Национална агенция за професионално образование и обучение
ИмеНационална агенция за професионално образование и обучение
страница4/5
Дата на преобразуване19.01.2013
Размер0.5 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/documents/archive/doi/DOI-montjor-gp-te
1   2   3   4   5

1.

2.

3.


1. Знания за различни дейности в съответствие с нормативните изисквания.

Разпознава, разчита и използва техническата документация – наредби, правилници, предписания, чертежи, схеми и др.;

Познава основните материали според предназначението им и правилата за транспорт и съхранение;

Знае методите и уредите за измерване на основни величини, познава основните инструменти и правилата за работа с тях;

Познава основните машинни елементи и възли, предназначението и приложението им;

Познава основни операции за обработка на конструкционните материали и елементарно монтажно-демонтажни операции на машинни елементи;

Познава основни понятия и закони в електротехниката и основните принципи на автоматизацията и автоматичните устройства;

Знае предназначението и устройството на различните видове железопътна техника;

Знае методите и средствата за диагностика;

Знае методите и средствата за техническо обслужване, поддръжка и ремонт на железопътната техника в съответствие с нормативните изисквания;

Познава основните правила за безопасна експлоатация и технологичните операции при монтаж и демонтаж на агрегати възли и части на железопътната техника.

70

2. Знания за здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и за опазване на околната среда.

Знания за личните предпазни средства и тяхното приложение;

Знания за основните правила за безопасна работа при експлоатацията, техническото обслужване и ремонта на железопътна техника на работното място и/или ремонтните цехове;

Знания за опазване на околната среда при изпълнение на конкретна работа;

Знания за безопасна работа на работното място;

Разпознаване на опасни ситуации в процеса на работа и своевременно реагиране;

Отчитане на специфичните особености при техническото обслужване на железопътна техника (наличие на контактна мрежа и релсов път);

Описание на начините за оказване на първа долекарска помощ на пострадал при авария, катастрофа и удар от електрически ток;

Знания за ефективно екологично използване на конструктивни и експлоатационни материали, машини и съоръжения.

15

3. Икономически и трудово-правни знания и умения.

Знания за спазване на общите принципи на трудовото законодателство;

Знания за системите за заплащане на труда и спецификациите на материалите и вложения труд.

7

4. Звания и умения по информационна техника и технологии.

Знания за намиране и съхраняване на информация в компютъра и създаване на текст;

Използва готови програмни продукти.

5

5. Справяне с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език.

Владее ограничен набор от предвидими и елементарни езикови средства, свързани с професионалните задачи, и тяхното просто комбиниране.

3общо

100
1   2   3   4   5

Свързани:

Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и възрастни в съответствие със Закона за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и възрастни в съответствие със Закона за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, съгласно Списъкa на професиите за професионално образование и обучение(2005г.),...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В е представена специалността, включена в професия “Техник по очна оптика”, съгласно Списъка на професиите за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В е представена специалността, включена в професията “Техник в лозаро-винарството” съгласно Списъкa на професиите за професионално...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Съответствие на учебните планове и програми с Рамковите програми за придобиване на професионална квалификация, Държавните образователни...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г., съгласно Закона за професионалното образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г., съгласно Закона за професионалното образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години, в съответствие със Закона за професионалното...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години, в съответствие със Закона за професионалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом