Национална агенция за професионално образование и обучение
ИмеНационална агенция за професионално образование и обучение
страница5/5
Дата на преобразуване19.01.2013
Размер0.5 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/documents/archive/doi/DOI-montjor-gp-te
1   2   3   4   5


5.2.2. Изпит по практика

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от “Цели на обучението”. Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и указания за работа.

Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в Таблица 5.

Таблица 5.

Критерий

Показатели

Тежест (%)

1.

2.

3.


1. Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Прилага специфичните изисквания за безопасни условия на труд, свързани с наличието на контактна мрежа и релсов път;

Избира и ползва правилно лични предпазни средства;

Употребява по безопасен начин предметите и средствата на труда;

Разпознава възможните опасни ситуации, които могат да възникнат при изпълнение на трудовите задачи;

Опазва околната среда в процеса на изпълнение на изпитното задание, включително почистване на работното място.

10

2. Ефективна организация на работното място и правилен подбор на материали, инструменти, изделия и машини съобразно с конкретното задание.

Преценява типа и вида на необходимите материали, изделия, агрегати, машини и инструменти, според изпитното задание;

Подрежда инструменти и материали, като осигурява удобство и точно спазване на технологията;

Целесъобразно употребява материалите;

Изпълнява заданието за определено време.

10

3. Спазване на изискванията, отразени в правилниците, наредбите и предписанията.

Спазва изискванията на правилниците, наредбите и предписанията, свързани с изпитното задание (материали, инструменти, машини, жп техника, лични предпазни средства).

10

4. Спазване на технологичната последователност на операциите според изпитното задание.

Самостоятелно определя и спазва технологичната последователност на операциите.

10

5. Качество на изпълнението на изпитното задание.

Правилно разчита и използва техническата документация – чертежи, схеми и др.;

Правилно използва основните материали според предназначението им и прилага правилата за транспорт и съхранение;

Правилно използва методите и уредите за измерване на основни величини;

Правилно използва основните инструменти;

Правилно извършва основни операции при обработка на конструктивните материали и елементарни монтажно-демонтажни операции на машинни елементи;

Правилно извършва операции от диагностика, техническо обслужване и ремонт на железопътната техника;

Правилно извършва контрол на техническите показатели;

Съответствие на крайното изпълнение на практическото задание със зададените техническите параметри.

60Общо

100


5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение

Завършено професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.

Съдържанието на документа се определя съгласно Държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета и Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на железопътна техника".


 1. Изисквания към материалната база

Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика – в учебни работилници или базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори. Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.

6.1. Учебен кабинет

Препоръчва се обзавеждане на учебни кабинети по "Железопътна техника”, "Техническо чертане”, "Техническа механика”, "Технология на материалите”, "Здравословни и безопасни условия на труд”, "Автоматизация на производството”, "Електротехника и електроника” и др. за обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка (комбинирани или самостоятелни).

6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане – работно място за всеки обучаван (учебна маса и стол), работно място на обучаващия (учебна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, технически средства и аудио-визуална техника (диапроектор, шрайбпроектор, компютър и др.).

6.1.2. Учебни помагала – демонстрационни табла, схеми, диапозитиви, макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, каталози, справочници, инструкции, технически паспорти, наредби, правилници и др. съобразени с преподаваното учебно съдържание, фирмени материали за усъвършенствани конструкции железопътна техника


6.1.3. Помощно оборудване – тебешир, гъба за изтриване, чертожни инструменти, пердета или щори за прозорците.

6.2. Учебна работилница

Учебните работилници се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала, съобразно усвояваната професия и специалност. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучавани, както и едно работно място за обучаващия.

Обучаващите институции по професията „Монтьор на железопътна техника” е задължително да имат: учебни работилници по общометална практика, практика по специалността и лабораторна практика.

Учебните работилници и лаборатории се обзавеждат с машини и съоръжения, демонстрационни макети и модели, реални образци на съвременни конструкции железопътна техника, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, съобразно формирането на практически умения у обучаваните.

Необходимото обзавеждане за всяка специалност (основните материали, инструменти и машини) следва да бъде съобразено с т. 2 „Профил на професията”, графа "Предмети и средства на труда”. Провеждането на учебната практика по специалността и производствената практика е наложително да се извършва в жп поделенията, като се има предвид спецификата на необходимото оборудване.

6.2.1. Оборудване на учебна лаборатория

6.2.1.1. Основно оборудване – хранилище за материали, учебни работни маси и столове, преподавателска маса, учебна дъска, лабораторни маси със захранващи токоизточници, автотрансформатор, регулируеми стабилизирани токоизправители, измервателни уреди от различни серии, с различни измервателни възможности и клас на точност, измервателен мост, генератор, осцилоскоп, честотомер.

6.2.1.2. Помощно оборудване – реостати, съединителни проводници и елементи, превключватели, прекъсвачи, усилвател, товарни устройства, набор от резистори, кондензатори, бобини, лабораторни постановки и стендове, електронни калкулатори.

6.2.1.3. Инструменти – поялници, набор от отвертки, клещи, ключове, пинцети.

   1. Оборудване на учебна работилница по общометална практика

6.2.2.1. Основно оборудване – хранилище за съхранение на материали, шкафове за инструменти и приспособления, шкафчета за съхранение на работно облекло, учебна дъска, шлосерски маси с менгемета, бормашина, електрически шмиргел, полуавтоматична ножовка, струг, фреза, заваръчна маса, заваръчен токоизточник, гилотина.

6.2.2.2. Помощно оборудване – резервни части за металорежещите машини, ножици за рязане на метал, ръчни ножовки, заваръчни маски, престилки и ръкавици, електроди, електрододържач, чертилки, тебешир, букви и цифри, четки, кошчета за почистване на работното място, шкурка, линии и ъгълници, шаблони, калибри, пожарогасител.

6.2.2.3. Инструменти – пили, чукове, клещи, пинцети, гаечни ключове, метчици, флашки, стругарски ножове, фрези, свредла, зенкери, райбери, измервателни инструменти – шублери, микрометри, заострено чукче за почистване на шлака.

6.3. Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.


 1. Изисквания към обучаващите

7.1. По теория:

Право да преподават теория имат лица, с висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър” или "бакалавър” от област "Технически науки” по специалности, съответстващи на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.

7.2. По практика:

Право да преподават практика имат лица, с висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър”, "бакалавър” или "специалист” от област "Технически науки” по специалности, съответстващи на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.

Препоръчително е на всеки 3 години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните и педагогическите им знания и умения в Центровете за професионално обучение към "БДЖ” - ЕАД и НК "ЖИ” с оглед преструктурирането на железопътния транспорт и обновяването с нови техники и технологии.


 1. Процедури за преглед и актуализиране на Държавно образователно изискване по професията “Монтьор на железопътна техника”

 • апробиране на ДОИ в обучаващи институции;

 • текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;

 • ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


Авторски колектив

Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията “Монтьор на железопътна техника” - втора степен на професионална квалификация е разработено от работна група в състав :

1. инж. Гичка Пенчева Пандъкова

2. инж. Стефка Димитрова Димова

3. инж. Петър Атанасов Попов

4. инж. Светла Николова Кирова

5. инж. Димо Михайлов Димов

Проектът е рецензиран от :

 1. инж. Николай Николов Благоев – пом. директор на Професионална гимназия по жп

транспорт “Никола Корчев”, София;

 1. инж. Марийка Николова Маринова – директор на Учебен център към БДЖ-ЕАД

и одобрен от експертната комисия по професионално направление “Транспорт” на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).


Проектът е приет от Управителния съвет на НАПОО с протокол № 16 / 15.12.2004г.

1   2   3   4   5

Свързани:

Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и възрастни в съответствие със Закона за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и възрастни в съответствие със Закона за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, съгласно Списъкa на професиите за професионално образование и обучение(2005г.),...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В е представена специалността, включена в професия “Техник по очна оптика”, съгласно Списъка на професиите за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В е представена специалността, включена в професията “Техник в лозаро-винарството” съгласно Списъкa на професиите за професионално...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Съответствие на учебните планове и програми с Рамковите програми за придобиване на професионална квалификация, Държавните образователни...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г., съгласно Закона за професионалното образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г., съгласно Закона за професионалното образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години, в съответствие със Закона за професионалното...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години, в съответствие със Закона за професионалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом