането на логистични системи и вериги на доставките.

ЛИТЕРАТУРА


 1. Бауэрсокс, Д., Д. Клосс. Логистика – интегрированная цеп поставок, Москва, 2001.

 2. Брешков, Ив., Управление на транспорта, УНСС, Стопанство, 2000.

 3. Василев, Е., Управление на транспортни системи, УНСС, Стопанство, 2004.

 4. Джонсон, Дж., Д. Вуд, Д. Вордлоу, П. Мэрфи, Современная логистика, Вильямс, 2004.

 5. Димитров, П., Стратегии и бизнес модели за управление на веригата на доставките, сп. Инфраструктура и комуникации, кн. 2, 2010, сс. 5-17.

 6. Димитров, П. (ред.), Логистиката в променящия се свят, БАЛ, София, 1996.

 7. Димитров, П. (ред.), Логистиката икономиката на преход, Албатрос, София, 1999.

 8. Димитров, П. (ред.), Логистиката в България, Ибис, София, 2003.

 9. Димитров, П. (ред.), Логистиката в националното стопанство и фирмата, Ибис, София, 2004.

 10. Димитров, П. (ред.), Логистиката в действие, Ибис, София, 2005.

 11. Димитров, П. (ред.), Логистиката в теорията и практиката, Ибис, София, 2008.

 12. Димитров, П., М. Раковска (ред.), Логистиката – настояще и бъдеще, С., ИБИС, 2011.

 13. Димитров П., К. Величкова, М. Раковска, Развитие на логистичния сектор в България, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2008.

 14. Димитров П., М. Толев, Ф. Тодоров, К. Величкова, Ив. Корбанколева Логистични системи, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2010.

 15. Корбанколева, Ив., Снабдяване, 1 част, Същност и планиране на снабдяването, УИ Стопанство, София, 2010.

 16. Кристофер, М., Логиститка и управление цепочками поставок, Питер, 2004.

 17. Кръстев, К., А. Михайлов, В. Спасов, Я. Бояджиев, Складови и транспортно-складови системи, С. Техника, 1992.

 18. Лайкър, Дж., Пътят на Toyota, ROI, 2005.

 19. Раковска, М., Международна логистика, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2011.

 20. Сток, Дж., Д. Ламберт, Стратегическое управление логистикой, Инфра-М, 2005.

 21. Тодоров, Ф., Логистични комплекси, Тракия-М. С., 2011

 22. Ballou, R. H., Business logistics/supply chain management: planning, organizing, and controlling the supply chain, Pearson/Prentice Hall, 2003.

 23. Bowersox, D., D. Gloss, M. Cooper, Supply Chain Logistics Management, McGraw-Hill/Irwin, 2012. (Налична в библиотеката на УНСС, издание 2009).

 24. Burt, D.N., S.D. Petcavage, R.L. Pinkerton, Supply Management: The Key To Supply Chain Management, McGraw-Hill, 2009. (Налична в библиотеката на УНСС).

 25. Chase, R., N. Aquilano, R. Jacobs, Operations Management for Competitive advantage , McGraw-Hill/Irwin, 2005.

 26. Christopher, M. Logistics and Supply Chain Management, FT Press, 2011.

 27. Coyle, J., C. J. Langley, R. Novack, B. Gibson, Supply Chain Management: a Logistics Perspective, South-Western College Pub, 2013.

 28. Dobler, D.W., D.N. Burt, S. Starling, World Class Supply Management: the Key to Supply Chain Management

6th edition, Mc Graw-Hill/Irwin, NY, 2002.

 1. Evans, J., W. Lindsay, The Management and Control of Quality, South-Western College Pub, 2004.

 2. Fitzsimmons, M. J., Service Management: Operations, Strategy, Information Technology, McGraw-Hill, 2007. (Налична в библиотеката на УНСС).

 3. Hammer, M., J. Champy. Reengeneering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution, HarperBusiness, 2003.

 4. Heizer, J., B. Render, Operations management, Prentice Hall, 2010.

 5. Jacobs, F. R., Operations and Supply Management: The Core with Connect Plus Card, Connect Shrinkwrap, McGraw-Hill, 2009. (Налична в библиотеката на УНСС).

 6. Johnson, P.F., M. Leenders, A. Flynn, Purchasing and Supply Management. McGraw-Hill/Irwin, 2010.

 7. Jonsson P., Logistics and Supply Chain Management, McGraw-Hill, 2008. (Налична в библиотеката на УНСС).

 8. Krajewski, L. J., L.P. Ritzman, M. Malhotra, Operations Management. Strategy and Analysis, Prentice Hall, 2009.

 9. Lambert, D., Supply Chain Management: Processes, Partnerships, Performance, Supply Chain Management Institute, 2008.

 10. Lysons, K., B. Farrington, Purchasing and Supply Chain Management, Financal Times Management, 2006.

 11. Monczka, R.M., R.B. Handfield, L. Guinpero, J. Patterson, Purchasing and Supply Chain Management, South-Western College/West, 2011.

 12. Stevenson W.J., Operations Management, McGraw-Hill, 2008. (Налична в библиотеката на УНСС).

 13. Wood D., Barone A., Murphy P., Wardlow D. International Logistics, 2002.

 14. Weele, A., Purchasing and Supply Chain Management, Cengage Learning Business Press, 2004.СПИСАНИЯ


 1. Логистика

 2. Железопътен транспорт

 3. Journal of Business Logistics

 4. International Journal of Logistics Management

 5.  International Journal of Logistics Research and Applications.

 6.  Journal of Enterprise Information Management

 7. Supply Chain Management: An International Journal.

 8. Journal of Supply Chain Management

 9. Journal of Operations and Supply Chain Management

 10. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management

 11. European Journal of Purchasing and Supply Management

 12. Journal of Purchasing and Supply Chain Management

 13. International Journal of Logistics Management


Свързани:

Програма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност икономика и управление iconИзпитна програма за конкурсен изпит на докторанти по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление (Икономика на транспорта) тема №1
Конкурентоспособност на отделните видове транспорт и мястото им на транспортния пазар при превоза на товари и пътници
Програма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност икономика и управление iconПрограма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
Логистични разходи същност, класификация, елементи. Връзки и зависимости между елементите на общите логистични разходи. Концепция...
Програма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност икономика и управление iconПрограма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
Логистични разходи същност, класификация, елементи. Връзки и зависимости между елементите на общите логистични разходи. Концепция...
Програма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност икономика и управление iconКонкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 "икономика и управление"
По научна специалност 05. 02. 18 “икономика и управление” (Икономически анализ и планиране в отбраната и сигурността)
Програма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност икономика и управление iconКонкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 "икономика и управление"
По научна специалност 05. 02. 18 “икономика и управление” (Стратегическо управление в отбраната и сигурността)
Програма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност икономика и управление iconПрограма за конкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление (Управление на риска в сектора за сигурност и отбрана)
По научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление (Управление на риска в сектора за сигурност и отбрана)
Програма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност икономика и управление iconПрограма за конкурсен изпит за редовна докторантура по 4
За конкурсен изпит за редовна докторантура по 3 Биологичeски науки ( ентомология )
Програма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност икономика и управление iconПрограма за конкурсен изпит на докторанти по специалност Икономика и управление (Икономика на транспорта)
Конкурентоспособност на отделните видове транспорт и мястото им на транспортния пазар при превоза на товари и пътници
Програма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност икономика и управление iconПрограма за конкурсен изпит за докторантура по специалност икономика и управление /стопанска логистика
Логистични разходи същност, класификация, елементи. Връзки и зависимости между елементите на общите логистични разходи. Концепция...
Програма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност икономика и управление iconПрограма по конкурс за докторантура по научна специалност „икономика и управление
Парадигма и език на изучаване. Предмет, задачи и проблеми на практиката. Структура
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом